Sportul, martie 1986 (Anul 42, nr. 11259-11284)

1986-03-01 / nr. 11259

TOVARĂŞUL­­ NICOLAE CEAUŞESCU A REVENIT ÎN CAPITALĂ, DUPĂ CE A PARTICIPAT LA LUCRĂRILE­­ CELUI DE AL XXVII-lea CONGRES­­ AL P. C. U. S. 1 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, care, în fruntea delegaţiei Partidului Comunist Român, a participat, la Moscova, la lu­crările celui de-al XXVII-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, a revenit, vineri seara, în Capitală. La sosire, pe aeroportul Oto­­peni, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost salutat­­ de membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., de secretari ai Comitetului Central al partidu­lui, de membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat şi ai guvernului, de conducători ai unor instituţii centrale, or­ganizaţii de masă şi obşteşti, de alte persoane oficiale. Erau prezenţi V. G. Pozdnia­­kov, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Uniunii Sovietice la Bucureşti, şi membri ai ambasadei. Un grup de pionieri au oferit tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu buchete de fiori. •­ La plecarea din Moscova, pe aeroportul Vnukovo, tovarăşul Nicolae Ceauşescu a fost con­dus de tovarăşul D. A. Kunaev, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., de alte per­soane oficiale sovietice. Conducătorul partidului şi statului nostru a fost condus de tovarăşul Constantin Dăscălescu, membru al Comi­tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, de ceilalţi membri ai delegaţiei Partidului Comu­nist Român, care participă in continuare la lucrările Congre­sului al XXVII-lea al P.C.U.S. A fost prezent E. M. Tia­­jelnikov, ambasadorul Uniunii Sovietice la Bucureşti. ☆ La 28 februarie 1936 a avut loc o întîlnire intre tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, care în fruntea unei delegaţii de partid a participat la lucrările Congresului al XXVII-lea al P.C.U.S., și Mihail Gorbaciov, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. Secretarul general al Parti­dului Comunist Român a dat o Înaltă apreciere lucrărilor ce­lui de-al XXVII-lea Congres şi P.C.U.S., raportului politic prezentat de secretarul general al C.C. al P.C.U.S., tovarăşul Mihail Gorbaciov, şi a urat, in el o dată, succes deplin lu­crărilor congresului, care au o mare Însemnătate pentru în­făptuirea programelor privind construcţia socialistă şi comu­nistă in Uniunea Sovietică, pentru cauza generală a socia­lismului şi păcii. In cursul intîlnirii a fost ex­primată satisfacţia reciprocă fată de dezvoltarea pe linie­­ ascendentă a colaborării dintre­­ Partidul Comunist Român şi Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, dintre Republica So­­cialistă România și Uniunea 0 Republicilor Sovietice Socia- 0 liste, au fost examinate pers- 0 pectivele extinderii raporturilor 0 economice in direcţiile priori- 0 tare ale progresului tehnico- 0 ştiinţific pe bază bilaterală, 0 precum și pe baza Programului 0 complex al ţărilor membre ale C.A.E.R. S-a convenit ca or- 0 ganele corespunzătoare din cele­­ două ţări să continue activita- 0 tea pentru găsirea de noi post- 0 bilităţi în vederea extinderii ^ relaţiilor de colaborare econo- ^ mică şi cooperare în producţie. 0 Conducătorii român şi sovietic 0 au reafirmat linia constantă a 0 celor două partide privind a- 0 dlincirea relaţiilor româno-so­­ vietice în toate domeniile de 0 activitate, pe baza principială a 0 marxism-leninismului şi in- 0 ternaţionalismului socialist. 0 A fost exprimată părerea n- 0 nanimă că evoluţia situaţiei 0 internaţionale impune întărirea 0 continuă a unităţii şi coeziu- 0 nii ţărilor socialiste, acţiuni in- 0 tense, convenite­ ale statelor 0 participante la Tratatul de la 0 Varşovia, eforturi constante din 0 partea tuturor forţelor iubitoare 0 de pace. dezvoltarea unui dia- ^ log politic productiv între sta- 0 te cu orînduiri sociale diferite, 0 A avut Ioc un schimb de pă- 0 reri cu privire la căile de rea- 0 Uzare a programului prezentat ^ de Uniunea Sovietică privind 0 lichidarea, pină la sfîrșitul a- 0 cestui secol, a armamentelor nu- 0 cleare. Secretarul general al 0 Partidului Comunist Român a 0 reafirmat sprijinul deplin a! 0 României faţă de acest program 0 şi a subliniat necesitatea inten- 0 sificării eforturilor în vederea 0 înfăptuirii dezarmării, a in- 0 tăririi păcii şi securităţii inter- 0 naţionale. A fost evidenţiată 0 însemnătatea creării in diferi- 0 te regiuni ale Europei şi lumii. 0 inclusiv in Balcani, de zone li- 0 bere de arma nucleară şi cbi- 0 mică, ceea ce ar avea o mare 0 însemnătate pentru cauza eli- 0 berării omenirii de acest gen 0 deosebit de periculos de arme 0 de distrugere în masă. 0 Intîlnirea s-a desfăşurat in- 0 tr-o atmosferă prietenească. 0 deschisă şi de înţelegere reci- 0 procâ. 0 *­­ Vineri, tovarăşul Nicolae 0 Ceauşescu, secretar general al 0, Partidului Comunist Român, 0 preşedintele Republicii Socialiste 0 România, însoţit de tovarăşul 0 Constantin Dăscălescu, mem- S bru al Comitetului Politic 0 Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 0 ministru al Guvernului român, 0 de alţi membri ai delegaţiei 0 Partidului Comunist Român 0 care participă la lucrările ce­ 0 Iul de-al XXVII-lea Congres 0 al P.C.U.S., a fost oaspete si 0 colectivului de oameni ai mun- 0 -------------------------------------------------------- 1 (Continuare in pag. a 4-a) ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA SI SPORT I ANUL XLII - Nr. 11 259 | 4 PAGINI - 50 BANI [ Simbătă 1 martie 1986 | | Astăzi şi miine, la Buşteni CEA DE A 18-a EDIŢIE A „CUPEI U.G.S.R.“ LA SCHI FOND Si ALPIN Astăzi si miine — la Buşteni — se desfăşoară o in­teresantă competiţie rezervată oamenilor muncii din în­treprinderi si instituţii : „Cupa U.G.S.R.“ la schi in ca­drul „Daciadei“. Interesant de arătat este faptul că În­trecerile pe albul zăpezii, dotate cu acest trofeu, se află la cea de-a 18-a ediţie. In acest an, după cum aflăm de la organizatori, disputa — în care vor fi angrenaţi femei şi bărbaţi de diferite vîrste (tineri şi adulţi) — va fi în cadrul a două probe : schi fond şi schi alpin. Parti­cipanţii, mai bine zis Analiştii — un număr de circa 400 — sînt cîştigătorii fazei pe judeţe a competiţiei. Programul întrecerilor este ur­mătorul : 1 martie, după-amia­­za — probele de schi fond şi prima manşă a concursurilor de schi alpin ; 2 martie, diminea­ţa — a doua manşă a concursu­rilor de schi alpin şi festivitatea de premiere. In plină cursă la Mogoşa — faza pe ju­deţul Maramureş A.S.A. I. CÎȘTIGĂTOARE­­ ci A ŞTAFETEI LA BIATLON întrecerile din cadrul „Cupei A.S.A.“ au continuat pe trase­ele din Valea Rîşnoavei cu proba de ştafetă 4X7,5 km la biatlon. Normal, lupta pentru intîietate s-a dat între schiorii de la A.S.A. şi Dinamo Bra­şov. După o dispută de toată frumuseţea, victoria a revenit sportivilor militari, care au fost conduşi în majoritatea schimburilor. In ultimul schimb, echipa dinamoviştilor a pornit cu un avantaj substanţial, dar Sorin Popa a greşit in poligon a făcut 5 ture de penalizare şi adversarii au sprintat spre o victorie aproape nesperată, prin ultimul component al şta­fetei Mihai Rădulescu. REZULTATE TEHNICE, şta­feta 4X7,5 km biatlon: 1. A.S.A. Braşov I (Vasile Băje­­naru, Imre Lestyan, Vincenţiu Pelin şi Mihai Rădulescu) 1 : 46:11(1), 2. Dinamo I (Dan Cristoloveanu, Antonie Moldo­van, Vladimir Todașcă și So­rin Popa) Ih 46:29 (5), 3. Di­namo II lh 48:38 (1). Etapa a H a a Diviziei „A" la tenis de masă LA BUCUREŞTI, CRAIOVA ŞI TG. MUREŞ­­PRINCIPALELE PUNCTE DE ATRACŢIE înainte de a intra pe „drumul drept* al pregătirii pentru cam­pionatele europene, jucătorii di­vizionari de tenis de masă se prezintă la startul etapei a doua a campionatului naţional pe e­­chipe. 8 . Astăzi şi mâine, la Bucureşti şi Slatina, au loc disputele din cadrul competiţiei feminine (gru­pa I valorică şi, respectiv, grupa secundă, seria I), restul Între­cerilor­­ de la Craiova şi Tg. Mureş , fiind programate du­minică şi luni. Pentru iubitorii tenisului de masă din Capitală, concursul din sala Spartac (slmbătă, de la ora 9 şi 17, duminică de la ora 9) promite un spectacol atractiv, avlnd in vedere că participă cele mai bune echipe — Spartac C.S.S. 1 Bucureşti, Juventus MILMIC Bucureşti, Metalul Rm. Vilcea, C.S. Arad —, fiecare avînd In componenţă jucătoare valoroase: Otilia Bădescu, Emilia Ciosu, Carmen Găgeatu, Anca Cheler, Maria Alboiu, Maria Bo­­goslov, Liana Măcean ş.a. De asemenea, si Intîlnirile din celelalte grupe se anunţă intere­sante, ţinînd seama de echilibrul existent Intre competitoare. Doar Universitatea A.S.A. Craiova pare a nu mai avea nici un fel de emoţii avlnd in vedere valoa­rea componenţilor săi: Vasile Florea, Simion Crişan, Călin To­ma, Cristian Ignat etc., fiind deocamdată, superiori la toate capitolele jucătorilor din celelal­te formaţii. ECHIPĂ ROMÂNIEI S-A CALIFICAT ÎN FAZA URMĂTOARE A C.M. DE HANDBAL­ ­ deși a fost întrecută de Islanda cu 25-23 BERNA, 28 (prin telefon). Ul­tima zi a disputării partidelor din cele patru grupe ale C.M. masculin de handbal s-a înche­iat pentru reprezentativa ţării noastre cu un insucces. Intr-un meci de­ o mare încleştare, cu răsturnări de scor în finalurile ambelor reprize, formaţia Islan­­dei a dispus de cea a României cu 25—23 (11—13). Intîlnirea a început cu un prim gol înscris de handbaliştii noştri, dar echipa islandeză a pre­luat imediat iniţiativa şi s-a dis­tanţat la 7—3 în min. 17. Ulti­mele 13 minute ale reprizei apar­ţin, însă, reprezentativei ţări­ noastre care, prin incisivitatea lui Marian Dumitru — în primul rînd — dar şi a lui Măricel Voi­­nea, reface handicapul (8—8 în min. 20), pentru ca sfîrşitul pri­melor 30 de minute să consfin­ţească două goluri la activul e­­chipei României. Apărînd foar­te bine poarta, Alexandru Buli­­gan a conferit siguranţă coe­chipierilor, astfel că handbaliştii români se distanţează In clteva rinduri la trei goluri (14—11 In min. 33, 15—12 în min. 36, 16—13 în min. 37), şi apoi la patru : 18—h In min. 39. Începînd din min. 47 Hilmarsson (cel mai bun jucător islandez) și Arafsson de­păşesc sistematic apărarea echi­pei României, şi in min. 59 ta­bela consemnează scorul 24—23 pentru Islanda, cind Berbece ra­tează un „7 m* şi Jensson în­scrie din nou, şi astfel echipa României cedează locul I In gru­pa „C“. Printre marcatori : Ma­rian Dumitru 7, Măricel Voinea 4, Berbece 2, respectiv Hilmarsson 6, Jensson 4, Gunarsson 4, Araf­sson 3. Au arbitrat bine P. Rauch­­fuss — P. Buchda (R.D. Germa­nă). In grupa noastră : Coreea de Sud — Cehoslovacia 25—22 (13— 10), astfel incit pe primele trei locuri s-au clasat echipele Co­reea de Sud 4 p (plus 7 gola­veraj), România 4 p (plus 6), Is­landa 4 p (minus 5), calificate in turul principal. Rezultatele de joi : R.D.G. — U.R.S.S. 23—18, Iugoslavia — Cuba 32—28, Danemarca — Alge­ria 27—18, Ungaria — Suedia 23—22. ECHIPELE ROMÂNIEI LA C.E. DE TENIS DE MASĂ FRAGA, în vederea campio­natelor europene de tenis de masă care se vor desfăşura in capitala Cehoslovaciei, între 5 şi 13 aprilie, a avut loc trage­rea la sorti a grupelor pe e­­chipe: BĂRBAŢI: divizia I, grupa A : Franţa, Suedia, U.R.S.S., Ungaria, Bulgaria, Austria ; grupa B : Polonia, Cehoslovacia, Iugoslavia, Nor­vegia, R. F. Germania, Româ­nia , FEMEI, divizia I, grupa A : Franţa, Iugoslavia, Unga­ria, Anglia, Cehoslovacia, Fin­landa ; grupa B : U.R.S.S., O­­landa, Suedia, România, R.F.G., Bulgaria. Alte 15 echipe masculine 13 formații feminine vor evo­lua în cadrul competiției pen­tru divizia a II-a. Din nou la rugby ! duminică Începe returul diviziei „ă“ Multe meciuri echilibrate In ambele serii Miine reîncepe campionatul de rugby, cu partidele returului. Dacă prima sa parte nu a pu­tut fi apreciată decit cu califi­cativul mulţumitor, aşteptăm în această primăvară partide de o calitate superioară, pe măsura marilor răspunderi care incum­bă rugbyulul românesc, aflat în faţa unui program Internaţional de excepţia (viitoarele partide cu Scoţia şi Franţa) şi desigur in perspectiva primei „Cupe mondiale“ din 1987. Suntem­ informaţi că toate di­vizionarele „A­ s-au pregătit cu slrguinţa In ideea de a aborda returul cu toate „bateriile în­cărcate“ Slot intenţii lăudabile pe care le-am dori transpuse şi pe terenurile de joc. Sperăm totodată că echipele gazdă în prima etapă vor face totul pen­(Continuare nn pao 2—3) PROGRAMUL PRIMEI ETAPE A RETURULUI Seria 1 Paşcani LOCOMOTIVA - STEAUA (în tur: 3-84) 5 Teren Grp. şcolar, ora 10; arbitru M. Galanda — Buc. Năvodari T.C. IND­­IDIA - R.C. GRIVIŢA R. (0-26) Teren „Badea Criţan“, ora 9; M. Popa — Iaşi Cluj-Napoca UNIV. 16 FEBRUARIE - C.S.M SIBIU (15 39) Stud. V. Babeş, ora 11; P. Soare — Buc. Suceava C S.M. - ȘTIINŢA PTS (6-9) Teren Unirea, ora 9.30; Gh. Husiiu — Buc Birlad RULMENTUL — CSU SF. STUD (12 3) Stad. RulmentuL ora 10; FI. Dudu Buc. J. Seria a II-a BUC»^ RAP.D CoWMll, n 0-București Msfad °sLTMuPiAu, ora 9,30; ^Stanca* - Constanța Focşani HIDROTA MILCOV q - FAKULJ , Timișoara n orâ ,of L V^sHică - Buc — GLORg^df Gloria, ora ““

Next