Sportul, iulie 1986 (Anul 42, nr. 11361-11387)

1986-07-01 / nr. 11361

ANUL XLII - Nr. 11 361 Proletari din toate ţările, uniți-vă ) ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA SI SPORT 4 PAGINI - 50 BANI Marţi 1 iulie 1986 După „Cupa F.R.A." de la Piteşti ACUM, IN PREAJMA UNOR MARI COMPETIŢII ATLETICE, ERAU DE AŞTEPTAT MAI MULTE REZULTATE DE REZONANŢĂ ■ Aşteptat cu nerăbdare de mulţi atleţi şi atlete, din mo­tive diverse — unii cu speran­ţa mărturisită de a se impune, acum, la ultimul mare concurs intern, în faţa selecţionerilor, alţii din dorinţa de a se afir­ma într-o companie redutabilă . Concursul Republican „Cupa Federaţiei Române de Atletism“ a oferit prin această prismă satisfacţii unor competitori. Nu insă şi un nivel general inart al performanţelor, aşa cum, de altfel, se sconta, bazat pe pre­zenţa la start a loturilor re­prezentative de seniori şi ju­niori. Au prevalat, in multe probe, considerentele tactice (deşi, credem noi, ceea ce interesa acum era performanţa, ca eta­lon al formei şi valorii, şi nu locul in clasament), s-au înre­gistrat şi absenţe de marcă (Maricica Puică — în preziua plecării la o competiţie Inter­naţională, Cristieana Matei — nerefăcută încă după un acci­dent, Corina Roşioru — în e­­xamene, Liviu Giurgian — la un concurs peste hotare), iar unii specialişti au acuzat cu­renţii de aer defavorabili pe stadionul din Trivale, care au afectat în special alergările lungi şi aruncările. Deci, moti­ve. Unele obiective, dar mai multe subiective... Care au fost, totuşi, liniile de forţă ale „Cupei F.R.A.“, ţi­­nând cont de faptul că nu peste multă vreme (la jumătatea lu­nii iulie) la premiera Campio­natelor Mondiale de Juniori se va afla şi un grup de tineri reprezentanţi ai României, iar în august va fi rîndul seniori­lor să concureze la Campiona­tele Europene ? Chiar cu riscul de a-i supăra din nou pe unii tehnicieni (an­trenorul reputatei noastre sări­toare in lungime Vali Ionescu, ______________Paul SLAVESCU (Continuare In pag. 2—3) Pe marginea „Internaţionalelor" de pentatlon modern SUCCESELE OBŢINUTE TREBUIE CONSOLIDATE, PRINTR-O PREGĂTIRE SERIOASĂ, PE TOATE PLANURILE Săptămâna trecută a consti­tuit pentru componenţii loturi­lor de pentatlon modern (se­niori Şi juniori) un moment important în activitatea compe­­tiţională, el aliniindu-se la startul celei de a 26-a ediţii a Campionatelor Internaţionale a­le României, concurs cîştigat, după cum se ştie, de Marian Gheorghe (individual) şi de pri­ma echipă a ţării noastre (Ma­rian Gheorghe, Dragoş Pătrui, Cornel Isac). Avind in vedere faptul că această întrecere a fost şi o foarte utilă verificare în pers­pectiva participării la Campio­natele Mond­ale (august, Italia), se pune, firesc, întrebarea: sint mulţumitoare rezultatele obţi­nute de sportivii noştri, în contextul participării generale la această ediţie ? Dacă avem in vedere faptul că sportivii români au ocupat primele locuri, la o diferenţă apreciabilă de pentatloniştii oaspeţi (reprezentanţi ai unor şcoli cu tradiţie), se poate spu­ne că evoluţia de ansamblu a fost conform aşteptărilor. Să mai adăugăm, in sprijinul ace­leiaşi idei, ca un fapt pozitiv l-a reprezentat şi alinierea a patru echipe, ceea ce înseamnă că există semne promiţătoare de lărgire a bazei de selecţie, de cooptare a noi practicanţi pentru acest dificil sport. De asemenea, nu putem omite nici faptul că juniorii (cu deosebi­re Cornel Isac şi Lauren­ţiu Mosor) au avut o comportare bună, ei dispunînd de resurse, pe măsura acumulării de expe­rienţă, să urce ştacheta per­formanţelor, desigur, numai in­tr-un regim de activitate bine coordonate pe toate planurile. In aprecierea valorii rezulta­telor acestei competiţii, trebuie totuşi să avem în vedere, pen­tru că nimeni nu este intere­sat să ne îmbătăm cu apă rece, că numărul oaspeţilor a fost Constantin MACOVEI Emanuel FÅNTÅNEAMU (Continuare in cap a 4-a) Cei trei componenţi ai primei echipe a ţării noastre — Dragoş Pătrui, Marian Gheorghe, Cornel Isac — care a cîştigat­­ recenta ediţie a Campionatelor Internaţionale de pentatlon modern Foto: Gabriel MIRON Intr-o atractive partida amicala de handbal (m) m mrmtinKjcsraf­ —— ..-«rm»-»»!...—^—, mm mr­­ — k­grm—TWîmrm­Mr—mi— DINAMO BUCIKSTI-DYNAMO MIN 22-21 (12-8) In Sala sporturilor din Con­stanța s-a disputat partida a­­m­icală internaţionala de hand­bal dintre Dinamo Bucureşti, campioana României,­­şi Di­na­m­­o Berlin. La capătul unui meci plăcut, antrenant, de bun nivel tehnic, bucureştenii au cîştigat cu 22—21 (12—8). La prima tipreză iniţiativa a aparţinut bucureştenilor, iar în cea secundă oaspeţii au fost superiori. Au înscris: Jianu 5, Mocanu 4, Frangea 3, Oprea 3, Antonescu 3, Sîmion 2, R. Li­eu 1, Zaharia 1, respectiv Krüger 7, Bruder 4, Weiss 3, Janck 2, Strasburger 2, Alonge 1, Frank 1 şi Schober 1. Au condus foarte bine Gh. Dumi­­trescu şi V. Codreanu, ambii din Constanţa. Cornel POPA — coresp. SPERANŢE ALE GIMNASTIC!! BÄIMÄRENE Peste citeva momente, in sala de gimnastică a Clubului Sportiv Şcolar nr. 1 din Baia Mare (de unde vă prezentăm această ima­gine), va incepe o nouă lecţie de antrena­ment. Profesorii L. Kanda şi Ana Toth anunţă tema zilei. Dintre cei 154 de copii din secţie, unii (Horaţiu Sana, Stefan Meţac, Dan humei, Robert Kadany, Mihai Mateşan) au şi început să urce treptele performanţei, fiind cooptaţi in lotul naţional de juniori. Baza de selecţie a clubului : Şcoala gene­rală nr. 19 din localitate Foto : Iorgu BĂNICĂ La întreprinderea de Confecţii din Birlad GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCĂ­­ ÎN SPRIJINUL PRODUCŢIEI Şl AL... .PERFORMANTEI 7 9 » Ne aflăm, după ani de zile, din nou. In mijlocul colectivu­lui de muncă al întreprinderii de Confecţii din Birlad. „Este una din unităţile economice de frunte ale municipiului nostru“ — ne prevenise tovarăşul Mi­hai Irimie, secretar al Comi­tetului Municipal de partid Birlad. De fapt, aşa cum o ştiam încă din primii ani de activitate şi in special după modernizare, acum două dece­nii. A fost, deci, şi a rămas o întreprindere şi un colectiv de elită, de vreme ce — cum ne-a pus In temă secretara comitetului de partid de La Confecţia, Aurica Munteanu —, în 1981 a obţinut locul I pe ţară, pe ramura de producţie, iar in anii următori s-a situat constant printre unităţile care au concurat laTM podiumul re­zervat celor mai harnici. Con­cret aceasta vrea să însemne pentru cele aproape 2 600 de angajate, care lucrează în două schimburi, 32 000 de pro­duse pe zi, aproape 80 la sută dintre acestea luînd calea ex­portului. Deci, calitate şi im­plicit competitivitate, ca o cerin­ţă permanentă a economiei na­ţionale. Pe acest fond de realităţi au ni s-a părut deloc exagerată afirmaţia preşedintei comitetu­lui sindicatului, Maricica Be­­jenaru, că „multe din reuşitele celor ce muncesc la noi se ex­plică şi prin faptul că aici se practică gimnastica la locul de muncă, o activitate pe care toate angajatele o efectuează din convingere, cu plăcere, re­­cunoscînd utilitatea acestei ac­tivităţi, pentru menţinerea să­nătăţii, a puterii de muncă şi, implicit, a creşterii randamen­tului“. Şi ne-a invitat să constatăm, pe... viu, cum stau lucrurile.« Ora 9: Maşinile din Atelierul I A au amuţit. Muncitoarele, sub conducerea unor instruc­toare, tovarăşe de atelier, exe­cută cu acompaniament muzical exerciţii de braţe şi trunchi cu arcuiri, extensii şi rotări. Atmosfera este antrenantă, par­ticiparea efectivă. După 5 ml- Tiberiu STAMA (Continuare fti pag 2-3) ac HUinc, pe şase terenuri din Jiu fDIflA A 20-a - JUBILIARĂ - h IIS1IVAWU1I NATIONAL DE MililIBASCHLT Tradiţionalul Festival Naţio­nal de minibaschet (Criteriul Naţional de copii), aflat la edi­ţia a 20-a — jubiliară, se va desfăşura, de mîine pînă la 14 iulie, pe cele şase terenuri a­­menajate în incinta Stadionu­lui Municipal din Tîrgu Jiu. Organizatorii (F. R. Baschet, C.J.E.F.S., Inspectoratul şcolar judeţean, C.J.O.P. şi A.S. Pan­durii) au luat măsuri pentru ca cei aproape 2000 de participanţi să aibă asigurate condiţii cât mai bune de întrecere, aşa cum s-a petrecut — de altfel — şi la ediţiile precedente ale fru­moasei competiţii Tg. Jiu este al 13-lea oraş gazdă al Festivalului, care s-a desfăşurat pînă acum în Capi­tală (5 ediţii), Constanţa (3), Suceava, Bacău, Botoşani, Tul­­cea, Tîrgovişte, Tg. Mureş, A­­rad, Rm. Vîlcea, Braşov şi Sa­tu Mare. Competiţia se va des­făşura In două serii: seria I (băieţi I şi fete II) Intre 2 şi 7 iulie, seria a II-a Intre 8 şi 14 iulie (fete I şi băieţi II). Categoriile de vîrstă : cat I — născuţi in 1973 şi mai tineri; cat. a II-a — născuţi in 1975 şi mai tineri. In afara clasamentelor alcă­tuite la încheierea turneelor, vor mai­­ organizate Întreceri (dotate şi ele cu premii) pen­tru „Coşul de aur“, poezii, cor, precum şi pentru talia De asemenea, se va decerna „Trofeul ziarului SPORTUL“, atribuit coşmeterului Festivalu­lui. Printre cei care, de-a lun­gul anilor, au primit „Trofeul Sportul“ s-au aflat­­ Aurora Dragoş (componentă a loturi­lor naţionale de junioare şi de senioare), Andrei Popovici (din selecţionata de seniori a ţării), Edith Mathe, Florin Hnat, A­­iexandru Takacs . (jucători di­vizionari). Festivalul Naţional de mini­baschet s-a constituit întot­deauna într-o bogată pepinieră pentru baschetul de Înaltă per­formanţă, printre cele mai va­loroase elemente provenite din rindurile minibaschetbaliştilor aflindu-se Magdalena Pall-Je­­rebie şi Florentin Ermurache, apreciaţi ca unii dintre cei mai buni practicanți din țara noas­tră ai acestui joc sportiv. BOGATĂ ACTIVITATE LA HOCHEI IN SEZONUL 1986.87 . La 10 august, start in prima competiţie: „Cupa 23 August" Hocheiul pe gheaţă nu va mai fi un Sport doar al sezo­nului rece, activitatea sa se va întinde pe parcursul unui întreg an calendaristic ! Aceasta este ideea pe care federaţia de specialitate doreşte ca, incepind cu anul competiţional 1086—8”, să o înscăuneze in calendarul acestei discipline sportive. „Nu vom putea progresa decit dacă — incepind de la eşaloanele de juniori şi speranţe — vom ju­ca mai mult, în anii trecuţi, doar jucătorii de la lotul re­prezentativ de seniori reuşeau să «stringă­ 50—55 de partide pe an. Puţin­i Jucătorii mari­lor echipe ale hocheiului, cura ar fi Uniunea Sovietică, Ceho­slovacia, Canada, ca să ne re­ferim doar la acestea, dispută anual 80—100 de meciuri in campionatul Intern şi competi­ţii inter­naţionale. Dar mai mult decit la noi se joacă şi în alte ţări — de pildă in Nor­vegia — cu care ne-am intiln­t in luptă directă pentru promo­vare in grupa valorică B a C.M. de la Puigcerda, in Spa­nia şi care pînă la urmă ne-a întrecut. De aceea, pentru anul competiţional care urmează s-a stabilit ca internaţionalii să dispute circa 75 de jocuri. Este un început“, ne-a spus prof. Constantin Nicolae, se­cretar al F.R.H.G. Calendarul competiţional intern pentru ur­mătorul sezon, care va fi mult mai bogat decit in anii trecuţi, corespunde acestui deziderat. Mircea TUDORAN (Continuare in pag. 2—3) In paginile 2-3 FOTBAL: • RETROSPECTIVI LA CAMPIONATUL DIVIZIEI A • GOLGEZERH 51 MARILE LOR OBLIGAȚII • Divizia B : ÎNTRE VESTIARE „.ȘI GAZON

Next