Sportul, februarie 1987 (Anul 43, nr. 11543-11566)

1987-02-02 / nr. 11543

Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT Luni 2 februarie 1987 4 PAGINI - 50 BANI I ANUL XLIX - Nr. 11543 Alte succese de răsunet ale înotătoarelor in Franta TAMARA COSTACHE - ÎNCĂ O DATĂ CEA MAI RAPIDĂ DIN LUME, NOEMI LONG - CEA MAI BUNĂ PERFORMANŢĂ MONDIALĂ IA 400 MIXT! Totul pare, omeneşte vorbind, aţit de firesc în cazul Tamarei Costache. E, de-acum, obişnuinţă să aşteptăm mereu mai mult, adică mai repede, de la ea, chiar dacă nu sunt nici şapte luni din acea zi de 14 iunie cind tînăra prib­eşteancă uimea lumea nataţiei, coborîră o limită, 25 secunde şi 50 de sutimi. Record al lumii ! Apoi încă unul, chiar în aceeaşi zi, al treilea, al patrulea... Cind am aflat, cu puţine zile în urmă, de acel 25:08 de la Cannes. m­/M .is. de bună *seamă, că nimic nu .? mai firesc decit numele elevei lui Mihail Gothe pe tabela performanţelor de virf, din toate timpurile, la 50 m liber şi un bazin de 25 metri. Iar acum, cindi unica sutime de secundă (şi , ce înseamnă, concret, o sutime ? !) o mai desparte de trans­formarea unui alt vis de ieri, în realitate, cine, oare, poate nădăjdui mai îndreptăţit la trecerea actualei limite, de ea fixată — 25 de secunde, exact 25 — dacă nu Tamara ? O întrebare care ascultă, mai intîi, glasul raţiunii, totul măsurîndu-se atît de precis în acest sport cu ochii pe cro­­nometre, cu un răspuns ce nu exclude vocea inimii. Pen­tru că, nu-i aşa, cea mai rapidă înotătoare din lume este, indiferent de lungimea piscinei, o româncă. Şi de simbătă, în notaţia mondială a început să se vor­bească despre o altă probă românească, 4:31,36 insemnînd tot ce s-a obţinut mai bine în întreaga istorie a procedeu­­lui­ procedeelor : în „25 m“, americanca Caulkins reuşise, cu şase ani in urmă, un 4:33,44, in vreme ce recordul mon­dial în bazin de 50 m deci, este de 4:36,10. A ridicat in picioare tribunele la Paris, maramureşeanca Noemi Lung, sportiva de la care, nu cu multă vreme in urmă, puţini mai aşteptau ceva, pentru ca ea să dea adevărata măsură a valorii cam di cind cea mai bună prietenă a sa, nimeni alta decit puţin mai tinăra Tamara Costache, a devenit campioana sprintului pur. Cu cele mai bune rezultate in ■ anul mondialelor, atit la 200 cit şi la 400 m mixt, cu acest excepţional 1:57,10 la 200 m... liber, de vineri, cu altele încă, eleva lui Gheorghe Dimeca se arată, atit de convin­gător, o mare campioană. Noemi ■, cea mai bună perfor­meră din istoria mixtului, chiar dacă protocolul sportului îi răpeşti satisfacţia de a fi numită, azi, recordmana lumii, titlu ce poate veni numai in bazin de 50 metri. Atîta doar că de acum un record al lumii va fi cit se poate de fi­resc ii in cazul ei... (Geo RAEȚCHI). PARIS, 1 (prin telefon). Ma­rele concurs internaţional de înot desfăşurat, timp de trei zile, în bazinul de 25 m Bou­logne — Billancourt a pri­lejuit o nouă şi remarcabilă a­­firmare a sportivelor din Româ­nia. Intr-o companie selectă, Ta­mara Costache şi Noemi Lung au fost cele mai bune perfor­mere ale întrecerii, iar Stela Pura şi Andreea Sighiarto au reuşit, la rîndul lor, rezultate excelente. După ce în prima zi de întreceri Lung reuşise un valoros record naţional — 1 : 57,10 la 200 m liber (a doua a fost Debenderova (Bulgaria) cu 1 : 58,49, a treia Costache — 1:58,70, a patra Pura — 1 : 59,50), iar Pura îmbunătăţise, de asemenea spectaculos, per­formanţa anterioară la 800 liber, cu 8:25,81 (s-a clasat a doua în probă, după Grit Richter din R.D.G. 8:22,49), sîmbătă a fost o zi marcată de timpi de cea mai înaltă valoa­re, cu reprezentantele Româ­niei în prim-plan. Intr-o ten­tativă de record, Tamara Cos­tache a realizat 25,01, îmbună­tăţind cea mai bună perfor­manţă mondială la 50 m liber. In bazin de 25 m­, care-i apar­ţinea cu 25,08, în cursa de (Continuare in pag a 4-a) Noemi Lung şi Tamara Costache STEAUA BUCUREŞTI, VIRTUALĂ CAMPIOANĂ LA HOCHEI După turneul de la Miercurea Ciuc, încheiat sîmbătă seara, se poate spune că Steaua Bucureşti, distanţîndu-se la 17 p de a doua clasată, Sport Club, este virtua­lă campioană la hochei, ultimul turneu A/1, programat în aprilie, la Bucureşti, nemaiputînd să ai­bă repercusiuni asupra ocupantei primului loc. Alte fapte demne de a fi scoase în relief: schimbul de locuri intre Dinamo şi Sport Club (in favoarea formaţiei harghite­­ne, care a trecut — cel puţin deocamdată — pe locul 2), victo­ria Dunării asupra lui Dinamo şi oboseala manifestată de toate e­­chipele spre sfîrşitul întrecerii. Iată amănunte asupra ultimelor trei meciuri: Mircea TUDORAN (Continuare in vag a 4-a) Crosul, întrecere de sezon, pentru virstele, pentru mişcare in aer liber, pentru sănătate. Auto : V. CÎRDEI — Sibiu „Cupa Carpaţi“ şi finalele Daciadei la seid fond juniori ŞTAFETA ROMÂNIEI (m) O FRUMOASĂ VICTORIE INTERNAŢIONALĂ PREDEAL, 1 (prin telefon). Semnul cel mai­ potrivit că se­zonul sporturilor de iarnă a ajuns şi la noi In perioada de vîrf este faptul că la Predeal au început o serie de competi­­ţi­, interna şi internaţionale, care vor dura 10 zile. In fapt, forurile de resort procedează la o repetiţie generală (orga­nizatorică, propagandistică, de prelucrare a informaţiilor etc.)­­’n vederea evenimentului com­­petiţional principal — Sparta­lri­ad­a de iarnă a armatelor Prietene — găzduită tot aici între 25 februarie şi 3 martie. Se poate spune că în aceste zile se dă semnalul de intrare a complexului de pe Valea Rîşnoavei în circuitul competi­­ţional internaţional. Primele evenimente s-au desfăşurat sâmbătă şi dumini­că, unul internaţional, „Cupa Carpaţi“ şi unul naţional, fi­nalele pe ţară ale „Daciadei“ la schi fond, ambele concomi­­tente şi adresate juniorilor. De peste hotare au fost prezenţi alergători din Bulgaria şi Ceho­slovacia (numai cu echipe masculine). Punctul de interes al întrecerii internaţionale l-a constituit confruntarea tineri­lor noştri performeri cu cei din Cehoslovacia, foarte valo­roşi. Era interesant de consta­tat dacă se vor mai repeta ma­rile diferenţe înregistrate la defavoarea tinerilor noştri fon­­dişti in ediţiile precedente ale competiţiei. De astă dată, hw erorile n-au mai stat la Cea. E adevărat că proba individuală da 13 km a revenit cehoslova­cului Kuba­ta, dar Viorel Pon­tropa s-a clasat pe locul doi înaintea altor doi alergători c­a aceeaşi ţară, şi ei cu certe ca­­lităţL In schimb ştafeta noas­tră s-a impus a doua zi dar autorii principali ai acestui frumos succes fiind schimbat­­, Valentin Cacina, care şi-a în­trecut perechea cu 20 de se­cunde (diferenţa fiind păstrată în schimburile doi şi trei) şi acelaşi Şotropa, care a conso­lidat in ultimul schimb poziţia echipei României (29:51 — cel mai bun timp individual al cursei) şi luîndu-şi o frumoasă revanşă asupra celui care-l pe­­trecuse cu o zi înainte. Finalele Daciadei la ju­nioare au oferit tinerei Ileana Hangiu prilejul unei noi de­monstraţii a talentului său. Ea a cucerit fără probleme am­bele titluri la­ junioare mari şi mici. Au urmat-o în bloc colegele din lotul olimpic, care se pregătesc la Predeal, și, la Radu TIMOFTE (Continuare in pag 2-3) LOTUL OLIMPIC DE FOTBAL A PLECAT. IERI, ÎN ITALIA Cele c­teva zile de pregătiri comune ale lotului olimpic de fotbal, efectuate în Capitală, s-au încheiat simbătă. Au avut loc antrenamente cu caracter fizic şi, pe cît a permis starea terenurilor acoperite cu zăpa­dă, teh­nic şi tactic. Joi, cum am anunţat,­ s-a disputat şi un meci de verificare, în compa­nia divizionarei „C“ C.F.R. — I.A.C.P.R. Lotul olimpic se grăbește. De ce ?... Constantin ALEXE (Continuare in pag 2-3) (Continuare in pag 2—3) \\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ Divîxiils A de feassinet UN RIDICAT NIVEL SPECTACULAR IN DiROYUl MASCULIN La feminin, patru victorii cu 2-0 Campionatele Republicane de baschet au programat, sîmbătă şi duminică, întrecerile etape­lor a XV-a la băieţi şi a XI-a la fete. In derbyul diviziei masculine A, Steaua a realizat o dublă victorie în faţa forma­ţiei Dinamo, rezultat în urma căruia prima echipă a obţinut un avans de două puncte în clasament : 58, faţă de 56 ale dinamoviştilor. în rest, clasa­mentele nu au înregistrat mo­dificări importante. Rezultate şi unele amănunte : MASCULIN GRUPA 1­6 STEAUA — DINAMO 2—0 , 81—74 (39—31) şi 89 33 (42—43). Cu aceste două victorii, for­maţia din Calea Plevnei şi-a asigurat un avans important în lupta pentru cucerirea titlului de campioană. Spunem aceasta deoarece, în ultimele trei partide pe care le mai au de disputat în actuala ediţie a întrecerii cu principala­ con­tracandidată la titlu, Dinamo Bucureşti, steliştii mai au ne­voie de o singură victorie care să le asigure succesul final, în timp ce dinamoviştilor le este necesară cîştigarea tuturor me­ciurilor. Sîmbătă am urmărit o parti­dă „aprinsă“, ca întotdeauna cind se întîlnesc cele două formaţii fruntaşe ale baschetu­lui nostru. Scorul a alternat la diferenţe mici. In min. 16, Dinamo avea un punct în plus : 27—26, dar finalul re­prizei a aparţinut campionilor, care au realizat, în special prin Reissenbüchler, o suită de coşuri.­ La reluare, a fost rîndul dinamoviştilor să aibă o revenire spectaculoasă, şi, după numai 4 minele, scorul a devenit egal : 40—40. Apoi s-a mers cap la cap, şi în min. 38, 72—72. în­­ ultimele două minute, Crănişteanu a reuşit un coş de trei puncte, cît o victorie, care a fost în­tărită în final de realizările lui Cernat şi Ardelean. Duminică, publicul spectator (care a început din nou să prindă gustul meciurilor Steaua — Dinamo) a urmărit un joc frumos, aprig disputat, cu reuşite aplaudate din par­tea jucătorilor ambelor echi­pe. Dinamo a avut conducerea pe tabela de scor în -etarea majoritate a timpului, uneori la diferenţe apreciabile : 24—16 (min. 10), 37—23 (min. 16), şi se părea că nu va rata victo­ria, dar de fiecare dată cind trebuia să-și consolideze avan­tajul. Bârfau­lescu, David, Vine­rearm sau Uglai au ratat din poziţii favorabile. De par­tea cealaltă, campionii nu s-au împăcat nici o clipă cu postura de învinşi şi, avind în Costel Cernat acelaşi bas­chetbalist de excepţie, au re­venit de fiecare dată, cîşti­­gind într-un final pasionant în care aportul conducătorilor de joc Brăneşteanu şi Nolo- Iiţchi (bine rulaţi de antrenori) a fost determinant. Dinamo a pierdut această partidă tocmai fiindcă i-a lipsit un „dirijor“ de valoare, iar Dq£r Nicules­­cu nu poate suplini, singur, lipsurile colegilor săi, din­tre care doar Iacob s-a mai evidenţiat. Au marcat : Er­murachie 8 + 19, Ardelean 8 + 10,­­­eissenbüchler 8+10, Cer­nat 29 + 29, Căpuşan 4 + 0, Opşitaru 14+8, Netoliţchi 2 + 9 şi Brănişteanu 8 + 4 pentru Steaua, respectiv Vinereanu 8+2, Bărbulescu 8 + 1, Nicules­­cu 20 + 25, Ionescu 6 + 13, Iacob 11 + 18, Uglai 8+9, David 7+13, Constantin 6+2. Au arbitrat bine cuplurile I. Antonescu — N. Constanti­­nescu şi M. Aldea — I. Olaru. Paul IOVAN ICED CS­S 4 BUCUREŞTI — FARUL CSS 1 CONSTANŢA 1—1 : 91—95 (38—46, 86—86) şi 101—84 (64—36). Desfăşurat în sala Construcţia ICED, primul meci a oferit o dispută echili­brată, cîştigată de constănţeni după prelungiri. Şi pînă atunci ei au condus majoritatea tim­pului, dar bucureştenii izbuti­seră să egaleze în minutul 40 prin coşurile înscrise de C. Ioan. Ieri, ICED a evoluat evi­dent mai bine şi, drept urma­re, a cîştigat la o diferenţă e­­dificatoare. Cosgeteri : Tzachis Aruncă la coş juniorul R. Reissenbü­chler, in faţa căruia Al. Vinereanu a intervenit cu Intirziere. Fază din meciul Steaua — Dinamo. Foto : Iorgu BĂNICĂ

Next