Sportul, august 1986 (Anul 42, nr. 11388-11412)

1986-08-01 / nr. 11388

C­ampionatele Mondiale de scrima ÎN PROBA INDIVIDUALĂ DE SPADĂ, O PRESTIGIOASĂ MEDALIE DE ARGINT Sofia, 31 (prin teri­on). In sfirşit, un prestigios succes al scrimei româneşti la campio­natele mondiale din capitala Bulgariei, iată că ultima probă individuală a acestei ediţii, cea de spadă, ne-a adus prima sa­tisfacţie : medalia de argint cucerită de Nicolae Bodoczi. Rămas ca singur purtător al speranţelor noastre in faza e­­liminărilor directe si recalifică­rilor (miercuri, colegul său F. Nicolae n-a putut trece de ulti­mul tur preliminar), Bodoczi a urcat pas cu pas spre finală, o singură dată intrind intr-o .,fundătură” și fiind astfel obli­gat să facă un ocol. lătă-i dru­mul de joi dimineață : 11—10 cu cehoslovacul Douba, 10—8 cu francezul Srecki, 7—10, pen­tru intrarea în finală, cu cu­banezul Castro, dar următorul asalt, de recalificare, nu-l mai ratează : 10—8 cu sovieticul Suvalov. Tehnicităţii sale re­cunoscute (anul trecut el a câş­­tigat prestigiosul Trofeu Mo­­■nal), Bodoczi i-a adăugat, de această dată, armătura fizică necesară unui maraton cum este o probă a „mondialelor“. Iată-i pe „cei 8“ calificaţi pentru finală, această fază onorantă, unde se cîştigă medaliile : A. Mujaev (U.R.S.S.), L. Castro (Cuba),­­­. M.­ Chouinard (Canada) şi Ph­. Riboud (Franţa), direct, iar adversarii lor din respectivele asalturi — J. Bergström (Sue­dia), N. Bodoczi (România), O. Lenglet (Franţa) şi M. Randaz- 7:0 (Italia), prin recalificări. Cei mai buni, la această oră, fără dubii ! Lungii liste de sur­prize din această probă i s-a adăugat incă un nume de rezo­nanţă eliminat : campionul mondial şi olimpic en tilre, francezul Boisse. Iată tabloul finalei spadasini­lor : Mujaev — Bergström, trandazzo — Riboud, Chouinard — Bodoczi, Lenglet. — Castro. In semifinală, sportivul nostru­ l-a întîlnit pe francezul Lenglet. A fost un asalt foarte greu dar Bodoczi nu s-a mai dezminţit, 11—9, in urma unui final pe care l-a dominat tactic (a revenit de la 7—8 si a trecut peste egalitatea la 9). Deci, în finală cu mul­tiplul campion mondial si olimpic, francezul Riboud, in fata căruia a pierdut cu 5—10. In asaltul pentru locul 3, Len­glet a cîștigat cu 10—6 în fata sovieticului Aleksandr Mujaev. In întrecerea echipelor de sabie, în grupa A, preliminară, reprezentativa României (Al. Ch­iculiţă, V. Szabó, FI. Pău­­nescu, I. Pop, M. Mustaţă) a întrecut Canada cu 9—2 (invin­­să cu acelaşi scor şi de Un­garia), şi a fost întrecută de cvartetul Ungariei cu 9—3, pla­­sindu-se pe locul secund, care-i dă dreptul să evolueze vineri în eliminările directe (8 echipe), avînd adversară in primul meci reprezentativa ţării gazdă, vice-, campioană, mondială la ediţia precedentă, de la Barcelona. Echipa noastră feminină de floretă s-a clasat pe locul 7, in ultima partidă intrecînd Po­lonia cu 9—7. Titlul a revenit reprezentativei U.R.S.S., care a întrecut mai uşor debit se sconta pe cea a Italiei (9—3), medaliile de bronz obţinindu-le fosta campioană, formaţia R.F.G. : 9—1 cu Ungaria. Paul SLĂVESCU Nicolae Bodoczi, pe treapta a doua a podiumului, după o evoluţie remarcabilă în finală „Turneul Prietenia“ la baschet-cadeti REPREZENTATIVA ROMÂNIEI­­ LA A DOUA VICTORIE: 92-68 CU FORMAŢIA U.R.S.S. TG. JIU, 31 (prin telefon). Si in ziua a doua a actualei ediţii a Turneului Prietenia la baschet-cadeti, interesul iubi­torilor sportului din localitate s-a menţinut la aceleaşi cote, spectatorii asistind iarăşi la partide atractive, de bun nivel tehnic şi spectacular, cu multe faze care au primit — pe merit — aplauze la­­scena deschisă. ROMÂNIA — U.R.S.S. 92—88 (11—31). Primele minute au avut un aspect echilibrat, con­ferit de valoarea apropiată a celor două combatante. Treptat, tinerii noştri jucători au trecut la timonă, ei beneficiind de luciditatea şi inspiraţia lui Hălmăgeanu in momente­­le-cheie. Şi, în partea a doua a întilnirii tot baschet­­baliştii noştri s-au aflat la ciima jocului, ei acumulind un avantaj care creştea o dată cu trecerea timpului, finalmente reprezentativa României obţi­­nînd o victorie la scor şi pe deplin meritată. La capitolul remarcări, pe lingă Hălmăgeanu , cel mai bun de pe teren, s-a mai impus Popa. Punctele e­­chipei noastre au fost reali­zate de Sinevici 18, Iacob 16, Cristescu 15, Hălmăgeanu 14, Popa 13, Andri­oiu 6, Ionescu 4, Coroi 4, Coroamă 2. Cosge­­terii formaţiei sovietice : Jakubauskas 13, Midlicnist 14, Sh­umbis 12. Arbitri : Li Dianc Gwans (R.P.D. Coreeană) şi a. Hologa (Polonia). Nicoleta ALDEA (Continuare in pag. 2-3) Proletari din leale târi­e, uniji-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA ȘI SPORT ANUL XIII­­ Nr. 11 388 Vineri 1 august 1986 4 PAGINI - 50 BANI in preajma startului în noul campionat de rugby ECHIPA DINAMO SUB SEMNUL ÎNCREDERII TOTALE Se ştie, în lumea rugbyului nostru, (nu e un secret) că Di­namo Pleacă la drum în noul campionat în aceeaşi postură de favorită — asemenea altor două echipe din trioul de elită Farul şi Steaua —, cu aceleaşi rînduri, care înseamnă, la con­cret, „titlul, joc de finută modernă, cit mai mulţi titulari la loturile repre­zentative“. Spusele antrenorului Ion Tutuianu sinteti­zează aspiraţiile unui colectov de indiscutabilă va­loare, înaintea u­­mii sezon sub semnul primei Cu­pe Mondiale, de anul viitor, după un sezon îa care formaţia din Şos. Ştefan cel Mare a ţintit, la fel, victoria finală în campionat, fiind aproape de ea. Dar a rămas numai... aproape, fără a o izbuti, chiar dacă afirmaţiile din tabăra dinamovistă au acoperire, în afară de deplasările de la Timişoara si Constanţa, echi­pa s-a prezentat în creştere de la tur la retur, pe multiple planuri, nu în ultimul rind al eficacităţii, marcînd mai multe eseuri ca oricînd, 124 (mai multe ca Farul şi Steaua). Vom fi însă de acord, din nou, că o mai mare mobilizare în partidele disputate „afară“ se impunea... Ce a fost , a fost, jucători si antrenori (alături de I. Tu­­tuianu) se află un alt ex-inter­national, Gh­eorghe Daraban) susţin, deopotrivă, că au în­văţat din greşeli, ette au exie­tat. Ce va fi? Am anticipat, in capul acestor rînduri, telu­rile rugbyştilor de la Dinamo, îndrăzneţe fără doar şi poa­te, cu toate că lotul a suferi mutaţii însemnate, în ultima vreme a ieşit ca pe scena competiţională p în­­treaga pleiadă de binecunoscuţi jucători. Lista e prea lungă, chiar dacă am rămîne, spre pildă, la ultimele două-trei campionate Vom consemna aici numai numele — veţi vedea ime­diat ce „nume“­ — rugbyştilor care au spus cel mai recent „adio­­“ activităţii de perfor­manţă în Dinamo : Eneii Geo RAETCHI O frumoasă acţiune de aisc * clipei Marian A­ldea: stelistul Tedy Coman soseşte prea tirziu, in timp ce Paraschiv fi Fuicu urmă­resc cu încordare faza (imagine din meciul Dinamo — Steaua din trecutul campionat). Foto : Aurel D. NEAGU Cupa „Cupa Prietenia“ la motocros „SCHIMBUL DE MÂINE“ ESTE AŞTEPTAT... AZI „Cupa Prietenia“ la motocros, care-şi derulează anual cite o secvenţă în ţara noastră, con­stituie cea mai mare confrun­tare internaţională la care par­ticipă alergătorii români. Du­minică, pe Dealul Muscel de la marginea oraşului Cîmpina, s-a consumat etapa a patra a competiţiei, organizatorii între­cerilor — F.R.M., în colaborare cu A. N. Poiana Cîmpina — a­­menajînd din traseu care a pus la încercare potenţialul fizic şi tehnic al tuturor concurenţilor (şi al maşinilor). La startul celor două clase (125 cmc — tineret și 250 cmc Traian IOANIJESCU­ ­Continuare în pag. 2—3) Secvenţă din cursa tinerilor motocrosişti Foto : Virgil ANGHELOIU i« ?€<!crea partícijpAfii u „europenele” «c la'síűííöárí CAMPIONATELE ULTIM PRILEJ DE SELECŢIE PENTRU ATLEŢII Ne aflăm, se poate spune, pe ultima linie dreaptă dinaintea „sosirii“, care in acest an se cheamă Campionatele Europe­ne de Atletism. întrecerile vor avea loc spre sfirşitul lunii, intre 26 şi 31 august, pe Neckarstadion din Stuttgart, cel care, in 1969, a găzduit me­ciul atletic drintre echipele Eu­ropei şi Americii. Evident, „europenele" repre­zintă competiţia de referinţă nu doar a acestui an, ci şi a următorilor, deoarece pină la Split, în 1992, se va tot vorbi de ea !... în vederea acestui e­­veniment major al atletismului continental, pregătirile se află acum in faza lor de finalizare. Din cei mulţi care s-au aflat, la începutul drumului, in pos­­tură de posibili competitori la Stuttgart, sita selecţiei a triat mereu, astfel că numărul lor s-a redus treptat, treptat, iar în cazul atleţilor noştri deci­zia va fi luată abia după des­făşurarea, săptămîna viitoare (7—9 august), a finalelor Cam­pionatelor Naţionale de la Pi­teşti. Diferitele concursuri care au figurat in calendarul acestui sezon au evidenţiat, fără îndo­ială, comportarea, la un nivel constant bun, a unora dintre potenţialii noştri concurenţi. In­tre aceştia, de exemplu, aler­­gătoarea băcăuană Doina Me­­linte. Ea a înregistrat, in acest an, citeva rezultate excelente, care o plasează prima sau a doua printre atletele lumii in 1986 : la 600 m — 1:23,5, 800 m — 1:56,2, 1500 m — 3:56,7 şi 3000 m —N­ —8:37,11 ! De­sigur, aceste rezultate îi con­feră Doinei Melinte postura o­­norantă de favorită la C.E. Şi suntem­ pe deplin convinşi că marea noastră atle­tă va şti să facă faţă aşteptărilor, aşa cum a mai făcut, să amintim, in 1982, la „europenele“ de sală de la Milano (300 m) şi in 1985, la cele din sala de la Atena (1 500 m) sau, peste toate, la Jocurile Olimpice din 1984, de la Los Angeles. Dată fiind valoarea-i indis­cutabilă, Doina Melinte a fost exceptată de la selecţia pe care o reprezintă „naţionalele“ şi, răspunzînd unei invitaţii, la 8 august va lua startul în „IAC Meeting“ de la Londra, ur­­mînd ca mai apoi să participe şi la alte concursuri internaţio­nale, între care, la 11 august, la „Budapest Grand Prix“, pe Népstadion, competiţii contînd pentru ediţia a doua a Mare­lui Premiu — I.A.A.F. Mobil. Dar apropo de acest Mare Premiu, lidera prestigioasei Romeo VILARA Daniela Costian, recordmana ţării La aruncarea discului Foto : Petre NAGY (Continuare in pag 2-3) (Continuare­­s ms. 2-3)

Next