Sportul, mai 1986 (Anul 42, nr. 11311-11335)

1986-05-03 / nr. 11311

ADUNAREA FESTIVA CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI (Urmare din pag. 1) fivelor actualului cincinal,­­ în­făptuirea istoricelor ale Congresului • al XIII *ea al partidului, transpunerea neabătută în viaţă a măreţului program de edificare a socia­lismului şi comunismului P® pămîntul patriei, pentru fău­rirea unei lumi mai drepte­ şi mai bune, fără arme şi fără războaie, o lume a păcii, a în­ţelegerii şi colaborării rodnice intre naţiuni, în continuare a avut loc spectacolul festiv consacrat zilei de 1 Mai şi aniversării partidului. La ieşirea din Palatul Sporturilor şi Culturii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au 0 parcurs pe jos aleea centrală 0 a Parcului Tineretului, trecînd 0 printr-un adevărat culoar viu, 0 format din muncitori, intelec-­­ tuali, studenţi şi elevi, cetăţeni 0 de toate vîrstele şi profesiile. 0 Mii de oameni ai muncii din 0 întreprinderile şi instituţiile 0 Capitalei au scandat cu însu- ^ fleţire „Ceauşescu — P.C.R. !“, 0 „Ceauşescu şi poporul !“, „Stima 0 noastră şi mîndria, Ceauşescu 0 — România !“, dînd din nou 0 expresie sentimentelor de dra- 0 goste şi preţuire pe care In- 0 treaga noastră naţiune Ie poartă 0 faţă de secretarul general al 0 partidului. 0 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, 0 tovarăşa Elena Ceauşescu au 0 răspuns cu căldură acestor ma- 0 nifestări de respectuoasă dra- 0 goste şi prietenie. 0 MARELE CROS AL DACIADEI (Urmare din pag. 1) preşedintele Consiliului Naţio­nal pentru Educaţie Fizică şi Sport şi al Comitetului Olimpic Român, tovarăşul Haralambie Alexa, primeşte raportul spor­tivilor bucureşteni, după care salută prezenţa la această fru­moasă acţiune sportivă din Capitala României a preşedin­telui Comitetului Internaţional Olimpic, Juan Antonio Sama­ranch. La rindu-i, preşedintele C.I.O., mulţumind pentru o­­noarea ce i s-a făcut de a fi invitat la această manifestare sportivă de amploare, adresea­ză un cuvînt de salut partici­panţilor. Apoi, în aplauzele ce­lor prezenţi are loc înmînarea steagului Comitetului Interna­ţional Olimpic preşedintelui C.N.E.F.S. şi al Comitetului O­­limpic Român. Sînt inmînate diplome ale C.I.O. celorlalte principale organizaţii cu atri­buţii in activitatea sportivă din Republica Socialistă România : C.C. al U.T.C., Consiliul Cen­tral al U.G.S.R., Ministerul E­­ducatiei şi Învățămîntului, C.N.O.P., U.A.S.C.R., UNCAP, UCECOM. După aceea, preşe­dintele C.N.E.F.S. şi al Comite­tului Olimpic Român invită pe preşedintele C.I.O. să dea star­tul în Marele Cros al Daciadei. ...Un fluviu uriaş de alergă­tori de toate vîrstele se revarsă prin faţa tribunei oficiale. At­mosfera este plină de însufle­ţire, specifică tuturor acţiunilor iniţiate şi organizate sub însem­nele marii competiţii sportive naţionale. Mulţi dintre concu­renţi iau parte pentru prima oară la o întrecere de o aseme­nea amploare. Dar pe unii din­tre ei i-am mai întâlnit în com­petiţii de cros. De pildă, pe Lucian Neagu, muncitor la Fi­latura din comuna Baloteşti — Sectorul Agricol Ilfov, sau pe tehniciană Maria Boicu, care deşi nu mai este la prima tine­reţe ţine pasul cu brio tempo­­ului impus de majoritatea par­ticipanţilor... In ritm susţinut a­­leargă şi cei mai în vîrstă din­tre concurenţi, în frunte cu Io­sif Rasco, care a împlinit nu de 0 mult.. 85 de ani (!), alături de 0 care se află câţiva alergători 0 dornici să... atingă si ei această 0 vîrstă : Constantin Pagu (65 de 0 ani), Ion Pricop (59) şi Aurel 0 Mocanu (58). Fără îndoială că 0 vor reuşi perseverând în acti- 0 vitatea sportivă, asa cum o fac 0 acum, cu atâta pasiune ! Un e- 0 xemplu minunat pentru toţi cei 0 prezenţi... 0 ...In vecinătate, la Complexul 0 Sportiv al Tineretului, alte mii 0 de bucureşteni au luat parte la 0 o suită de activităţi sportive de 0 masă, demonstraţii şi întreceri 0 sportive dedicate aniversării 0 gloriosului jubileu al partidului d — 65 de ani de la făurirea P.C.R. 0 Printre participanţi s-au aflat 0 echipe feminine şi masculine 0 de handbal, baschet şi volei, 0 jucători de badminton, precum 0 şi şahişti, care au răspuns şi­ 0­multanului susţinut de nume- 0 roşi fruntaşi ai eşichierului 0 bucureştean. 0 Şi tot pe „Tineretului“, miile 0 de spectatori prezenţi în tribu- 0 ne au putut viziona întreceri 0 de cros avînd drept protago- 0 nişti reprezentanţi ai duhurilor 0 Steaua, Dinamo, Voinţa, Olim- 0 pia, Stirom, C.S.S. 1 şi C.S.S. 2. 0 reprize de gimnastică sportivă 0 şi ritmică (din nou C.S.S. 0 Triumf a fost la înălţime, ală- 0 turi de C.S.S. 7 Dinamo, Fra- 0­căra Roşie, Liceul 37, C.S.S. 1­0 şi C.S.S. 2), alergări de atletism, 0 demonstraţii de aeromodele, 0 rachetemodele şi automodele, 0 cu sportivi de la C.S.T.A., Po- 0 litehnica, Semănătoarea şi Gri- 0 viţa Roşie, demonstraţii1 de bar- 0 turi şi moto (C.S.T.A., C.M.A.R., 0 Unirea Tricolor, I.T.B.), în timp 0 ce pe terenurile de tenis de la 0 Ştrandul Tineretului s-au des- 0 făşurat concursuri de iniţiere, 0 iar la bazinul de înot demon- 0 straţii de sărituri in apă si polo. 0 A fost o duminică superbă, 0 dedicată sportului de masă, de 0 neuitat pentru toti participanţii,­­ concurenţi şi spectatori. 0 însemnări, LA BOTOŞANI, BASCHETUL FEMININ A PRINS ARIPI Baschetul, sport de înaltă tehnicitate, a fost adoptat cu entuziasm de tinerii din judeţul Botoşani, care se remarcă în această dificilă disciplină sportivă. Nu va fi vorba în aceste rânduri (cum poate ar crede unii) nici despre Iulian Carpen, nici despre Lucian Vasilică, copii ai Botoşaniului, — as­tăzi in loturile celor două fruntaşe ale baschetului na­ţional, Steaua şi Dinamo — ci despre un grup de tinere. Botoşanii nu sunt, de fapt, la prima lor ispravă bas­­chetbalistică. Acum un de­ceniu şi mai bine o echipă din acelaşi judeţ moldav,­­ Viitorul Dorohoi, juca în­­ prima divizie feminină. Dar­­ Doina Iftimie şi colegele ei­­ au abandonat între timp ac­tivitatea sportivă, râspin­­dindu-se care încotro... Ştafeta a fost preluată trainic de cîteva fete for­mate temeinic la „şcoala de baschet“ a iscusitului an­trenor si animator al bas­­chetului botosenean, Mircea Vaisser. Echipa CSS Electro sprijinită activ de marea în­treprindere Electrocontact este fruntaşă în Divizia şcolară şi de juniori (cla­sată pe locul doi în seria a IV-a) şi calificată în tur­neul final de la Timişoara. Dar succesul baschetului bo­­toşănean nu se reduce doar prin această participare la „festinul“ celor mai bune opt formaţii din ţară (din 32 care au luat parte la în­trecere), ci şi la importan­tul rol de furnizor al lotu­lui naţional juvenil, căruia îi oferă în ultimul timp ele- L mente cu reale perspective.­­ Mai întîi, Delia Cuzic, cea­­ mai înaltă baschetbalistă din i tară (1,96 m), care a si răz- / bit în grupul celor mai bu-­­ ne junioare (dar atenție la­­ capcanele îngîmfării). „Va- » lori , sigure — ne afirmă ^ Mircea Vaisser — sínt acum i Mihaela Lungu (1,83 m), 1 Dana Ionescu (1,86 m) si L Emilia Marian (1,81 m), / fruntaşele unui grup de elec­ţ­ie deosebit de dotate, se­­i­lecţionate toate din liceele­­ municipiului Botoşani unde­­ baschetul a prins aripi. Ce­­ păcat că nu beneficiem în­­­­că de o sală corespunzătoa-­­­re, fiind obligaţi să jucăm­­ toate meciurile decisive ,,a- ţ fără“, să suportăm mereu­­ handicapul deplasării".­­ Acestui mediu sportiv fa- L vorabil i s-ar cuveni condi- ? tii pe măsură şi atunci, de- ț sigur, randamentul şi apor-­­ tul baschetului botoşănean , în arena performanţei ar fi­­ mult mai consistente. .­­ _____ Dimitrie CALLIMACHE | [I IMONICI­TARĂ - NUMEROASE MANIFESTĂRI SPORTIVE DE MASA lntil­im, la tot pasul, în această primăvară sărbătorească, secvenţe sportive care ne incintă, deopotrivă, şi privirile şi inimile. Sunt nu­meroasele întreceri o­­magiale pe care, prin entuziaste participări, tineretul sportiv din în­treaga ţară le dedică, cu dragoste şi recunoş­tinţă, gloriosului jubileu al partidului — 65 de ani de la făurirea Parti­dului Comunist Român. Un peisaj sportiv de am­ple dimensiuni, încârcat de frumuseţe şi semnifi­caţii, căruia, în ultimele zile, de 1 şi 2 Mai, i s-au adăugat — în afara Marelui Cros al Daciadei, din Capitală — ample acţiuni şi manifestări or­ganizate pretutindeni, în marile centre industriale, şcolare şi universitare, la sate. Prezenţi la cele mai importante dintre aceste manifestări, redactori şi corespondenţi ai ziarul­­i nostru consemnează, din localităţile respective, en­tuziastul final în „luna crosurilor de masă“, a­­devărate „recorduri“ de participare înregistrate cu prilejul celor mai multe dintre acţiunile tu­ristice care au avut loc în aceste zile la Ploieşti, Braşov, Bucureşti, Hune­doara, ca şi preocupările susţinute pentru iniţie­rea altor­ întreceri şi de­monstraţii sportive des­făşurate, sub genericul Daciadei, în multe din comunele judeţelor Bi­hor, Giurgiu, Călăraşi, Buzău etc. Fireşte, în zilele următoare, vom reveni cu relatări de la ci­ne­va asemenea fru­moase sărbători ale spor­tului de masă. Pentru numărul de astăzi ne-am propus, insă, să subli­niem marea pasiune a tineretului, a maselor largi de oameni ai mun­cii din întreaga tară pentru practicarea exer­ci­ti­ilor fizice si sportu­lui, dragostea si recu­noştinţa cu care milioa­nele de sportivi ai pa­triei întimpină marile sărbători din viața parti­dului, a patriei și a po­porului nostru. Campionatul repu­lican de lupte greco romane ULTIMA ETAPĂ A IUIIIIIIII COMPENIJIEI Divizionarele­­ de lupte gre­­co-romane susţin duminică În­trecerile din cadrul celei de a IV-a etape — ultima a turului competiţiei. In toate cele pa­tru serii se anticipează dispu­te interesante. „Capul de afiş“ al primei serii este deţinut de triunghiularul de la Timişoa­ra, unde se vor întîlni Biho­reancă Marghita, C.S. Arad si CFR Timişoara. Sînt formaţii de forte foarte apropiate si, deci, orice rezultat este posi­bil. Din aceeaşi serie retine a­­tentia si triunghiularul de la Siret, îndeosebi pentru faptul că este o premieră locală, de­oarece Hidrotehnica CNA Si­ret n-a găzduit pină acum nici o etapă, fiind debutantă în primul eşalon. După calculul hîrtiei, Hidrotehnica CNA are chiar sanse de succes in parti­dele cu Simored Baia Mare si cu Electromures Tg. Mureş. Din seria secundă se detaşea­ză reuniunea de la Craiova, unde vor concura cele două garnituri locale, CSM şi Elec­­troputere, în compania echipei Metalurgistul Băileşti. Sub semnul echilibrului stau şi partidele de la Reşiţa pe care le vor susţine Aluminiu Slati­na. Muscelul Cîmpulung, Mi­nerul Motru si CSM Reşiţa. In Capitală sunt programa­te două triunghiulare , la Dinamo (Farul Constanta — ASA Bu­­zău — Metalul Bucureşti) si la Rapid (Cimentul Tg. Jiu — Construcţia si Rapid Bucureşti). Neîndoios, întrecerile de la Di­namo pot fi cotate ca derbyuri ale seriei respective. Intilniri aşteptate cu mult interes sunt si cele de la Tulcea: LC Da­cia Piteşti, Industria sîrmei Bu­zău, Prahova Ploieşti si Delta Tulcea. In fine, din ultima se­rie se desprinde triunghiularul de la Botoşani : Metalul Ră­dăuţi — Steagul Roşu Braşov — CS Botoşani. Cele două fruntaşe ale competiţiei divi­zionare, Dinamo Bucureşti şi Steaua, concurează în deplasa­re, dar şi aşa au, de departe, prima şansă. Dinamo va întîlni, la Galaţi, pe Rulmentul Su­ceava şi pe Dunărea din loca­litate, iar Steaua, la Cluj-Na­­poca, va concura în compania echipelor Metalul FORT Lugoj, Crisul Oradea si ASA Cluj- Napoca. Celelalte partide ale acestei etape au loc la Medgidia si la Piatra Neamt. Toate reu­niunile încep la ora 10. Divizia A de şah . '--v, *—- ■ ! POLITEHNICA BUCUREȘTI A CÎŞTIGAT DERBYUL RUNDEI A 5-a, CU I.T.B. învingătorii conduc lejer in clasament (atit la mixt, cit si la masculin) BUZIAŞ, 2 (prin telefon). Campionatul Diviziei A de şah continuă în localitate, într-o at­mosferă de mare interes. In runda a 3-a, cel mai impor­tarnt meci a pus faţă în faţă echipele bucureştene Metalul şi Politehnica. După o dispută foarte strânsă, studenţii s-au desprins în câştigători, abia la ultima masă ! Scor 5,5—4,5 pen­tru Politehnica. In rest rezul­tate la fel de strânse (Univer­sitatea Bucureşti — Mecanică fină Bucureşti 5—5, Politehnica Iaşi — C.S.M. Electrometal­­ Cluj-Napoca 5—5, A.E.M. Timi­şoara — Electromotor Timişoa­ra 6—4, I.T.B. — Calculatorul Bucureşti 6—4) cu excepţia par­tidei Petrolul Ploieşti — Voinţa ’Rm. Vilcea : 6,5—3,5. După a­­ceastă rundă, două echipe s-au aflat în frunte, Politehnica Bucureşti şi I.T.B. în runda a 4-a, câteva sco­ruri neobişnuite : Voinţa Rm. Vilcea — Calculatorul 3—7, C.S.M. Electrometal Cluj-Napo­ca — I.T.B. 3—7, Petrolul Plo­ieşti — A.E.M. Timişoara 2,5— 7,5 şi, mai ales, Politehnica Bucureşti — Politehnica Iaşi 8—2­­ în acelaşi timp. Electro­motor Timişoara a întrecut cu 5,5—4,5 pe Universitatea Bucu­reşti, în timp ce egalitatea (5—5) a fost consemnata in partida dintre Mecanica fină şi Metalul Bucureşti. Au rămas in frunte I.T.B. şi Politehnica Bucureşti.­ Runda a 5-a a fost domina­tă de derby-ul dintre I.T.B. şi Politehnica Bucureşti. Surprin­zător prin proporţiile scorului, prima echipă a pierdut întrece­rea, cu 2,5—7,5. (Cîteva rezulta­te : Pavlov — Ghiţescu 0—1, Gheorghiu — Ghindă­ri—Vî- Marina Pogorevici — Margare­ta Teodorescu 1—0). Iată şi celelalte rezultate ale acestei runde : A.E.M. Timişoa­ra — Voinţa Rm. Vilcea 8—2, Universitatea Bucureşti — Pe­trolul Ploieşti 6—4, Metalul Bucureşti — Electromotor Ti­mişoara 3—7, Politehnica Iaşi — Mecanică fină Bucureşti 6,5— 3,5, Calculatorul Bucureşti — C.S.M. Electrometal Cluj-Napo­ca 6—4. Clasamentul după 5 runde a­­rată astfel : la mixt: 1. Poli­tehnica Bucureşti 15 p., 2—3. I.T.B. şi A.E.M. Timişoara 12 p; la feminin : 1. A.E.M. 8 p., 2—,3. Politehnica Bucureşti şi Elec­tromotor Timişoara 7 p ; la masculin: 1. Politehnica Bucu­reşti 21 p„ 2. A.E.M. 19,5 p„ 3. Calculatorul Bucureşti 17 p , la juniori: 1. I.T.B. 8,5 p., 2. Me­talul Bucureşti 7 p„ 3. A.E.M. 6 p. Sîmbătă este zi liberă, în­trecerea reluîndu-se duminică cu runda a 6-a. “ P. ŞTEFANOV INTERESANTE CURSE DE MOTOCICLISM Miine, la Oradea și Cîmpina, au loc interesante curse de motociclism cu caracter repu­blican. Pe un nou traseu din muni­cipiul Oradea are loc inaugu­rarea sezonului la cea mai spectaculoasă probă de motoci­clism, aceea de viteză. Se dis­pută prima etapă a „Cupei F.R.M.“, în care se întrec a­­lergători din Bucureşti, Arad, Cîmpina, Reşiţa, Timişoara, Oradea şi din alte centre. In program — concursuri la şapte clase. Pe traseul de la Cîmpina se desfăşoară (de la ora 9) între­cerile etapei a IV-a, a Campio­natului naţional de motocros. Au loc curse la clasele 250 cmc — seniori, 125 cmc — ti­neret, 80­­si 50 cmc — juniori. SALONUL NAŢIONAL DE MODELISM La Pavilionul Expoziţional „Casa Scînteii“ se deschide, miine, Salonul naţional de mo­­delism,­­organizat de C.C. al U.T.C. şi­ C.N.E.F.S. Vor fi ex­puse cele mai reuşite lucrări din acest domeniu, modele spaţiale, machete statice de vitrină, aeromodele, racheto­modele, automodele (VM,VP), navomodele (C1, C2, C3, C4,), modele feroviare. Salonul na­țional de modelism este deschis pînă la 11 mai. Astăzi se ţine în Divizia A la handbal [m + 1] JOCUR; IMPORTANTE ÍN SPECIAL 1 PENTRU PERIFERIA CLASAMENTELOR I „Capul de la Baia Mare: HX. Minaur- „Poli" Timișoara I Etapa a \.g a turului se­cund al priip divizii la hand­bal masculinprogramează, as­tăzi si mîin­e meciuri Intere­sante pentru mibii poli ai cla­samentului. J prima grupă va­­harică sîmbă]după-amiază in Sala Dacia Baia Mare va avea loc detail etapei — II.C Minaur din calitate si Poli­tehnica Ti­mioara. După vic­­toria băimăipiior (In urmă cu doua zilel in fata campioa­­stea«a, jocul amintit ca­­nd­ val^te, pe de o par­te, băimărepi pornesc cu san­se sporite dre partea supe­ri­oară a clasi©entulul. In timp ce studenţii o face, cu sigu­ in campioniul feminin, în­­ absenta mecului Ştiinta Ba­cău — Chimstul Rm. Vilcea, aminat din cauza participării studentelor la manşa a doua a finalei C.C.E în Jocurile pri­mei grupe vaorice şansele ce­le mai mari nar a fi de partea gazdelor. Di­rata formaţiilor din eşalonul secund valoric rantă, totul pentru menţinerea poziţiei secunde deţinute în prezent. In celelalte meciuri, care se vor disputa duminică studenţii din Bacău primesc vizita liderilor, dinamoviştii bucureşteni, neînvinşi în actua­lul campionat, iar Steaua se deplasează la Oradea pentru partida cu Constructorul. în grupa valorică 7—12, cele mai aprige meciuri se pare că vor avea loc la Arad şi Bistriţa, în care gazdele vor arunca în luptă toate energiile pentru victorii, intre Constructorul si. respectiv. Metalul purtîndu-se în continuare un „duel“ la dis-Grupa valorică 1—6 BACAU ; '“^Ştiinţa — Dinamo Bucureşti ORADEA : ' Constructorul — Steaua BAIA MARE; H.C. Minaur — Politehnica Timişoara (azi, ora 17). Grupa valorică 7—12 P. NEAMŢ tetonul Săvineşti — Carpati Mîrsa ARAD : (instructorul — Dinamo Braşov BISTRIŢA , letalul — Universitatea Craiova este dominat de partida de la Ploieşti, dintre Dorobanţul si Textila I.A.S. Zalău aflate In luptă directă pentru evitarea celui de-al doilea loc retrogra­­dant (primul se pare că va reveni Belonului Săvineşti). Programul jocurilor (toate vor avea loc duminică) este urmă­torul : Grupa valorică 1—6 BRAŞOV : Rulmentul — Hidrotehnica Constanţa BUCUREŞTI: Rapid — TEROM Iaşi (Sala Rapid, ora 11,15) Grupa valorică 7—12 BUCUREŞTI: Confecţia — Betonul Săvineşti (Sala Floreasca, ora 10) SIBIU : C.S.M. Independenţa — Mureşul IMATEX Tg. Mureş PLOIEŞTI : Dorobanţul — Textila I.A.S. Zalău un meci restant la handbal masculin H. C. MINAUR BAIA MARE- STEAUA , 22-17 (11-9) In Sala Dacia din Baia Ma­re, intr-un meci restant con­tend pentru etapa a Il-a a tu­rului secund al Diviziei A la handbal, joi după-amiază s-au întîlnit H.C. Minaur Baia Ma­re si Steaua. La capătul unui joc desfășunt în mare viteză, cu faze spectaculoase la am­bele porti, eevii antrenorilor Lascăr Pană si Petre Avrames­­cu au obtinut o preţioasă vic­torie cu 22-17 (11-9). Succe­­­­sul repurtat de băimăreni se datorează in primul rând am­biţiei cu care au abordat me­ciul, cu dorinta evidentă de a obţine un resultat cit mai bun. In plus, handbalistii din Baia Mare au avut in portarul Mir­cea Petran un excelent apără­tor al tuturor proprii, care singur s-a p­his în peste 12 si­tuaţii clare de gol create­ în special de renutati trăgători de talia lui Vasile Stingă si Ma­rian Dumitru. De altfel, aceştia si, partial, portarul Nicolae Munteanu, au­­ fost singurii din­tre handbalistii bucureşteni care au avut un randament co­respunzător. Restul componen­ţilor formaţiei campioane au fost stersi la 1.00- au comis nu­meroase greşeli elementare­­* de prindere si pasare a mingii, spre exemplu­­ facilitând vic­toria ne deplin meritata­ a gazdelor. Din nou Măricel Voi­­nea si-a d°v‘ dit clasa incon­­testabilă, apritul it1' la stabili­­rea scorului final fiind hotăritor. Jucătorii de se­micerc — Doru P°rumb' Ioan Mtoi­ri Gheorghe Covaciu — au hărţuit permanent apărarea steliștilor, treindu-și oamnii dintre cele mai­ bune pentru primi pase decisive, pe care nu au ezitat să le­ transforme­­ în goluri spectaculoase. Meciul a început intr-o noa­­­tă de echilibru marcant După * 3—3 (min. 9), Steaua se des­­prinde la două goluri — 5—3­­ în min. 10, în urma a două­­ contraatacuri purtate de Stîn- I­gă și Dumitru. Băimărenii reu­șesc să egaleze : 7—7 (min. 21) | și după 8—8 (min. 22) preiau | definitiv conducerea, pe care | nu o vor mai ceda pînă la sfîrșitul partidei. La pauză, ■ handbaliștii de la H.C. Minaur | conduceau cu 11—9, avantaj I care se va mări continuu ime­diat după reluare : 13—9 (min. 35), 16—10 (min. 40),­ 19—11 (min. 49) pentru ca nn. min. 55 diferența de scor înscrisă pe tabela de marcaj să fie de 9 goluri — 21—12 —, cea mai severă în­ acest meci. Imitr-un final în care orgoliul rănit­­al campionilor se face simţit. Steaua înscrie de cinci ori, gazdele o singură dată, dar conturile erau deja încheiate, consfinţind o victorie fără du­bii a băimărenilor. Arbitrii ieșeni Dumitru Gheorghigan şi Cassian Drăgan s-au achitat bine de greaua misiune încre­dinţată. Lor li se poate impu­ta doar că nu au fost şi mai fermi în a curma încercările de incitare a publicului de că­tre Mironiuc, prin gesturi şi cuvinte. Marcatori : M. Voinea 10, Porumb 5, Covaciu 3, Mi­roniuc 2 şi Marta 2 pentru în­vingători, respectiv Dumitru 7, Stingă 5, Drăgăniţă 2, Ber­bece­­2 şi Mirică 1. Mihail VESA ,1 REZULTATELE DIVIZIEI B DE TINERET LA VOLEI în cea de a 16-a etapă a Divi­ziei B de tineret s-au înregistrat următoarele rezultate : FEMI­NIN, seria I : CSU IEFS Bucu­reşti — Comerţul Constanţa 3—1, CP Bucureşti — Oltcit Craiova 0—3, Chimia Tr. Măgurele — CSM Oţelul Tirgovişte 0—3, Brai­­conf Brăila — Metal 33 Bucu­reşti 2—3, Chimpex Constanţa — Hidrotehnica Focşani 3—1, ASSU Craiova — Ceahlăul TCMRIC P. Neamţ 3—1; seria a II-a : Armă­tura Zalău — Voinţa Bucureşti 3—1, Metalotehnica Tg. Mureş — Universitatea Cluj-Napoca 1—3, CSM Lugoj — ITB Electra Bucu­reşti 3—1, Politehnica Timişoara — Olimpia Oradea 3—0, Explor­­min Caransebeş — Maratex B. Mare 1—3, GIGCL Braşov — FI. Roşie II Bucureşti 3—0, MAS­CULIN, seria I : Vulcan Bucu­reşti — ASA Buzău 3—1, Spar­tacus Brăila — Viitorul Bacău 3—1, ITB Electra Bucureşti — Gloria Tulcea 3—2, IATSA Da­cia Piteşti — CSU ^Galaţi 3—0, SARO Tirgovişte — Prahova Ploieşti 3—0. Calculatorul U Bucureşti — CSM Delta Tulcea 1—3 ■ seria a u~a * Expl. St. n Baia’ Mare " Vointa Alba Iulia 3-î Rapid Bucureşti — CSM Caransebeş ^ IOB bucureşti _ PFCO­W 3—2» Oltul Pm' vîlcea r tractorul n Bra­­*»_o Metrul Hunedoara — Voinţa Zalău 0-3. Oţelul Dr. P. Groza* - SdMu 3-0. (Co­respondenţi : N- Mateescu, I. Domuta, C. . ’ ‘ Arm.a’ Nr Magda, C. A»». FL Dumitru, G. Kiîu M. AV^u, N. Feteanu, I. Vlad I. FlaSfLn\ A- Brisan, N. a M vBdoianu). Stere, M* O NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEX­­PRES DIN 30 APRILIE 1986. Extragerea I : 4 19 15 32 44 41; extragerea a II-a : 11 27 26 23 35 16. Fond total de cîștiguri: 943.407 lei.­­ CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO DIN 25 APRILIE 1986. Cat. 2 : 2 variante 100% a 20.539 lei și 11 variante 25% a 5.135 lei ; cat. 3 : 20,25 varian­te a 4.818 lei ; cat. 4 : 36,50 va­riante a 2.673 lei­; cat. 5. 182,25 în avanpremieră etapei a 27-a DEZINVOLTURA CAMPIONILOR... Marele interes stârnit de pre­zenţa finaliştilor C.C.E. înain­tea plecării lor la Sevilla a fă­cut ca stadionul din Zăvoiul vâlcean să fie arhiplin încă din timpul meciului de „speranţe“. Şi tot cu speranţe (mai mult sau mai puţin mărturisite) aş­teptau miile de suporteri ai Chimiei această partidă cu li­dera autoritară a campionatului, ţinind cont de situaţia precară în clasament a echipei favorite, pentru care fiecare punct con­tează acum foarte mult. Spe­ranţe locale, deci, într-un meci echilibrat Evoluţia sigură a Ste­lei,­­afişînd o dezinvoltură de­zarmantă în schimbarea regis­trului tactic, în funcţie de re­plica adversarului, a făcut insă ca, repede după începutul întâl­nirii, aceste speranţe să se ri­sipească, în teren rămînind ca solistă echipa noastră campioa­nă. Antrenorul M. Pigulea a cre­zut că marcajul strict om la om pe tot terenul, la cele trei virfuri steliste (Lazăr la Lăcă­tuş, Preda la Piţurcă, Cireaşă la Balint), asociat cu suprave­gherea în zonă a lui Bölöni şi Stoica (de către Beldeanu şi, respectiv, Cincă) şi plasarea lui Basno ca libero va bloca me­canismul ofensiv al Stelei. Nu a fost asa, in primul rînd pen­tru că jucătorii din Ghencea au la această oră o excelentă pre­gătire fizică, care le-a permis un joc in continuă mișcare, cu demarcări pe front larg si schimbări derutante de posturi (Belodedici, de pildă, a apărut de multe ori fără adversar în careul vilcean), ceea ce i-a su­focat pe jucătorii Chimiei. Apoi, pentru că vârfurile „clasice“ ale Stelei au capacitate combinati­­vă, ceea ce le-a permis să-și servească coechipierii din com­partimentul median și chiar din cel defensiv cu mine de gol. Astfel s-au și înscris primele CHIMIA : STEAUA 4 (2) Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; I timp favorabil ; spectatori — I circa 20 000. Șuturi : 14—14 (pe­r poartă : 10—9). Camere : 7—6. Au I marcat: BOLONI (min. 18), STOI­­I­CA (min. 42), PIȚURCA (min. 65) și IOV­AN (min. 80). CHIMIA : Boldici — LAZAR, M. Preda, Basno, Cincă — Ripa, Beldeanu (min. 60 Sdrlete), CI­REAŞĂ, I. Gheorghe — Verigea­­nu, Carabageac. STEAUA : Ducadam (min. 70 Stingaciu) — Iovan, BUMBESCU, Belodedici, Bărbulescu — Balint, BOLONI, STOICA (min. 65 Bă­lan), Majaru — LĂCĂTUŞ, PI­ŢURCA. A arbitrat bine L­igna , la li­nie : D. Buciuman şi I. Ferenczi (toţi din Timişoara). La speranţe : 1—2 (0—1), două goluri. In min. 18 o acţiu­ne individuală a lui Piţurcă la marginea careului advers se în­cheie cu o centrare înapoi la BOLONI şi acesta, lansat, şu­­tează din voleu, pe Ungă Bol­­dici uluit : 0—1. In min. 42, Piturcă repetă schema, de a­­ceastă dată, însă, la primire a­­flindu-se STOICA, care şutea­­ză pe lingă Boldici, ieșit in in­­tîmpinare : 0—2. Dar, pentru a-și satisface setea de gol, PI­­TURCA va reusi să înscrie in min. 65, finalizînd o lungă cursă a lui Majani : 0—3. Ultimul gol este semnat de IOV­AN (min. 80), care a şutat plasat din alergare. Gazdele, deşi au şutat frec­vent la poarta lui Du­ca­dam şi Strigă­cin, au fost aproape de gol doar în min. 23, când Ci­reaşă (cel mai bun jucător vîl­­cean) n-a putut înscrie din a­­propierea buturilor adverse, şi în min. 50, când, deşi balonul l-a depăşit pe Duca­dam, a fost respins de pe linia porţii de Belodedici. Paul SLAVESCU Campionatul speranţelor LIDERUL S-A D1STANTAT Unul dintre frumoasele derby­uri ale Campionatului speranţe­lor s-a disputat, duminica trecu-­­­tă, la Piteşti. F.C. Argeş, echipa pregătită de antrenorul Mihai Ianovschi, a câştigat greu, cu 1-0, luindu-şi in acest fei re­vanşa după in­frângerea din tur, cînd, la Ploieşti, elevii antreno­rului N. Lindenberg aduseseră p­rima Înfrângere piteşten 11 or! In etapa precedentă a ciştigat, insă, şi liderul Întrecerii, Steaua. Ea a trecut uşor de Sportul Stu­denţesc, cu 3-0. Iar miercuri, în avanpremiera etapei a 27-a, la Rm. Vîlcea, echipa pregătită de Radu Troi a câştigat cu 2-1 în faţa Chimiei, succes prin care se distanţează în fruntea clasamen­tului. Foarte bine se comportă, însă, în această primăvară şi alte trei echipe, care în anii trecuţi s-au aflat constant în disputa pentru titlul de campioană. Este vorba de Corvinul, Universitatea Craio­va şi Sport Club Bacău. Rămâne de văzut dacă vor mai avea... etape la dispoziţie pentru a ame­ninţa poziţiile celor trei din faţă. 1. STEAUA 25 19 2 4 73-14 59 18. Chimia 27 5 4 18 27-58 19 2. F.C. Argeş 26 18 2 6 41-13 56 3. Petrolul 26 17 2 7 48-20 53 4. Corvinul 26 15 3 8 40-34 48 5. „U“ Craiova 26 14 4 8 42-26 46 6. Dinamo 25 13 2 10 32-23 41 7. F.C. Bihor 26 13 2 11 41-33 41 8. Gloria 25 12 3 10 42-39 39 9. S.C. Bacău 26 12 3 11 36-36 39 10. A.S.A. 25 1 0 4 11 33-44 34 11. Victoria 25 9 5 11 27-36 32 12. F.C.M. Bv. 26 10 1 15 27-48 31 13. „Poli“ Tim. 26 8 6 12 34-44 30 14. Rapid 26 8 4 14 33-45 28 15. F.C. Olt 25 7 3 15 24-39 24 16. „U“ Cj.-Nap. 26 5 7 14 26-47 22 17. Sportul! stud. 25 5 5 15 22-49 20 ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONUSPORT INFORMEAZĂ variante a 535 lei; cat. 6 . 358 variante a 273 lei; cat. X : 1.948,50 variante a 100 Iei. Re­port la cat. 1 . 395.053 Lei.­­ NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 2 MAI 1986. Extragerea I : 24 85 1 12 44 16 28 90 38 ; extragerea a II-a : 51 33 14 60 74 4 71 56 18. Fond de cîştiguri : 623.756 lei. „ Numai astăzi mai puteţi procura bilete la prima tragere loto 2 din această lună, care va avea loc miine, duminică 4 mai la care se acordă impor­tante cîştiguri constînd în auto­turisme „DACIA 1300" şi mari sume de bani, de valori fixe şi variabile. Reamintim că se poate câştiga şi cu 2 numere din 4 extrase.­­ © Tragerea Loto 2 de duminică, 4 mai, va avea loc în Bucureşti, in sale clubului din str. Doam­nei nr. 2, cu începere de la ora 17. Transmiterea­­ desfăşurării tragerii se va face la radio, pe programul I, la ora 17.30. Nu­merele extrase vor fi radiodifu­zate, de asemenea, la ora 22,20 pe programul I, o dată cu trans­miterea­­ rezultatelor concursului Pronosport de miine, şi reluate luni dimineaţa, la ora 8,55, pe acelaşi program. „ Nu uitaţi nici de interesan­tul concurs Pronosport de miine, 4 mai, pentru care numai astăzi puteți depune buletinele cu pro­nosticurile dv. ! Divizia B O ZI­A­DER în paralel cu întrecerile Di­viziei A, eşalonul secund, cu cele 54 de participante, îşi con­tinuă „cursa celor 34 de etape“, la finele căreia vor fi cunoscute echipele care vor promova în primul eşalon, precum şi cele care vor lua drumul... Diviziei C. Avînd o largă răspândire geografică întrecerea eşalonu­lui secund e urmărită cu mare interes. Şi motivele acestui in­teres sunt destule. Otelul Galaţi, cel mai autori­tar lider, îşi continuă cursa de regularitate, vrind, parcă, să nu lase nici un fel de speranţe concurenţei din Dealul Copou- Rii. In seria a doua, marea re­velaţie a acestui campionat, Flacăra Au­to mecanica Moreni, rezistă cu forţe nebănuite a­­saltului vecinilor din Tirgovişte, care din două deplasări conse­cutive — Sibiu şi Reghin — s-au întors cu 4 puncte. Iar in seria a treia, „joc de contre“, de la distanţă, intre Jiul şi F. C. Maramureş. Fotbaliştii din Valea Jiului au câştigat la Reşiţa, cei maramureşeni, la Cavnic, iar la ,,adevăr“ cele două formaţii merg braţ la braţ (sunt la egalitate), deşi Jiul are 4 puncte avans in clasament, care pentru unii par liniştitoa­re. Dar mai sunt de jucat 10 etape, iar în această primă du­minică de mai au loc marile derbyuri, „probele de adervăr“, întilnirile încărcate de ambiţii şi mari orgolii. La Galati, derbyul OTELUL — POLITEHNICA IAŞI. Gaz­dele, cu varianta victoriei, pot pune, practic, punct in proble­ma promovatei, in timp ce Po­litehnica­­trebuie să învingă pentru ca să mai spere. In alt capăt de ţară, la Baia Mare, un alt derby, cu o încărcătură şi mai mare : F. C. MARAMU­REŞ — JIUL. Aici, punctele, mai ales la „adevăr“, pentru oaspeţi, au valoarea... promo­vării, în seria a doua, „triple­ta“ fruntaşă. Flacăra — C. S. Tirgovişte — Progresul Vulcan, „discută“ de la distanţă, de pe poziţia gazdelor, ca favorite ale meciurilor respective, deşi toate trei intilnesc formaţii din pri­ma parte a clasamentului. In Divizia B, deci, in două serii, este o zi a derbyurilor din fruntea clasamentelor, dar toate partidele sunt interesante, spectatorii aşteptând de la ele jocuri de bună calitate, intr-o atmosferă sportivă. (AI. C.) PROGRAMUL ŞI ARBITRUI PARTIDELOR SERIA I: F.C. Progresul Brăi­la — Dunărea C.S.U. Galaţi: N. Ten­ea (Drobeta Tr. Severin), Me­talul Plopeni — Prahova C.S.U. Ploieşti: D. Busuioc (Craiova), C.F.R. Paşcani — Dunărea Călă­raşi: D. Pura (Dej), CA. Boto­şani — CA.M. Suceava: T. De­­mian (Zalău), F.C. Constanţa — F.C.M. Delta Tulcea: A. Nicolescu (Piteşti), Olimpia Rm. Sărat — Chimia Fălticeni: I. Floricel (Bra­şov), Minerul Vatra Dornei — A­­ripile Bacău: I- Turcan (Tg. Mu­reş), Ceahlăul P. Neamţ — Stea­ua Mizil: T. Bone (Oradea), Oţe­lul Galaţi — „Poli" Iaşi: C. Co­­jocan (Reşiţa). SERIA A II-a: Muscelul Câmpu­lung — I.C.S.I.M. Bucureşti: V. Cenuşe (Constanţa), I.C.I.M. Bra­şov — Mecanică Fină Steaua Bucureşti: C. Teodorescu (Bu­zău), Chimica Tîrnăveni — Avân­tul Reghin: M. Ilieş (Odorhei), Progresul Vulcan Bucureşti — Tractorul Braşov: C. Gheorghiţă (Brăila) — stadionul Progresii­, Şoimii ,I.P.A. Sibiu — Carpaţi Mîrşa: D. Vătran (Arad), Gaz Metan Mediaş — Electroputere Craiova: I. Merea (Aiud), Placu­ra Automecanica Moreni — A. S. Drobeta Tr. Severin: G. Macavei (Deva), Automatica Bucureşti — Sportul Muncitoresc Slatina: Şt. Grosu (Călăraşi) — stadionul Automatica, C.S.. Tirgovişte — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe: T. Cru­­ceanu (Tecuci) — se dispută sîmbătă după-amiază. SERIA A IlI-a: Mecanica Orâş­­tie — Aurul Brad: C. Popovici (Câmpia Tur­zii), C.S. U.T. Arad — C.SJVL. Reşiţa: V. Titorov (Dro­beta Tr. Severin), Armătura Za­lău — Minerul Cavnic: S. Rotâ­răsc­u (Iaşi), Gloria Bistriţa — C.F.R. Timişoara: C. Gheorghe (Suceava), înfrăţirea Oradea Unirea Alba Tuzia: I. Tinase (Tirgovişte), Olimpia Satu Mare — C.I.L. Sighet: I. Moraru (Cîm­pina), Minerul Lupeni — Mureşul Deva: I. Velea (Craiova), Me­talul Bocşa — Strungul Arad: E. Pătraşcu (Bucureşti), F. C. Ma­ramureş Baia Mare — Jiul Petro­şani: A. porumboiu (Vaslui). Meciurile, cu excepţia celui de la Tirgovişte, vor începe la ora 11. PLENARA ANTRENORILOR BUCUREŞTENI LUNI 5 MAI, ora 16:30, la baza sportivă „Motoare Diesel“ (fostă Automecanica), din şo­seaua Olteniţei, va avea loc plenara antrenorilor de fotbal din Bucureşti şi Sectorul A­­gricol Ilfov. Cu acest prilej, lectorul univ. Ion Motroc, de la I.E.F.S., va prezenta o lec­ţie deschisă privind conţinutul antrenamentului sportiv în pe­rioada competiţională la echi­pele de seniori. A APĂRUT NR. 4/1986 AL REVISTEI „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT“ In cuprins: O EDITORIAL: „Făurirea Partidului Comunist Român, eveniment de în­semnătate istorică In mişcarea muncitorească din România“ • „Formarea si dezvoltarea la elevi a deprinderii de a practica cu regularitate exer­ciţiul fizic, sportul şi turismul“ (autor: D. Gu­­tiu) 9 TEORIE-STUDII-CERCETĂRI: „Studiu al acţiunilor tehnico-tactce ale jucătoarei de per­formanţă specializată pe postul de portar (1)“ (autori: Maria Bota şi I. Bota); „Contribuţii teoretice şi practice privind problematica luci­dităţii in eportul de mare performanţă (III)“ (autoare: Maria Şerban) 9 EDUCAŢIA FIZICA ŞI SPORTUL IN ÎNVĂŢ­AMINT: „Rezultate ob­­inute prin aplicarea unor exerciţii de testare a ■ezistenţei musculare a studentelor la efort“ (autor: Şt. Birtolan); „Pregătirea fizică multi­­aterală şi pregătirea tehnică polivalentă, izvor­ii performanţelor atletice superioare“ (autori: G. Gârleanu, V­. Simionescu, L. Pandele, Gh. Predeşan, Rodica Gârteanu) 9 TEHNICA-METO­DICA-ANTRENAMENT: „Unele probleme de in­struire a tinerilor tenismani (II)“ (autori: G. Slapciu şi Cristina Boboc Dumitrescu) • MEDI­CINA SPORTIVA: „Studiu privind corelaţia în­tre concentraţia lactatului şi frecvenţa cardiacă în antrenament şi concurs la luptătorii de stilul libere“ (autori: N. Lazăr, Adriana Ţugui şi P. de Hillerin) • SPORT-RECREAŢIE-SANATATE: „Complexe de exerciţii pentru practicarea gim­nasticii la locul de muncă” (autori: W. Wagner, Cornelia Voiculescu şi Gabriela Iordan) • OPI­­NH-CONSULTAŢII: „Bicicleta ergometrică, mij­loc profilactic şi curativ pentru bunăstarea ge­nerală a organismului“ (autor: A. Udriştoiu); „Jocuri pregătitoare pentru handbal“ (autori: G. Csudör şi Claudia Buiuc). Acest număr se gă­seşte de vînzare la chioşcurile de difuzare a presei din Capitală şi provincie, dar cea mai sigură modalitate de procurare a revistei „EDU­CAŢIE FIZICA ŞI SPORT“ rămine tot ABONA­MENTUL î participaţi cu cit mai multe bilete! 4 MAI 1986 O NOUA TRAGERE LOTO 2 (prima din această lună) 3 EXTRAGERI a 4 NUMERE din 75 Participanţii au posibi­litatea obţinerii unor im­portante cîştiguri în : ® AUTOTURISME „Dacia 1300“. © MARI SUME DE BANI. Sîmbătă 3 mai 1986 este ULTIMA ZI DE PARTI­CIPARE.

Next