Sportul, august 1986 (Anul 42, nr. 11388-11412)

1986-08-01 / nr. 11388

CĂLĂREŢII, LA A DOUA ETAPĂ A COMPETIŢIEI REPUBLICANE SIBIU, 31 (prin telefon). Ba­za hipică a C.S.M. Sibiu a găz­duit cea de a II-a etapă a Campionatului Naţional de că­­lărie obstacole şi dresaj rezer­vată călăreţilor seniori. Au participat concurent­ din ca­drul cluburilor Steaua Dinamo şi Olimi­a Bucureşti, C.S.M. Craiova, C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iaşi, C.S.M. Lugoj, Petrolul Ploieşti, precum şi din asocia­ţiile sportive Agronomia Bucu­reşti, Agricola Tg. Mureş, Re­colta Arad şi Jegălia. Cele patru zile de întreceri au evidenţiat buna pregătire a călăreţilor de la Petrolul Plo­ieşti (antrenor Silvestru Ena­­che) şi Dinamo Bucureşti (An­drei Costea). Dacă organizarea parcursurilor a fost foarte bu­nă, în schimb evoluţia sporti­vilor (cu excepţia cîtorva) nu a fost pe măsura aşteptărilor. Rezultate — obstacole cat. „u­­şoară", unde din cei 84 concu­renţi la start doar 8 au termi­nat parcursul fără greşeală, in­­trînd în baraj : 1. Ioana David (Dinamo) cu Schija 6p — 46,6 2. Marian Feraru (Dinamo) cu Novac 4 p — 43,0, 3. Ovidiu Podaru (C.S.M. Craiova) cu Bi­zanţ 4p — 51,0 ; dresaj cat. „uşoară“ (15 concurenţi) : 1. Io­sif Molnar (Olimpia) cu Igor cu 733 p, 2. Silvana Todea (Di­namo) cu Liliac 720 p, 3. Radu Marcoci (Steaua) cu Lorado 711 p. ; obstacole cat. „mijlo­cie" (25 concurenţi) : 1. Con­stantin Albert (Petrolul) cu Mult Iubit 0 p 98 0 2. Mircea Neagu (Steaua) cu Vise 4 p — 87,0, 3. Marian Feraru (Dina­mo) cu Nimb 4 p — 88,0 ; ob­stacole „dificultate progresivă" (24 concurenţi) : 1. Florin Geor­­gescu (Petrolul) cu Solario 50 p — 87,5, 2. Marian Feraru (Di­namo) cu Nimb 50 p 81,5, 3. Zoltán Antal (Agricola Tg. Mureş) cu Mîndru 48 p — 92,2; obstacole cat. „semigrea“ : 1. Gruia Deac (C.S.M. Sibiu) cu Matroz 8 p — 110,5. 2. Constan­tin Albert (Petrolul) cu Mult Iubit 8 p —111,5. 3. Tonel Bucur (Dinamo) cu Lăstun 12 p — 110,0 ; obstacole „echipe" (11 formaţii) : 1. Dinamo Bucu­reşti (Silvana Todea­ cu Mate­lor, Ionel Bucur cu Novac, Ma­rian Feraru cu Nimic şi Ioana David cu Schija) 12 p. 2. C.S.M. Craiova 12 p . a renunţat la baraj. 3. Steaua Bucureşti 16 p. 4. Olimpia Bucureşti 22 p. 5. Lugoj 24 p. 6. A. S. Jegălia 34 p. De joi pînă duminică, la Baza hipică din localitate călăreţii participă la „Cupa României", în întreceri de obstacole la 4 probe : uşoară, contracronome­­tru, forță și pe echipe. nie IONESCU — coresp. VOINŢIADA ’86 LA POPICE La Tg. Mureş, in cadrul „Daciadei", s-a desfăşurat Vo­­inţiada la popice — ediţia 1986 — pentru juniori şi ju­nioare. Participanţii — câte doi sportivi de la asociaţiile Voinţa din majoritatea jude­ţelor — s-au întrecut pe arena Voinţa (100 lovituri mixte). Clasamente finale — junioa­re : 1. Mariana Martin (Ora­dea) 395 p, 2. Rodica Barla (Tg. Mureş) 367 p, 3. Eva Ra­­duli (Sf. Gheorghe) 364 p, 4. Mariana Ghergu (Craiova) 362 p, 5. Doina Săndulac (Braşov) 358 p. ; juniori : 1. A. Damian (Baia Mare) 436 p, 2. A. Osz (Arad) 414 p, 3. B. Tudosie (Galaţi) 406 p, 4. R. Haţeganu (Timişoara) 396 p, 5. D. Dum­bravă (Focşani) 388 p. Cel mai tînăr concurent a fost C. Balogh (Miercurea Ciuc), de 14 ani. Este de remarcat buna or­ganizare a Voinţiadei de către U.C.E.C.O.M., C.N.E.F.S., Clu­bul Voinţa Tg. Mureş şi C.J.E.F.S. Constantin ALBU, coresp. ÎNTRECERILE CICLIŞTILOR JUNIORI întrecerile cicliştilor juniori au continuat la Mediaş, benefi­ciind de condiţii organizatorice foarte bune. In proba de con­tratimp individual rezervată ju­niorilor mici, după o dispută pasionantă, pe primul loc s-a situat A. Balasz (Voinţa Cluj- Napoca — antrenor Gh. Căpra­­ru), cronometrat pe cei 20 km în 28:47 (medie orară 41.700). Pe celelalte două poziţii frun­taşe s-au clasat W. Gross (Tor­pedo Zărneşti) şi D. Oprescu (Muscelul Cimpulung). în proba de fond (113 km), titlul de campion naţional al juniorilor mari a revenit lui N. Pătraşcu (C.S.S. 1 Bucu­rești — antrenor Fr. Gera) cu timpul de 3: 24:13 (medie ora­ră 34.800), urmat de S. Anton (Stirom București) şi P. Santa (Olimpia București). M. EUGEN, coresp. „TURNEUL PRIETENIA" LA BASCHET-CADE­l (Urmare din pag. 1) UNGARIA — CEHOS­LOVACIA 73—69 (29—29, 59—59). Partidă extrem de echilibrată, ambele echipe mergînd „cap la cap“, echilibrul înregistrindu-se şi la capitolul ratări. Un plus a existat, totuşi, de partea ti­nerilor jucători ai selecţionatei Ungariei, ei dovedindu-se in prelungiri mai lucizi şi mai precişi în aruncări. Congeleri: Palkutî 17, Boross 13, respetciv ITudecek 23, Pavluj 14. Ar­bitri : R. Kolpaciov (Bulgaria) și Li Done Gwans (R.P.D. Coreeană). R.P.D. COREEANA — BUL­GARIA 77—66 (49—32), întîl­nire care s-a caracterizat prin­­tr-un ritm de joc debordant, iniţiat de baschetbaliştii repre­zentativei R.P.D. Coreene, la care s-au aliniat şi jucătorii bulgari, care însă, în aceste condiţii, nu au mai putut să-şi valorifice pivoţii. Din punct de vedere al evoluţiei scorului, iniţiativa pe tabela de marcaj a fost tot timpul de partea juniorilor coreeni. Cosmeteri : Chong Son 24, Pak In Min 20, respectiv Hristov 17, Borisov 14. Arbitri : I. Olaru (România) şi P. Bui­idas (U.R.S.S.). UN ULTIM PRILEJ DE SELECŢIE PENTRU ATLEŢI (Urmare din pag. I) competiţii, Maricica Puică, ne­învinsă în cursele la care a luat parte la Stockholm, Oslo, Helsinki, Londra (cu record mondial pe 2 000 m). Nisa (cele două victorii de la Paris n-au contat însă în clasament), par­ticipă la campionatele de la Piteşti, urmînd ca la 13 august să-şi reia şirul participărilor la Marele Premiu, prin con­cursul „Weltklasse“ la Zürich, şi apoi la 17 august, la un alt „Weltklasse“, la Köln. In orice caz, ea are prima şansă să devină în acest an câştigă­toare a acestei competiţii. In „Marele Premiu al Buda­pestei", la 11 august, vor mai fi prezenţi şi alţii dintre frun­taşii atletismului nostru : Mi­tica Junghiatu — 800 m, Cris­­tieana Matei — 400 mg, Da­niela Costian şi Florenţa Cră­­ciunescu — aruncarea discului, Petru Drăgoescu — 800 m şi Sorin Matei — săritura in înălţime. Toţi aceştia îşi vor disputa, în prealabil, tricourile de campioni naţionali, pe sta­dionul din Trivalea Piteştiului. Dintre toţi, cea mai recentă recordmană a României, la se­nioare (căci la junioare este, cu 60,50 m, din 1983), dinamo­­vista Daniela Costian, cu pri­lejul ultimului mare concurs (Cupa de Vară), chiar la Pi­teşti, a aruncat discul la 69,63 m, devenind astfel prima arun­­cătoare a ţării , dar apreciem că-i stă pe deplin in puteri să arunce şi peste 70 de metri. In orice caz Daniela, care este originară din Brăila a marcat în ultimii ani un progres cu totul remarcabil : 1981 — 40,53 m, 1982 — 55,03 m, 1983 — 60,50 m, 1934 — 65,22 no, 1985 — 67,54 m și în 1986 (deo­camdată) — 69,66 m. Ea s-a născut la 30 aprilie 1965, fiind una dintre cele mai tinere a­­runcătoare europene, care fi­gurează in fruntea bilanţului mondial (implicit european) al acestui an : 73,26 Diana Sachse (R. D. Germană) — 14 martie 1963, 72,52 m Martina Opitz- Hellman (R.D.G.) — 12 oc­tombrie 1960, 71,80 m Țvetana Ilristova (Bulgaria) — 14 mar­tie 1962, 69,66 m Daniela Costian, 69,03 m Mariana Io­­nescu-Lengyel (România) 11 martie 1953. Nutrim speranţa că tinereţea poate face, şi ea, casă bună cu marea perfor­manţă ! Cristieana Matei este, in fe­lul ei, o autentică colecţionară. A „colecţionat“ asiduu recor­duri naţionale la 400 mg, pro­bă pe care, pe plan intern, a dominat-o copios. In ultimii ani a reuşit numeroase recor­duri, ajungînd, de pildă, ca de la 61,59, cit i-a fost cel mai bun rezultat in 1977, să reali­zeze anul acesta, la Jocurile Sportive Internaţionale de la Moscova, performanţa de 54,55 s­i una dintre cele mai bune din lume. Şi un „amănunt“, în perspectiva C.E. , in cariera Tei sportivă au fost foarte puţine concursurile, mari sau mici, în care alergătoarea craioveană să nu fi intrat în finală ! Soţul ei, Sorin Matei, după ce, la Moscova s-a clasat al treilea la înălţime, la egali­tate (2,32 m) cu însăşi record­manul mondial, Paklin, dar intrecind mai multe somităţi ale probei, mai apoi, la Nisa, a depăşit şi alte mari nume. El a demonstrat astfel, eloc­vent, că se poate „bate“, de la egal, cu cei mai buni din lume... De azi, la Ştrandul Tineretului din Capitală SĂRITORII JUNIORI DISPUTĂ TITLURILE DE CAMPIONI NAŢIONALI Cei mai valoroşi săritori ai ţării se întrec, de azi pînă du­minică, la Ştrandul tineretu­lui din Capitală, în cadrul Campionatelor Republicane. Este o competiţie importantă atit prin faptul că prilejuieşte disputa pentru titluri, cit şi pentru că ea constituie o ultimă şi utilă verificare a sportivilor care vor reprezenta ţara, peste puţină vreme, la Balcaniadă şi la Concursul Prietenia. Ne referim la Da­niela Popa, Luana Pătac, Ioa­na Voicu, Ioana Ciui­uligă, Ion Petrache, Nicolae Lepădaţi, Siegfred Fredel, Bogdan Cibu şi Sorin Bacă, aflaţi, de altfel, printre favoriţii campionatelor. Campionatele juniorilor (bă­ieţi născuţi în 1969 şi mai mici, fete născute în 1970 şi mai mici) se desfăşoară după următorul program : azi, ora 9,30 : trambulină 1 m băieţi, ora 16 : trambulină 1 m fete ; sîmbătă ora 9,30 : trambulină 3 m băieţi , ora 16 : platformă fete ; duminică, ora 9,30 : tram­bulină 3 m fete, ora 16 : plat­formă băieţi. Aceste campionate sunt ulti­mele probe ale întrecerii pen­tru titlurile de campioni ab­soluţi ai ţării FESTIVAL INTERNATIONAL DE SAH LA TIMISOARA TIMIŞOARA (prin telefon), în organizarea Clubului Sportiv Şcolar Timişoara, în localitate au început întrecerile celui de al II-lea Festival internaţional de şah pentru juniori. După des­făşurarea primelor patru runde, în grupa juniorilor mari conduce Bogdan Zamfirescu (Metalul Bucureşti), cu 4 puncte, urmat de Gruia Călinescu (Politehnica Bucureşti) Janos Kocsis (A.S.A Tg. Mures) Si Romeo Milu (I.T. Bucuresti), toti cu cite 3,5 punc­■ff-'«iwmb a esasa­te. La juniorii mici lideri sunt Robert Corneanu si Adrian Cioa­­ambii cu cite 4 puncte. II ur­mează M. Slibar (Iugoslavia) si T. Potocin­k (Polonia) — 3.5 puncte. La junioare, prima este Cristina Oltenescu (Mecanică fi­nă Bucureşti), cu 4 puncţi. Paralel se desfăşoară şi un alt turneu internaţional de junioare, care a trecut de a 5-a rundă. Conduce Cristina Stanca (Meta­lul Bucureşti) 4,5 d, urmată de Otilia Ganţ (Electromotor Timi­şoara) 4 n. Raluca Stegaroiu (Politehnica Bucureşti) şi Doina Popa (Mediaş) — 3,5 p. C. CREŢU, coresp. LA BORD, LAUREAŢII... ...Ne aflăm la centrul de presă al „euro­penelor■“ pentru juniori şi cădeţi la tenis de masă, Louvain la Neuve. Sunt mulţi gazetari grăbiţi să transmită rezultatele, îi auzim cum elogiază şi comportarea reprezentanţilor Româ­niei, numele acestora revenind mereu in co­mentarii. Deodată, Mario Lecoyer, vicepreşe­dinte al federaţiei belgiene, şeful biroului, ne atrage atenţia asupra unui articol dintr-un ziar. O relatare de la Campionatele Mondiale de atletism pentru juniori de la Atena. „Fe­licitări! Două dintre fetele dumneavoastră au ciştigat medaliile de aur. Excelent rezultat !“. Intr-adevăr, aflăm cu bucurie despre com­portarea Anei Pădurean şi Cleopatrei Pălă­­cian. Evenimentul este, apoi, comentat şi de jucătorii noştri de tenis de masă. „Ehei, tare aş vrea să ciştig şi eu un titlu!“ — exclamă Călin Creangă. ,,Şi, de ce nu, Căline?“ — il întreabă celălalt Călin, Toma... ...După citeva zile, un drum spre casă, escală pe aeroportul din Sofia. Surpriză. Deosebit de plăcută. Intilnire cu campioanele mondiale Cleopatra Pălăcian și Anișoara Pădurean, cu celelalte medaliate. Alina Astafei, Dorina Ca­­linic şi Adriana Dumitru, care reveneau şi ele acasă, după ce cuceriseră la Izmir şi titlurile balcanice. „Comandantul Căpuşan şi echipajul vă­ urează bun venit la bordul aeronavei TAROM care leagă Sofia de Bucureşti. Vă informăm că printre noi se află laureaţi ai Campiona­telor Mondiale de atletism şi ai Campiona­telor Europene de tenis de masă. Felicitări şi noi succese!“ Aplauzele celorlaţi călători nu întirzie, li privim pe sportivi. Sunt emo­ţionaţi. Ca pe podiumul de premiere. Discuţiile se înfiripă repede. Fiecare are multe de povestit. Campionul eitcopedi Călin Creangă ii vorbeşte Dorinei Calinic despre succesul său. Cit de greu a fost me­ciul cu sovieticul Nosk­ov, ciştigat la „fotograf­e“. Cum a fost apoi, finala. La rindul ei, Dorina are şi ea multe de spus. N-a fost uşor nici la Atena. Au trebuit să învingă şi căldura, şi orele neobişnuite de concurs şi, m­­ai ales,­­adversari puternici. Şi au învins. Cl­eopatra Pălăcian explică emoţionatelor cadete Adria­na Năstase şi Iulia Rîşcanu cit este de minu­nat să fii campioană mondialăIar ele, me­daliatele cu argint, păstrînd încă buche­ele de flori, o privesc cu admiraţie. „Poate, şi noi, cindva..." Emilia Ciosu, Kinga Lohr Anca Cheler au găsit un „Sportul“ şi se ui­t cu emoţie la propriile portrete. Ziarul trece din mină-n mină. „Şi voi aţi avut un sezoi bun. Ca o cursă de fond cu un sprint irezistibil la finiş“. Anişoara Pădurean are drepteil­e, în avion este o atmosferă plăcută. Aflăm, printre altele, că echipajul — numele coman­dantului ne aminteşte imediat de foştil rug­­byst Nicolae Căpuşan (nu, nu este el,­­ fra­tele acestuia) — a condus in dese rînduri pe sportivii noştri spre locul marilor între­ceri. Şi fotbalişti, şi tenismani, şi hand­balişti, şi gimnaste, şi......Ne-am bucurat întod­eauna, ca şi acum cînd aflăm de succesele ei ţinute. Parcă le-am da şi noi aripi. Şi ei... zboară doar spre performanţe tot mai înalte. “ „Vă rugăm să vă cuplaţi centurile d£ sigu­ranţă“. Avionul campionilor a ajuns acasă. Emanuel FÂNTÂNEANU DUPĂ „CUPA PRIETENIA" LA MOTOCROS (Urmare din pag 1) — seniori), desfăşurate pe par­cursul a două manşe, fiecare a cile 30 de minute, plus două ture, s-au aliniat specialişti ai genului din Bulgaria, Ceho­slovacia, Cuba, R. D. Germană, Polonia, România, Ungaria ?i U.R.S.S. Ţara noastră, in cali­tate de organizatoare, a parti­cipat cu cele doua echipe la ambele clase. Reprezentanţii Bulgav­ei, U.R.S.S., Cehoslova­ciei şi Ungariei, în rîndurile cărora s-au aflat molocrosişti cunoscuţi in arena mondială a seniorilor, şi-au confirmat va­loarea, formind echipe omoge­ne ca — de altfel — şi ceilalţi motociclişti de peste hotare. Cum s-au comportat sporti­vii noştri ? Se desprinde ca o surpriză — nu prin prestaţia tehnică, ci prin tactica aplica­tă — locul ocupat de tinerii noştri alergători, situaţi în cla­samentul final pe naţiuni, la 125 cmc, pe poziţia secundă, cu 17 p, în urma selecţionatei Bul­gariei şi înaintea puternicelor reprezentative ale Uniunii So­vietice — 15 p, R. D. Germa­ne — 13 p, Poloniei — 11 p, Ungariei — 10 p şi Cehoslova­ciei — 9 p. Au dat oaspeţii o replică palidă alergătorilor noş­tri ?Nu ! Beneficiind de cele mai competitive maşini (Kawa­saki, Honda, K.­ M. sau Su­zuki), mulţi dintre ei s-au a­­flat in prim-planul celor două manşe şi au controlat cursele a fi­ta vreme cit le-au funcţio­nat motoarele, în schimb pre­­gătindu-şi temeinic motocicle­tele pentru concurs, tinerii Do­rin Titilencu, Florian Pop, Că­tălin Duţă şi Paul Schmidt (că­rora nu li s-a intîmplat nimic la maşini) nu s-au hazardat în acţiuni riscante, au mers „cu­minţi" şi au reuşit să termine ambele manşe in­formaţie com­pletă, spre deosebire de o se­rie dintre puternicii lor adver­sari, care au fost nevoiţi chiar să abandoneze din cauza unor defecţiuni mecanice. Trebuie să recunoaştem, deci, că a fost vorba de un rezultat obţinut intr-o oarecare con­junctură şi să nu omitem fap­tul că Florian Pop, considerat ca „şef" al generaţiei tinere de motocrosişti, a fost depăşit şi el cu un tur de principalii a­­nimatori ai cursei. Evident, a­­ceastă răminere în urmă — manifestată mai pregnant la seniori — se datorează şi fap­tului că sportivii noştri au pi­lotat motociclete cu un randa­ment mai scăzut. Dar, ar fi greşit să acceptăm opinia unor specialişti care au pus com­portarea slabă a seniorilor, so­siţi pe ultimele locuri, exclusiv pe seama capacităţii şi uzurii motoarelor respective. Ei ar trebui să recunoască realitatea că selecţionabilii nu pot struni cumsecade nici „caii putere“ ai motocicletelor de care dispun. Tinerii din echipa secundă la 125 cmc şi, mai cu seamă, com­ponenţii celor două selecţiona­te la 250 cmc — seniori (doar Ernest Mülner s-a menţinut în grosul plutonului, fără a rea­liza însă nici un punct) au a­­rătat vizibile semne de obo­seală, pierzînd teren de la un tur la altul. De ce ? Opinăm că lipsa unor piese de schimb şi accesorii necesare întreţinerii şi pregătirii motocicletelor a creat la o bună parte a an­trenorilor o anumită stare de inerţie, de suficienţă in proce­sul de instruire. Tributari u­­nor metode empirice, unii teh­nicieni consideră că motoarele sunt totul, că ele pot suplini a­­cumulările de ordin fizic, iar concursurile reprezintă singu­rele antrenamente ale elevilor lor. în consecinţă, juniorii pro­movaţi la clasa 125 cmc vin la lot cu o capacitate redusă de efort şi chiar cu deprinderi greşite. Drept urmare, „noul val“ n-a mai primenit de ani de zile echipele de seniori. „Deoarece s-a constatat că ma­terialele metodice elaborate de federaţie, ne-a spus cu regret secretarul F.R.M., Corneliu Voiculescu, sunt tratate cu su­perficialitate de majoritatea an­trenorilor, iar aceasta s-a re­percutat negativ în evoluţiile sportivilor noştri, se impune să organizăm cursuri de per­fecţionare cu toate cadrele teh­nice, în vederea creării premi­selor pentru depistarea şi for­marea unor motocroisişti de nă­dejde“. La aceasta, adăugăm noi,­ ar mai fi necesar un con­trol riguros la cluburile şi a­­sociaţiile sportive cu secţii de performanţă, urmărindu-se cu mai multă exigenţă procesul de pregătire a „schimbului de mîine“, de care se simte o a­­cută nevoie... astăzi. In Turneul de box de In­n ____________________ ° Braila SPECTATORI MULŢI. TEHNICĂ PUTINĂ BRĂILA, 31 (prin telefon). Maratonul pugilistic prilejuit de Turneul de selecţie şi pre­gătire, organizat in localitate, continuă să se desfăşoare cu succesul de public scontat, tribunele cochetei arene de box fiind pline la fiecare re­uniune. Din păcate, interesul major al iubitorilor sportului cu mănuși nu a fost răsplătit pînă acum decit în mică mă­sură de calitatea meciurilor oferite de competitori. Pregă­­tirea tehnică a celor mai mulți dintre ei lasă de dorit faptu­l.aiL? _explica rezultatele nesa­­tisfacatoare ale pugilistilor noştri seniori în întrecerile internationale. Unul din obiectivele urmă­rite de organizatorii acestui Turneu, la care înregistrăm o participare numeroasă, este și completarea lotului national de seniori, absent de la aces­te întreceri. Dar nu numai sportivii din­­ lot au fost ab­senţi, ci (pînă la semifinale — adică la 6 gale cu peste 60 de meciuri) şi antrenorul lor, Eu­­statiu Mărgărit, care, socotim, ar fi fost primul interesat să v­­dă dacă are sau nu cu cine sa-şi completeze lotul. Aşa cum arătam,­­afirmările concurenţilor pe plan tehnic au fost pînă acum puţine. Dintre acestea, reţinem evolu­ţia tînărului (de 18 ani) „se­­miuşor" Ion Constantin (Vago­nul Caracal), posesorul unui bogat bagaj de cunoştinţe teh­spectaculos T'Ad\ 'u»,â meciuri disputate nîn • acum Constantin l-a întrecut ,a pun­sibil rătf­untat­ CU evidente po­sibilităţi de progres. έn marea majoritate a par­tidelor la care am asistat, în prim-plan s-a situat combati­vitatea. „Campioni“ la­­ acest capitol au fost „semiuşorii“ Gheorghe Fica (S.c. Muscel) şi Gheorghe Chirulescu (Voin­ţa Brăila), care şi-au adminis­trat cu generozitate „stoluri“ de croşee si directe, fără a se preocupa vreunul de apărare. In acest potop de lovituri a încercat să facă... ordine ar­­bitrul din ring Gheorghe Di­ma­­ (Ploieşti), care i-a dat doua avertismente muscelea­­nului, periclitîndu-i victoria pe care o merita. Şansa a fost că judecătorii de la mese s-au orientat corect cu neluînd in seamă sancţiunile dictate de colegul din ring, i-au acor­dat decizia lui Fica. Campionul categoriei uşoară, Florian Ţîrcomnicu (Dinamo), a obţinut o victorie clară la puncte în faţa ambiţiosului Ion Boboc (Metalul Rm. Vîl­­cea). întrecerile continuă vineri, de la ora 16,30, cu partidele semifinale. Petre HENŢ ÎN PREAJMA NOULUI START AL RUGBYŞTELOR (Urmare din pag. I) Stoica, Ion Constantin, Mi­­hai Marghescu, Mircea Chi­­ricencu, Ion Petre, Gheorghe Marin. Cel puţin unii dintre ei şi-au însemnat cu fapte re­marcabile trecerea p­rin rugby. Să le mulţumim, aşadar... Dar XV-le bucureţl­ean are, în continuare, un lot valoros, de mare perspectivă, cu nume­roşi jucători capab­il să îm­brace chiar mîine tricoul na­ţionalei. Iată acest lot, ince­­pînd de la fundaş: 14. Toader, Aldea, C. Popescu, Al. Ionescu, Lungu, Tofan, A. Spiridon (de la juniorii proprii), Podărescu, FI. Ion (tot de la juniori), Pa­­raschiv, Tutunca, M Zafiescu, l­ona, Semen, Răduci­nu, Cara­mea, Veres Borș, C. Cojocaru (fost atlet), Bucan, Pascu, C. Gheorghe, A. Sălăjan (de ase­menea din propria pepinieră, de care se îngrijește fostul că­pitan al reprezentativei, Gheor­ghe Nica, și Gh. Dragan). ..G. Ion. Tufă. Mezaros. Plus, dacă şi cînd va fi cazul, antrenorul secund Daraban, în stare încă, la aproape 40 de ani, să pună umărul în grămadă. Un birou de secţie activ şi entuziast (preşedinte : Gheorghe Rădules­­cu), o pregătire ce a inclus eta­pe la mare. Sărata Monteoru și București, forma bună ară­tată în „amicalurile“ cu Con­­tactoare Buzău, atmosfera pro­pice din lot — iată celelalte argumente ale dinamoviștilor. Dinamo speră, iată, să nu mai treacă pe lingă titlu. Stea­ua are însă același obiectiv, ca să nu mai vorbim de fap­tul că Farul ca orice campioa­nă en titre, nu-şi poate propu­ne decit să se menţină în vîr­­ful ierarhiei. Să nădăjduim că din această rivalitate sportivă — în care, de ce nu­­ar fi chiar de doriţi), se mai pot „amesteca" si alţii — va avea de ciştigat rugbyul românesc, in tot mai apropiata perspec­tivă a Cupei Mondiale... PUTEŢI ÎNVĂŢA ÎNOTUL LA BAZINUL GIULEŞTI Clubul Rapid anunţă că la bazinul din curtea stadionului Giuleşti con­­tinuă cursurile de iniţiere la înot. Programul este zilnic între orele 13 17. Ieri, Intr-un joc de verificare LOTUL U.E.F.A.' '86 -­­PETROLUL PLOIEŞTI I­ ' 4-2 (2-2) Ieri, la Ploieşti pe stadionul 1 Petrolul, a avut loc jocul de verificare dintre Lotul U.E.F.A. ’86 şi formaţia locală Petrolul­­ II. In prima repriză, antrenorii lotului, Gh. Staicu şi C. Frăţilă, I au folosit şi cîţiva tineri jucă­tori care au depăşit vîrsta ju­nioratului. După pauză însă, a­­tunci cînd „unsprezecele“ U.E.F.A. ’86 — cu o singură I excepţie (Aldea) — a fost i­­dentic cu acela care a obţinut, calificarea in turneul final al C.E., lotul şi-a impus jocul, I ciştigînd partida cu 4—2 (2—2). Să arătăm că tinerii jucători au lăsat o bună impresie, prin an­­gajament, cursivitate, acţiuni reuşite şi, mai ales, prin precizia şuturilor la poartă, D. Sava (de trei ori) si Jercălău (o da­ Ită), expediind balonul in „transversală“. Meciul a început in nota de­­uşoară dominare a echipei se­cunde a Petrolului, care, la pri­ma acţiune, a reuşit să des­chidă scorul prin HÎNCU (min. 15), cu un şut puternic pe jos, care l-a învins pe Dohot, în min. 11, Nuţă ratează o situaţie ibună, trimiţînd din apropiere mingea peste poartă, pentru ca în min. 23 experimentatul Bur-Idujan să-l imite. Egalarea se va produce în min. 28, cînd NUȚĂ va transforma lovitura de la 11 metri, acordată la un I fault produs asupra lui de por­tarul Niculescu. Ultimele două minute ale reprizei se soldează I cu alte două goluri. In min. 44 marchează ploieşteanul A. MUNTEANU, iar peste 60 de­­ secunde D. SAVA trimite ba­lonul în plasă, dintr-o lovitură liberă de la 20 metri. După pauză, prin modificările­­ survenite, Lotul U.E.F.A. va­­ ataca mare parte din timp, îşi va crea ocazii de gol şi va­­ reuşi să puncteze de două ori, prin D. SAVA (min. 48), din lovitură liberă, şi NUŢĂ (min. 178) cu o lovitură cu capul, din plonjon, în urma unei centrări precise a lui D. Sava.­­ Arbitrul C. Dobre din Plo­ieşti a condus formaţiile: LOTUL U.E.F.A. ’86: Dohot (min. 46 Prunea) — D. Petres-Icu, Aldea, Sedecaru, Pană (min. 46 Bejenaru) — Sabău (min. 80 I. Stan), Popovici­­(min. 46 Dumitraşcu), D. Sava — Nuţă, Burdujan (min. 46 C­­loşutean( min. 51 D. Sava), O. ILazăr (min. 46 Jercălău). PETROLUL PLOIEŞTI II: Niculescu — Ioniţă (min. 60 C. Stan), Pancu, Catinca, Ursea — Ivîncu, A. Munteanu, Polifrom­ — Roşu, I. Grigore. Rîznic (min. 65 Zafiris). Gheorghe NERTEA • Tragerea obișnuită Loto de astăzi, vineri, 1 august, va avea loc în București, în sala clubului din str. Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 15,50. Transmisia desfășurării tragerii se va face la radio, pe progra­mul I, la ora 16,15. Numerele extrase vor fi radiodifuzate în reluare, pe programul I, la ora 23, precum şi mîine, sîmbătă, la ora 8,55, pe acelaşi program. După efectuarea tragerii va rula un film artistic. Intrarea liberă. „ Nu uitaţi că ne mai des­part numai două zile de Tra- PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI NAŢIONALE ..A“.EDIŢIA 1081..S7 ETAPA I (17 august) ■-C- Argeş — Steaua Corvinul _ Petrolul Ploieşti Oţelul Galaţi — Victoria Bucureşti Flacăra Moreni _ Chimia Rm. Vâlcea Sportul Studenţesc - „U“ Cluj-Napoca Jiul Petroşani - S.C. Bacău Rapid - F.C. CU F.C.M. Braşov — Dinamo Gloria Buzău — Univ. Craiova ETAPA A ll-a (24 august) Dinamo — Gloria Buzău S.C. Bacău - Rapid „U" Cluj-Napoca - Jiul Petroşani Univ. Craiova — F.C. Argeş F.C. Olt — F.C.M. Braşov Chimia Rm. Vincea — Sportul Studenţesc Victoria Bucureşti - Flacăra Moreni Petrolul Ploieşti — Oţelul Galaţi Steaua — Corvinul ETAPA A lu­­ ct (31 august) Oţelul Galaţi — Steaua Flacăra Moreni - Petrolul Ploieşti Sportul Studenţesc - Victoria Bucureşti Jiul Petroşani •­­ Chimia Rm. Vâlcea Rapid — „U" Cluj-Napoca F.C.M. Braşov — S.C. Bacău Gloria Buzău — F.C. Olt Corvinul — F.C. Argeş Dinamo — Univ. Craiova ETAPA A IV-a (13—14 septembrie) S.C. Bacău - Gloria Buzău Chimia Rm. Vilcea — Rapid F.C. Olt - Dinamo Victoria Bucureşti - Jiul Petroşani Univ. Craiova — Corvinul Petrolul Ploieşti — Sportul Studenţesc Steaua - Flacăra Moreni „U" Cluj-Napoca - F.C.M. Braşov F.C. Argeş - Oţelul Galaţi ETAPA A V-a (21 septembrie) Sportul Studenţesc — Steaua Jiul Petroşani — Petrolul Ploieşti Rapid - Victoria Bucureşti F.C.M. Braşov - Chimia Rm. Vilcea Gloria Buzău — „U" Cluj-Napoca Dinamo - S.C. Bacău Oţelul Galaţi - Corvinul Flacăra Moreni - F.C. Argeş F.C. Olt — Univ. Craiova ETAPA A VI-a (28 septembrie) Chimia Rm. Vâlcea - Gloria Buzău Univ. Craiova — Oţelul Galaţi S.C. Bacău — F.C. Olt Petrolul Ploieşti - Rapid Steaua - Jiul Petroşani F.C. Argeş - Sportul Studenţesc „U" Cluj-Napoca Victoria Bucureşti Corvinul­­ Dinamo - F.C.M. Braşov - Flacăra Moreni ETAPA A Vll-a (5 octombrie) F C- O'* - „U" Cluj-Napoca ^apid — Steaua F.C.M. Braşov - Petrolul Ploieşti Gloria Buzău _ Victoria Bucureşti Dinamo _ Chimia Rm. Vîlcea Flacăra Moreni - Oţelul Galaţi Sportul Studenţesc — Corvinul Jiul Petroşani - F.C. Argeş S.C. Bacău - Univ. Craiova ETAPA A Vlll-a (12 octombrie) Victoria Bucureşti - Dinamo Petrolul Ploieşti - Gloria Buzău F.C. Argeş - Rapid­­ Corvinul - Jiul Petroşani Oţelul Galaţi — Sportul Studenţesc Steaua — F.C.M. Braşov Univ. Craiova — Flacăra Moreni­­,U" Cluj-Napoca — S.C. Bacău Chimia Rm. Vilcea - F.C. Olt ETAPA A IX-a (18 octombrie) S.C. Bacău­­ Chimia Rm. Vilcea „U" Cluj-Napoca — Univ. Craiova Gloria Buzău — Steaua Dinamo — Petrolul Ploieşti F.C. Olt - Victoria Bucureşti Sportul Studenţesc - Flacăra Moreni Jiul Petroşani - Oţelul Galaţi Rapid - Corvinul F.C.M. Braşov - F.C. Argeş ETAPA A X-a (26 octombrie) F.C. Argeş — Gloria Buzău Oţelul Galaţi - Rapid Flacăra Moreni - Jiul Petroşani Univ. Craiova - Sportul Studenţesc Chimia Rm. Vilcea - „U® Cluj-Napoca Victoria Bucureşti - S.C. Bacău Corvinul - F.C.M. Braşov Petrolul Ploieşti - F.C. Olt Steaua - Dinamo ETAPA A XI-a (2 noiembrie) F.C. Olt - Steaua S.C. Bacău — Petrolul Ploieşti „U“ Cluj-Napoca — Victoria Bucureşti Dinamo — F.C. Argeş Jiul Petroşani — Sportul Studenţesc Rapid - Flacăra Moreni Chimia Rm. Vilcea - Univ. Craiova F.C.M. Braşov - Oţelul Galaţi Gloria Buzău — Corvinul ETAPA A Xll-a (16 noiembrie) Corvinul — Dinamo Flacăra Moreni - F.C.M. Braşov F.C. Argeş F.C. Olt Oţelul Galaţi — Gloria Buzău Petrolul Ploieşti - „U" Cluj-Napoca Steau° - S.C. Bacău Sportul Studenţesc - Rapid Univ. Craiova _ Jiul Petroşani Victoria Bucureşti - Chimia Rm. Vîlcea ETAPA A Xlll-a (19 noiembrie) Chimia Rm. Vîlcea - Petrolul Ploieşti Rapid - Jiul Petroşani F.C.M. Braşov - Sportul Studenţesc Victoria Bucureşti —­ Univ. Craiova Gloria Buzău - Flacăra Moreni Dinam° - Oţelul Galaţi F.C. Olt _ Corvinul S.C. Bacău — F.C. Argeş „U" Cluj-Napoca — Steaua ETAPA A XIV-a (22—23 noiembrie) Flacăra Moreni — Dinamo Steaua - Chimia Rm. Vilcea F.C. Argeş­­ „U“ Cluj-Napoca Jiul Petroşani — F.C.M. Braşov Corvinul — S.C. Bacău Sportul Studenţesc — Gloria Buzău Univ. Craiova — Rapid Petrolul Ploieşti — Victoria Bucureşti Oţelul Galaţi - F.C. Olt ETAPA A XV-a (30 noiembrie) Gloria Buzău - Jiul Petroşani Dinamo — Sportul Studenţesc F.C. Olt - Flacăra Moreni­­,U. Cluj-Napoca — Corvinul Chimia Rm. Vilcea — F.C. Argeş F.C.M. Braşov - Rapid Univ. Craiova - Petrolul Ploieşti S.C. Bacău — Oţelul­ Galaţi Victoria Bucureşti — Steaua ETAPA A XVI-a (7 decembrie) F.C.M. Braşov — Univ. Craiova Rapid — Gloria Buzău Steaua­­ Petrolul Ploieşti­­ F.C. Argeş — Victoria Bucureşti Sportul Studenţesc — F.C. Olt Corvinul - Chimia Rm. Vilcea Oţelul Galaţi — „U“ Cluj-Napoca Jiul Petroşani — Dinamo Flacăra Moreni - S.C. Bacău ETAPA A XVII-a (14 decembrie) Dinamo - Rapid F.C. Olt - Jiul Petroşani S.C. Bacău - Sportul Studenţesc „U“ Cluj-Napoca - Flacăra Moreni Chimia Rm. Vilcea - Oţelul Galaţi Univ. Craiova - Steaua Victoria Bucureşti - Corvinul Petrolul Ploieşti - F.C. Argeş­­ Gloria Buzău - F.C.M. Braşov • ^ * A APĂRUT NR. 1/1986 AL REVISTEI „EDUCAŢIE FIZICA $1 SPORT* In cuprins : • TEORIE — STUDII — CERCETĂRI : „Contribuţii la cercetarea sociologică a factorilor de risc bio-psi­­ho-sociali cu implicaţii in determinis­mul performanţei sportive“ (autori : Viorel L. Dimitriu şi Grigore Popescu) ; „Studiu privind rolul educaţiei fizice şi sportului în determinarea stilului de viaţă al tinerei generaţii din unele sec­toare ale vieţii sociale“ (autor : Gheor­ghe Cristea) ; „Contribuţii teoretice şi practice privind aplicarea metodei con­vorbirii în psihodiagnoza sportivilor de mare performanţă“ (autoare: Maria Şerban) • EDUCATIA FIZICA Bl SPORTUL IN INVATAMÎNT : „Dinami­ca pregătirii fizice a copiilor in virsta de 9—13 ani, cuprinşi in activitatea at­letică organizată“ (autori : Tiberiu Ar­delean, Elena Plocon şi Maria Tănăses­­cu) ; „Marketingul educaţiei fizice“ (au­tori : Mariana Marolicaru, Ileana Rusu, Laurenţiu Szatmári şi Tiberiu Rusu) • TEHNICA — METODICA — ANTRE­NAMENT : „Program de exerciţii pentru Învăţarea Înotului“ (autor­: Ovidiu Bo­­teanu) ; „Structura jocului de volei — obiectiv al Instruirii“ (autori : Vasile Ghenadi şi Ştefan Roman) • OPINII— CONSULTAŢII : „Jurnal de antrenor* (autor: Ioan Vintilă) • FILE DE IS­TORIE : „Actualitatea lui Pierre de Coubertin* (autori Victor Bănciulescu); „Succesele halterofililor români la C.E. ’M sugerează căile spre performanţe şi mai mari" (autor: Hor!» Cristea). A­­cest număr­ se găseşte de vînzare la chioşcurile de difuzare a presei din Capitală şi din provincie, dar cea mai bună modalitate pentru procurarea re­vistei „EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT“ răroune tot ABONAMENTUL ! ADMINISTRAŢIA DE STAT LOTO-PRONDSPORT INFORMEAZĂ Serea Excepţională Loto de duminică, 3 august. • Reamintim tuturor parti­cipanţilor că popularul sistem LOZ ÎN PLIC, atît de îndrăgit în toate localităţile ţării, conti­nuă să ofere importante şi va­loroase cîştiguri aflate la înde­­mîna oricui. Venind în întimpi­­narea dorinţei de diversificare exprimată de participanţi, A­S. Loto—Pronosport scoate în vîn­­zare periodic emisiuni speciale limitate. O asemenea emisiune este LOZUL AUTOTURISME­LOR, aflat în aceste zile la a­­genţiile şi vînzătorii volanţi din reţeaua Loto—Pronosport. Se atribuie numeroase şi variate cîştiguri din fond special (in­tre care, desigur, un loc proe­minent îl ocupă autoturismele „Dacia 1300“). Rămîne ca dvs. să vă folosiţi din plin perseve­renţa şi inspiraţia. • câştigurile TRAGERII LOTO DIN 25 IULIE 1986. Cat. 2 : 16 variante 25% a 5.499 lei ; cat. 3 : 22,25 variante a 3.955 lei ; cat. X a 35 variante a 2.514 lei ; cat. 5 : 190 va­riante a 463 lei ; cat. 6 : 346,25 va­riante a 254 lei ; cat. X : 1.713 va­riante a 100 lei. Report la cat. 1 . 278.031 lei. | # 7 extrageri, in 2 faze, cu | un total de 66 numere. | 9 Se cîștiga cu 3 numere din | 18 si, respectiv, 24 extra- | se: | ULTIMA ZI pentru a juca | numerele preferate : sîmbătă, | 2 august | | %

Next