Sportul, iunie 1986 (Anul 42, nr. 11336-11360)

1986-06-02 / nr. 11336

ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR­­ MARELUI MM AL ŢĂRĂNIMII Simbătă, 31 mai, s-au încheiat lucrările Congresului al Ill-lea şi consiliilor de conducere ale unităţilor agricole socialiste, al Întregii ţărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură şi gos­podărirea apelor, care, prin im­portanţa problemelor dezbătute si a hotărîrilor adoptate, avînd la bază magistrala cuvîntare a secretarului general al partidului, preşedintele Republicii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, se înscrie ca un eveniment de sea­mă in viaţa social-politică a ţării. In dezvoltarea democraţiei noastre muncitoreşti-revoluţio­­nare. In ultima zi, congresul ţi-a desfăşurat lucrările in plen. Participanţii la dezbateri au relevat valoarea excepţională, teoretică şi practică a cu­­vintării rostite de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la deschiderea lucrărilor congresului, care orientează întreaga activitate consacrată înfăptuirii noii revo­luţii agrare în ţara noastră, creşterii susţinute a producţiei şi asigurării unei eficienţe sporite in aceste ramuri şi sectoare ale economiei naţionale, corespunză­tor prevederilor actualului plan cincinal, hotărîrilor stabilite de Congresul al XIII-lea al P.C.R. în cuvîntul lor, vorbitorii au reafirmat neţărmurita dragoste, stimă şi recunoştinţă faţă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a cărui contribuţie determinantă la elaborarea şi înfăptuirea,politi­cii interne şi externe a partidu­lui şi statului constituie cheză­şia progresului multilateral al patriei noastre socialiste, binelui şi fericirii poporului, afirmării puternice a României în lume. In acelaşi timp, s-a dat ex­presie sentimentelor de profund respect şi aleasă preţuire faţă de tovarăşa academician doctor inginer Elena Ceauşescu pentru aportul însemnat la realizarea planurilor şi programelor de dezvoltare economico-socială a patriei, la înflorirea continuă a ştiinţei, învăţămintului şi cultu­rii româneşti. In cadrul lucrărilor a fost ex­primată adeziunea deplină faţă de politica externă, de activita­tea desfăşurată pe plan interna­ţional de partidul şi statul nos­tru, faţă de acţiunile şi iniţia­tivele secretarului general al partidului, preşedintele Republi­cii, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, care s-a­ bucurat şi se bucură de o largă recunoaştere Interna­ţională, constituind contribuţii de preţ la cauza păcii, destin­derii, dezarmării, înţelegerii şi colaborării în lume. La dezbaterile în plen, precum Şi în cadrul Congresului al V-lea al U.N.C.A.P., în confe­rinţe si consfătuiri au luat cuvîntul 325 tovarăşi. A urmat un moment de mare Însemnătate si semnificaţie. In­tr-o însufleţitoare unanimitate, cu vii si îndelungi aplauze, par­ticipanţii au aprobat HOTĂRI­­REA CU PRIVIRE LA ADOP­TAREA CUVÎNTÂRII TO­VAR­A­­ŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU ROSTITA LA CONGRESUL AL III-LEA AL CONSILIILOR DE CONDUCERE ALE UNITĂȚI­LOR AGRICOLE SOCIALISTE, AL ÎNTREGII TARANIMI, AL CONSILIILOR OAMENILOR MUNCII DIN INDUSTRIA ALI­MENTARA, SILVICULTURA ȘI GOSPODĂRIREA APELOR CA PROGRAM DE ACŢIUNE SI MUNCA AL TUTUROR OAME­NILOR MUNCA DIN AGRICUL­TURA, INDUSTRIA ALIMEN­TARA, SILVICULTURA SI GOSPODĂRIREA APELOR. Delegaţii la marele forum au exprimat din nou voinţa fer­mă a milioanelor de oameni ai muncii i­n aceste domenii ale economiei naţionale de a face total pentru transpunerea neabătută la viaţă a orientă­rilor şi indicaţiilor tovarăşului Nicolae Ceauşescu, pentru realizarea, la cele mai bune con­diţii, a producţiilor prevăzute, pentru creşterea contribuţiei lor la dezvoltarea generală a ţării, la sporirea bunăstării întregului popor. S-a trecut la adoptarea docu­mentelor Înscrise pe ordinea de zi, documente de o importanţă deosebită pentru perfecţionarea activităţii organizatorice, de producţie si economice in toate ramurile, sectoarele si unităţile componente ale Consiliului Na­ţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii si Gos­podăririi Apelor. Potrivit ordinii de zi, s-a tre­cut apoi la constituirea Consi­liului Naţional al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silvicul­turii si Gospodăririi Apelor. In unanimitate, congresul a aprobat componenţa nominală a consiliului, alcătuit din 1169 membri. În continuare au fost adop­tate, în unanimitate, Hotărîrea și Chemarea Congresului al lîi-lea al consiliilor de condu­cere ale unităților agricole so­cialiste, al Întregii ţărănimi, al consiliilor oamenilor muncii din industria alimentară, silvicultură şi gospodărirea apelor, într-o atmosferă entuziasta, de inarta vibraţie patriotică, de fermă angajare revoluţionară, dind expresie sentimentelor de stimă şi respect faţă de cel mai iubit fiu al poporului, partici­panţii la congres au adoptat telegrama adresată tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România. Cei prezenţi au aclamat din nou, cu putere, pentru gloriosul nostru partid comunist şi încerca­tul său conducător, pentru eroi­cul popor român, constructor victorios al socialismului, pen­tru patria noastră liberă, dem­nă şi Înfloritoare. S-a scan­dat îndelung, cu înflăcă­rare „Ceauşescu — P.C.R. I“, „Ceauşescu şi poporul „Stima noastră şi mîndria — Ceauşescu, România !“, „Ceauşescu — pace “. Puternic însufleţiţi de mobi­lizatoarele îndemnuri ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu participanţii la marele forum au reafirmat angajamentul solemn al milioanelor de oameni ai muncii din agricultură, industria alimentară, silvicultură şi gos­podărirea apelor de a acţiona sirius uniţi în jurul partidului,­­i secretarului său general, pen­tru îndeplinirea hotărîrilor adop­tate de congres, pentru progre­sul neîntrerupt al patriei, pen­tru înfăptuirea luminosului Pro­gram de edificare a societăţii socialiste multilateral dezvolta­te şi Înaintare a României spre comunism. în încheierea lucrărilor con­gresului a fost intonat vibrantul cîntec patriotic „E scris pe tri­color unire". DIN CUPRINSUL ZIARULUI : • Finalele Crosului pionierilor • Steaua - Farul, în dublu meci pentru titlu, la rugby (paginile 2—3) • Un frumos bilanţ la CM. şi C.E de haltere - juniori • Şahiştii români au dominat turneul internaţional din Ca­pitală • Juniorii români - pe primul loc in turneul de polo de la București. • Turneul final al C.M. de fotbal (pagina a 4-a) Krajetsk­ona. .tpgte, t4 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT ANUL XLH - Nr. 11 336­­­4 PAGINI - 50 BANI | Luni 2 iunie 1986 | Etapa a 31-a a Diviziei A de fotbal SPORTUL STUDENŢESC, SCOR CATEGORIC CU DINAMO! • Mare surpriză la Craiova : victoria lui F.C. Olt I • Corvinul, alte cinci goluri la Hunedoa­ra­. • „Poli“ obţi­ne o nouă „remiză de aur“ la Braşov • „Sosire" strinsă în clasamentul golge­terilor din 15 , balonul expediat de Stoi­ca se duce glonţ la vinciu. Este primul gol al meciului Steaua — F.C. Bihor Foto : Iorgu BANICA REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL A.S.A. Tg. Mureş- S.C. Bacău 2-0 (1-0) Victoria - Rapid 4-1 (1-1) F.CM. Braşov — „Poli" Timişoara 2-2 (1-0) Dinamo - Sportul Studenţesc 0-5 (0-3) Corvinul - Gloria 5-1 (2-1) Steaua - F.C. Bihor 5-0 (3-0) F.C Argeş - „U“ Cluj-Napoca 2-0 (0-0) Chimia - Petrolul 2-1 (2-1) Univ. Craiova - F.C Olt 1-2 (0-1) ETAPA VIITOARE (duminica 8 iunie) Rapid - F.C. Argeş (0-0) Univ. Craiova - Chimia (0-2) Sportiv Studenţesc - Corvinul (3—4) „Poli“ Timişoara - Victoria (4-2) S.C. Bacău — Petrolul (1—2) F.C. Bihor - Dinamo (1—5) Gloria - F.C. Ol (0-2) F.C.M. Braşov - Steaua (0-6) „U" Guj-Napoca - A.SA Tg. Mureş (0-0) 1. STEAUA 30 24 4 2 67-16 52 2. Sportul Stud. 31 17 9 5 72-32 43 3. Dinamo 31 18 6 7 44-25 42 4. Univ. Craiova 31 17 6 8 57-32 40 5. Corvinul 31 16 3 12 80-40 35 6. F. C. Argeş 31 13 7 11 34-36 33 7. „U" Cluj-Nap. 31 13 4 14 46-46 30 8. Petrolul 31 10 9 12 30-36 29 9. Chimia 31 12 4 15 36-49 23 10. Rapid 31 12 4 15 38-56 28 11. F.CM. Braşov 31 10 7 14 27-53 27 12. „Poli“ Timiş. 31 11 4 16 45-51 26 13. S. C Bacău 31 12 2 17 38-48 26 14. Gloria 30 10 6 14 44-55 26 15. Victoria 31 8 9 14 32-45 25 16. F. C OH 30 9 6 1 5 31-47 24 17. A.S.A. Tg. Mureş 30 9 5 16 25-43 23 18. F. C. Bihor 31 5 7 19 26-62 17 (Cronicile In pag. t—3) ! S-a încheiat a 28-a ediţie a Diviziei A masculine de handbal D­INAMO BUCUREŞTI, PENTRU A 9-a OARA CAMPIOANA! Duminică s-a Încheiat ediţia a 28-a a Campionatului Repu­blican de handbal, Divizia A, masculin, cu victoria echipei Dinamo Bucureşti, antrena­tă de maeştrii emeriţi ai spor­tului Ghiţă Licu şi Valentin Samungi. Handbaliştii dina­movişti intră astfel pentru a 9-a oară în posesia titlului de campioni, performanţă pen­tru care merită felicitări. Au retrogradat în divizia secun­dă Constructorul Arad şi Belonul Săvineşti. Amănunte de la jocurile ultimei etape : GRUPA 1­6 STEAUA — DINAMO BUCU­REŞTI 34—27 (16—13). Deşi rezultatul nu mai putea in­fluenţa clasamentul final, handbaliştii dinamovişti fiind virtuali campioni, ultima e­tapă a campionatului a pro­gramat eternul derby Steaua — Dinamo, în care orgoliul celor mai bune echipe de handbal din ţara noastră era mai presus decit rezultatul în sine : pe de o parte, dinamo­­viştii cu titlul în... buzunar, fără înfrîngere, iar pe de altă parte, steliştii, încă in posesia titlului pînă la ultimul fluier al arbitrilor craioveni Vladimir Cojocaru şi Iordache Mihăiles­­cu, care au avut cinstea să conducă acest meci, misiune dificilă, de care s-au achitat electronică a Sălii Floreas­­ca — doar pe jumătate pli­nă (!) — mai indicase egali­tăţi — 8—8 (min. 16) şi 9—9 (min. 18). Prima repriză s-a încheiat cu o diferenţă de numai trei goluri în fa­voarea steliştilor, pentru că ei au irosit multe situaţii favorabile sau au greşit pase decisive. La reluare, apărarea dinamoviştilor funcţionează din ce in ce mai bine, iniţia­tiva trece de partea viitorilor campioni, care se apropie la 17—18 (min. 35), dar ei nu pot trece peste o apărare stelistă ce se mobilizează din mers, poate şi pentru că portarul Nicolae Munteanu a fost din nou în zi bună, iar Grabovschi (min. 35) şi Mocanu, de pe poziţie de pivot (min. 37), ţin­tesc barele. În min. 39, scorul devine 22—18 pentru Steaua. Din acest minut se joacă mai îndîrjit, dar prompţi, arbitrii îi „temperează“ pe cei mai aprinşi (cite patru eliminări de două minute pentru ambe­le formaţii pină la terminarea meciului), diferenţa de scor se menţine, in general, a­­ceeaşi, finalul partidei con­­semnînd o victorie merita­tă a steliştilor. Ei aduc astfel prima înfrîngere noilor cam­pioni, care au dovedit şi cu a­­cest prilej, mai ales prin jocul în apărare prestat, că obţine­rea titlului nu este tntîmplă­­toare. Marcatori : Strigă 11 (merite deosebite avînd şi pentru pasele date colegi­lor la înscrierea altor nume­roase goluri). Drăgăniţă T. Mirică 7. Berbece 5. Nicolae 3. Marc 1, respectiv Durau 10. Frangea 7. Bedivan 5.­Dogăres­­cu 2. Grabovschi, Antonescu şi Mocanu cite­­ gol. Mihail VFSA (Continuare în pag. 2­ 3) Au retrogradat CONSTRUCTORUL ARAD şi BELONUL SÂVINESTI ____________________------------------ bine. Meciul a Început, fireş­te, echilibrat, steliştii deschi­­zind scorul şi conducînd, di­­namoviştii egalind, astfel că în min. 9 tabela Indica 4—4. Flangea, de două ori şi Bedi­­van rup echilibrul, scorul de­venind in min. 12 7—4 pentru Dinamo. A fost, de fapt, ulti­mul moment în care avantajul a fost de partea dinamovişti­­lor In acest meci, controlat In continuare tot timpul de for­maţia Steaua, după ce tabela ^ Echipa Dinamo Bucureşti, clştigatoarea ediţiei a 28-a a Diviziei sUA la handbal Foto : Aurel D. NEAGU IERI A FOST CONVOCAT LOTUL A DE FOTBAL Lotul de tineret şi-a continuat pregătirile Ieri a fost convocat la Com­plexul sportiv ,,23 August“ lo­tul A de fotbal, în vederea partidei de miercuri, cu Nor­vegia. A avut loc un antrenament, la care au participat mai ales fotbaliştii care nu au fost su­puşi la eforturi deosebite sau nu au jucat în etapa de sîm­­bătă. Intre alţii, Ducadam, Lung, Moraru, Lăcătuş, Balint, Movilă, Piţurcă şi Belodedici. De asemenea, a avut o şe­dinţă de pregătire lotul de ti­neret, care va juca mîine la Ploieşti, a. Ch.)

Next