Sportul, iulie 1985 (Anul 41, nr. 11053-11079)

1985-07-01 / nr. 11053

întreceri finale în marea competiţie naţionala .......... ..»AWWWWWWWWWWW „CUPA U.T.C.“ LA HANDBAL [1] A REVENIT BUCUREŞTIULUI Pe două terenuri ale Sta­dionului tineretului din Capi­tală — pavoazat sărbătoreşte «, a avut loc finala „Cupei U.T.C.“ la handbal feminin. Participante au fost echipele (alcătuite din fete de 14—19 ani) calificate in cele patru faze de zonă, respectiv opt la număr (şapte din judeţe şi una din municipiul Bucureşti): Caraş-Severin (Liceul industri­al 1 Bocşa), Sibiu (Liceul a­­gro-industrial Dumbrăveni), Bacău (Liceul industrial 2 Moineşti), Botoşani (Liceul in­dustrial Dărăbani), Arad (Li­ceul industrial Chişineu-Criş), Cluj (Liceul industrial 2 Tur­da), Iaşi (Liceul industrial Victoria Iaşi) şi municipiul Bucureşti (Liceul industrial 16). In prima zi, cele opt protago­niste s-au întrecut in cadrul a două serii, detaşîndu-se prin rezultate reprezentantele Bucu­­reştiului­­»şi ale judeţelor Iaşi, Caraş-Severin şi Botoşani, su­perioare celorlalte combatan­te. De altfel acestea şi-au dis­putat primele patru locuri ale clasamentului final. Cea care a reuşit să cuce­rească locul 3 a fost echipa Caraş-Severin, învingind pe Bo­toşani cu 16—13 (9—5), după care, în finală, selecţionata reprezentînd Bucureştiul a cîş­­tigat titlul de campioană a „Daciadei“ întrecînd Iaşi cu 13—9 (5—2). Menţionăm că e­­chipa cîştigătoare a folosit ur­mătorul lot: Daniela Igna, Cristina Tirchilă, Elena Apos­­tolache, Liliana Minu, Ekate­rina Mihai, Viorica Vancea, Luminiţa Badea, Dana Moldo­­veanu, Corina Vălureanu, Cristiana Panamarenco (antre­nor B. Csavossy). Clasament final: 1. BUCUREŞTI, 2. Iaşi, 3. Caraş-Severin, 4. Botoşani, 5. Sibiu, 6. Arad, 7. Cluj, 8. Bacău. (M.FR.). in „Cupa U. C. S. R." la oina O CÎŞTIGĂTOARE INCONTESTABILĂ-C.P.B. • Competiţia — o excelentă propagandă pentru sportul nostru naţional Oină, sportul nostru naţio­nal, şi-a înscris, prin inter­mediul întrecerilor dotate cu „Cupa U.G.S.R.“, finală în ca­drul „Daciadei“, o nouă pagi­nă de neuitat ! Pentru că cele opt formaţii participante s-au străduit să demonstreze fru­museţea acestui joc sportiv, valenţele sale educative incon­testabile. Mai mult, să arate că cină depăşeşte tot mai con­vingător perimetrul satului ro­mânesc, vatra din care a pre­ „GUPA PIONIERUL“ (Urmare din pag. 1) bras, cîştigind cupa oferită de federaţie. Este fetiţa cunoscu­tului handbalist Mihai Miro­­niuc din Baia Mare. Aşchia nu care departe... După frumoasele dispute, pe cea mai înaltă treaptă a po­diumului de premiere au ur­cat: 50 m liber — Razvan Barbu (Braşov) şi Iolan Szuez (Caraş-Severin); 50 m bras — Ioan Costin (Bucureşti) şi Mă­­dălina Mironiuc; 4X50 m şta­fetă şi la băieţi şi la fete — Caraş-Severin. Din formaţiile Bucureştiului am remarcat pe surorile gemene Gabi şi Vali Vasilescu de la sc. nr. 75, două „păpuşi mari“ care seamănă între ele ca două picături de rouă, cat, atrăgînd interesul tinere­tului şi oamenilor muncii de la oraşe, din întreprinderi şi instituţii. Alături de Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizi­că şi Sport (prin federaţia de specialitate), Consiliul Cen­tral al U.G.S.R. are merite speciale pentru felul cum în­ţelege să sprijine sportul nostru naţional, să încurajeze iniţiatorii nucleelor de oină de pretutindeni, îndrumînd pe cei mai harnici, stimulind pe cei mai întreprinzători. Competiţia, desfăşurată pe Stadionul tineretului din Capi­tală, a dat cîştig de cauză e­­chipei C.P.B., de departe cea mai omogenă. Ea şi-a asigurat locul I in clasament prin vic­toriile sale: 23—10 cu Metalul Tîrgovişte, 25—10 cu Automa­tica Alexandria şi 22—11 cu Laminorul Roman. Cîştigătorii au utilizat următorii jucători: Burcică, Gălăteanu, Zică, Pu­tinţei, Dragomir, Georgescu, Iancu, Simion, Drăghici, Păsă­rică, I. Anton, Popescu, Al. Anton. Antrenor: Ilie Dăcău. Pe locul 2, Metalul Tirgoviş­­te (13—7 cu Laminorul Roman, 13—1 cu Automatica Alexan­dria) ; pe locul 3, Laminorul Roman (13—10 cu Automatica Alexandria, care a ocupat lo­cul 4). In continuare s-au cla­sat: 5. Tricolorul Baia Mare, 6. Torpedo Zărnești, 7. C.P.L. Blaj, 8. Dacia Pitești. Campionatul școlar de tetratlon APLAUZE PENTRU ELEVII DIN RM. VILCEA SI ELEVELE DIN CRAIOVA... Suita întrecerilor atletice rezer­vate elevilor, in luna iunie, s-a încheiat duminică, pe Stadionul tineretului, o dată cu Campio­natul de tetratlon a! şcolilor ge­nerale, finală in cadrul „Dacia­dei" dedicată Anului Internaţio­nal ’al Tineretului. O întrecere sportivă organizată pe măsura importanţei ei de Consiliul Na­ţional al Organizaţiei Pionieri­lor, prin comisia de resort, în colaborare cu Consiliul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport şi Ministerul Educaţiei şi Invăţâ­­mîn­tului. *O primă subliniere : ca şi cele­lalte întreceri atletice ale elevi­lor la care am fost martori (pen­tatlonul atletic şcolar, concursul de ştafete, concursul de selecţie pentru elevii din­ mediul rural), şi actuala ed­iţie a Campionatu­lui şcolilor generale — pentru e­­levi din clasele V—VIII — a scos în evidenţă faptul că atletismul, această importantă disciplină o­­limpică, are — în instituţiile noastre de învăţămînt — un larg teritoriu de exprimare, pe măsu­ra rolului şi importanţei ce îl prezintă pentru formarea de vii­tori performeri, nu numai in a­­tergări, sărituri sau aruncări, ci, în general, în toate ramurile de sport. Este lăudabil că profesorii de educaţie fizică se străduiesc să atragă tot mai mulţi copii la practicarea probelor atletice, pe mulţi dintre ei reuşind să-i­ men­­ţină intr-o activitate continuă, cu rezultate încurajatoare. Ca­zul cel mai tipic îl oferă şcoala generală nr. 2 din Rimnicu Vîlcea, cea care a şi cîştigat campiona­tul, acum pen­tru a treia oară consecutivi!), performanţă onora­tă de C.N.E.F.S. cu o cupă spe­cială. Prof. Silviu Grecu, mento­rul atletismului printre tinerii e­­levi vilceni, are merite deosebite în această privinţă (fiind un pa­­ţional cadru didactic, totodată un excelent pedagog) şi la fel conducerea acestei instituţii de învăţămint (director, prof Con­stantin Smarandache), cea a Clubului sportiv şcolar din lo­calitate (director, prof. Lauren­­ţiu Stilea), care au sprijinit toate iniţiativele copiilor-atleţi, efortul lor de autodepăşire. Clasamentul final al campiona­tului are următoarea înfăţişare : 1. Şcoala generală nr. 2 Rm. Vil­­cea 1­948 p., 2. Şcoala generală nr. XI Reşiţa 1926 p., 3. Şcoala generală nr. XX Baia Mare 1903 p., 4. Şcoala generală nr. 16 Ba­cău 1887 p., 5. Şcoala generală nr. 8 Tîrgovişte 1872 p., 6. Şcoala generală nr. 57 Bucureşti (sec­torul 6) 1859 p. în întrecerea elevelor, pe lo­cul I s-a situat echipa şcolii ge­nerale nr. 30 Craiova 1957 p. (prof. M. Dumitrescu), unitate de învăţămînt care işi face sim­ţită tot mai mult prezenţa între nucleele de performanţă ale a­­tletismului doljean. Aceasta şi cu meritul neobositului artizan care este prof. Mihai Nistor... Realmente, frumoasele rezultate ale atletismului din acest judeţ promit să fie continuate şi prin intermediul acestei şcoli situată intr-un cartier al Craiovei cu multe amenajări sportive, ceea ce vine în sprijinul viitoarelor reuşite. După elevele din Craiova s-au clasat, in o­rdine : 2. Şcoala generală nr. 2 Mangalia 1 927 p., 3. Şcoala generală nr. 20 Bacău 1901 p., 4. Şcoala generală nr. 1 Sf. Gheorghe 1 885 p., 5. Şcoala generală nr. 1 Caracal 1 862 p, 6. Şcoala generală d­in comuna Andrieşti-Ialomiţa 1 841 p. De evidenţiat şi comportarea frumoasă a elevilor şi elevelor din Bacău, cu două echipe în primele şase locuri, oraş şi ju­deţ în care se fac vizibile efor­turi pentru a implanta atletis­mul, tot ma mult, în rîndul ti­neretului studios. Tiberiu STAMA //MARŞUL FACTORILOR POŞTALI" Bucureştenii care au trecut sîmbătă pe la Şosea au avut pri­lejul să asiste la un spectacol inedit : zeci de factori poştali, cu tolbe grele la umăr, intr-un marş contracronometru în jurul Stadionului tineretului. Chipuri pe care le cunoşteam, parcă, arse de soare, aidoma cu cel al prietenului nostru care ne bate la uşă, adueîndu-ne presa ori mesaje de la cei dragi. Este pen­tru a IX-a oară cînd cei mai vrednici în mărşăluire lucrători din poştă şi telecomunicaţii — reprezentînd peste 2000 de oficii — se intelnesc în finala pe ţară a „Marşului factorilor poştali“, organizat sub genericul „Dacia­dei" de Comitetul Uniunii Sindi­catelor din Transporturi, în co­laborare cu Consiliul Municipal al Sindicatelor Bucureşti şi C.M.B.E.F.S. întrecerile — masculin şi fe­minin — au fost deosebit de strinse, tolbele grele, la fel ca la plecarea din oficii, numai că în ele se aflau acum săculeţe cu nisip. Dar aceşti oameni care parcurg anual pe străzi 4 000— 5 000 de kilometri sunt, cum se spune, obişnuiţi cu drumul. Poştaşii au avut de parcurs pa­tru ture, iar poştăriţele — două. Pe Topul 1, Nicoleta Dinu și Ion Erciu (pentru a patra oară), a­­mindoi din București. Organiza­rea — bună. TURNEELE FINALE LA BASCHET DE PERFORMANŢĂ (Urmare din pag. 1) CONSTANŢA — TIMIŞ 78—55 (47—14). Campionii „Daciadei“ au realizat o primă repriză ex­celentă, care le-a adus un avan­taj decisiv (mai ales că adver­sarii au opus o rezistenţă sur­prinzător de slabă). Au marcat: Mănăilă 46 (!), Tecău 14, Paşca 3, Băiceanu 8, Moldoveanu 2, Spînu 5 pentru învingători, res­pectiv Scaleţchi 15, David 10, Recea 10, Socol 12, Miloevici 6, Ilie 2. Arbitri : P. Pasere şi Z. Raduly. SIBIU — IAȘI 88—62 (40—25). Superiori ca valori individuale şi organizare a jocului, sibienii au repurtat un succes net. Au marcat: G. Dăian 23, Bretz 26, Palhegy 10, Bleahu 12, Muntea­­nu 6, Kincses 2, Apostu 9 pen­tru învingători, respectiv Takacs 23, Dănăilă 10, Bahrin 9, Mihăi­­lescu 6, Boişteanu 7, Rusu 2 Măgurean 5. Arbitri : R. Stăn­­cîulescu și M. Sdrula. BIHOR — CONSTANȚA 102— 82 (52—43), BUCUREŞTI — IAŞI 95—69 (48—32), SIBIU—TIMIŞ 70—61 (33—32). Clasament final: 1. CON­STANŢA 9 p (lotul campionilor: A. Spînu, R. Tecău, N. Mănăi­lă, V. Paşca, V. Băiceanu, C. Moldoveanu, D. Florea, L. Cer­nat, P. Marin, M. Mătăsaru, I. Ilucă), 2. Bucureşti 9 p, 3. Si­biu 8 p, 4. Bihor 8 p, 5. Iaşi 6 p, 6. Timiş 5 p, Cosmeter : N. Mă­năilă (Constanţa) 142 p ; cele mai multe aruncări de 3 p fruc­tificate: M. Costin (Bihor) 23. Dumitru STANCULESCU FEMININ TIMIŞOARA, 30 (prin tele­fon). Sîmbătă, în două „sesi­uni“, au avut loc ultimele par­tide ale turneului final al e­­chipelor feminine. Titlul de campioană a revenit selecţiona­tei judeţului Timiş (antrenor L. Bachner), echipa cea mai con­stantă şi mai bine pregătită din toate punctele de vedere. TIMIŞ — MUREŞ 75-59 (51—32). Neînvinse pină la a­­ceastă întilnire, ambele forma­ţii erau creditate cu aceeaşi şansă la locul L Dar, o dată cu startul meciului, timişorencele au luat jocul pe cont propriu şi au început un adevărat asalt asupra coşului advers. In min. 10, ele conduceau cu 20—13, iar la pauză aveau un avans liniş­titor : 51—32. Gazdele şi-au con­tinuat evoluţia remarcabilă şi în partea a doua a întrecerii, cînd conduse la fel de bine de Gabriela Catrina (cea mai bu­nă de pe teren, a rea­lizat şi 4 încercări de cite 3 puncte), spre care ar fi bine să se îndrepte atenţia selecţio­nerilor, au avut reuşite depline în ambele fazele ale jocului, în special prin Valeria Chepe­­tan şi Luminiţa Stamin. Bas­chetbalistele din Mureş s-au împăcat prea repede cu postu­ra de învinse (lucru care nu le caracterizează) gindindu-se, pro­babil, că după-amiază vor juca cu selecţionata Bihorului pentru locul 2 al clasamentului. A fost, oarecum, un meci plăcut, cîşti­gat absolut meritat de timişo­­rence. Au marcat : Catrina 20, Neusatz 4, Grădinaru­ 16, V. Chepeţan 19, Stamin 16 pentru învingătoare, respectiv Ilieş 2, Fărcaş 10, Cristea 10, Bulgăr 8, Olasz 8, Oprea 2, Opriciu 6, Ma­the 11, Hener 2. Arbitri : C. Călin şi E. Ulrich. BIHOR — BUCUREŞTI 77—76 (35—30). Intr-un meci al orgoli­ilor, baschetbalistele celor două echipe au oferit o întrecere a­­greabilă, încheiată cu un rezul­tat la limită. Bihorencele au a­­vut mai multă şansă în final şi au smuls victoria in extre­mis. Au marcat : Nagy 6, Ca­­setli 14, Cutuş 16, Amihăesei 14, Chvatal 10, Miclău 2, Csóka 7, Oancea 8 pentru Bihor, respec­tiv Zidaru 24, Vasile 7, Ugrodi 10, Ionescu 2, Borş 25, Bolo­van 8. Arbitri : A. Guţă şi D. Oprea. MUREŞ — BIHOR 67-63 (33—37), BUCUREŞTI — BA­CĂU 65—42 (40—22), SATU MARE — BACĂU 69—57 (40—23), TIMIŞ — SATU MARE 81—30 (43—34). Clasament final : 1. TIMIŞ 10 p­e lotul campioanelor : Ga­briela Catrina, Rodica Chepeţan, Angela Recea, Monica Neusatz, Gabriela Bachner, Csilla Grădi­­naru, Valeria Chepeţan, Maria Olasz, Lavinia Blindul, György György, Dorina Mătăsaru, Lu­miniţa Stamin, Doina Jitaru), 2. Mureş 9 p 3. Bihor 7 p, 4. Bucureşti 7 p, 5. Satu Mare 7 p, 6. Bacău 5 p. Paul IOVAN In perioada 16 iulie, in Capitală CURSUL INteRNAţiONAl PfliiRU MIHI DE GIMNASTICĂ Astăzi, începe în Capitală cursul internaţional pentru antre­norii de gimnastică, acţiune care se desfăşoară sub egida solida­rităţii olimpice. Menit a contri­bui la ridicarea calificării profe­sionale a tehnicienilor, care-şi desfăşoară activitatea în gimnas­tica de performanţă, cursul in­ternaţional de antrenori reuneşte specialişti din Anglia, Olanda, Spania, Franţa, Turcia, Ungaria, Bulgaria, Irlanda, Suedia, Libia şi Belgia. Vor fi, de asemenea, reprezen­tate l­a această acţiune principa­lele cluburi de performanţă din ţara noastră, antrenorii români urmînd a prezenta informări şi lecţii despre probleme funda­mentale ale gimnasticii, cum ar fi selecţia, instruirea, desăvîrşi­­rea măiestriei sportive şi altele. Specialiştii străini vor asista la numeroase antrenamente-model, li se va oferi prilejul să cu­noască din experienţă tehnicieni­lor români în direcţia dezvoltării gimnasticii. Organizarea, timp de o săptă­­mină, a cursului internaţional de antrenori reprezintă o nouă măr­turie a interesului pe care nu­meroşi specialişti de peste ho­tare îl manifestă faţă de rezul­tatele şi experienţa şcolii româ­neşti de gimnastică. „INTERNAŢIONALELE“ DE LUPTE GRECO ROMANE ŞI LIBERE (Urmare din pag. 1) care a reuşit să cîştige primul loc la cat. 82 kg. Vicecam­pionul european la categoria 90 kg, Ilie Matei, a avut şi el o evoluţie la nivelul aşteptărilor, mergînd cu paşi siguri spre victoria finală, pe care a obţi­­nut-o dispunînd la puncte de sovieticul Havas Malaev. O singură clipă de neatenţie a fost suficientă pentru a-l stopa pe Vasile Andrei (cat. 100 kg) în drumul său spre primul loc. S-a intîmplat în întâlnirea cu sovieticul Serghei Gelubovici, cînd a fost surprins intr-o poziţie critică şi n-a mai putut evita tuşul. La „130 kg“ , Ion Grigoraş a trebuit să se mul­ţumească cu locul 3, primele două disputîndu-şi-le oaspeţii. Nimic nou la prima categorie de greutate (48 kg). Doar un loc 3 care reflectă, de fapt, „go­lul“ de valori existent de mai multă vreme. Confirmare­a unei bune pregătiri, la cat. 52, tînărul Mihai Cismaş, care a obţinut victorii pe l­inie, dispunînd în finală de Ilie Miuţi, pe care l-a întrecut înainte de limită. In absenţa lui Nicolae Zamfir (accidentat), Florin Diaconescu (cat. 57 kg) a reuşit să ajungă pînă în finala categoriei, dar n-a putut să treacă, în meciul decisiv, de sovieticul Iuri Siur­­lukov, în faţa căruia a pierdut la puncte (1—8). în continuare, la „62 kg“, Gheorghe Savu a ratat intrarea în rindul candida­ţilor la podium — fiind învins clar de sovieticul Anatoli Tam­­­kin — şi a trebuit să se mul­ţumească cu locul 5. La LUPTE LIBERE, finale spectaculoase la toate categoriile şi o comportare frumoasă a sportivilor noştri. La primele două categorii — două victorii româneşti : Dumitru Drăghici (48 kg) şi Gheorghe Neagoe (52 kg). György Kerekes putea să ne aducă şi el un asemenea succes, la „57 kg“, dar a fost întrecut de bulgarul Gheorghi Kalcev, unul din fruntaşii ca­tegoriei pe plan internaţional. O nouă suită de reuşite ale luptătorilor noştri a deschis-o Traian Marinescu (cat. 62 kg), continuată de Aron Cîndea (cat. 68 kg), Constantin Dan Baschin (cat. 74 kg), Constantin Mărăscu (cat. 82 kg) şi încheiată de Iulian Rişnoveanu, la „90 kg“. La ultimele două categorii s-au impus luptătorii din R. D. Germană, Uwe Neupert la „100 kg“ şi Andreas Schröde la 130 kg. Ieri, după-amiază, o emoţio­nantă festivitate organizată de F. R. Lupte cu prilejul căreia valorosului nostru luptător Con­stantin Alexandru (Steaua), multiplu campion mondial şi european, i-a fost înmînată o frumoasă cupă pentru marile succese obţinute de-a lungul anilor, pentru contribuţia de­osebită adusă la afirmarea în lume a şcolii româneşti de lupte. Iată clasamentele finale alcă­tuite conform sistemului folosit la turneele internaţionale unde participă mai mulţi concurenţi din aceeaşi ţară la unele catego­rii sau chiar la toate, punctindu-l doar pe cel care a obţinut rezul­tatele cele mai bune. GRECO-RO­­MANE : cat. 48 kg : 1. Markus Scherer (R.F. Germania), 2. N. Parfenov (U.R.S.S.), 3. D. Mogo­­san­u(România) cat. 52 kg : 1. Mihai Cismaș (România), 2. I. Kirov (Bulgaria) 3. I. Vesterinen (Finlanda) ; cat. 57 kg : 1. Iu­ri Siurtukov (U.R.S.S.), 2. FI. Diaconescu (România), 3. J. Szu­ro­mi (Ungaria) : cat. 62 kg : 1- Anatoli Tam­kin (U.R.S.S.), 2. I. Tecuceanu (România), 3. W. Las­­kowski (Polonia) : cat. 68 kg : 1. Ștefan Negrişan (România), 2. M. Viskari (Finlanda), 3. S. A­­baev (U.R.S.S.) : cat. 74 kg : 1. Ștefan Rusu (România), 2. Pr. Podlesek (Iugoslavia), 3. R. Fis­cher (R.F. Germania) ; cat. 82 kg : 1. Sorin Herţea (România), 2. D. Tanopoulos (Grecia), 3. T. Aki (Finlanda) ; cat. 90 kg : 1. Ilie Matei (România), 2. H. Mu­­laev (U.R.S.S.) 3. T. Hanula (Finlanda) ; cat. 100 kg : 1. Ma­rian Lukasik (Polonia), 2. I. Sa­vin (România) 3. Fr. Gesclmeier (R.F. Germania) : cat. 130 kg : 1. Ivan Karapetian (U.R.S.S.), 2. J. Kotte (R.D. Germană). 3. I. Grigoraș (România) . LUPTE LIBERE : cat. 48 kg : 1. Dumitru Drăghici (România). 2. I. Ianev­­ski (Iugoslavia). 3. R. Ana (Ro­mânia) : cat. 52 kg : 1. Gheor­ghe Neagoe (România). 2. M. Jese (R.D. Germană), 3. W. Grze­­gurz (Polonia) ; cat. 57 kg : 1. Gheorghi Kalcev (Bulgaria), 2. G. Kerekes (România), 3. U. Toile (R.D. Germană) ; cat. 62 kg : 1. Traian Marinescu (Româ­nia), 2. V. Velicikov (Bulgaria), 3. K. Polki (R.D. Germană) ; cat. 68 kg : 1. Aron Cindea (Româ­nia), 2. L. Isaev (Bulgaria), 3. P. Sullivan (Canada) : cat. 74 kg: 1. Constantin Damaschin (Româ­nia). 2. U. Mausch (R.D. Ger­mană), 3. E. Mazur (Polonia) : cat. 82 kg : 1. Constantin Mărăscu (România). 2. Z. Kud­a (Polonia). 3. M. Serge (Canada) : cat. 90 kg : 2. Iulian Rîșnoveanu (Româ­nia). 2. I. Doinov (Bulgaria), 3. R. Dudziak (R.D. Germană) : cat. 100 kg : 1. Uwe Neupert (R.D. Germană), 2. V. Pușcaşu (România), 3. C. Davis (Canada): cat. 130 kg : 1. Andreas Schröde (R.D. Germană), 2. M. Dangov (Bulgaria), 3. A. Ianko (Româ­nia). IN „REGATĂ BUCUREȘTI" LA CANOTAJ (Urmare din pag 1) d­a. In prima zi, cu 6 :23,0, româncele au învins echipa U.R.S.S. (6 :30,9), iar în a do­ua reuniune au cîștigat cu 6 :06,5, sosind înaintea sporti­velor sovietice (6:27,8). In prima finală de 2 VÎSLE au dominat cele două echipaje din Bulgaria — Ninova, Gheorghie­­va (7 :28,5) şi Madiana, Uşc­­rova (7 :32,4), dinamovistele Bălan şi Drăgan obţinind, cu 7 :35,6, locul 3. Duminică, insă, in întrecere au intrat campioa­nele noastre olimpice Elisabeta Oleniuc şi Marioara Popescu. După o cursă frumoasă, cîşti­­gată in 7 :12,0, echipajul Bul­gariei (Ninova, Gheorghieva) a trebuit să se mulţumească cu locul secund (7 :16,6), in pozi­ţia a treia aflindu-se dinamo­vistele Bălan şi Drăgan cu 7 : 18,1. Cîştigătoare în prima zi la 2 RAME cu 7 :45,5 — pe lo­cul secund, Bulgaria (7 :50,5) — medaliatele cu aur la J.O. de la Los Angeles — Elena Florea şi Rodica Alba — au pierdut in finala a doua in faţa aceloraşi sportive din Bul­garia (Zareva-Benberova), cu o secundă mai rapide faţă de sportivele noastre. Vîslaşele din echipajele de PATRU s-au clasat în ambele zile in aceeaşi ordine. 1. R.D.G. (Peters, Scholz, Schramm, Kirst) 6:36,1, respectiv 6:25,1, 2. Romania 6 :38,5 (cu Mario­ra Popescu) şi 6 :26,6 (cu Ane­­ta Mihali). Pe locul 3 — Bul­garia 6 : 53,6, şi 6 : 37,0. Aşa cum se vede, înlocuirea stro­­cului din ambarcaţiunea meda­liată cu aur la J.O. nu a avut rezultatul scontat. In întrecerile rezervate băie­ţilor s-au evidenţiat — aşa cum se sconta — echipajele medaliate cu aur şi argint la J.O. de la Los Angeles. Astfel, în proba de 2 RAME, campio­nii olimpici Vaier Toma şi Petru Iosub au învins în am­bele finale, în prima zi cu 7:15,6. Pe locurile următoare — Balasz, Maxim (Steaua) 7:18,4, şi Obeadă, Voina (Poli, Timişoara) 7:33,9. Duminică, dinamoviştii Tomna şi Iosub au cîştigat cu 7:01, în urma lor: Mînea şi Maxim (Steaua) 7:12,5 şi Obeadă, Voina 7:19,7. Finale între echipajele noas­tre şi la 2+1 RAME, în am­bele zile au cîştigat medaliaţii cu argint de la ultimele J.O. Vasile Tomoioaga, Dimitrie Popescu, Răducanu Dumitru cu 7:36,5 şi respectiv 7:22,5, diferenţă ce poate fi atribuită, şi în această cursă, vîntului. Pe locurile 2 şi 3 , în prima zi, cele două echipaje ale Poli Timişoara 7:56,8 şi 8:15,9. In regata a doua: 2. Poli. Timi­soara 7:40,7 si 3. Dinamo 7:48,7. Alte rezultate : stmbătă — 4+X RAME : 1. Steaua (Bataragă Com­­an, Minea, Mondoc, Angliei) 6 :35,2, 2. Comb. Dinamo-Steaua IlSnep, Demeter, Năstase, Nechi­ta, Lupudescu) 6 : 35,5, 3. C.S. Tri­umf 7:26,2, 2 VÎSLE: 1. Dina­mo (Grandori, Oiah)7 : 08,9, 2. C.S.S. Triumf (Ciocoi, Taga) 7 : 13,3, 3. Dinamo 7 • 20,0 . SIM­PLU : 1. Steffen Zub­lke (R.D.G) 7 :27,7, 2. Vasile Săvino­­iu (Dinamo) 7 : 51,4 3. Ioan Di­ma (Poli Timișoara) 7 :54,6 ; 4 RAME f.c. : 1. Steaua (Macovei, Toader, Crusinschi, Cu­taș) 6 : 30,1 2. Dinamo 6 : 33,0, 3. Poli. Timi­soara 6 : 57,0 4 VISLE : 1. Stea­­ua (Curteanu, Chibam, Halaicu, Clodiar) 6 : 10,0, 2. Dinamo 6 : 15,6 , 8+1 : 1. R.D.G. 5:52,5, 2. Comb. România 5:55,3, 3. Steaua 6:00,3 . DUMINICA — 4+1 RAME : 1. Steaua (Bataragă, Coman, Balasz, Momoloc, Angliei) 6 :27,7, 2. Comb. Steaua-Dinamo 6:27,7, 2, 3. C.S.S. Triumf 1 • 24,6 . VIS­LE : 1. Dinamo (Grandori, Olah) 6 :45,2, 2. Steaua 6 : 54,1, 3. C.S.S. Triumf 6 :57,4 ; simplu : 1. Steffen Zub­ike . 7 : 14,1, 2. Laurenţiu Davidei (Di­namo) 7 • 36,1, 3. Ioan Dima (Poli, Timişoara) 7 :41,4 , 4 RA­ME f.c.­­ 1. Steaua 6 : 10,4, 7. Dinamo 6 : 23 , 3. Poli. Timișoa­ra 6 : 46,6 , 4 VÂSLE : 1. Steaua 6:03,9,2. Dinamo­­. Comb. România 6:23,1 , 8+1. 1. R.D.G. 5:48,7, 2. comb. România 5 :49,7, 3. Comb. Steaua-Dinamo 6 : 04,2. A­NUNȚ înscrieri pentru cumpărarea de autoturisme se fac numai pentru autoturismul DACIA, la unitățile I.D.M.S. pentru desfacerea autoturismelor, după depunerea la C.E.C. a sume­lor corespunzătoare. ÎAAAPIONATELE nationale DE maratom, o reuşită ® Noi recorduri io senioare şi junioare @ 81 de concurenţi n TAt,“* Pînă la fabrica nDTbraVu într-un mediu admirai ava-‘ într-o organizare făr ă bl1 Șl s-­au desfăşurat, \a sjg­t°uşi S aTUmaa’?ionatele naţio­­mars. ftipSS*0^ 2° ^ fS°unTum°nU1’ a TMnit la îe­ reca­r 84’ m­^COcadredeuC°fe: d° sPeCtatori. In af­ara aceStui. record de părti­nire dJ!“. T-ai f ost înregistrate alte doua. tirgovisteanca Elena a­ parcurs distanta de S m ,n, 2h.41:59, întrecînd copios recordul de senioare al if- - Andreescu (2h.45:27 din 1983), iar bucurestesnca E­­lena Radu cu 3h.06:23 a reali­­record de junioare, lata rezultatele înregistrate la maraton (a avut loc sîm­bătă). SENIORI: 1. Alexandru Chiran (Rapid) 2h.21:55 (a condus cursa de la un cap la altul), 2. Gh. Zaharia (Otelul Galati) 2h.22:09, 3. Gh. Sandu (Rapid) 2h.23:09, 4. Petre Bru­­naru (Rapid) 2h.27:17, 5. Ion Scutaru (Otelul Gl.) 2h.32:39, 6. Gh. Brăni­şteanu (Rapid) 2h.35:01; pe echipe: 1. Rapid Bucureşti 7h. 12:34, 2. Oţelul Galaţi 7h.33:43, 3. Politehnica Iaşi 8h. 17:15; TINERET: 1. O­­noriu Dorgoşan (Steaua) 2h38:56, 2. M.­­ Piron (Farul Constanţa) 2h.40:16, 3. D. Isac (Farul) 2h.44:56, 4. Ov. Pala­­ghia (ASA Sibiu) 2h.55:16, 5. Al. Pop (Farul) 2h.59:14, 6. D. Marian (ASA Sib.) 3h .01:50. SENIOARE: 1. Elena Murgoci (Metalul Tîrgoviște) 2h.41:59 — record 2. Adriana Andreescu (Rapid) 2h.47:10, 3. Doina Mi­­clăuş (Tricolorul Oradea) 2h. 52:13; TINERET: 1. Olga To­ma (Metalul Tîrgovişte) 3h.02: 04, 2. Elena Radu (Metalul Buc.) 3h.06:23 — record juni­oare, 3. Mioara Dafinoiu (Con­fecţia Caracal) 3h.22:06. Rezultatele cursei de 20 km marş le vom publica it. numă­rul viitor: Ilie IONESCU — coresp. ADMINISTRAȚIA DE STAT 10T0-PR0IU0SPORT INFORMIAZĂ REZULTATELE CONCUSULUI PRONOSPORT DIN 30 IUNIE 1985 1. Unirea Focșani "" Pr0”r?TM Br. 1 ; 2. Prahova H. “ îfeta­­lul Mang. 1 ; 3. FEPA 74 Bmlad — Petrolul Pl. 1 , 4- „o 1 • s stanta - C.S.M. S^eava 1 * 5. Ceahlăul — Dunărea Galați 1 ; 6. Chimica Tî­ră­veni Şoimi Sibiu 1 ; 7. Gaz metan - Meta­lul Buc. 1 ; 8. Tr.a?0^Drobeta Automatica Buc. 1 * . v . . in Tr. Sev.­­ I.P. AV^U l­a £ Strungul Arad - AUTMtura Za­lău 1 ; U. Olimpia S.M. G­lo^ ria Bistriţa 1 ; C.S.M. Reşiţa 1 ; 13. Arteştii iur da F.C.M. V.T.A­ . Fond de cîştiguri »22.167 lei. NUMERELE EXTRASE LA TRA­GEREA EXCEPȚIONALA LOTO DIN 30 IUNIE 1985 FAZA I. EXTRAGEREA I 1 60 32 81 90 68 86 35 65 83 47 . EXTRAGEREA A II-a : 28 58 9 41 30 77 84 71 64 76 23 36 ; EX­TRAGEREA A III-a : 85 2 37 32 33 6 46 53 16 72 67 25 ; EXTRA­GEREA A IV-a : 55 62 38 10 66 40 44 30 80 24 18 60. FAZA A II-a. EXTRAGEREA A V-a : 32 70 35 28 79 75 . EX­TRAGEREA A Vl-a : M 25 9 43 21 . EXTRAGEREA A Vil-a 83 77 73 26 86 58. FOND TOTAL DE CÎȘTIG­URI : 1.442.471 lei. CU UN FINIS BUN, HAGI A CÎŞTIGAT • ‘ 1 ÎNTRECEREA „TUNARILOR“ In ediţia recent încheiată a cam­pionatului Diviziei „A“ întrecerea pentru titlul de golgeter a fost deo­sebit de strinsă, câştigătorul ei fiind cunoscut pe „linia de sosire“, înaintea ultimilor două „runde“, Hagi şi Fi­­țurcă Înscriseseră cite 18 goluri, iar in „plasa“ lor se aflau Mircea Sandu şi Grosu, cu câte 16 goluri. Etapele cu nr. 33 şi 34 au fost favorabile tî­­nărului internaţional de la Sportul studenţesc, Hagi, care a finalizat de două ori, totalizînd astfel 20 de go­luri şi devenind golgeterul edifiei 1984 1983. Merită să arătăm că în clasamentul golgeterilor din campio­natele europene Hagi figurează in­­tr-un grup de patru jucători cu 20 goluri (Sharp — Everton, Thompson — WBA şi Aykut — Sakaryaspor) care ocupă poziţiile 27—30. Privind clasamentul, se observă că s-au format două grupe distincte, despărţite de patru goluri. In primul­­ Piţurcă ocupă poziţia a doua, iar cea de-a treia este deţinută de Mircea Sandu şi Cămătaru, care a avut un finiş foarte bun. în acest grup se află şi „bătrinii“ Dudu Georgescu şi Grosu. Dar, iată cum arată clasamentul golgeterilor ediției 1984—1985 (pînă la plutonul celor care au marcat cite 5 goluri, inclusiv) : • 20 GOLURI : Hagi — 1 din 11 m. • 19 GOLURI : Piţurcă — 1 din 11 m. • 17 GOLURI : Mircea Sandu, Cămătaru — 3 din 11 m. • 16 GOLURI : Dudu Georgescu — 1 din 11 m, Grosu — 8 din 11 m. • 12 GOLURI : Marcu, Bolba — 2 din 11 m. • 11 GOLURI : Dragnea, Jurcă, Cîrţu — 1 din 11 m. • 10 GOLURI : Augustin, Majaru — 5 din 11 m. • 9 GOLURI : Turcu, Damaschin I, Biro, Petcu (Corvinul) — 1 din 11 m, Moiceanu — 2 din 11 m. • 8 GOLURI : Suciu, Lăcătuş, Mateuţ, Moldovan, Agiu, Văetuş — 1 din 11 m, Irimescu — 4 din 11 m. • 7 GOLURI : Radu II, Burdujan, Ignat, Cramer (Gloria Buzău), Văidean — 1 din 11 m. • 6 GOLURI : Coraș, Stoica, Buduru, Mihuț, Lasconi, Muntean, Cojocaru, Gabor, Rada, Giuchici — 1 din 11 m, Basno — 5 din 11 m. • 5 GOLURI : Mănăilă, Munteanu II, Balint, Georgescu (F.C. Bi­hor), Viscreanu, Avădanei, Şoiman, Nica, B. Popescu, Manea, Man­­doca, Cramer (F.C.M. Braşov), Benţa, Nemţeanu — 1 din 11 m, Orac — 2 dim 5 m, Eftimie — 2 din 11 m, Şumulanschi — 4 din 11 m. HAGI văzut de Clenciu GIHRFTFRIN­. ÎN TRFI RFPRIZF­RF VIATĂ (Urmare din pag I) atins“, jucători de-ai noștri. Cind eram mic, mic, idol mi-era Iordănescu. Acum, vreau să ajung ca Bălăci ! — Adică cel mai bun fotba­list român al anului ? ! — EU, nu la asta m-am gin­­dit. Ci să ajung în timp o per­sonalitate în fotbal ca Bălăci. Sunt intr-un moment decisiv in viata mea Dacă mă mulţumesc doar cu ce-am realizat şi nu mă uit la drumul care urcă, pierd tot ce-am reuşit bun pînă acum. ...IARNA LUI ’85. Hagi a fost ales al doilea fotbalist al anului, în „top“-ul cronicarilor de la „Sportul“ figurează chiar pe primul loc. Ne intilnim... E cu noua lui echipă. Sportul stu­denţesc­ e golgeter „de iarnă". A marcat 14 goluri. — Crezi că vei ajunge golge­terul ţării . — Vreau, insă nu va fi uşor. In spatele meu, la două goluri, se află Mircea Sandu, cu nouă goluri, e un alt fost golgeter, Grosu. $i mă aştept la o replică tare din partea unor oa­meni de gol cum ar fi Cămă­taru. Cirţu... — Ce ar însemna acest titlu de golgeter pentru tine ? — Mai intîi, să-l cuceresc... Aş avea 20 de ani... N-aş zice că nu mă gîndesc şi la titlul de golgeter, însă mă obsedează naţionala... Vreau să fiu golge­terul echipei naţionale în pre­liminariile C.M. şi să ajung să joc în Mexic ! ...IUNIE ’85. S-a încheiat ul­timul campionat. Gheorghe Ha­gi este noul golgeter al ţării. — Ce înseamnă acest prim titlu pentru tine ? — O mare­ mare bucurie ! $i o mare obligaţie ! E titlul meu, şi al echipei... Pentru că „Spor­tul“ a jucat ofensiv. Nu uitaţi că a marcat 71 de goluri, adică exact cît Steaua, echipa cam­pioană. Și tot o bucurie este faptul că titlul de golgeter a rămas in curtea Sportului stu­dențesc, eu preluindu-l de la Coraș. — Ți-a fost teamă că vei pierde acest titlu ? — Da ! După jocul de la Hel­sinki, cu echipa naţională, mă durea piciorul. Unii mi-au zis că n-are rost să forjez peste două zile, la Slatina. Eu unul n-am gindit aşa. Mi-era teamă de Piţurcă. Venea tare ,pe tur­nantă“. M-am dus la Slatina, insă deşi „Sportul" a cîştigat d­e 2—0, eu n-am marcat nici un gol, iar Pițurcă a marcat două și m-a egalat, atunci. — La Slatina. Hagi a fost un om de echipă. I-a pasat (o da­tă) lui M. Sandu, care a înscris ambele goluri, ceea ce e foarte frumos. — Era normal să jucăm In primul rînd pentru victoria echipei, nu pentru titlul meu... — Pînă la urmă, l-ai „bătut" pe Pițurcă pe linia dreaptă in penultima etapă. — Aveam ambiția asta. Dacă n-aș fi ratat atita, nu a$ fi avut emofii In final $i aș fi cîștigat titlul cu mai mult de 20 de goluri, cotă nu prea ră­sărită prin Europa. — Acum ? !... — Acum, cu acest prim titlu de golgeter, am şi mai mai mari obligaţii. La anul vreau să In- scriu mult mai multe goluri, să intru, eventual, şi In cursa pen­tru • „Gheaţă". Fie ea şi de bronz, pentru început. Faptul că Dudu Georgescu a venit in ultimul campionat pe poziţia a patra ne obligă şi mai mult pe cei tineri. — La ora actuală eşti golge­terul echipei naţionale în pre­liminarii. Un gol la Belfast, unul la Craiova, cu Turcia, ul­timul, la Helsinki... — Mă bucur, e omeneşte să mă bucur. Insă nu voi face un scop in sine din a deveni gol­­geterul naţionalei in prelimina­rii. Primul gind este să ne ca­lificăm. Avem șanse. Dar dru­mul nu-i ușor... DIVIZIA „B“ ÎNCHEIE ANUL COMPETIŢIONAL 1984- 85 SERIA I PRAHOVA C.S.U. PLOIEŞTI — METALUL MANGALIA 2—0 (1—0) : V. Constantin (min. 5) şi Gălăţeanu (mim. 90). UNIREA DINAMO FOCŞANI — F.C.M. PROGRESUL BRAILA 1— 0 (0—0) : C. Rusu (min. 62 din 11 m). CEAHLĂUL P. NEAMŢ — DU­NĂREA C.S.U. GALAŢI 3—0 (1—0) , Roşea (min. 28 şi 70) şi Ivanov (min. 72). F.C. CONSTANŢA — C.S.M. SUCEAVA 5—2 (3—2) , Udrică (min. 35 şi 89) Purcărea (min. 40), Panaite (min. 43) şi Voinilă (min. 85), respectiv Radu (min. 14 din 11 m) şi Andrei (mim. 29). C.F.R. PAŞCANI — C.S. BOTO­ŞANI 1—2 (1—0) , Irimia (min. 31), respectiv Abălaşei (min. 53) şi Luca (min. 63). OŢELUL GALAŢI — A.S. MIZIL 2— 1 (0—1) : Popescu (min. 54 din 11 m) Mirza (min. 87, autogol), respectiv Lazăr (min. 12). Meciul s-a disputat la Tecuci. CHIMIA FĂLTICENI — PARTI­ZANUL BACAU 4—0 (2—0) : Po­pescu (min. 16), R. Mircea (min. 35 din 11 m), V. Neacşu (min. 47) şi Chitaru (min. 88). OLIMPIA RM. SARAT — META­LUL PLOPENI 2—0 (0—0) , Bra­­tosin (min. 70) şi Profir (mim. 80). FEPA '74 BIRLAD — PETROLUL PLOIEŞTI 1—0 (1—0) , Ciobică (min. 22). Relatări de la I. Tănăsescu, FI. Jecheanu, C. Rusu, Gh. Drăgan, C. Enea, I. Filip, D. Crăciun, T. Budescu și I. Paiu. 1. PETROLUL 34 24 6 4 67-23 54 2. Dun. CSU. 34 22 4 8 54-28 48 3. Oțelul Gl. 34 15 8 11 63-31 38 4. FC Constanța 34 14 7 13 54-43 35 5. Met. Plopeni 34 16 3 15 51-50 35 6. CSM Seva 34 15 4 15 53-51 34 7. O­limp. Rm. S. 34 15 4 15 39-44 34 8. AS Mizil 34 15 4 15 56-63 34 9. Prahova CSU 34 14 5 15 37-36 33 10. FCM Prog. Br. 34 16 1 17 45-48 33 11. Ceah. PJM. 34 12 8 14 44-49 32 12. CFR pașcani 34 15 2 17 42-50 32 13. Chimia F&lt. 34 14 4 16 38-46 32 14. CS Botoșani 34 13 6 15 42-50 32 15. FEPA >74 B. 34 13 5 16 33-52 31 16. Met. Mang. 34 13 4 17 41-47 30 17. Part. Bacău 34 12 1 21 35-57 25 18. Un. D. Focș. 34 7 6 21 32-58 20 SERIA A H a DINAMO VICTORIA BUCU­REȘTI — I.M.A.S.A. SF. GHE­­ORGHE­­—3 (3—1), Iordache (min. 4), Săndoi (min. 37 și 39) pentru Dinamo Victoria, Kere­ke? (min. 24), Adorján (min. 48) , Barbu (min. 72) pentru TMASA. MECANICA FINA steaua BUCUREȘTI — FLACĂRA AU­TOM. MORENI 7—1 (2—0), Pro­­dan (min. 20 şi 43), Dragne (min. 60 şi 75), Naca (min. 70 şi 77), Stănulescu (min. 74), respectiv Tom­a (min. 54). GAZ METAN MEDIAŞ — ME­TALUL BUCUREŞTI 1—0 (0—0), Ioniţă (min. 89). TRACTORUL BRAŞOV — AU­TOMATICA BUCUREŞTI 3-0 (2—0), Folbert (min. 11 şi 39) şi Moldovan (min. 88). AUTOBUZUL BUCUREŞTI — CARP­AŢI MIRŞA 4—1 (4-0), Pirciu (min. 5), Roşu (min. 19 din 11­­ şi min. 20), Tone (min. 43), respectiv Făţan (min. 53). UNIREA ALEXANDRIA — PROGRESUL VULCAN BUCU­REŞTI 1—1 (1—0), Voicilă (min. 22) pentru Unirea. Stoichiţa (min. 74) pentru Progresul Vul­can). CHIMICA TIRNĂVENI — ŞOI­MII I.P. A. SIBIU 6—0 (4—0), Ogrean (min. 30 şi 32), Nistor (min. 34 şi min. 38 şi 67 — am­bele din 11 m) şi Cenan (min. 73). C.S. TÎRGOVIŞTE — MINE­RUL MOTRU 5—1 (1—0), Ghioacă (min. 17 şi 54), Ghercu (min. 50), R. Tudor (min. 58) şi Chinţă (min. 88), respectiv Bălan (min. 89). C.S.M. DROBETA TR. SEVE­RIN — I.P. ALUMINIU SLATI­NA 3—0 (1—0), Marcoci (min. 36 și 59) şi Bălu (min. 80)­. Relatări de la D. Daniel, A. Soare, M. Ţacăl, C. Gruia, N. Tokacek, M. Bizon, I. Ducan, M. Avanu și V. Manafu. 1. DINAMO V. 34 18 12 4 69-41 48 2. Șoimii IPA 34 17 4 13 54-39 38 3. Prog. Vulcan 34 16 6 12 59-48 38 4. Tract. Bv. 34 14 8 12 47-40 36 5. CS T-vişte * 34 16 6 12 51-38 35 6. Gaz metan 34 15 4 14 35-42 35 7. Mec. Fină St. 34 15 4 15 52-49 34 8. Autom. BUC. 34 14 6 14 40-37 34 9. Chimica Târn. 34 15 4 15 54-55 34 10. Carpați M. 34 14 5 15 46-43 33 11. IP Aluminiu 34 14 5 15 43-43 33 12. CSM Dr. T.S. 34 15 3 16 49-50 33 13. Fl. Aut. M. 34 13 7 14 46-50 33 14. IMASA 34 11 11 12 39-48 33 15. Met. BUC. 34 11 9 14 42-58 31 16. Unirea Alex. 34 9 12 13 38-46 30 17. Autob. Buc. 34 9 9 16 38-51 27 18. Min. Motru 34 8 8 18 28-52 24 • Echipă penalizată cu trei puncte. , SERIA A 111-a MINERUL CAVNIC — AURUL BRAD 3—2 (2—1)­­: Buzgău (min. 24), Catană (min. 43 şi 69), res­pectiv Sabău (min. 22) şi Ciontoş (min. 68). STICLA ARIEŞUL TURDA — F.C.M. U.T. ARAD 3—1 (2—0) , Bacoş (min. 40), V. Rus (min. 43), Paşca (min. 47 din 4 m), respectiv Vuia (min. 57 din 14 m), STRUNGUL ARAD — ARMA­TURA ZALĂU 3—0 (3—0) , Gal (min 18), Újvári (min. 35) şi Ţir­­ban (min. 43). AVINTUL REGHIN — IND. SIR­MEI C. TURZII 1—0 (0—0) , Clog (min. 58), GLORIA REŞIŢA — C.F.R. TIMIŞOARA 2—0 (1—0) , Irimia (min. 33 din 11 m) şi E. Marian (min. 83). METALURGISTUL CUGIR — C.S.M. REŞIŢA 1—0 (1—0) , O­nuţan (min. 11). „U“ CLUJ-NAPOCA — MURE­ŞUL EXPLORĂRI DEVA 4—0 (3—0) , Ciocan (min. 13), Stoica (min. 17 şi 35) şi Cîmpeanu II (min. 54). „ OLIMPIA SATU MARE — GLO­RIA BISTRIŢA 2—1 (1—0) , Oan­­cei (min. 41), Palencsar (min. 79), respectiv Florea (min. 84 din a­m). UNIREA ALBA IU­LI­A — MI­NERUL LUPENI 3—1 (2—0) , Moldovan (min. 12 din 11 m), N. Popa (min. 29 şi 78), respectiv Bejan (min. 75). Relatări de la M. Palcău, Gh. Munteanu, N. Străjan, L. Maior, P. Fuchs, M. Vîlceanu, I. Lespuc, Z. Kovács şi Gh. Anghelina. L „U“ CLUJ-N. 34 20 2. Gloria B-ţa 34 18 3. CSM Reşiţa 34 15 4. Aurul Brad 34 15 5. Strungul A. 34 17 6. Armăt. Zalău 34 16 7. Olimpia S.M. 34 13 8. CFR Tim. 34 14 9. Min. Lupeni 34 15 10. Min. cavnic 34 15 11. M. Ex. Deva 34 12 12. Av. Reghin 34 14 13. FCM UTA 34 15 14. Unirea Al. I. 34 15 15. Metalurg. C. 34 12 16. St. Arieşul 34 12 17. Gl. Reşiţa 34 12 18. jud. sîrmei 34 9 - Petrolul şi „U" din nou in „A"! Dinamo Victoria-în premieră ----­ Divizia „B“ încheie al doilea „semestru“ al anului competiţional 1984/85. Echipele promova­te, care se cunosc mai de mult, îşi savurea­ză astăzi trecerea in marele anuar al fotba­lului. Aşadar, PETROLUL, reabilitînd tradiţia fot­balistică a unui oraş care domina fotbalul nostru pe vremea tandemului Badea—Dridea... Şi care a reuşit acel spectaculos 3—1 cu F.C. Liverpool... Petrolul lui Dragomir, jucătorul de acum 17—18 ani şi care a avut puterea să stăvilească, prin tenacitate şi voinţă, nenu­măratele schimbări de antrenori... In seria a doua, DINAMO VICTORIA. Dacă cu ani in urmă lupta se dădea în general între Rapid şi Progresul Vulcan pentru drep­tul de a fi „a patra echipă bucureşteană“, acum „fostul Obor“, cu tot ce are mai re­zonant acest nume în fotbalul nostru şi din care au apărut atîţia jucători, a respins con­diţia că eternă echipă de „B“, cîştigînd „la pas“ titlul seriei către care a tins, un timp, această „veşnică“ plasată care este echipa „Şoimilor“. In seria a treia, din nou „U“, echipa cu numele cel mai scurt, dar cu largi reverbe­raţii in sufletele suporterilor din Întreaga ţară. Victorie netă, cu opt puncte avans, care ar fi putut să fie şi mai multe dacă talen­taţii Iasko, Mumnai, Popicu ar fi rămas în formaţie. Dar, în acel caz, probabil că suc­cesul din turneul „Marelui Zid“ ar fi fost mai puţin sigur. Deci, în campionatul viitor vor fi două Universitatea : cea din Cluj-Napoca şi cea din Craiova. Prima e încurajată cu scanda­rea legendară „Haide, “ în timp ce gale­ria olteană, sensibilă la tradiţia aproape se­culară a lui „U“, îşi încurajează echipa cu mîndrul său „Hai, Ştiinţa !“. Sigur că s-ar fi putut pune problema revenirii la vechiul nu­me al echipei craiovene, dar trebuie să re­cunoaştem că echipa lui Ştefănescu a făcut din „Universitatea“ un nume european, aşa că distincţia va fi făcută numai de înflăcăratele galerii ale celor două echipe. In ceea ce priveşte formaţiile care părăsesc Divizia secundă, să subliniem faptul că C.S. Botoşani se salvează in ultimele 90 de minu­te pe terenul unei echipe mai puternice : C.F.R. Paşcani. In seria a doua ne despărţim de „Autobu­zul“, o echipă care devenise realmente „de B“. Alături de Autobuzul, Minerul Motru, Unirea Alexandria şi un nume de glorie în „B“ : Metalul Bucureşti. In seria a treia, un fenomen deosebit de şocant. Judeţul Cluj, care a avut trei echipe în Divizia ,,B“, nu va mai avea nici una in ediţia următoare . „U“ a urcat în „A“, in timp ce „siamezele“ Industria sîrmei Cîmpia Turzii şi Arieşul Turda coboară în „C“, pen­tru a relua cu Steaua C.F.R. Cluj-Napoca lupta pentru revenirea în al doilea eşalon, cit mai aproape de „şepcile roşii“. loan CHIRILA 10 4 68-23 50 6 10 59-27 42 7 12 38-32 37 6 13 42-33 36 2 15 44-43 36 3 15 53-49 35 8 13 51-41 34 6 14 42-39 34 4 15 51-57 34 3 16 69-66 33 9 13 46-43 33 5 15 36-36 33 3 16 47-49 33 3 16 45-59 33 6 16 36-43 30 6 16 33-58 30 2 20 33-70 26 5 20 33-58 23 PLENARA COMITETULUI F. R. FOTBAL Astăzi, cu începere de la ora 14, în sala de sport din Parcul sportiv „23 August are loc plenara Comitetului Federaţiei Române de fotbal. Participă membrii comitetu­lui F.R.F., preşedinţi ai C.J.E.F.S., reprezentanţi ai organelor centrale cu atribu­ţii pe linie de sport, membrii colegiilor şi comisiilor F.R.F., metodişti C.J.E.F.S. cu pro­bleme de fotbal, preşedinţii cluburilor divizionare „Ă“ S­ B“, precum şi antrenorii principali ai acestora, directo­rii cluburilor sportive şcolare de înaltă performanţă şi şefii centrelor de juniori şi copii, arbitri divizionari „A“, metoo­cii echipelor divizionare „A , observatorii federali din Bucu­reşti, reprezentanţi ai presei, radioului şi televiziunii. ___

Next