Sportul, aprilie 1985 (Anul 41, nr. 10977-11002)

1985-04-01 / nr. 10977

­M MOMENT ISTORIC EXPRIMÎND VOINŢA ÎNTREGI NOASTRE NAŢIUNI Profundă satisfacţie şi mlndrie patriotică pentru realegerea tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU ÎN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE AL REPUBLICII In această primăvară aniversară, atît de bogată în evenimente de o importanţă­ ca­pitală pentru prezentul şi viitorul naţiunii noastre, în cronica de aur a istoriei Româ­niei a fost înscrisă o nouă pagină de glorie, îndeplinindu-şi cu înaltă răspundere poli­tică, patriotică, mandatul încredinţat de po­por în alegerile de la 17 martie şi expri­­mînd voinţa întregii ţări, deputaţii în Marea Adunare Naţională au reales, intr-o entu­ziastă unanimitate, în funcţia supremă , de preşedinte al Republicii Socialiste România pe tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secre­tarul general al Partidului Comunist Român, preşedintele Frontului Democraţiei şi Unită­ţii Socialiste. Moment de profundă semnificaţie istorică, la acest act solemn, alături de deputaţii în Marea Adunare Naţională au participat, de fapt, toţi cetăţenii ţării, întregul popor, tră­ind cu deplină satisfacţie sentimente de vi­brant patriotism, de mare bucurie, de adevă­rată sărbătoare. Realegerea­­ tovarăşului Nicolae Ceauşescu, pentru a patra oară, în funcţia de preşedinte al Republicii Socialiste România şi Coman­dant Suprem al Forţelor Armate este expre­sia înaltei stime, a dragostei fierbinţi şi pro­fundei recunoştinţe pe care le nutresc toţi cetăţenii ţării faţă de strălucitul conducător al partidului şi patriei noastre socialiste, o­­mul care întruchipează conştiinţa şi aspira­ţiile întregului popor, ctitorul de ţară nouă, liberă, demnă şi tot mai prosperă, care, în­deosebi in ultimele două decenii — în „EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU“, cea mai bogată şi fertilă perioadă din milenara istorie a României — a cunoscut un avînt impre­sionant în toate domeniile de activitate, mă­reţe împliniri socialiste, adevărate fapte de istorie, pentru istorie. Investirea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în cea mai înaltă funcţie de stat reprezintă, în acelaşi timp, chezăşia marilor noastre­­ac­cese viitoare, înfăptuirea măreţelor obiecti­ve stabilite de istoricul forum al comunişti­lor, cel de al XIII-lea Congres al P.C.R., ale cărui documente de inestimabilă valoare teo­retică şi practică sunt fundamentate pe gîn­­direa revoluţionară, dinamică şi novatoare, pe înţelepciunea şi luminoasa clarviziune ale secretarului general al partidului. Ţara întreagă are certitudinea că, avînd în fruntea partidului şi statului pe cel mai de seamă comunist şi cetăţean al patriei, va cuceri noi şi tot mai înalte trepte de civili­zaţie şi progres, că va înfăptui, în continua­re, cu tot mai multe succese, politica inter­nă şi externă a partidului nostru, Programul partidului de construire a societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintare a Româ­niei spre comunism. In acelaşi timp, trăim convingerea fermă că va spori tot­ mai mult prestigiul României în lume, prin înfăptuirea nobilelor idealuri de pace, prietenie şi cola­borare cu toate naţiunile, de care este ani­mat poporul român şi pentru care militează cu atita ardoare şi fermitate cond­ucătorul partidului şi statului nostru, stimat şi preţuit pe toate meridianele globului. Primită cu profundă satisfacţie şi mîndrie patriotică, realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în înalta funcţie de preşedinte al Republicii Socialiste România se constituie astfel ca un act de voinţă, de acţiune revo­luţionară, de dragoste şi ataşament al între­gii noastre naţiuni socialiste. Prin calde mesaje de felicitare adresate preşedintelui Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, comitete judeţene de pari­d, or­ganizaţii politice şi de masă, consilii ale oa­menilor muncii, conduceri de ministe­re şi departamente, oameni ai muncii de toate vîrstele şi profesiile, români şi de alte na­ţionalităţi, îşi exprimă cu înflăcărare cele mai alese sentimente de satisfacţie şi bucu­rie pentru realegerea tovarăşului Nicolae Ceauşescu în funcţia supremă de preşedinte al ţării, socotind această învestituă la o nouă şi grăitoare dovadă a dragostei şi că­du­­­rii cu care întregul partid şi popor îl în­conjoară pe cel mai strălucit fiu al său, urîndu-i din adîncul inimilor multă sănăta­te şi viaţă lungă pentru a conduce in con­tinuare, cu aceeaşi vigoare şi înţelepciune, destinele poporului, ale României socialiste, în telegrama pe care Consiliul Naţional pen­tru Educaţie Fizică şi Sport a adresat-o to­varăşului Nicolae Ceauşescu se exprimă re­cunoştinţa fierbinte şi vibrantul omagiu pen­tru condiţiile minunate create în ţara noas­tră, cu deosebire în ultimele două decenii, pentru ca numărul practicanţilor exerciţiilor fizice să crească necontenit, pentru ca spor­tivii fruntaşi să se afirme tot mai vigu­os în arena internaţională, obţinînd succese de prestigiu, spre gloria sportului române­s, spre gloria scumpei noastre patrii — Re­publica Socialistă România. REPREZENTATIVA DE FOTBAL A TURCIEI SOSEŞTE ASTĂZI LA CRAIOVA OASPEŢII S-AU ANTRENAT IERI ÎN CAPITALĂ Sosiţi sîmbătă după-amiază la Bucureşti, jucătorii primei echipe a Turciei s-au antrenat ieri (dimineaţă şi după-amiază) pe unul dintre terenurile com­plexului „23 August“ sub în­drumarea antrenorului Timaz Kezdel­ Au făcut deplasarea, venind de la Tirana, unde au jucat miercuri în compania e­­chipei Albaniei (rezultat 0—0), următorii 16 jucători : portari — Arif, Erhan , fundaşi — Mujdat, Abdul, Kemal, Semih, Iusuf, Alper, mijlocaşi — Me­tin, Huseyn, Iskender, Bolhan, Senol ; atacanţi — Ridvan, Selcuk, Hasan. Precizăm că an­trenorul ungur Kalman Mészöly efectuează deplasarea în calita­te de consultant tehnic, el ur­­mind să preia direcţia repre­zentativei Turciei după partida de la Craiova. In cursul zilei de astăzi fot­­baliştii turci vor pleca la Craiova. (Continuare in vao 2—3) Un remarcabil succes al hocheiştilor Juniori ECHIPA ROMÂNIEI A CâŞTIGAT GRUPA „B" A CAMPIONATULUI EUROPEAN ŞI A PROMOVAT ÎN GRUPA „A" (Citiţi amănunte în pag. a 4-a) ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCARE FIZICA SI SPORT | ANUL XLI - Nr. 10 977 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 1 aprilie 1985 H.C. MINAUR IN FINALA „CUPEI I.H.F.“ . Ieri la Viena, 28-25 (15-13) In returul cu WAT Margarethen . A doua finalistă: Zaporoje (U. R. S. S.) VIENA, 31 (prin telefon).­­ Cocheta sală de handbal din marele complex sportiv „Wie­ner Stadthalle“, a găzduit du­minică dimineaţa, în prezenţa a 1 000 de iubitori ai acestui sport, partida retur din cadrul semifinalelor „Cupei I.H.F.“ dintre echipele masculine WAT Margarethen Viena şi H.C. Mi­­naur Baia Mare. Cum se ştie, meciul­ tur, disputat în ziua de 24 martie la Baia Mare, a fost cîştigat de jucătorii români cu scorul de 37—19 (19—10), care prin cele 18 goluri diferenţă luaseră o serioasă opţiune pen­tru calificarea în final a aces­tei prestigioase competiţii eu­ropene. Ei nu s-au mulţumit însă numai cu „zestrea“ acumulată în primul joc şi, practicînd acelaşi handbal rapid şi inspi­rat în atac, cu o apărare destul de fermă, atentă şi, mai ales, promptă în intervenţii, avînd în portarii Nesovici şi Petran doi jucători în formă, au reuşit să cîştige şi în de­plasare, învingînd pe WAT Margarethen, chiar aici, la Vie­na, cu 28—25 (15—13). In acest fel, H.C. Minaur Baia Mare işi înscrie în palmares o re­marcabilă performanţă, reali­­zînd in cadrul acestei ediţii a „Cupei I.H.F.“ cea de-a 8-a victorie consecutivă şi ajungind să se califice în finala întrece­rii fără să fi cunoscut în­­frîngerea. Partida-retur a fost mult mai echilibrată şi mai disputată de­cit cea de la Baia Mare. Hand­­baliştii de la WAT Margaret­hen au încercat să obţină mă­car pe teren propriu victoria, mai ales că meciul a fost te­levizat, şi să-şi înscrie astfel în palmares un rezultat de prestigiu pentru această echi­pă robustă, care se apără bine şi, uneori, contraatacă viguros. Aşa s-au inttmplat lucrurile şi în meciul retur, in care, după ce H.C. Minaur a început bine, conductnd in primele minute (6—4 în min. 10), s-a văzut destul de repede egala­tă (6—8 în min. 12) şi apoi „stopată“ destul de des in ac­ţiunile sale ofensive. Pe acest fond de joc echilibrat, gazdele Hristoche NAUM (Continuare in pag. a 4-a) „CUPA ROMÂNIEI“ LA HANDBAL U­MININ A FOST CUCtiII­Ă DE TERONI IAȘI BUZĂU, 31 (prin telefon). Un public iubitor de handbal, care a umplut pînă la refuz tribunele, dornic să asiste la competiţii de anvergură, a fost prezent în Sala sporturilor du­minică după-amiază pentru a urmări evoluţia celor patru formaţii — TEROM Iaşi, Ştiin­ţa Bacău, Hidrotehnica Con­stanţa şi Rapid Bucureşti — calificate în disputa pentru locurile 1—4 ale etapei finale a „Cupei României“ la handbal feminin. In „finala mare“ au evoluat handbalistele din Bacău şi Iaşi. La capătul unui meci care a pasionat tribunele aproape pe întreaga sa durată. TEROM a învins pe Ştiinţa Bacău cu 25—24 (11—13). Corpponentele echipei ieşene, antrenorii Cor­nel Rădulescu şi Mircea Pop, ca şi conducerea clubului me­rită felicitări pentru prestigio­sul succes obţinut prin cuce­rirea, pentru prima oară, a „Cupei României“. Partida a avut virtuţi teh­nice şi spectaculare demne de o finală de „Cupă“, învingătoa­rele construindu-şi metodic, chiar dacă nu de la începutul jocului, atît ofensiva cit şi apărarea, reuşind să-şi domi­ne în final partenerele prin rapiditatea paselor, prin ata­curi şi contraatacuri iniţiate şi excelent conduse de Angela Anton, Angela Haidău şi Ro­die® Covaliuc. Prima repriză s-a jucat într-o notă de ex­tremă tensiune, firească de alt­fel prin miza mare a parti­dei şi prin ambiţia cu care ambele formaţii au încercat să-şi aproprie victoria. Mai­lu­ Ion GAVRILESCU (Continuare in pag 2­3) „SPERĂM CA LA CAMPIONATELE EUROPENE SA OBŢINEM DIN NOU MEDALII“ Interviu cu Petre Coman, an­trenorul principal al lotului de lupte libere După turneele internaţionale de lupte libere din Uniunea Sovietică, Bulgaria, Ungaria şi Mongolia, sportivii din lotul reprezentativ al ţării noastre și-au încheiat, practic, verifi­cările în vederea apropiatelor campionate europene de la Leipzig. Vor mai fi, desigur, meciuri de pregătire in cadrul lotului pînă la sfirșitul lunii aprilie, cînd au loc întrecerile continentale, dar este cert că, după turneele respective, s-a conturat, în bună măsură, „e­­chipa“ pentru întrecerile con­tinentale. Iată de ce am con­siderat oportun să solicităm, la această „oră“, opiniile an­trenorului principal al lotului, Petre Coman. — Fără îndoială — aprecia interlocutorul nostru — toate turneele la care au participat luptătorii din lot au fost ex­trem de utile pentru verifica­rea stadiului pregătirii sporti­vilor noştri şi pentru a-i de­semna pe cei care vor repre­zenta ţara la competiţia conti­nentală. Am avut, de fiecare dată, posibilitatea să vedem greşelile lor tehnice şi tactice, modul cum au aplicat, în faţa adversarilor, procedeele de a­­tac şi apărare repetate de ne­numărate ori în timpul pregă­tirii la vot. — Ne-ar interesa părerea specialistului Coman privind posibilitatea luptătorilor noştri de a avea cistig de cauză în condiţiile cînd meciurile au fost reduse la două reprize, iar ritmul de luptă a devenit de-a dreptul debordant.­­ Arbitrii dictează după nu­mai cîteva secunde avertis­mente în cazul cînd nu se fi­nalizează procedee tehnice. Luptătorul avertizat se află, de cele mai multe ori, aşezat in „parter“, preferinţă majoritară a sportivilor care punctează. Dacă sunt însuşite foarte bine procedeele tehnice de atac şi de apărare în această poziţie, ai prima şansă de succes. — Lupta începe, totuşi, în picioare şi dacă este stăpinită bine „arma“ atacului nu mai ajungi în postura de a fi pe­nalizat. — Aşa şi este teoretic, dar pe saltea se schimbă lucrurile, pentru că, în meciurile mai e­­chilibrate, de cele mai multe ori reuşitele sunt puţine şi a­­tunci se împart repede aver­tismente. — Cum apreciaţi rezultatele luptătorilor noştri la turneele la care au participat ? Costin CHIRIAC (Continuare în pag 2—3) TURNEE ALE DIVIZIEI „A" LA POLO In bazinul Floreasca din Ca­pitală, începînd de astăzi, se vor desfăşura turneele 3 şi 4 ale grupei secunde din Divizia „A“ de polo, locurle 7—10. In prima zi, de la ora 16, vor avea loc meciurile : CSU Con­strucţii — Lotul de juniori şi I.L. Timişoara — Rapid Arad. Turneul nr. 3 al grupei „A“ va începe miercuri 3 aprilie, tot în bazinul Floreasca.

Next