Sportul, aprilie 1987 (Anul 43, nr. 11593-11618)

1987-04-01 / nr. 11593

OruffL , VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU, împreună cu tovarăşa ELENA CEAUŞESCU. în republica Mair Marţi, 31 martie, la bordul navei prezidenţiale „Kokolo“ au avut loc convorbiri oficiale între tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Itomân, preşedintele Republicii Socialis­te România, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, şi preşedintele fondator al Miş­cării Populare a Revoluţiei, preşedintele Republicii Zair, Mobutu Sese Seko. In timpul convorbirilor au fost analizate stadiul şi pers­pectivele relaţiilor româno-zai­­reze, cei doi şefi de stat subli­niind progresele înregistrate în întărirea prieteniei şi colabo­rării dintre România şi Zair. în acest sens, a fost relevată buna conlucrare dintre cele două ţări pe plan politic, economic şi în alte sfere de activitate, apreci­­indu-se că există premise fa­vorabile pentru intensificarea colaborării şi cooperării rom­â­­no-zaireze, în numeroase do­menii de interes comun. A fost evidenţiată hotărîrea comună de a se identifica noi căi şi modalităţi care să ducă la in­tensificarea colaborării bilate­rale, a cooperării în producţie şi a schimburilor comerciale, pe baze reciproc avantajoase. Convorbirile se desfăşoară în­­tr-o atmosferă de stimă, pre­ţuire şi caldă prietenie, de în­ţelegere reciprocă. •­ Preşedintele Republicii So­cialiste România, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, şi tovarăşa Elena Ceauşescu au avut în continuare, marţi dimineaţa, după întîlnirea în plenul ce­lor două delegaţii, convorbiri cu preşedintele Republicii Zair. Mobutu Sese Seko, împreună cu şeful statului zairez se afla doamna Mobutu. Convorbirile purtate şi în a­­cest cadru au relevat dorinţa comună de a se acţiona în di­recţia extinderii colaborării şi cooperării în producţie pe baze stabile şi de lungă durată, pre­cum şi pentru realizarea unor importante obiective econo­mice. ★ în cea de-a doua zi ■ a vi­zitei oficiale de prietenie pe care tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii So­cialiste România, împreună cu tovarăşa Em­ma Ceauşescu, o întreprinde in Republica F­air au fost înscrise noi şi semnifi­cative momente, care au pus în lumină spiritul de înţelegere reciprocă şi caldă prietenie ce caracterizează relaţiile dintre cele două ţări şi popoare. în dimineaţa zilei de marţi preşedintele Nicolae Ceauşescu ^ şi tovarăşa Elena Ceauşescu , însoţiţi de preşedintele Mobutu 0 Sese Seko si doamna Mobutu. ^ au făcut, la bordul navei „Ko- -5 kolo“, o călătorie pe fluviul ^ Zair. ^ în portul Onatra, unde a­u avut Ioc îmbarcarea la bordul ^ navei, înalţii oaspeţi au fost ^ salutaţi cu onoruri militare. ^ în timpul călătoriei pe flu- ^ viul Zair, preşedintele Nicolae ^ Ceauşescu şi tovarăşa Elena ^ Ceauşescu s-au întreţinut cordial ^ cu preşedintele Mobutu Sese ^ Seko si doamna Mobutu. 0 Cei doi şefi de stat au avut ^ un larg schimb de păreri în probleme esenţiale ale co­­laborării dintre România si 0 Zair. ^ La bordul navei, în onoarea !? înalţilor oaspeţi a fost oferit ^ un dejun în cadrul căruia a continuat dialogul la nivel 0 înalt ce se desfăşoară sub ^ semnul stimei şi înţelegerii ^ reciproce, al dorinţei de a i; promova bunele relaţii dintre ^ ţările şi popoarele noastre. S. La încheierea călătoriei de 0 fluviul Zair, nava prezidenţială 0 s-a oprit la N’sele, centru­l istoric al Mişcării Populare a ^ Revoluţiei din Zair. în cursul după-amiezii de ^ marţi, înalţii oaspeţi români ^ s-au reîntors la Kinshasa fi ★ 0 Preşedintele Republicii So ^ cialiste România, tovarăşul ^ Nicolae Ceauşescu, s-a întilnit, 0 marţi după-amiază, cu repre-­­ zentanţii principalelor corpora- ?­ ţii de stat şi firme particulare ^ din Zair. ^ în numele Asociaţiei naţiuna- fi­le a întreprinderilor din Zair ^ vicepreşedintele acestui orga- ^ nism, Senja Kitenge, a salutat 2 şi a adus un cald şi respectuos 0 omagiu preşedintelui Nicolae 0 Ceauşescu, a exprimat deose- ^ bita gratitudine pentru această 1: intîlnire. 0 în cadrul întîlnirii a luat şi cuvîntul preşedintele Nicolae ^ Ceauşescu. ^ Preşedintele Nicolae Ceauşesc­­i a adresat invitaţia ca o dele­­­gaţie a Asociaţiei naţionale a ^ întreprinderilor din Zair, în­­ frunte cu președintele său ^ facă o vizită în România. ^ Tovarășul Nicolae Ceaușesci ^ a urat o colaborare bună între ^ întreprinderi românești si zai | reze. între România si Zair în încheierea întîlnirii. cat ^ a decurs într-o atmosferă de ^ cordialitate, sub semnul dorin- ^ tei comune de a dezvolta tot­­ mai puternic raporturile eco- i­­nomice dintre cele două ţări, 1. preşedintele Nicolae Ceauşescu s-a întreţinut cu personalităţi ^ ale vieţii economice zaireze.­­ MAREA COMPETIŢIE NAŢIONALĂ LA UN NOU­ START Luna aceasta porneşte la drum etapa de vară a celei mai mari întreceri polisportive pe­ care a cunoscut-o mişcarea sportivă ro­mânească. De fapt, este — desigur — impro­priu să vorbim, acum, la 10 ani de la de­clanşarea Daciadei, de un nou start al a­­cesteia. Marea competiţie naţională este — şi trebuie să fie — prin substanţa şi rostuirea ei, prin destinul ce i s-a dat la ceasul înfi­inţării, din iniţiativa secretarului general al partidului, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, o permanentă vie, tumultuoasă, tot mai cu­prinzătoare. Ca un mare fluviu cu mii şi mii de afluenţi ce nu seacă niciodată şi care răspîndesc în jur vigoare, sănătate, viaţă... Şi dacă, totuşi, printr-o licenţă, vorbim de un nou start, este pentru că Daciada îmbracă acum, la schimbarea sezonului, veşminte noi ,,Marele fluviu“ al mişcării noastre sportive primeşte, de-acum, din surse mai bogate, o dată cu venirea primăverii, ,,afluenţi“ care ii vor urca sensibil cotele. Fiindcă aprilie este luna pe parcursul căreia, pretutindeni in ţară, se trece de la sporturile specifice sezonului rece la cele — mai numeroase — practicabile la temperaturi crescute. Cu efective ce trebuie să fie, firesc, mai mari, cu frecvenţe sporite ale activităţilor, cu in­tensităţi mai mari, cu mai multă şi explica­bilă poftă de mişcare, de practicare a exer­­ciţiilor fizice şi sportului în aer liber din partea unor mase mai largi de oameni de toate vîrstele. Iată de ce, la această trecere de ştafetă de la etapa de iarnă la cea de vară, in sezonul înnoirilor, trebuie să înflorească peste tot iniţiativele organizatorilor din cercurile şi asociaţiile sportive ce fiinţează pe lungi toate colectivele : în grădiniţe, in şcoli şi fa­cultăţi, în întreprinderi şi instituţii, la oraşe sau la sate. Pentru că de aici, din unităţile de bază ale mişcării sportive, îşi trage seva marea competiţie naţională. Iar aceste iz­voare trebuie să pulseze permanent pentru ca, in final, debitul şi rodnicia Daciadei — ca generatoare de vigoare şi sănătate, de voie bună şi optimism, de noi valenţe edu­cative in rîndul tinerei generaţii, al tuturor oamenilor muncii — să fie cele preconizate. „Fie ca Daciada să devină tot mai mult ca­drul de manifestare a energiei, elanului şi optimismului revoluţionar al tineretului pa­triei, al cetăţenilor ţării, ca ea să contribuie tot mai mult la afirmarea capacităţilor cre­atoare ale poporului nostru, la educarea conştiinţei socialiste a maselor“, spunea ini­ţiatorul ei, tovarăşul Nicolae Ceauşescu. Este un îndemn care trebuie să stea mereu in atenţia celor ce se ocupă de activitatea sportivă din cadrul Daciadei, pentru ca marea competiţie naţională să fie „un foc continuu“ al mişcării sportive Numai astfel ea poate ridica cotele eficienţei educativ-formative şi, deopotrivă, ale marii performanţe. Aurelian BREBEANU JUNIORII ROMÂNI SUNT GATA PENTRU EUROPENELE SF HOCHEI -de vorbă cu STELIAN RUSU­, antrenorul principal , Patinoarul „23 August“ din Capitală a îmbrăcat haine de sărbătoare în vederea Campio­natului European de hochei pentru juniori (grupa B), pînă la al cărui start au mai rămas doar două zile. Pe dreptunghiul de gheaţă se află lotul Româ­niei, sub conducerea antrenori­lor Stelian Rusu — principal şi remus Bianu — secund. După ce se dă ,,liber“, invi­tăm la o scurtă discuţie pe an­trenorul principal. — Aveţi emoţii, tovarăşe Rusu ? — Nu, nu am. — Nu vreau să fiu insinuant, dar şi colegii dv. de la tineret şi seniori ne-au declarat la fel. Şi aţi văzut ce a ieşit!.. — Cînd au stat de vorbă cu cronicarii de hochei nu ştiau că vor fi atîtea indisponibili­tăţi. Aveau motive să fie opti­mişti. — Dumneavoastră aveţi mo­tive ? — Da. Lotul este gata pen­tru întrecerea europeană, apt de joc, cu pregătirile încheiate. Am terminat omogenizarea li­niilor şi ultima săptămînă am dedicat-o părţii tehnico-tactice —­ Apropo de omogenizare­­ ştiu că aţi dat, in ultimul mo­ment, 6 jucători la lotul de ti­neret, pentru mondiale... — Şi unul la seniori, pe Dă­­nuţ Popovici... — I-aţi recuperat pentru „eu­ropene“ ? — Ei au fost pregătiţi cu e­­chipa de juniori, au lipsit doar două săptămîni şi au avut timp de la întoarcere, să se integre­­ze. Mă refer la cei şase. Po­povici vine astă-seară. — Am văzut antrenamentul de azi. Nu a fost cam moale ? Mă gîndesc la felul cum se joacă, în general, la noi... — Testarea făcută de medi­cul totului, dr. Ari­ton Biro, ne-a dus la concluzia că, fiind cu două zile înaintea startului, trebuie să mai scădem curba efortului. Anul trecut am ter­minat pregătirea în forță şi e­­chipa a fost obosită în prima parte a europenelor. — Sezonul acesta a fost fa­vorabil pregătirii pentru euro­pene ? Mircea COSTEA (Continuare in pag a 4-a) SUB SEMNUL MUNCII PUTERNIC ANGAJATE Rezultate frumoase, proiecte îndrăzneţe, mari speranţe ! La recenta plenară a C.J.E.F.S. Suceava s-au spus destule lucruri frumoase des­pre Clubul Sportiv Municipal (C.S.M.), expresie ale unor fap­te şi izbînzi sportive care i-au adus faima în ţară şi chiar peste hotare. Apreciat ca un club fanion al judeţului, C.S.M Suceava are o secţie de nivel olimpic la lupte greco-romane trei secţii de nivel interna­ţional — atletism, înot şi volei — şi patru de nivel naţional. Bilanţul de muncă şi per­formanţe al clubului în anul 1986 înseamnă promovarea a 15 sportivi suceveni în loturile naţionale de atletism, lupte fotbal, hochei, înot şi rugby iar dintre aceştia unii sunt maeştri internaţionali ai spor­tului şi candidaţi olimpici. De subliniat că, pe lingă ei, s-au afirmat destui sportivi tineri cu clasificări sportive. Pe plan Internaţional, spor­tivii de la C.S.M. s-au remar­cat la lupte greco-romane, prin Ilie Matei, care s-a clasat pe locul III la C.E. de seniori şi Crin Ion Ieremiciuc, ocupantul locului III la C.E. de tineret. Rezultate frumoase au obţi­nut şi atleţii Victor Iacoban (800 m) şi Violeta Beclea (800 m) la Balcaniada ’86, unde au ocupat locurile II şi, respectiv, III. Puncte preţioase i-au fost aduse clubului şi de înotătorul Romeo Macovei (actualmente la Dinamo), medaliat cu argint Reportaj la C. S. M. Suceava la Balcaniadă, prima medalie adusă tinerei nataţii sucevene care se afirmă viguros în ul­timul timp. Tot pe linia con­firmării internaţionale să-i a­mintim pe vole­balistu Ga­briel Mărginean, component al echipei naţionale de tineret, o­­cupanta locului II a C.E. şi I la Balcaniadă şi pe Haralambie Dumitraş, component al echipei naţionale de rugby, crescut şi format la C.S.M. (actualmente la Buzău). în ceea ce priveşte activita­tea competiţională internă, re­prezentanţii C.S.M. Suceava au cucerit patru titluri de cam­pioni naţionali, prin aceiaşi luptători Ilie Matei şi Ion Iere­­miciuc, prin atleţii Victor Ia­­coban şi Marius Mihăilescu (marş), iar Marius Andruşcă a stabilit un nou record de se­niori la aruncarea greutăţii pe teren acoperit. Din grupul frun­taşilor îi mai evidenţiem pe atleţii Constantin Palmaru, Constantin Ciutac, Eugen Enă­­chioiu, Nicolae Ştir, Mariana Iftimie, Maria Răuţ, iar de la înotători pe Marius Doroftei şi Iulia Pantelimon, de la patinaj-role pe Adrian Smochi­nă, ocupantul locului doi la Campionatul Republican de ju­niori. Rezultate bune au obţinut şi sportivii componenţi ai e­­chipelor de rugby, hochei, vo­lei, fotbal. Acesta ar fi, în mare, ta­bloul reuşitelor activităţi spor­tive la acest inimos club Pen­tru a afla amănunte despre modul cum este organizată munca, ce orientare i se dă, ce perspective de performanţă i se întrevăd ne-am adresat Elena DOBINCA (Continuare in pag 2­3) Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! g ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT ! ANUL XLIII — Nr. 11 593 1­4 PAGINI — 50 BANI | Miercuri 1 aprilie 1987 însemnări după Sinaia Cupei României la handbal feminin MUREŞUL Tg. MUREŞ-REVELAŢIA EDIŢIEI JUBILIARE Ediţia jubiliară (a X-a) din acest an a Cupei României la handbal feminin — pe lingă celelalte aspecte noi pe care le-a adus — a marcat un salt calitativ ce i-a fost conferit de faptul că meciurile semifi­nale s-au jucat tur-retur. A fost o idee fericită a federa­ţiei de specialitate, avantajoasă pe multiple planuri : propagan­distic, de ordin material (mai ales în contextul necesităţii autofinanţării) şi, nu în ultimă instanţă, pe planul pregătirii cîteva meciuri în plus contînd enorm pentru experienţa com­petiţională a unei jucătoare. La Craiova, duminică dimi­neaţă a avut loc o finală ine­dită în Cupa României, întîl­­nindu-se o formaţie de patru ori cîştigătoare a trofeului Ştiinţa Bacău, şi o alta care a ajuns în premieră în ultimul act : Mureşul IMATEX Tg. Mu­reş. A învins, se ştie, Mureşul, echipă a cărei maturitate teh­nică, fizică şi psihică i-a per­mis să domine cu autoritate, cu excepţia cîtorva momente ale partidei, cînd Ştiinţa a condus doar în cîteva rînduri. A fost o victorie a ECHIPEI — nici nu s-ar fi putut altfel — care a dovedit o instruire a­­preciabilă. De bună seamă, in­dividualităţi existau în compo­nenţa lotului tîrgmureşan şi cu un an, şi cu doi, şi cu trei ani în urmă. Atunci de ce abia acum s-a produs saltul calita­tiv ? Răspunsul îl găsim în fap­tul că la conducerea tehnică a venit Eugen Bartha, unul dintre cei mai valoroşi teh­nicieni ai handbalului nostru feminin, contribuţia experimen­tatului antrenor fiind majoră la poposirea în premieră a pre­ţiosului trofeu la Tg. Mureş. La rîndul lor, jucătoarele a­re­ Ion GAVRILESCU (Continuare in cap 2-3) FRUMOSE SUCCESE UE CIMIKSEEIO# tl GMtlilflS­WSlN­ Primele participări ale gim­nastelor noastre la concursuri internaţionale în acest an au consemnat şi primele succese • Astfel, Daniela Silivaş a dominat cu autoritate tradiţio­nalul turneu de la Avignon (Franţa), clasîndu-se pe primul loc la individual compus (30 concurente din 13 ţări) cu 39.800 p (10 la paralele şi bîrnă şi 9.90 la sărituri şi sol note ri­dicate care o situează in frun­te la toate aparatele). • în concursul internaţional organizat de ziarul ,,l’Humani­­te“, la Paris şi Lyon. Mădălina Tănase şi Laura Cutina s-au situat pe locul I la sărituri respectiv bîrnă, ambele mai ureînd cite o dată pe podium (Mădălina locul II la sol, iar Laura locul III la paralele). La rîndul lor, băieţii au cucerit si ei trei locuri III Ermlian Nicula la inele si paralele Ma­rian Colăcel la sărituri. I

Next