Sportul, iulie 1985 (Anul 41, nr. 11053-11079)

1985-07-01 / nr. 11053

Turneele finale la baschet de performanţă CAMPIOANE, SELECŢIONATELE JUDEŢELOR CONSTANŢA (m) ŞI TIMIŞ (f) întrecerile finale ale „Baciadei“ la baschet de performanţă s-au încheiat cu victoria selecţionatelor Constanţa, la băieţi, şi Timiş, la fete, la capătul unor dispute interesante desfăşurate în Capitală şi la Timişoara. MASCULIN Turneul găzduit de sala Rapid din Capitală a fost cîştigat de reprezentativa judeţului Cons­tanţa (antrenor Al. Botoş), afla­tă la egalitate de puncte cu e­chipa Bucureştiului, dar avînd victorie directă asupra acesteia (96—75). Iată rezultatele şi ci­­teva amănunte de la meciuri : BUCUREŞTI — BIHOR 90—76 (47—43). în acest joc, de înche­iere a competiţiei, bihorenii şi-au apărat cu îndîrjire şansele, în caz de victorie ei ocupînd lo­cul I în clasamentul final (de­oarece s-ar fi aflat la egalitate de puncte cu Constanţa, forma­ţie asupra căreia aveau victorie directă). Drept urmare, echipa antrenată de Gh. Roman şi L. Nagy a condus o bună bucată de vreme (25—18 in min. 10, 31—26 în min. 13, 56—52 in min. 24), atît datorită superiorităţii in lupta sub panouri, cit­­şi pentru că bucureştenii neglijau apă­rarea şi ratau enorm. Aceştia şi-au amintit, însă, că trebuie să-şi apere prestigiul de foşti internaţionali şi, impulsionaţi de Brănişteanu (cel mai bun din echipă pe parcursul întregului turneu), au egalat (56—56 în min. 28) şi s-au desprins în învingă­tori. Au marcat: Brănişteanu 19, V. Ioan 16, Tzachis 14, Carpen 10, Căpuşan 12, Scarlat 7, Oczo­­lak 8, Suciu 4 pentru învingă­tori, respectiv Costin 17, Kosa 15, Rădulescu 10, Antochi 12, Gellert 12, Fodor 10. Arbitrii in­ternaţionali Em. Nicolescu şi I. Antonescu au contribuit, prin deplina lor competenţă, la buna desfăşurare a întîlnirii. (Continuare in pag 2—3) Fază în care mingea este dis­putată cu ardoare de un grup de jucători in meciul Bihor — Constanţa Foto : Aurel D. NEAGU „CUPA PIONIERUL“ LA INOT Timp de două zile, la Ştran­dul tineretului din Capitală s-a desfăşurat o adevărată sărbătoare sportivă a copiilor. Intr-un frumos cadru au avut loc aici, pe pistele albastre ale bazinului de 50 m, întrecerile finalei pe ţară ale „Cupei Pio­nierul“ la ino­t, cat. 8 ani, or­ganizată in cadrul „Daciadei“ de C.N.O.P., în colaborare cu Ministerul Educaţiei şi învăţă­­mintului şi federaţia de spe­cialitate din C.N.E.F.S. Micii „delfini“, unii dintre ei doar de o şchioapă, dar isteţi nevo­ie mare, ne-au incîntat cu e­­voluţiile lor, în probe de 50 m liber, 50 m bras, 4x50 m şta­fetă, băieţi şi fete. Au fost la start în jurul a 130 de tinere speranţe ale înotului nostru, cei mai buni din zecile de mii de copii care s-au întrecut în fazele preliminare ale acestei competiţii ajunsă la cea de a IV-a ediţie. Concursul a fost alert, serie după serie, şi s-a bucurat de o... galerie neobosită, formată tot din copii, dar şi din multe mămici venite cu ei, chiar din alte localităţi. După cum a­­precia prof. Mih­ai Coslinin, C.S.S. 2 Buc., şeful comisiei de competiţii — înot — din C.M.B.E.F.S., a fost cea mai frumoasă finală de pină acum organizată în Capitală, remar­­cîndu-se numeroase autentice talente. Am numi îndeosebi pe Mădălina Mironiuc, care a ob­ţinut cel mai bun timp al concursului — 47,5 la 50 m Viorel TONCEANU (Continuare în pag. 2­ 3) „Internaţionalele“ de lupte greco-romane şi libere ale României 12 VICTORII — UN BILANŢ PROMIŢĂTOR Înaintea campionatelor mondiale Competiţie de amploare (277 de participanţi din 11 ţări), cu multe „capete de afiş“ (în afara sportivilor noştri — cei din Uniunea Sovietică, Finlanda, Polonia, R. D. Germană, Bul­garia etc.), cu rezultate scontate, în general, dar şi cu cîteva mari surprize (unii dintre laureaţii campionatelor mondiale sau europene au privit festivităţile de premiere din... tribune). „In­ternaţionalele“ de lupte ale României s-au încheiat, ieri, in sala Floreasca din Capitală. Participînd cu titulari şi... candidaţi, precum şi cu unii dintre juniorii care vor lua, peste cîteva zile, startul la „europenele“ de la Bologna, reprezentativele noastre au ocupat 12 locuri­­ (din 20 po­sibile), un bilanţ meritoriu, care spune multe. în acest sens, întrecerile fi­nale au fost, fireşte, cele mai concludente. La „GRECO-ROMANE“, ne-am oprit la cîteva notaţii pe care le considerăm mai impor­tante. Una dintre cele mai dificile categorii, 68 kg, a fost do­minată de luptă­torii noştri Ştefan Negrişan, Petre Cărare şi Constan­tin Uţă, primii doi reuşind să-l scoa­tă din „cursă“, chiar din prima zi, pe campionul mon­dial Tapio Sipila (Finlanda). Cea mai bună comportare a avut-o, evident, Negrişan, învin­gător la puncte (5—3) în „finala mare“ disputată în compania unui alt luptător finlandez — Mika Viskari. Valorosul nostru luptător Ştefan Ru­­su (cat. 74 kg) n-a lăsat nici o spe­ranţă adversarilor, întrecîndu-i „în se­rie“, cu toate efor­turile acestora de a obţine un „rezultat mare d­in faţa proaspătului campion eu­ropean de la Leipzig. El l-a în­vins în finală pe iugoslavul Frank Podlesek prin descalifi­care, cînd scorul îi era fa­vorabil cu 4—0. Amintim de recenta ediţie a C.E. unde Sorin Herţea a de­butat cu un preţios „bronz“, pentru că, ni s-a părut, per­formanţa de la Leipzig i-a dat aripi tînărului nostru luptător, Dan GÂRLEŞTEANU Costin CHIRIAC 1Continuare in vag 2-3) In finala categoriei 90 kg (greco-romane), Ilie Matei (în atac) l-a învins pe sovieticul Havas Mulaev Foto : Iorgu BĂNICA în „Regata Bucureşti“ la canotaj ECHIPAJELE NOASTRE OLIMPICE ÎN FRUNTEA IERARHIILOR Sîmbătă şi duminică, pe la­cul Pantelimon din Capitală ,s-a desfăşurat „Regata Bucu­reşti“ la canotaj. în această primă ediţie a competiţiei au luat startul — alături de spor­tivii români — canotori din Bulgaria, R.B. Germană, Po­lonia şi U.R.S.S. întrecerile, dominate de sportivii noştri, au beneficiat de o excelentă organizare. La simplu — fete — Valeria Răcită, campioană olimpică, a confirmat aşteptările, învingînd detaşat, atît sîmbătă cit şi du­minică. Foarte bine pregătită, ca tehnică şi rezistenţă fizică, canotoarea de la U.T. Arad a reuşit, în prima reuni­une, să treacă linia de sosire cu un avans apreciabil, realizînd timpul de 7 :58,1. în urma ei, alte două reprezentante ale noastre: 2. Maria Macoviciuc (Voinţa Timişoara) 8 :14,7, 3. Doina Ciucanu (Ceahlăul P. Neamţ) 8 : 19,1. în finala de duminică, Valeria Racilă a e­­voluat din nou la înălţime, cîş­­tigind în 7 :44,5. Pe locurile următoare : Maria Macoviciuc 7 :54,8 şi Teodora Lazarova (Bulgaria) 7 :55,3.. Un alt echipaj campion o­­limpic — Olga Bularda, Maria Frid­oiu, Chira Apostol, Florica Lavric, Viorica Joja—a cucerit victoria în ambele finale. Sîm­bătă, 7 :11,1 învingînd echipa­jele Poloniei (7 :16,2) și U.R.S.S. (7 :27,5), iar dumini­că, cu 6 :54,3, înaintea Poloni­ei (7 : 03,4). Proba de S­­-­ a­­adus două victorii — sîmbătă și duminică — pentru echipajul nostru compus din Toader, Diacones­­cu, Matei, Armășescu, Tieanu, Trașcă, Bălan, Chelariu, Dan- Vasile TOFAN Al. SOLOMONESCU (Continuare în pag 2—3) Olga Bularda, Maria Frid­oiu, Chira Apostol, Florica Lavric, Vio­rica loja (care nu se vede in imagine) trec primele linia de sosire în „­Regata București“. Foto : Aurel D. NEAGU Un­­splendid succes românesc la hal­tere ANDREI SOCACI - TRIPLU CAMPION MONDIAL ŞI EUROPEAN LA JUNIORI De la campionatele mondiale şi europene de haltere pentru juniori, care se desfăşoară la Edinburgh, ne-a sosit o veste deosebit de îmbucurătoare: reprezentantul ţării noastre ANDREI SOCACI a devenit triplu campion mondial şi eu­ropean la categoria semimijlo­­cie (75 kg), cu rezultate excep­ţionale, ciştigind întrecerea fără drept de apel. Medaliat cu argint la Olimpiada de la Los Angeles (la categoria u­­şoară, 67,5 kg) cu 312,5 kg, Andrei Socaci a concurat acum la categoria imediat superioară (75 kg) şi a cucerit şase me­dalii de aur (trei la mondiale şi alte trei la europene) obţi­­nînd cel mai mare succes ro­mânesc la campionatele mon­diale şi europene de haltere­­juniori! El a totalizat 357,5 kg (rec. naţional de seniori, n.r. 355 kg — Dragomir Cioroslan), a „smuls“ 160 kg (rec. naţional de seniori; v.r. i-a aparţinut cu 158 kg) şi a „aruncat“ 197,5 (Continuare în pag a 4-a) GHEORGHE HAGI, IN TREI REPRIZE DE VIAJĂ... ...IUNIE ’83. Constanţa. Echi­pa litoralului susţine ultimul joc pe prima scenă. Cu „Poli“ Timişoara. Toată lumea vor­beşte că va pleca Hagi, copilul teribil al litoralului, îl caut pe Hagi pentru primul său in­terviu. E timid, însă răspunde imediat la fiecare întrebare. Parcă ar şti întrebările dinain­te...— Am auzit că părăseşti Con­stanţa... — Dacă n-ar fi retrogradat, probabil că n-aş fi plecat. Eu sunt constănţean, născut lingă Năvodari, in comuna Săcele. Aşa insă, cel puţin un an în „B“ ar conta mult pentru mine. La o echipă mare e altceva... — Nu ţi-e teamă de Bucu­reşti ?... — M-am obişnuit cu viaţa Bucureştiului. N-am fost aproa­pe trei ani la Luceafărul ? .­... Ştiu că e un miraj periculos, dar nu uitaţi că şi Constanţa are „capcanele“ ei. Aşa că de­cide individul, tăria lui, rezis­tenţa la tentaţii... — Ai avut vreun idol cînd te-ai apucat de fotbal ? Fie­care copil are un vis... — Mulți dintre colegii mei de joacă se gindeau să ajungi Pelé, Cruyff, Beckenbauer... Eu mi-am ales idoli mai ușor „de Mircea M. IONESCU (Continuare In pag. t—S) Dispută pentru balon ctştigată de Hagi WiffpLLAIUR , Proletari din toate ţările. uniţi-v91 ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT ANUL XLI­­ Nr. 11 053 4 PAGINI - 50 BANI Luni 1 iulie 1985

Next