Sportul, mai 1986 (Anul 42, nr. 11311-11335)

1986-05-03 / nr. 11311

fff PREZENŢĂ TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU ŞI A TOVARĂŞEI ELENA CEA MIERCURI A AVUT LOC IN CAPITALĂ g| anui lui - m. 11311 | 4 pasini - 50 bani | sinaia 3 mai ml | adunarea festiva CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Co­munist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi tovarâşi din conducerea partidului şi statului au participat, miercuri dupâ-amiaza, La adunarea festiva organizată de Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R. cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, Ziua solidarităţii internaţionale a celor ce muncesc. Cinstirea Inttiului de Mai a dobindit, în aceasta primăvară, o semnificaţie deosebită, avînd loc în preajma aniversării u­­nui eveniment de însemnătate crucială in istoria ţării, cu vii rezonanţe în conştiinţa naţiu­nii noastre : crearea în Urmă cu şase decenii şi­ jumătate a Partidului Comunist Român, organizatorul şi conducătorul luptelor politice şi sociale des­făşurate de masele largi popu­lare pentru libertate şi progres, pentru socialism, pentru înăl­ţarea patriei în demnitate şi măreţie. In semn de profundă recu­noştinţă, pentru viaţa liberă şi fericită ce o trăiesc, toţi fiii ţării aduc, în această zi a muncii, zi de sărbătoare a tu­turor celor ce muncesc, un fierbinte omagiu gloriosului nostru partid comunist, care s-a afirmat de la început ca exponentul cel mai înaintat al naţiunii române, forţa politică în stare să conducă la victorie lupta clasei muncitoare, a în­tregului popor, împotriva ex­ploatării şi asupririi, pentru transformarea revoluţionară a societăţii, pentru creşterea bu­­năstări, celor ce muncesc, pentru edificarea socialismului şi comunismului pe pămîntul patriei. ‘ într-o impresionantă unitate de cuget şi simţire, întregul popor reafirmă şi în acest mo­ment sărbătoresc neţărmurita dragoste şi preţuire faţă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, conducătorul iubit, care, de peste o jumătate de secol, şi-a legat numele de marile bătălii şi momente hotărîtoare din existenţa eroică a partidului nostru comunist, acţionînd cu exemplară fermitate revoluţio­nară şi strălucită dăruire pa­triotică împotriva asupririi, nedreptăţii şi exploatării, a pericolului fascist, pentru con­solidarea unităţii şi indepen­denţei României, pentru trium­ful revoluţiei socialiste şi îm­plinirea aspiraţiilor fundamen­tale, de libertate, progres şi pace, ale poporului român. Aceste simţăminte şi-au gă­sit o pregnantă expresie in atmosfera entuziastă ce dom­nea în marea sală a Palatului Sporturilor şi Culturii, unde s-a desfăşurat adunarea festivă. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi­ tovarăşi din conducerea Partidului şi statului au fost salutaţi, la sosire, de partici­panţi cu vii şi îndelungi a­­plauze, urale şi ovaţii. In această ambianţă sărbă­toreasca, Însufleţită, în pre­zidiul adunării, alături de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, au luat loc membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv, secretari ai C.C. al P.C.R., membri de partid cu stagiu din ilegalitate, conducă­tori ai organizaţiilor de masă şi obşteşti, ai unor întreprin­deri şi institute de cercetări, reprezentanţi ai vieţii noastre ştiinţifice şi culturale, munci­tori şi specialişti, alţi oameni ai muncii din Capitală. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste Româ­nia. Adunarea festivă a fost des­chisă de tovarăşul Constantin Olteanu, membru al Comitetu­lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co­mitetului municipal Bucureşti al P.C.R., primarul general al Capitalei. Despre semnificaţia zilei de 1 Mai a vorbit tovarăşul Miu Dobrescu, membru al Comite­tului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., preşedintele Cole­giului Central de Partid. Adunarea festivă s-a înche­iat intr-o atmosferă înălţă­toare, de puternică vibraţie patriotică, în vasta sală au răsunat din nou îndelungi a­­plauze, urale şi ovaţii. Parti­cipanţii, în picioare, au acla­mat cu însufleţire pentru glo­riosul nostru partid comunist şi încercatul său conducător, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru minunatul popor român, constructor victorios al socia­lismului, pentru patria noastră liberă, demnă şi înfloritoare, în aceste momente solemne a fost reafirmată unitatea strînsă, indisolubilă, a naţiunii în ju­rul partidului, al secretarului său general, unitate ce dă forţă şi trăinicie orânduirii noastre socialiste, reprezintă garanţia sigură a înaintării ţă­rii pe culmi tot mai înalte de progres şi civilizaţie. Partici­panţii la adunare au exprimat voinţa fermă a tuturor cetăţe­nilor ţării, a întregului popor de a acţiona, cu dăruire şi abnegaţie revoluţionară, pentru realizarea exemplară a obiec­(Continuare in vag 2-3) Proletari din toate ţări ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XLII - Nr. 11 311 | ^ PAGINI - 50 BANI­­ Simbata 3 mai 1986 | MARELE CROS AL DACIADEI -O VIGUROASĂ AFIRMARE A SPORTULUI DE MASĂ Numeroase alte acţiuni sportive pe bazele Complexului Tineretului din Capitală Moment de referinţă in acti­vitatea sportivă de masă, bilanţ al multiplelor acţiuni care au avut loc in tot cursul lunii a­­prilie, prin tradiţie declarată Suna alergărilor pe teren variat, Marele Cros al Daciadei, desfă­şurat in ziua de 2 Mai — Ziua Tineretului, în întreaga ţară, în municipii şi oraşe, a constituit o uriaşă revărsare de energii şi o viguroasă afirmare a mişcării noastre sportive de masă. A fost, realmente, o reuşită a atletismului pentru toţi, o concretizare convingătoare a ideii de permanentizare a orga­nizării de crosuri de masă pe plan local, în cadrul asociaţiilor sportive, cu antrenarea unui număr cit mai mare de partici­panţi din rîndurile tineretului, ale tuturor categoriilor de oa­meni ai muncii, în sprijinul promovării continue a alergării in folosul sănătăţii, preocupare principală a C.N.E.F.S., menită să contribuie la creşterea efi­cienţei sociale a educaţiei fi­zice şi sportului, la dezvoltarea fizică armonioasă a tinerei ge­neraţii, la sănătatea şi vigoarea întregului popor. Crosul de masă Dacia­da, care s-a desfăşurat în Capitală, la un traseu din perimetrul Pavilionului Expoziţional de lingă Casa Scinteii, s-a bucurat de participarea a peste 20 000 de iubitori ai alergării şi a avut o semnificaţie aparte. El a avut loc sub patronajul Comitetului Internaţional Olimpic, care, In cadrul acţiunilor de promovare a sportului pentru toţi, a in­clus, pentru acest an, DACIA­­DA între cele mai mari mani­festări sportive populare de pe glob. Ora 9,45, în imensa plată din faţa Pavilionului Expozitional, Tiberiu STAMA (Continuare in pag. 2-3) IS 0 Tineri si virstnici — la startul marelui cros al Daciadei Foto : Aurel D. NEAGU La Campionatele Europene de gimnastică — junioare DEBUT PROMIŢĂTOR AL REPREZENTANTELOR ŢĂRII NOASTRE KARLSRUHE, 2 (prin tele- I­fon). După Milano, Lyon, An­­­kara şi Rimini, iată că cele­­ mai bune şi cei mai buni gim­­­­naşti juniori din Europa şi-au­­ dat întîlnire aici la Europa­­: halle, la cel de-al cincilea cam­­­­pionat continental, spre a-şi­­ desemna campionii. Sunt pre­­­zente delegaţii din 29 de ţări,­­ România aliniind numărul ma­­­­xim de concurenţi admiş­i cite : 3. Sint programate trei reu­­­­niuni, fiecare dintre ele de­­­­semnînd campioni ai continen­­­­tului. In prima zi a competi­­: fiel, vineri seară, in concurs au intrat fetele, sîmbătă după­­amiază vor evolua băieţii, iar duminică sunt programate fina­lele pe aparate, atit la feminin, cit şi la masculin. Conform tragerii la sorţi, două dintre gimnastele române au concurat în prima serie. Este vorba de Mirela Sidon şi Gabriela Potorac. Aurelia Do­­bre a evoluat în cea de a doua serie. Alături de sportivele noastre, în această primă se­rie s-au aflat şi gimnastele sovietice Svetlana Boginskaia şi Olga Strajeva. Cum era şi firesc, lupta pentru întiietate s-a dat între aceste sportive, autentice reprezentante ale şcolilor de gimnastică din România şi Uniunea Sovietică. Cei peste 5 000 de spectatori prezenţi la reuniunea inaugu­rală a „europenelor“ au fost martorii unor evoluţii de bun nivel tehnic şi spectacular, răsplătind cu generoase aplau­ze pe gimnastele române şi so­vietice. Dintre cele două spor­tive reprezentînd ţara noastră, în prima grupă, mai bine a concurat gimnasta de la Sport Club Bacău, Gabriela Potorac, care s-a menţinut in majorita­tea timpului printre fruntaşele întrecerii. Gabriela a început cu 9,625 la sol, in primul schimb, pentru ca in cel de al doilea, la sărituri, ea să-şi îm­bunătăţească cu mai bine de o zecime de punct notarea, pri­mind 9,750. Am aşteptat cu interes rotaţia următoare, pen­tru că este bine cunoscută mă­iestria tinerei noastre gimnaste la paralele, probă in care ea deţine şi titlul de campioană de senioare a ţării, iar în­ unele concursuri oficiale a fost nota­tă de mai multe ori cu 10. Şi de data aceasta, Gabi şi-a con­firmat clasa la acest aparat, fiind notată de brigada inter­naţională de arbitre cu 9,850, care îi asigură, bineînţeles, şi prezenţa in finala de duminică dimineaţă la această probă. In ultimul schimb, la bîmă, Ga­briela Potorac a primit 9,200. Iată şi notele obţinute de Mi­rela Sidon: 9,575 la bîmă, 9,675 la sol, 9,700 la sărituri şi 9,200 la paralele. In felul acesta, după încheie­rea evoluţiilor din prima grupă Gabriela Potorac se situează pe locul al treilea la individual compus cu 38,425 p, avindu-le în faţă pe concurentele sovie­tice Svetlana Boginskaia şi Olga Strajeva. Prima a acu­mulat 39,525 p (9,925 la bîrnă, 9,800 la sol, 9,900 la sărituri şi 9,900 la paralele), iar cea de a doua a obţinut 39.175 p. La ora efectuării convorbirii telefonice tocmai au intrat la aparate gimnastele din grupa a doua. Intre care se află şi spor­tiva română Aurelia Dobre, de la care aşteptăm să confirme evoluţiile sale bune din con­cursurile pregătitoare în vede­rea campionatelor de aici. Doni Dinu GLAVAN Astăzi şi miine, in Divizia A de fotbal O ETAPĂ CU MULTE MECIURI ATRACTIVE Astăzi Ploieşti : PETROLUL - F.CM. BRAŞOV Slatina F. C. OLT - F. C. ARGEŞ Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA - F. C. BIHOR Bacău : SPORT CLUB - CORVINUL Craiova : UNIVERSITATEA - RAPID Bucureşti : DINAMO - „POLI" TIMIŞOARA (Stadionu­l Dinamo) Miine Tîrgoviște : VICTORIA - A.S.A. TG. MUREȘ Buzău: GIORIA - SPORTUL STUD. PROGRAMUL JOCURILOR CLASAMENTUL V STEAUA 25 21 3 1 54-12 45 2. sportul stud. 25 15 7 6 59-23 37 1. „U“ Craiova 26 14 6 6 43-24 34 4. Dinamo 25 14 6 6 35-17 34 5. Corvinul 26 13 3 10 67-31 29 6. F. C. Argeș 26 10 6 10 28-32 2« T. „U“ Cf.­Nap. 26 11 3 12 32-35 25 8. Petrolul 26 8 9 » 23-29 25 9. Gloria 25 10 4­­ 36-39 24 10. Rapid 26 10 4 12 32-40 24 11. „Poli“ Tim. 26 11 1 14 42-46 23 12. Chimia 27 10 3 14 30-42 23 13. F.CJM. Bt. 26 9 5 12 21-45 23 14. S.C. Bacău 26 10 1 15 35-44 21 15. Victoria 25 6 7 12 23-34 19 16. A.S.A 25 7 5 13 22-39 19 17. F. C. Olt 25 6 5 14 22-42 17 18. F. C. Bihor 26 4 6 16 21-51 14

Next