Sportul, aprilie 1986 (Anul 42, nr. 11285-11310)

1986-04-01 / nr. 11285

După frumoasa evoluţie a echipelor româneşti în cupele europene la handbal masculin MATURITATEA CAMPIOANEI A DECIS Campioana României la hand­bal, Steaua, şi-a reconfirmat va­­loarea internaţională, ca­lificîn­­du-se spectaculos în semifinale­le celei mai importante compe­tiţii continentale, Cupa Campio­nilor Europeni. Succesul hand­­baliştilor militari, antrenaţi de maestrul emerit al sportului Ra­du Voina, a fost obţinut prin dubla victorie asupra campioa­nei Suediei, IK Bedbergslids Göteborg, scorul general fiind de 55—46. Calificarea în semifinale­le CCE reprezintă, indiscutabil, o performanţă notabilă. Manşa a doua, disputată în Palatul Sporturilor şi Culturii, s-a desfăşurat in faţa aceluiaşi public entuziast, care a aplau­dat cu frenezie momentele de handbal autentic oferite de mul­tipla noastră campioană. Victo­ria handbaliştilor bucureşteni s-a datorat în primul rînd abor­dării partidei cu maximă serio­zitate, la ciuda faptului că deţi­neau prima şansă după ce în­vinseseră şi în deplasare. Numai o oarecare prudenţă în primele minute a făcut ca partida să se Mihail VESA (Continuare in pag. a 4-a) Marian Dumitru nu va putea fi oprit de suedezul Magnus Wislander (nr. 2). Fază­ din jocul Steaua — Redbergslids Göteborg Foto : Iorgu BANICA BĂIMĂRENII - TACTICĂ ADECVATĂ Duminică seara, la Halmstad, într-o confruntare cu un grad de dificultate ridicat — pentru care băimărenii erau, însă, pregătiţi — Minaur a obţinut o meritată calificare in semifinalele Cupei Cupelor. „Handbaliştii suedezi — ne spunea antrenorul emerit Lu­scăr Pană.. — au­­încerca± ne re­­mânem să ne anihileze atacu­rile, practicind o apărare deose­bit de avansată şi agresivă, a­­flindu-se permanent lingă omul nostru de şut, căruia au încer- ' cat să-i stânjenească aruncările pe spaţiul porţii, foarte bine a­părată de Tomas Gustafsson. O circulaţie rapidă a mingii, cu schimburi imprevizibile de locuri, cu aruncări de la distanţă, a­­cesta a fost antidotul folosit de noi, care s-a dovedit eficient o bună parte a timpului de joc din prima repriză“. —­ Ne duminici, sea­ra, la telefon, că aţi şi condus pe tabela de marcaj la începu­tul meciului... Ion GAVRILESCU (Continuare in pag a 4-a) ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Sl SPORI | ANUL XLII­­ Nr. 11 285 |­4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 aprilie 19861 Pe marginea comportării boxerilor noştri la ,,Centura de Aur“ , APRECIEM PERFORMANŢELE LA ADEVĂRATA LOR VALOARE Cea de a XV-a ediţie a tur­neului internaţional de box „Centura de Aur“ s-a încheiat la Bucureşti cu un bilanţ bun, prin numărul trofeelor cîştiga­­te, al sportivilor români. Ei au cucerit şase dintre centurile puse în joc, prin Cristian Morea (muscă), Nicolae Talpoş (pană), Ştefan Drişcu (semimijlocie), Dănuţ Lugigan (mijlocie mică), Vasile Florian (mijlocie) şi Du­mitru Senciuc (semigrea). Cele­lalte şase au revenit pugilişti­­lor bulgari Ivailo Marinov (se­­mimuscă), Alexandr Ilristov (cocoş) şi Borislav Abadjev (uşoară), „semiuşorului“ Enchi­­bat Nerguin (R.P. Mongolă), „greului“ Roberto Mendez (Cu­ba) şi „supergreului“ Aleksandr Lukstin (U.R.S.S.) Printre competitorii prezenţi la această ediţie a „Centurii de Aur“ s-au numărat şi cîteva autentice vedete ale ringului internaţional. Este vorba, în primul rind, de campionul mon­dial Ivailo Marinov, categoric cel mai bun sportiv al între­cerilor de la Bucureşti, de du­blul campion european Emil Ciuprenski, de campionul mon­dial de juniori Angliei Stoianov, de sovieticul Aleksandr Luks­tin, de mongolul Enchbat Ner­guin şi chiar de tinerii boxeri cubanezi Emilio Martinez, Reno Fonseca şi Roberto Mendez. Printre oaspeţi s-au mai nu­mărat acum boxeri din Ceho­slovacia, Iugoslavia, Siria şi Turcia, dar fără valoare deose­bită. Din acest punct de vedere, al valorii, turneul nostru inter­naţional '86 nu a atins cotele ediţiilor anterioare. Au parti­cipat mai puţine reprezentative, nume sonore au fost destul de puţine, exceptind reprezentati­va Bulgariei, care s-a deplasat Petre HENT Paul IOVAN (Continuare in pag. 2—3) PRIMELE RECORDURI NAŢIONALE (in aer liber) ALE ATLEŢILOR NOŞTRI IN SEZONUL 1985 O vreme splendidă şi o orga­nizare excelentă au pus mai bine in valoare comportarea atleţilor la competiţia republi­cană de maraton redus şi de marş — pe şosea, găzduită, la sfirşitul săptămînii trecute, de staţiunea Mamaia. Rezultatele înregistrate oglindesc fidel ni­velul de pregătire a participan­ţilor. Iată-le : m­araton­ redus (30 km) : 1. Al. Chiran (Rapid Buc.) 1.36:05.3 ; 2. Ilie Floroiu (Farul G-ţa) 1.36:46.0 ; 3. Gh Sandu (Rapid Buc.) 1.37:59.1 ; 4. Marian Lazăr (Farul C-ta) 1.38:48,1. Maraton­ redus (30 km) femei : 1. Adriana Mustaţă-An­­dreescu (Rapid Buc.) 1.51:47,2 — record naţional ; 2. Elena Radu (Metalul Buc.) 1.58:36,6 , 3. Olga Toma (Metalul Tirgo­­vişte) ; 50 km marş : 1. C-tin Ispas (Metalul Plopeni) 4.08:19,0 (1: 15,2 ) de recordul naţional al lui Pataşinschi) ; 2. Gh. Ra­du (Metalul Plopeni) 4.13:27,7; 3. Iulică Alexe (Farul C-ta) 4.14:11.0 ; 4. Mihai Daraban (Poli Iaşi) 4.17:52.0 ; 20 km marş : 1. Dorel Firică (Explo­rări Deva) 1.25:49.1 ; 2. Vasile Ciobanu (Metalul Plopeni) 1.27:11,0 ; 3. Teodor Grigore (Metalul Plopeni) 1.27:12,0 ; 4. Costel Şofran (PTT Buc.) 1.28:50,2; 10 km marş-juniori: 1. Viorel Androne (Farul­i-ţa) 45:30,2 ; 2. Nicolae Precup (CAM Reşiţa) 46:00,0 ; 3. Flo­rin Chicoş (Rapid Buc.) 46:22,4 ; 4. Lucreţiu Teodorescu (S.C. Muscel) 46:33,0 ; 19 km marş­­senioare : 1. Victoria Oprea (Voinţa Tg. .Tiu) 48:28,8 — re­cord naţional ; 2. Mihaela Do­­garoiu (Unirea Alba Iulia) 19:00,0 — record junioare ; 3. Lucia Cioancă (Rapid Buc.) 50:17,8 ; 5 km marş-junioare : 1. Ildikó Szilagy (Unirea Alba Iulia) 24:25,6; 2. Gabriela Bancsov (CSŞ Reşiţa) 25:10,0 3. Florentina Mal­iţa (C­SS Re­şiţa) 25:44,5.­ Proletari din texte țările. uni­i-vH ! La Campionatele Mondiale pentru tineret BILANŢUL REMARCABIL ATESTĂ DISPONIBILITĂŢILE SCRIMEI ROMÂNEŞTI După 11 ani, un nou titlu mondial . In ultima probă (spadă), Adrian Pop pe locul 4 STUTTGART, 31 (prin tele­fon). Participanţii la actuala e­­diţie a C.M. de scrimă pentru tineret şi numeroşii oficiali (re­prezentanţi ai celor peste 30 de ţâri) sunt încă sub impresia frumoasei performanţe realiza­te de floretista noastră Reka Lazăr, campioană a lumii, du­minică seara La ,.Schleyerhalle“, in faţa a peste 2 000 de specta­tori. O sportivă de mare viitor, o excelentă tehniciană, o flo­­retistă cu o deosebită ambiţie — iată succint aprecierile spe­cialiştilor prezenţi aici. Succesul Rekăi Lazăr, pre­figurat, de altfel, de argintul de anul trecut de la Arnhem — Olanda, este menit să reînnoa­­de o îndelungată tradiţie a re­zultatelor de prestigiu pentru scrima românească, înregistra­te la nivelul cadeţilor. Ne rea­mintim cu plăcere că în 1974 România a obţinut la Istanbul un dublu succes mondial — medalii de aur atit la floretă, prin Petru Kuki, cit şi la sa­bie, prin Ioan Pop. Un an mai tirziu, la Ciudad de Mexico, Kuki a izbutit cum r„..-ţi per­formanţa : campion mondial de tineret. E drept că tinerii noş­tri scrimeri au mai înregistrat unele rezultate meritorii şi du­pă 1975 (Marcela Moldovan — finalistă la Poznan, în 1973 ; Bodoczi — locul 4 la Lausanne, în 1981 ; Elisabeta Guzganiu — locurile 3 la Budapesta în 1983 şi la Leningrad in 1984), dar, iată, acum ne aflăm în faţa unei performanţe maxime — o nouă medalie de aur, de data aceasta la floretă fete. Valoarea performanţei este cu atit mai mare, cu cît aceasta a fost obţinută de către Reka Lazăr intr-o companie extrem de puternică, in prezenta cam­pioanei mondiale de anul tre­cut, Anja Fichtel (acum pe locul 9 !), a fostei campioane a lumii din 1984, Margherita Za­­laffi, a ocupantei locului 4 la Paul SLAVESCU (Continuare in pag a 4-a) Sosită luni la Bruxelles STEAUA EFECTUEAZĂ ULTIMELE PREGĂTIRI PENTRU JOCUL CU ANDERLECHT­ ­ Fotbaliştii noştri cred în puterea spiritului lor de echipă . Partida de mîine începe la ora 21 BRUXELLES, 31 (prin telefon). Echipa noastră campioană se a­­flă de luni la amiază in capitala Belgiei, noua sa etapă din dru­mul plin de succese parcurs pină acum ln Cupa Campionilor Euro­peni la fotbal. In capitala bel­giană, gazdele noastre, Clubul Anderlecht, au făcut o atentă şi caldă primire delegaţiei sportivi­lor români, înlimpinind-o chiar la scara avionului. După frumoasa primăvară lăsată la Bucureşti am găsit aici un timp mai puţin pumnitor, înnorat, cu temperatură în jur de 7 grade, cu ploi inter­mitente care au căzut în ulti­mele trei zile. La ora cînd tele­fonez, printre nori încearcă să-şi facă loc soarele. Nu mai este nevoie să vă spunem că Interesul pentru partida semifinală de miercuri, care va începe la ora 20 (ora 21 la Bucureşti), este e­­norm, stadionul clubului Ander­­lecht anunţindu-se de pe acum arhiplin. Cu mai puţin de 43 de ore îna­intea partidei, fotbaliştii de la Steaua se prezintă într-o bună stare psihică, demonstrată de ati­tudinea lor calmă şi sigură, ca şi de modul cu totul lucid, rea­list, în care anticipează dubla manşă cu actuala campioană şi lideră, Anderlecht. Am făcut un sondaj printre cei 16 jucători a­­flaţi atei, rugîndu-i să ne nu­mească elementele principale ale jocului adversarului lor şi atuul cel mai important cu care Steaua se va prezenta în partida de miercuri seara. Iată cele 16 răs­punsuri : Ducadam : „Linia de mijloc mi se pare punctul forte al belgienilor, dorinţa noastră de afirmare rămâne argumentul nr. 1 al Stelei“. Stîngaciu : „Cuplul Lozano — Vandenbergh se anun­ţă ca foarte periculos. Atuul nostru o constituie ECHIPA“, lován : „Compartimentul median este cel mai puternic la belgieni. Unitatea noastră de echipă îşi va spune cuvintul“. Bumbescu : „Şi eu cred, asemenea colegului lován, că mijlocaşii Anderlecht­­ului sunt redutabili. Noi le vom opune o apărare fermă şi con­traatacuri surprinzătoare“. Belo­­dedici : „Vor fi faţă în faţă două echipe omogene şi echilibrate valoric". Bărbulescu : „Intîlnim una dintre cele mai puternice e­­chipe de club de pe continent, pe care dorinţa noastră de a nu scăpa acest moment atit de fa­vorabil poate să o scoată din cursă“. Weissenbacher : „Am re­marcat forţa de joc a «violeţilor»­, care poate fi contracarată de jo­cul nostru de pase“. Bálint : „A­­nihilarea vârfurilor Anderlecht-u­­lui este importantă, iar viteza noastră de joc va fi un element Eftimie IONESCU (Continuare in pag 2—3) S-au încheiat penultimele turnee ale Diviziei A de volei (m) SOARTA TITLULUI A FC BUCUREŞTI. Aşa după cum era de aşteptat, derbyul tur­neului pentru locurile 1—6, des­făşurat în Sala Rapid din Capi­tală, între DINAMO — campioa­na anului trecut —şi STEAUA, a atras un public mai nume­ros decit in zilele precedente. A învins, după o partidă dis­putată, pe alocuri cu frumoase faze de volei, formaţia Si­aua, cu scorul de 3—1 (—12, 11, 14, 8) — succes care, practic, o scuteşte de orice emoţie în dru­mul ei spre titlul de campioană. încă de la începutul partidei s-a putut remarca lipsa încă unei piese de bază din for­maţia dinamovistă — Enescu (întindere) — şi folosirea „cu grijă“, la stelişti, din motive asemănătoare, a lui Dascălu, incomplet restabilit. Primul set revine lui Dinamo, care, cu Pop in formă excelentă, pro­duce degringoladă în reduta stelistă. Setul II nici nu în­cepe bine şi Vrîncuţ (D), altă piesă de bază, cade şi face entorsă trecînd definitiv pe banca rezervelor. Blocajul Ste­lei e pe fază, Mina atacă dez­lănţuit, eficient şi, de la 1—7 şi 4—9, Steaua cîştigă setul II, egalînd situaţia. Seturile III şi IV revin steliştilor, care au în faţă o formaţie ambiţioasă, dîrză, dar neexperimentată, pa­tru din cei şase dinamo­vişti fiind foarte tineri : Georgescu, Drăghici, Rădulescu şi Rotar (ultimul a impresionat doar la începutul partidei prin cunos­cutele-­ servicii din săritură). Partidă interesantă mai ales prin „duelul de forţă“ dintre doi protagonişti : stelistul Mina şi dinamovistul Pop, care trag puternic, spre deliciul asistent Modesto FERRARIN! (Continuare in pag. 2­­3) Atacă puternic­ Mina (Steaua), sar­ta bloca­ Gheorghe $­ Rădulescu (Dinamo) Foto : Aurel D. NEAGU

Next