Sportul, august 1985 (Anul 41, nr. 11080-11105)

1985-08-01 / nr. 11080

Proletari din toate ţările, uniţi-vS 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA $1 SPORT 1 ANUL XLI­­ Nr. 11 080 4 PAGINI - 50 BANI Joi 1 august 7935 O frumoasă afirmare a tinerilor noştri atleţi 25 DE MEDALII (10 de aur). BILANT­L PARTICIPĂRII IA BALCANIADA DE JUNIORI DIN GRECIA Ediţia 1985 a tradiţionalei în­treceri a atleţilor juniori din Balcani s-a desfăşurat la 27 şi 28 iulie in localitatea Hania, din insula Creta (Grecia). Bi­lanţul sportivilor români a fost 10 medalii de aur, 10 de argint şi 5 de bronz, deci, un total de 25 de medalii care, raportat la numărul tinerilor noştri atleţi înscrişi pe lista de concurs (34, băieţi şi fete) înseamnă un frumos rezultat. Iată lista medaliaţilor din rîndul atleţilor români care au participat la cea de-a 16-a e­­diţie a Jocurilor Balcanice pentru juniori : AUR — Cleo­patra Pălăcian, la 3 000 m (9:01,81), C­orina Roşioru, la 100 m (11,48), 200 m (23,61), Victor Barbu, la 3 000 m (:12,00), ştafeta 4X100 m fete — Mirela Enculescu, Ramona Stelei, Mariana Oniţă, Mari­nda Lazăr (45,43) — toate a­­ceste rezultate constituind noi recorduri naţionale de juniori : Ana Pădureanu, la 1 500 m (14:14,20), Marius Cîrligeanu, la 110 m­­ (14,60), Maria Pintea, la 800 m (2:03,52), Elisabeta Anghel, la heptatlon (5 791 p), Costel Grasu, la greutate (16,83 m) , ARGINT — Florina Ne­­der, la 109 m­­ (13,81), Maria Pintea, la 1 500 m (4:15,80), Olga Uhliuc, la disc (50,54 m), Carmen Strba, la lungime (6,42 m), Maria Lazăr, la 200 m (23,91), Dumitru Vasiloaie, la 2 000 m obst. (5:43,52), Victor Barbu, la 5 000 m (14:24,29), ștafeta 4X 400 m fete (3:37,96), Jean Ungur­eanu, la suliță (69,04 m), Marcel Ţirle, la disc (53,54 m) , BRONZ — Tudo­rica Chidu, la 400 m (53,40), Daniela Gheorghe, la disc (50,40 m), Henriette Nedelcu, la lun­gime (6,15 m), Ana-Maria Dră­­ghia, la 400 m­­ (58,74), Cătă­lin Barbu, la triplusalt (15,38 m). In afara acestor juniori ro­mâni care au urcat pe podiu­mul întrecerilor balcanice, in finalele probelor au mai evo­luat următorii atleti : Leonard Mirza, locul 4 la 400 m (48,86), Valentin Coroja, locul 4 la 1 500 m (3:58,54), Luminiţa Zaiţuc, locul 4 la 800 m (2:07,86), Da­niela Neaga, locul 4 la 100 mg (13,99), Marilena Da­­cea, locu 4 la 400 m­g (59,40), Jeana Căpăţînu, lo­cul 4 la greutate (15,19 m), Valentin Coroja, locul 5 la 800 m (1:54,05), Iacob Costea, lo­cul 5 la 5 000 m (14:34,74), Cristian Zarcu, locul 5 la 119 m­g (15,02), Mariana Oniţa, lo­cul 5 la 100 m (11,96), Daniela Gămălie, locul 5 la 400 m (55,83), Olga Uhliuc, locul 5 la greutate (14,95 m), Mihai Dedu, locul 6 la 400 m­­ (57,35) și Dumitru Pop, locul 8 la 3 009 m (8:26,04). După această confruntare a tinerilor atleți din Balcani, u­­nii dintre ei se vor intilni din nou în cadrul „Concursului Prietenia“, de la Piteşti, care reuneşte juniori din ţări so­cialiste. Şi cei mai buni vor evolua, la sfirşitul lunii, la „europenele“ de la Cottbus. „CONCURSUL PRIETENIA“, RAMPĂ DE LANSARE PENTRU VIITORI PERFORMERI In cele două decenii care au trecut de la lansarea acestei tradit­ionale competiţii sportive care este „Concursul Priete­nia“, dedicată juniorilor din u­­nele ţări socialiste, multi atleti care s-au afirmat puternic în arena internaţională au făcut primii paşi în marea perfor­manţă cu ocazia acestui pres­tigios concurs. Şi, pe bună dreptate, s-a afirmat că o ase­menea competiţie de anvergu­ră, care, de regulă, aduce la start speranţe de reală per­spectivă din şcoli atletice de mare rezonanţă, cum ar fi cele din U.R.S.S., R.D.G., Un­garia, Polonia, Bulgaria, Cuba, Cehoslovacia şi România, se constituie într-o adevărată în­­trecere-şcoală pentru juniori, rampă de lansare pentru spor­tivii care, ulterior, se afirmă în întrecerile olimpice, mon­diale şi europene. Printre participanţi (juniori de 18 ani, junioare de 17) s-au aflat, de-a lungul anilor, concurenţi care au urcat pe po­diumul celor mai mari între­ceri atletice din lume, ca de exemplu Renate Meissner-Ste­cher (100 şi 200 m), Rosema­rie Witchas-Ackermann (înălţi­me), Iuri Sedîh (ciocan), Jacek Wszola (înălţime), Tadeusz Slu­­sarskî (prăjină), Anişoara Stan­­ciu (lungime). Juniorii români, prezenţi la marea majoritate a ediţiilor acestei prestigioase competiţii, au cîştigat pînă a­­cum 16 medalii de aur, 24 me­dalii de argint şi 23 de bronz, printre laureaţii „Prieteniei“ a­­flindu-se Mariana Filip-Suman (400 m), Cristieana Cojocaru (800 şi 1­500 m), Margareta Ké­szek (1500 m), Adrian Protea­­sa şi Sorin Matei (înălţime), a­­cesta din urmă Învingător doi ani consecutiv (1980 şi 1981). Acest record al lui Sorin Ma­tei este pe cale să fie doborît de foarte talentata alergătoa­re română Cleopatra Pălăcian, învingătoare în anul 1983 la 1500 m (4:13,85) şi, în 1984, la 3 000 m (9:19,14), candidată au­torizată pentru o nouă meda­lie de aur la ediţia 1985 la una din probele ei preferate (dacă nu cumva la amindouă­). Şi pentru că am ajuns la „zi“, să precizăm că ediţia 1985 a „Turneului Prietenia“ va fi găzduită de ţara noastră, respectiv de modernul stadion „1 Mai“ din municipiul Piteşti. Sîmbătă 3 şi duminică 4 au­gust, începind de la ora 8 şi pină în jurul orei 19, în faţa iubitorilor atletismului de pe meleagurile argeşene (şi spe­răm din toată inima ca tine­rele speranţe ale primei disci­pline olimpice, de peste hotare şi din ţara noastră, să fie în­conjurate cu grijă şi dragoste de cit mai mulţi spectatori, a­­cestea adăugîndu-se tradiţio­nalei ospitalităţi a gazdelor) de Paul SLAVESCU (Continuare în vag 2—3) „EXTEMPORALUL" BA A FOST URMEAZĂ EXAMENUL „EUROPENELOR" # 3 titluri balcanice, mai multe rezultate competi­tive ale tirului românesc — un bilanţ superior ediţiilor precedente © „Deschizătorii de drum" de la pistol li­ber © Finalele „Daciadei" vor definitiva loturile pentru Campionatele europene de la Osijek Importantă etapă a pregăti­rii pentru Campionatele euro­pene de tir de la Osijek­ (3—12 septembrie). Balcaniada de la Zenica a fost o reușită din mai multe puncte de vedere, în planul rezultatelor cele 8 titluri cîștigate (din totalul de 25), cele două noi recorduri balcanice (Roxana Lămăşanu şi echipa României la puşcă standard 60 f.c.), un record balcanic egalat (echipa de pis­tol viteză), precum şi alte re­zultate individuale competi­tive (563 p. S. Babii, la pistol liber ; 597 p, C. Ion, la pistol viteză ; 576 p, C. Opriş, la puşcă liberă 3X20 f) constituie, toate, argumente convingătoa­re. Bilanţul putea fi mai sub­stanţial dacă delegaţia noastră ar fi prezentat concurenţi şi echipe­ la toate probele de ju­niori (puşcă, pistol v­iteză şi liber, de pildă), în condiţiile in care Iugoslavia şi Bulgaria au avut garnituri complete. (In această perioadă juniorii noş­tri cei mai buni pregătesc „Concursul Prietenia“). Să nu omitem, de asemenea, că vic­toriile au fost cucerite în con­textul unui progres masiv al tirului din Balcani, ţintişii al­banezi devenind o forţă care se impune, iar cei bulgari şi iugoslavi avînd o veche şi re­cunoscută valoare internaţio­nală. în acest context, se poa­te spune că, între ultimele 5—6 ediţii balcanice, participarea românească de la Zenica a fost cea mai fructuoasă. Care au fost factorii care au favorizat această comportare meritorie ? în primul rînd, ca­pacitatea federaţiei de a asi­gura o pregătire calitativ ridi­cată (invers proporţională cu calitatea materialelor folosite la antrenamente), piedică sur­­montată printr-o muncă susţi­nută la antrenamente şi mai ales prin capacitatea tuturor resurselor psihice ale trăgătorilor. Cel mai ni­merit exemplu este al Ro­­xanei Lămăşanu care, la Ze­­nica a tras cu o abnegaţie exemplară, anulind handicapul întrebuinţării in antrenamente a unei muniţii cu alt recul, alt grupaj. Conjugarea efortu­rilor conducerii clubului Olim­pia cu străduinţele lăudabile ale noului antrenor de lot Ion Stănescu, de la A.S.A. Ora­dea, au condus spre cele 598 p. nou record balcanic. Desigur, eforturile au fost, in primul rînd, ale trăgători­lor. Meritele — de asemenea. La acest capitol, semnalăm un fenomen pozitiv ce se petrece în ultima vreme în tirul nos­tru : realizarea şi consolidarea unui spirit de echipă, a unui mod de lucru specific unei pro­be, bazat pe colaborare, schimb de experienţă şi intr-ajutorare între ţintaşi. „Antemergătorii“: trăgătorii de la pistol liber S. Babii, L. Stan, I. Petru cu un stil de m­uncă (in antrenamen­te şi în concursuri) serios, res­ponsabil, construit la ostenea­lă pînă la dăruire. Cu toţii au muncit enorm pentru fiecare foc la Balcaniadă, Babii şi Stan fiind ultimii care au pă­răsit standul de întrecere. Bi­lanţul ? Locurile 1, 2 şi 4 la Radu TIMOFTE (Continuare în vag 2—3) De vineri pina duminică, la Progresul d­in „Cupa Davis"• ROMÂNIA-EGIPT, UN MECI ECHILIBRAT, AŞTEPTAT CU MARE INTERES • Jucătorii oaspeţi se simt excelent!­­ Tellismanii noştri se pregătesc asiduu pentru o victorie pe care o aşteptăm cu toţii ieri dimineaţă, la arena Pro­gresul din Capitală, puţine mi­nute după ora 9. La acea oră era aşteptată, pentru un prim antrenament, întreaga echipă a Egiptului (titularii El Mehelmy şi El Sakka au sosit marţi seara, tirziu). Tenismanii egipteni au ve­nit la Bucureşti pe rute dife­rite, toţi patru fiind prezenţi, pînă cu o zi-două înainte de a ajunge în capitala noastră, la turnee în S.U.A., în Franţa sau în Spania. „Singura mea preocupare — spunea El Sha­iei, căpitanul nejucător al oas­peţilor ■— a fost aceea de a-i sfătui să-şi aleagă turnee orga­nizate pe terenuri de zgură“. Mr. 1 al echipei Egiptului, Ah­med El Mehelmy, are 23 de ani, joacă cu mina dreaptă şi are o bună precizie in lovi­tura de backhand. Colegul său, Turek El Sakka, de aceeaşi vlrstă cu Mehelmy, joacă des­tul de puţin în tara sa întrucâ este student la un colegiu u­­niversitar din S.U.A., dar a fost preferat ca titular al e­­ch­ipei pentru rezistenţa sa fi­zică deosebită, pentru lovitu­rile puternice şi precise de serviciu ca şi pentru­ faptul — după cum preciza El Shafei — că este un foarte bun ju­cător de dublu. I-am urmărit aproape o oră la antrenamen­te pe cei doi jucători şi am găsit, la sfirşit, parţ­al, expli­caţia victoriilor Egiptului cu 4—1 în intilnirea cu Algeria, şi cu 3—2 în cea cu Ungaria , un joc foarte bun de pe fun­dul terenului, cu mingi trimi­se milimetric — cum se spune — lingă linii, cu incursiuni la fileu executate cu mare rapi­ditate şi cu un excelent simţ al plasamentului şi, în sfirşit — referindu-ne la proba d­e dublu — o sincronizare per­fectă între Meheliny şi El Sakka. Ceilalţi doi jucători, Amr Tewfik (nr. 1 in Egipt, dar, paradoxal, nr. 3 în e­­chipa de „Cupa Davis“) şi Hany Nasser sî­it şi ei tenismanî cu experienţă. Văzîndu-L la antre­nament, căpitanul nejucător al echipei României, Ştefan Geor­­gescu, remarca pe bună drep­tate că Ismail El Shafei şi-a ales bine elevii pentru echipa de „Cupa Davis“. După ce au „studiat“ lovi­turile partenerilor de întrece­re, Ştefan Georgescu şi elevii săi — fără să întîrzie măcar un­­ minut de la programul sta­bilit — şi-au reluat antrena­mentele. Florin Segărceanu şi Andrei Dirzu au lucrat­ aproa­pe două ore. Ei au jucat mai întii simplu, apoi au făcut două seturi-şcoală de dublu, asistaţi şi aplaudaţi în... avan­premieră de spectatorii aflaţi în tribune, care ne-au dovedit astfel interesul deosebit fată de această întilnire programa­tă în semifinalele zonei euro­pene „A“. Pe centralul mic, ceilalţi doi componenţi au e­­ Ion GAVRilESCU (Continuare in pag. 2­3) CERTITUDINI ŞI SPERANŢE PENTRU CM. DE LUPTE GRECO ROMANE Cu puţină vreme înaintea greului examen al Campiona­telor mondiale de la Kolbotn (Norvegia, 8—11 august), com­ponenţii lotului reprezentativ de lupte greco-romane au sus­ţinut, săptămîna trecută, ultima verificare, prilejul fiind oferit de desfăşurarea campionatelor naţionale şi ale „Daciadei“ de la Braşov. Atît rezultatele, cit şi evoluţiile în sine au fost cele scontate, în concordanţă cu aprecierile pozitive formu­late de colectivul tehnic pe baza analizei etapelor de pre­gătire şi a comportării la ul­timele turnee Internaţionale (Turcia, Belgia, Polonia şi la ..internaţionalele“ României de la Bucureşti). Aşa stînd lucru­rile, la această oră se poate vorbi şi despre echipa pro­babilă pentru .,mondialele“ care, la această ediţie, vor reuni elita luptătorilor de greco-romane din circa 30 de ţări. Dintre titularii fără contra­candidaţi se detaşează, desi­gur, campionii olimpici Ştefan Rusu (1980) şi Vasile Andrei (1984), cu mari şanse la în­trecerile de la Kolboti, la cat. 74 kg şi, respectiv, 100 kg. A­­preciind eforturile depuse de luptătorii fruntaşi în toată pe­rioada de pregătire (începută la 3 mai). Ion Cernea, antre­norul principal al lotului re­prezentativ, ne spunea că, în afara celor doi mari campioni, sportivi de valoare, cu multă experienţă, şi alţi titulari au reale posibilităţi de a se afla printre candidaţii la medaliile apropiatelor campionate mon­diale. De altfel, toţi aceştia au făcut, recent, dovada bunei lor pregătiri, cucerind cu destulă uşurinţă titlurile de campioni naţionali şi ai „Daciadei“. Este vorba de Ştefan Negrişan (cat. 68 kg), Ilie Matei (cat. 90 kg), Sorin Herţea (cat. 82 kg), Mi­hai Cismaş (cat. 52 kg), Ion Grigoraş (cat. 130 kg), Gheor­ghe Savu (cat. 62 kg), luptă­tori al căror progres antreno­rul Ion Cernea îl sublinia cu evidentă satisfacţie. Să mai spunem că de la tînărul Sorin Herţea se aşteaptă evoluţii­­şi rezultate la nivelul celor obţi­nute de campionul olimpic de la Los Angeles, Ion Draica, acum retras din activitatea competiţională. După cum, la cat. 62 kg, noul titular, Gheor­ghe Savu (reamintim ca C. Uţă a urcat in „68“) îşi poate Don GARLESTEANU (Continuare în pag. 2­3) LOTUL NOSTRU REPREZENTATIV PENTRU MECIUL DE FOTBAL U.R.S.S. - ROMÂNIA După cum s-a mai anunţat, miercuri, 7 august, la Moscova se va disputa meciul interna­ţional dintre reprezentativele României şi Uniunii Sovietice, în vederea acestei partide au fost selecţionaţi următorii ju­cători : Lung, Moraru, Rodnic, Iovan, Iorgulescu, Ştefânescu, Ungureanu, Negriţă, Materni, Stoica, Belodedici, Bölöni, Zare, Klein, Hagi, Coraş, Că­­mătaru, Lăcătuş, Balint, Gabor. Toţi aceşti jucători vor tre­bui să fie prezenţi duminică seara în Capitală, urmind ca luni dimineața să aibă loc de­plasarea la Moscova.

Next