Sportul, ianuarie 1986 (Anul 42, nr. 11210-11234)

1986-01-03 / nr. 11210

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORI | ÎNDEMNURI MOBILIZATOARE PENTRU | ANUL XLI - Nr. 11210­0­4 PAGINI - SO BANI | Vineri 3 ianuarie 1986 \ MESAJUL DE ANUL NOU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune, de TOVARĂŞUL NICOLAE CEAUŞESCU Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, Încheiem anul 1935 şi, totodată, cel de-al 7-lea cincinal, cu satisfacţia datoriei împlinite, cu rezultata însemnate in dezvoltarea economică şi socială a patriei. In condiţiile grele, determinate de criza economică mondială şi unele lipsuri şi contradicţii interne, România a străbătut o nouă etapă importantă pe calea consolidării orinduirii sale socialiste, a progresului şi civilizaţiei, a ri­dicării nivelului de trai material şi spiritual al întregului popor. Au continuat să se dezvolte in­dustria, agricultura, celelalte ramuri ale econo­miei naţionale, a sporit avuţia ţârii şi venitul na­ţional. Au fost obţinute, de asemenea, realizări importante în domeniul invăţâmintului, ştiinţei şi culturii — factori de cea mai mare insemnatate in asigurarea progresului general al societăţii noastre socialiste. Ca rezultat al dezvoltării generale a patriei şi pe baza creşterii venitului naţional, s-a asigurat mărirea retribuţiei reale a oamenilor muncii cu 3 la sută, iar a veniturilor ţărănimii cooperatiste cu 12 la sută, sporirea volumului desfacerilor de mărfuri şi a serviciilor către populaţie. Toate aceste realizări reprezintă o puternică ilustrare a superiorităţii orinduirii noastre socia­liste, a caracterului profund ştiinţific, realist şi mobilizator al planurilor şi programelor noastre de dezvoltare economico-socială, a capacităţii creatoare şi forţei poporului român de a invinge orice obstacole şi greutăţi şi de a acţiona, intr-o strînsă unitate, sub conducerea partidului - cen­trul vital al naţiunii noastre - pentru ridicarea continuă a patriei sale, libere şi suverane, pe culmi tot mai inalte de progres şi civilizaţie. Pentru rezultatele bune obţinute în acest an şi in intreg cincinalul 1981—1985, în numele Co­mitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat şi guvernului, precum şi al meu personal, adresez clasei muncitoare, ţărănimii, intelectuali­(Continuare în pag 2—3) |_Revelion 1986 | „SEMNE BUNE­­ ŞI ÎN Anul 1985 a fost, pentru sportivii României Socialiste, un an bogat, numeroase medalii cucerite la Campionatele mondiale şi europene de seniori şi juniori, la Jocurile Mondiale Universitare, la alte mari competiţii internaţionale atestind valoarea şi vigoarea sportului românesc. Anul 1986 este, la rîndul lui, un an al unor noi şi importante întreceri, la capătul cărora reprezentanţii ţării noastre vor trebui să demonstreze că se află pe un drum ascendent, răspunzind cu elan, însufleţire şi hotărîre grijii permanente a partidului şi statului de a avea condiţii dintre cele mai bune de pregătire şi afirmare, însufleţiţi de nobilele idei ale Mesajului de Anul Nou adresat întregului nostru popor de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii, tinerii sportivi sînt hotărîţi ca, şi in anul care abia a început, tricolorul nostru să fluture de cit mai multe ori pe cel mai înalt catarg al marilor competiţii mondiale şi europene, spre gloria sportului românesc, ei urmind a fi. In acelaşi timp, şi mesageri ai gîn­­durilor de pace şi prietenie ale tineretului român către tineretul lumii. La cumpăna dintre ani, sportivii, alături de toţi oamenii mun­­cii, au sărbătorit tradiţionalul Revelion intr-o atmosferă festivă, prilej de bucurie, dar şi de a-şi împărtăşi gindurile şi speran­ţele pentru Noul An. Insoţindu-i pe clţiva dintre valoroşii noştri performeri In această „cea mai frumoasă noapte", pornim re­portajul de faţă parafrazlnd versurile binecunoscutului Pluguşor, pentru că urarea cuprinsă In ele te potriveşte şi sportivilor români : „Semne bune — şi in sport — anul­are !...“ ÎN CASĂ NOUĂ... Un bloc nou, intr-un cartier bucureştean. Ne aflăm acasă la tînărul campion al haltere­lor, Nicu Vlad, cel care, în 1985, a cules cinci medalii la Campionatele mondiale şi eu­ropene, cărora li s-au adăugat şi alte prestigioase succese la mari competiţii internaţionale. — Nicule, mai sînt puţine ore pînă cind vom spune „1986 — La mulţi ani !“ Deci, un ultim şi scurt interviu în 1985.... — Ce să zic ! A fost un an bogat in rezultate valoroa­se pentru sportul nostru, al celor voinici, cum ne place să spunem, pentru că am muncit cu rivnă şi dăruire. — De aici, din balcon, se ză­reşte stadionul Steaua... — Intr-adevăr, mă simt şi aici, acasă, in această nouă (Continuare in pag 2—3) SPORT­­ ANUL ARE... ‘ Doi laureaţi ai halterelor, Nicu Vlad şi Petre Dumitru toastează pentru succesele viitoare ale sportului românesc o­ff Utr Gindu­l pen­ttm noul an, 1986 CU DRAG DE ŢARĂ ŞI PARTID, CONTRIBUŢIE SPORITĂ LA CREŞTEREA PRESTIGIULUI SPORTULUI ROMÂNESC OBŢINEREA A TOT MAI MULTE VICTORII Cît de plăcute sint momen­tele cind iţi vezi încununată activitatea cu o mare distinc­ţie sportivă şi cit de grele sint zilele şi lunile următoare, cind trebuie să te situezi, în conti­nuare, in fiecare concurs la care participi, la nivelul de virf pe care l-ai atins la un moment dat. Este in afară de orice îndoială că titlul de cam­pioană mondială la bimă, pe care l-am cucerit la Montreal, în luna noiembrie a anului trecut, mă onorează, dar în acelaşi timp îmi creează mari obligaţii pentru viitor. Ştiu prea bine că va trebui ca în lunile următoare să muncesc mai mult şi, în acelaşi timp, mai bine, pentru a-mi desăvîr­­şi măiestria, pentru a-mi îmbu­nătăţi execuţia celor mai gre­le dintre combinaţiile mele la uimă. Mesajul adresat cu prilejul Anului Nou de tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, părin­tele nostru drag, reprezintă şi pentru mine şi colegele mele un generos îndemn pentru noi realizări în anul 1986. îmi îndrept gindurile cu dragoste şi recunoştinţă spre tovarăşa Elena Ceauşescu, care, cu grijă părintească, se pre­ocupă permanent de viitorul nostru, al tinerei generaţii, pentru a creşte in minunata noastră ţară, tot mai frumoasă, într-o lume a păcii. Şi in acest an, sînt hotărită să valorific cît mai bine pe­rioada de pregătire pentru a mă impune şi mai mult pe plan internațional. Anul 1985 mi-a adus marea satisfacţie a cuceririi titlului european in proba de pistol liber, cu 578 p, rezultat înalt, competitiv în orice întrecere internaţională. Am muncit foar­te mult pentru această realiza­re, mai bine de 10 ani Nu mi-am pierdut, însă, nici un moment speranţa, am simţit mereu că pot să obţin aseme­nea performanţe. Este momen­tul să arăt însă că rezultatul şi medalia mea sunt, în mare măsură, şi rodul colectivu­lui de trăgători de pistol li­ber, din care fac parte Sorin Ba­o­­, Ilie Petru, Marinică Truşcă. Cu toţii ne-am ajutat in momentele de cumpănă, ne-am bucurat fiecare pentru succesele celuilalt, am căutat împreună mijloace de antrena­ment cît mai eficiente. Chiar dacă pare paradoxal, tirul fiind un sport individual prin exce­lenţă, totuşi, aşa stau lucrurile. Dovada cea mai bună este că şi ceilalţi coechipieri au progre­sat in aceeaşi măsură cu mine, formaţia de pistol liber a României devenind, la Campio­natele europene de la Osijek, nu numai campioana ,,vechiu­lui continent“, ci şi recordmană a lumii, cu un rezultat exce­lent In anul 1986 trebuie să con­firmăm progresele din 1985, mai ales la cea mai importantă competiţie a sezonului — Cam­pionatele mondiale de la Suhl, dir. vară. Va fi, de altfel, răspunsul nostru la însufleţito­­rul Mesaj da Anul Nou, adresat de secretarul general al parti­dului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, ale cărui ge­neroase îndemnuri ne vor că­lăuzi și ne vor mobiliza în în­treaga noastră activitate. LIVIU STAN campion european şi recordman mondial, cu echipa, la pistol liber DANIELA SILIVAŞ campioană mondială la brmă 0 CALITATE SUPERIOARĂ A MUNCII LA TEMELIA VIITOARELOR SUCCESE MEDALIILE OBLIGĂ, DE FIECARE DATĂ ! Antrenor principal al lotului reprezentativ de lupte greco­­romane ! Grea responsabilitate, chiar dacă, fără lipsă de mo­destie, ştiam cît mă va ajuta lunga perioadă în care am lu­crat şi eu la pregătirea echipei sau a... echipelor de aur ale ţării noastre. După cum aveam să cîntăresc obiectiv şi expe­rienţa fostului sportiv fruntaş, participant la multe competiţii de anvergură. Mai încrezător m-am simţit. Insă, atunci cind am văzut că alături de mine se află ca întotdeauna antreno­rul coordonator Ion Corneanu. Cu el, in primul rînd, cu co­laboratorii mei direcţi, am trecut la muncă... Aşa a fost la începutul anului 1985! La finele lui puteam ra­porta că luptătorii de la greco­­romane şi-au îndeplinit obiec­tivele, că ei s-au numărat prin­tre protagoniştii Campionatelor europene şi mondiale, cucerind 10 medalii (două de aur, 5 de argint şi 3 de bronz). Am pu­tea spune că n-a fost uşor, că a trebuit să titularizăm mai mulţi tineri, debutanţi, care ne-au răsplătit însă pe deplin încrederea : Sorin Herţea, Gheorghe Savu, Mihai Cismaş sau Ion Grigoraş urcînd, spre marea noastră bucurie, podiu­mul de onoare de la Leipzig și ION CERNEA antrenor principal al lotului de lupte greco-romane (Continuare in vao 2 —5)

Next