Sportul, aprilie 1987 (Anul 43, nr. 11593-11618)

1987-04-01 / nr. 11593

jSoftovtijf ifi viaţa cvtitiietHfi Rubrică rezervată elevilor $h studenților ECHIPELE DE BACCHIEI S-AU PREGĂTIT CA PENTRU... SESIUNE! Avem noi la Galaţi un cores­pondent care, dacă ar fi să transmită cea mai disputată, cea mai electrizantă finală de Campionat Mondial, s-ar emo­ţiona, s-ar entuziasma tot atît cum m-aş emoţiona eu urmă­rind o cursă de raci pe 10 metri (marşarier, desigur). Ei, bine, luni dimineaţă, cind ne-a chemat la telefon, Telemac Si­­riopol a început pe nerăsuflate. • Timp de patru zile, sala sporturilor Universitatea a găz­duit o frumoasă întrecere care a entuziasmat... • Ce-a făcut ? l-am întrerupt • A entuzias­mat spectatorii ? Bănuiesc că nu te aflai... printre ei 9 Nu mi-a scăpat un meci ! 9 De care meci ? 9 De baschet stu­denţesc 9 E o explicaţie. Te ascult în continuare... 9 Aşa­dar, sala Universitatea a găz­duit, în condiţii excelente, asi­gurate de Centrul Universitar Galaţi, turneul final al Cam­pionatului Republican universi­tar de baschet masculin. Desfă­şurată sub egida Daciadei şi dedicată aniversării a 65 de ani de la crearea U.T.C. şi a 30 de ani de la înfiinţarea U.A.S.C.R., competiţia s-a bucurat de o largă audienţă, oferind partide deosebit de interesante. La a­­cest turneu final au fost pre­zente 13 echipe Studenţeşti... 9 14 echipe 1­9 13, reprezen­tativa de baschet a studenţilor din Tg. Mureş nu s-a prezentat. 9 Vreo explicaţie ? 9 Nici o explicaţie ! Deci, au fost pre­zente 13 echipe studenţeşti din diferite centre universitare din ţară, „team"-uri redutabile, in­ternaţionale 9 N-am înţeles ultimul cuvînt... 9 Internaţio­nale în sensul că multe echipe aveau în componenţă şi stu­denţi de peste hotare care în­vaţă în ţara noastră 9 Cine a cîştigat ? 9 Răbdare, că zic: în ultima zi a turneului, me­ciurile pentru locurile 1—4 au fost deosebit de atractive, dînd cîştig de cauză formaţiei Uni­versitatea Galaţi 9 Ştiu, antre­nor lector univ. Constantin Hînsa 6 Exact! In partida fi­nală cu Institutul de Mine din Petroşani, echipa gazdă — ga­lerie nemaipomenită ! — a ob­ţinut victoria cu 88—44, intrind astfel in posesia trofeului. Pen­tru locurile 3—4 : Politehnica Cluj-Napoca — Universitatea Braşov 89—71. Cele mai bune prestaţii : C. Laza, G. Badiu, V. Moga (Galaţi), V. Guţă (Pe­troşani), C. Meşter (Medicina Cluj-Napoca) 9 Cam asta ar fi, nu ? 9 Nu ! Trofeul pentru cel mai tehnic jucător i-a fost oferit studentului Florin H­iat (Politehnica Cluj-Napoca), iar titlul de cosmeter i-a revenit lui Traian Botnar (I.M.F. Bucureşti) 9 Ai un cuvînt, o imagine frumoasă, aşa, de în­cheiere ? 9 Am. Arbitrii, care în acest adevărat maraton bas­­chetbalistic, au condus excelent: I. Petruţiu (Bucureşti), C. Co­­măniţă, V. Roiniţă şi A. Pricop (Galaţi)... •­ Interesant, deosebit de atră­gător a fost şi turneul final al Campionatului Republican uni­versitar de baschet feminin, desfăşurat — concomitent — la Cluj-Napoca. Vom reveni, de­sigur, cu amănunte de la aceas­tă mereu frumoasă competiţie studenţească. Pînă atunci, cele mai bune patru echipe: Uni­versitatea Cluj-Napoca (cîştigă­­toarea turneului), I.M.F. Cluj- Napoca, Universitatea Bucu­reşti şi Politehnica Bucureşti. (V. Tr.) TURNEUL SPERANŢELOR OLIMPICE LA TENIS Cel puţin timp în urmă, în să­lile „23 August" şi Progresul din Capitală s-a încheiat Turneul speranţelor olimpice la tenis. Întrecere în premieră organizată de federaţia de specialitate, prin Centrul Republican de pregăti­re. Concursul a reunit pe cei mai buni jucători şi jucătoare din ţară (11, 12 şi 14 ani). Scopul turneului ? Desigur, o verificare a potenţialului schimbului de mîine, avînd în vedere noul sta­tut al „sportului alb", devenit, lată, olimpic. Acţiunea s-a În­scris pe linia orientării generale a mişcării sportive din ţara noastră, de permanentă preocu­pare pentru asigurarea eşalonu­lui viitorilor performeri. Disputat după sistemul tur­neu (fiecare cu fiecare, în ca­drul categoriilor de vîrstă res­pective), concursul a scos în evidenţă jocul aproape complet, orientarea tehnico-tactică şi con­cepţia de joc sănătoasă a mul­tor jucători, în special a băieţi­lor de 14 ani. Aceştia se numesc Dinu Pescariu (TCR), Andrei Pavel, Stelian Gima (ambii CSŞ 2 Constanţa), Bogdan Poia (CSŞ Reşiţa), Ovidiu Pragomir (Di­namo Braşov) şi Stelian Stânilă (Progresul). „Cu o pregătire fi­zică si tehnico,tactică corespun­­zătoare si un calendar competi­­tional bine pus la punct, aceşti tineri jucători pot astupa golul existent de mai mulţi ani in tenisul nostru masculin" — ne-a spus Alexe Bardan, antrenor co­ordonator al Centrului Republi­can de pregătire. In aceeaşi ca­tegorie de remarcaţi intră şi Cson­­gor Bibza (Constructorul Cluj- Napoca, 11 ani, cu un joc ma­tur), Cătălina Cristea (Dinamo, 12 ani, se detaşează printr-un te­nis inspirat), Patrie Ceuca (Me­canica Bistriţa, 12 ani, fără Bot pierdut), Mirela Ivănceanu şi Monica Boaghe (ambele Dinamo, 11 ani), Monica Năstase (TCR, 14 ani, foarte constantă, dar cu cîteva lacune tehnice), Andreea Vane (Electrica Timişoara, 14 ani, o plăcută surpriză, practi­că un joc fantezist, dar şi în forţă). Concluzionînd, putem afirma că băieţii s-au făcut remarcaţi la acest prim turneu al speran­ţelor noastre olimpice printr-un joc superior calitativ celui prac­ticat de fete. Aşadar, olimpicii '02 bat in­sistent la porţile afirmării. Tar olimpicii '96 se află şi ei pe un drum bun. Poate — cine ştie ? — ei vor face ca soarele să mai răsară o dată și pentru tenisul românesc... Doina STÂNESCU ADMINISTRAȚIA DE STAT LOIO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ­ ­ CIŞTIGURILE CONCURSU­LUI PRONOSPORT DIN 29 MAR­TIE 1987. Cat. 1 (13 rezultate) : 4 variante 25% autoturism „Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 (12 re­zultate) : 12 variante 100% a 14.111 lei și 197 variante 25% a 3.528 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 236 variante 100% a 1.224 lei şi 3.764 variante 25% a 306 lei. Report la categoria 1 : 296.189 lei. Autoturismele „Da­cia 1300“­­au fost obţinute de par­ticipanţi: Avasilichioaie Ionel din Dorohoi, Rusu Nicolae din Constanţa Moldoveanu Nicolae şi Lincoln Eugen din Bucureşti. 9 TRAGEREA OBIŞNUITA PRONOEXPRES de astăzi, miercuri, 1 aprilie, va avea loc in Bucureşti in sala clubului din str. Doamnei nr. 2, începînd de la ora 15,50. Desfăşurarea tragerii va fi transmisă la radio, pe pro­gramul I, la ora 16,15. Cei intere­saţi pot audia radiodifuzarea în reluare a numerelor extrase, la o­­ra 23, pe programul I, şi mîine, joi, 2 aprilie la ora 8,55, pe acelaşi program. „ ASTAzi şi MIINE vă mai pu­teţi juca numerele favorite la tragerea obişnuită LOTO a acestei sâptămîni, de vineri, 3 aprilie. Vă reamintim că, în ultima vreme, aceste trageri au oferit nume­roase şi frumoase câştiguri, con­­stînd In autoturisme şi bani. 9 Desigur că o importantă ac­ţiune pe agenda acestei săptămîni este TRAGEREA LOTO 2 de du­minică, 5 aprilie. 9 LOZUL în PLIC vă oferă zil­nic, cu cea mai mare operativi­tate şi într-un mod cît se poate de simplu, cîștiguri dintre cele mai frumoase. Concursurile Republicane de biatlon ale juniorilor mici p­e r­omaua Dîcun. A DOMINAT ÎNTRECERILE Să fie la mijloc atracţia Între­cerii nu doar cu cronometrul, ci şi cu alb-negrul ţintelor? Cert este că a impresionat plăcut e­­mulaţia produsă la nivelul ju­niorilor mici ai biatlonului nos­tru, constatată cu prilejul recen­telor concursuri Republicane disputate la Valea Rîşnoavei : "8 de concurenţi In proba de 10 km, tot atîţia în cea de 12 km Mai numeroşi decît cei din con­cursul rezervat juniorilor mari ori — spre mai bună exemplifi­care — de 4 ori mai mulţi decit finalistele campionatului naţional de schi fond senioare... Deci, numeric, putem vorbi de un schimb de mîine mai bine re­prezentat în această disciplină. Şi credem că nu suntem­ departe de adevăr dacă afirmăm că şi valoric. Fiindcă, iată, nu mai departe decit în proba de 10 km, cîştigătorul juniorilor mici, Va­lentin Velea, a realizat un timp cu care ar fi „venit“ în primii 10 la juniori mari, iar la trage­­r­e în poligon a avut un punctaj superior chiar învingătorului la juniori mari ! Nu e mai puţin adevărat şi este fapt Îmbucură­tor că noua generaţie pune un accent mai mare pe Calitatea preciziei în poligon, cerinţa de primă importantă la biatlonul international. în fine, te mai notăm comportarea bună a re­prezentanţilor CSM Dinamo nov, care au dominat clar intre­­cerile, prezentînd în concurs sportivi bine pregătiţi şi, mai ales, de certă perspectivă. De altfel, modu­l în care se lucrea­ză în centrul de la Rîşnov va constitui o temă pe care o vom aborda mai detaliat nu multă vreme. Pină atunci, să-i numim pe primii clasaţi acum : 10 km : 1. Valentin Velea (CSȘ Dinamo Rîşnov) 33:05.0 (2), 2 Paul Verman (CSȘ Dinamo Rîş­nov) 39:33,6 (5), 3. Vasile Zaha­­ria (ASA Braşov) 39:43,9 (2). 12 km : 1. Paul Verman 49:58,5 (2), 2. Vasile Zaharia 52:53,2 (4), 3. Marius Cimpoia (CSS Dinamo Rişnov) 53:15,1 (3). Sorin SATMARI SĂRITORII DE LA C.S.S. TRIUMF AU CUCERIT „CUPA SPERANŢELOR Un număr ridicat de partici­panţi (93), întreceri atractive (unele de nivel tehnic ridicat), organ­zare foarte bună — aces­tea au fost caracteristicile Con­cursului Republican de sărituri „Cupa speranţelor", rezervat co­piilor. Competiţia, găzduită de bazinul „Olimpia“ din Sibiu, a fost cîştigată de echipa CSM Triumf Bucureşti (antrenori : N. Sparios, Elena Timar, Ana Neicu şi Doina Rusan), dar merite deo­­sebite au şi copiii de la CSM Sibiu (antrenoare : Angela Po­­pescu), care au ocupat nu mai puţin de 11 locuri­­ (din cele 18 disputate). S-au evidenţiat desigur, în primul rînd cîştigă­­torii, dar în afara lor s-au mai distins, printre alţii­, componen­ţii formaţiei învingătoare : An­dreea Nicolaea, Ileana Dragomir Andreea Josescu, cosmina Voi­­nea, Catrinel Oprişan, Gh. San­du, Gh. Dumitru, V. Dumitru şi Liviu Spirea. Am mai remarcat faptul că unii Participanţi au abordat cu curaj şi... succes sal­turi cu coeficient de dificultate ridicat (3.0), cum este cazul Io­­nicăi Tudor şi al lui Ionuţ Her­­laş (ambii de la Lie. ind. 37) care au executat (de la platfor­mă 5 m) dublu salt şi jumăta­te înapoi grupat. Cuvinte frumoase şi despre corpul de arbitri (M. Opriş, An­ca Mureşan, I. Dies, C. Drăgoi şi Manuela Benciu) care, în con­diţiile oficierii timp de 8—10 ore aproape non-stop, au asigurat buna desfăşurare a competiţiei. Cîştigătorii (în ordinea probe­­lor : trambulină 1 m, trambuli­nă 3 m, platformă) — băieţi, cat. 1 : I Herlas (Lic. ind. 37 Buc.) 327,05 p, V. Banea (CSŞ Sibiu) 344,15 p, G. Dumitru (CSŞ Tri­umf Buc.) 334,95 ; cat. a ii-a : D. Tincu (CSM Sibiu) 299,30 p, Gh. Sandu (CSŞ Triumf) 309,65 p şi tot Gh. Sandu 238,80 p; cat. a vi-a : M. Fredel (CSM Sibiu) 214,40 p si respectiv 200,30 p, I. Plesa (CSM Sibiu) 173,65 p ; fete, cat . : Ionica Tudor (Lic. Ind. 37) 356,65 p, Gabriela Stoica (CSM Sibiu) 399,25 p, Ionica Tu­dor 260,60 p; cat. a n-a : Anca Udrescu (CSM Sibiu) toate pro­bele, cu 337,75 p, 316,35 p si res­pectiv 198,10 p; cat. a I-a: Ni­­coleta Cristea (CSM Sibiu) — toate probele, cu 205,25 p, 150 60 p şi respectiv 110,05 p. Clasament pe echine : 1 CSS Triumf 1581 p, 2. CSS Sibiu 1573 P, 3. CSM Sibiu 1032 p, 4. Pro­gresul Bucureşti 978 p, 5. Lic. ind. 37 Bucureşti 851 p, 8. Cri­­şul Oradea 697 p, 7. CS Bacău 333 p (prima participare a re­prezentanților acestei secții, în­ființată în toamna anului tre­cut). me IONESCU-coresp. A APĂRUT NUMĂRUL 3 AL REVISTEI ILUSTRATE Din sumar : 9 Comentarii asupra campionatului de fotbal — Divizia A. 9 Un reportaj cu fotbalistul Tudorel Stoica. 9 DACIADA — la cumpăna dintre două sezoane. 9 O amplă prezentare a activităţii sportive din judeţul CARAŞ-SEVERIN. 9 Steaua — la al 18-lea titlu de campioană la baschet. 9 Atletism. Semifondul feminin românesc nu se dezminte. 9 Reportaje de patinaj viteză şi schi alpin. 9 Marile speranţe ale floretei feminine româneşti. 9 Gimnastica noastră In faţa unui sezon de vârf 9 Două pagini de fotografii originale din activitatea sportivă internă. 9 „Naţionalele“ de judo. 9 ORIZONT EXTERN. „Mondialele“ de atletism şi Foto­cronica Iernii sportive. 9 .SPORT MAGAZIN. Fotografii inedite de peste hotare. 9 Cutia cu scrisori 9 Cuvinte încrucişate. UN NUMĂR ÎN 24 DE PAGINI BOGAT ILUSTRAT. mm (Urmare din pag. 1) preşedintelui cluhului, tovară­şul Costică Alexa. — Cunoscîndu-vă de multă vreme, vă propun să intrăm direct în subiect : ce vă preo­cupă în momentul de faţă cel mai mult la C.S.M. 7 Să nu-mi spuneţi că fotbalul... — ...Totuşi, vrînd-nevrind, fotbalul este disciplina care mă acaparează in cea mai mare măsură, pentru că el reprezin­tă adeseori (şi cind e cazul şi cind nu) măsura puterii spor­tive într-un club şi chiar ju­deţ. Dar s-o luăm cu sportu­rile individuale. La atletism şi nataţie a crescut valoarea secţiilor datorită selecţiei mai atente, muncii mai temeinice a antrenorilor şi condiţiilor ma­teriale mai bune. Fără să par lipsit de modestie, vă mărturi­sesc că marea noastră ambiţie este ca la J.O. din 1988 să fie prezenţi şi doi sportivi de la Suceava. — Cum staţi cu jocurile spor­tive : rugby, hochei şi volei­ ? — La aceste jocuri avem unele satisfacţii, băieţii sunt inimoşi, muncesc cu spor la antrenamente şi, se pare, au şi ceva talent. Ii aşteptăm Insă să urce tot mai sus pe scara performanţelor. — Cum nu putem totuşi ocoli fotbalul... — ...E cazul să vă spunem că fotbalul ne ţine de ani de zile cu alternanţa una caldă — una rece, uneori chiar două reci ! Dar, să vă spun un secret : în materie de fotbal e greu să te jecuieşti, aşa că noi nutrim în continuare speranţa că vom avea cîndva şi la Suceava me­ciuri de Divizia A, cu Steaua, cu Dinamo, cu Rapid... —­ Deci, obiective precise, dar şi ginduri foarte îndrăz­neţe, ca să nu Ie spun visuri... — Aşa e natura noastră, a sucevenilor , foarte calculaţi, dar citeodată şi poeţi... REPORTAJ LA C.S.M. SUCEAVA CÎTEVA DIN SECRETELE TINERELOR AiifcTE DIN DEVA Cind l-am întrebat pe pro­fesorul Mircea Miron despre locul unde le-am putea găsi ne­valoroasele atlete ale De­vei, acesta ne-a răspuns cu promptitudine: *Cum. unde? pe „Cetate“». Apoi, nu ne-a fost deloc greu să­ le găsim pe Cleopatra Palăcian, Ana Pădurean, Simona Staicu şi Luminiţa Zaiţuc într-unul din obişnuitele lor antrenamente in mijlocul naturii ce le este familiară, acolo unde — ni s-a spus — s-au făurit unele din frumoasele rezultate cu care se mîndreşte azi atletis­mul românesc. Două reputa­te specialiste, însoţite de me­todistul C.J.E.F.S., suprave­ghează îndeaproape desfăşu­rarea antrenamentului şi pai cu toţii mulţumiţi de timpii înregistraţi de fete. E o pe­rioadă de acumulări cantita­tive şi calitative, dar nu se face nici un fel de rabat, pe nici un plan. — Ne pregătim cu toate forţele, din plin, ca şi cum peste cîteva zile ar trebui să luăm startul la o mare com­­petiţie cu miză — ne spun antrenoarea Mariana Mladin Conştiinciozitatea şi seriozita­tea trebuie să caracterizeze în permanenţă activitatea noastră, pentru că, mai ales în atletism, numai talentul nu este de ajuns. Rezistenţa şi calităţile fizice nu se pot obţine printr-o abordare su­perficială a pregătirii. Iată­ de ce nu precupeţim nici un efort, iar fetele parcurg zil­nic, pe trasee şi în ritmuri variante, zeci de kilometri. Se apreciază că la C.S.S. Cetate există condiţii dintre cele mai bune pentru obţi­nerea unor mari performan­ţe. Celor materiale — stadion, cămin, masă, îmbinarea ar­monioasă a Învăţăturii cu sportul — li se adaugă, în mod fericit, cele naturale, traseele mereu inedite ale Cetăţii oferind o ambianţă unică tinerelor atlete. Şi nu în ultimul rînd trebuie men­ţionată şi temeinica pregăti­re profesională a antrenorilor care lucrează aici: dăruirea exemplară, hotărirea lor de a-şi valorifica la un nivel cit mai ridicat priceperea şi pa­­­­siunea pentru atletism. Şi, trebuie să recunoaştem, nu e puţin lucru... Ne-a bucurat să aflăm că, pe lingă activitatea aşa-zisă „la zi", colectivul de tehni­cieni de la C.S.S. Cetate se preocupă cu­­ de formarea grijă și cioane. In ./‘'toareior cam­­de înaltă DP-f de ^rupa care se con„i0rman'â 8pr* interesul tm,^reaz­ă- «resc. tn secția factorilor, stituite. de ^6tlSTn sînteon­­grupe de nPi!^monea- trel de avansate ".ormantă, două pătoare. stnw 5ass de Ince­de instruire ,,]£?, Procesului potrivă, se^ectî2Tlăr.nd­ de 0‘ cit si perfec,,®' lnstruirea triei tuturor^*Fea, Bflăies­­manifestă prenn°rt v elor' Se lași timp. Dsie°,apare' î" «ce­­nuitatea activam TM *com­binarea scoți '*•* după ter- Ulul in care scop din anul 1985. ia Minerul De­va a luat fiinţă o secţie de atletism, pentru care pot op­ta atletele de la C.S.S. Ceta­te, după vîrsta Junioratului. La Campionatele Europene de la Birmingham, la Cam­pionatele Balcanice şi la Cu­pa Prietenia — principalele competiţii ale acestui an — tinerele şi talentatele sportive de la P.S.D. Cetate vor con­tinua, nu ne Îndoim, frumoa­sa tradiţie a marilor succese. Constantin MACOVEI Pe aleile „Cetăţii“, spre noi rezultate de vârf... Foto : Iorgu BĂNICĂ Divizia A de baschet feminin O NOUĂ REMIZĂ: VOINŢA—POLI­ BUCUREŞTI în primele 30 de minute ale manşei I a meciului de baschet feminin Voinţa CSS 2 Bucureşti — Politehnica Sportul Studenţesc Bucureşti, studentele au condus (uneori cu 10—12 puncte) datorită acţiunilor ofensive eficiente (in care s-au evidenţiat Doina Pră­­zaru-Mare, Maria Roşianu şi Mi­­haela Netoliţchi), care — Inte — nici nu au întîmpinat o opoziţie prea dîrză din partea adversare­lor. D­ar cind antrenorul M. Stru­­garu a indicat baschetbalistelor de la Voinţa să aplice apărarea agresivă, faţa jocului s-a schim­bat structural , întrecerea a de­venit dinamică, iar evoluţia sco­rului captivantă. De la 67—56 (pentru Politehnica) s-a ajuns la 76—77, 78—77, 78—79 şi 79—79, vic­toria fiind hotărîtă de coşul de 3 puncte înscris de Estela Urogdi (de mare însemnătate au fost şi coşurile, tot de 3 puncte, marcate in ultimele două minute de Ro­xana Ştefan şi Elena Vasile). In min­. 40, Politehnica a mai avut posesia mingii, dar a pierdut-o din cauza unei pase greşite. Scor final : 82—79 (39—45) pentru Vo­inţa, la capătul unei partide în care desfăşurarea pasionantă a jocului din ultimele 10 minute a atenuat dezamăgirea provocată de nivelul spectacular nesatisfăcător de pînă atunci. Ieri, tot în sala Floreasca, Po­litehnica a învins cu 90—70 (49—39). Formaţia studenţească (din care Maria Roşianu şi Mi­­haela Netoliţchi au avut com­portări de excepţie) a jucat cu multă ambiţie, apărîndu-şi şansa de a se menţine in lupta pentru calificarea In turneul final 1­4 al Diviziei A, în vreme ce Voinţa a părut mulţumită de victoria din ziua precedentă. Au înscris : Filip 17+8, Borş 16+10, Jugănaru 16+4, Ştefan 5+7 Vasile 8+13, Gera 8+6, Urogdi 1­1+6, Codirlan 0+7, Apos­tol 0+4, Pană 0+6, pentru Voinţa, respectiv Roşianu 15+28, Prăzaru- Mare 23+14, Zidaru 8+17, Dăian 4+6, Netoliţchi 16+22, Moldo­veia­nu 12+3. Au arbitrat bine Z. Raduly — B. Radilă şi I. Olaru — M. Oprea. Dumitru STANCULESCU Clasament : 1. „U“ Cf.­N. 38 29 8 3294:2638 07 2 Voința Buc. 38 23 16 2883:2793 61 3. Chim. Rm . 38 21 17 2806:2829 59 4. Olimp. Buc. 38 18 20 2542:2617 56 5. Polit. Buc. 38 1­8 20 2588:2673 56 6. Poli. Tms. 38 5 33 2511 :3074 43 7. Ra­pid Buc.” 38' 29­ 8 2756:2335 67 8. Voința Bv. 38 24 14 2845:2564 62 9. Comerțul 38 20 18 2058:2647 58 10. Mobila S M. 38 17 21 2722:2776 55 11. Crișul Or. 38 12 20 2651:2952 50 19 -i-­~ QQ 1 n 50 UPĂ CUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL (Urmare din pag. 1) ceptive la întregul proces de instruire, inclusiv la volumul mărit de muncă , și-au dat seama că „profesorul“ lor este o mare capacitate și i-au as­cultat în întregime sfaturile. Intr-un astfel de context, re­zultatul nici nu putea fi altul decit cel înregistrat duminică. Să­ amintim, de exemplu, că pe măsură ce partida se apropia de finiş, creştea şi diferenţa de goluri dintre Învingătoare şi învinsă . Mureşul a condus de două ori cu patru goluri, de tot atîtea ori cu 5 şi cu 6, cu 7 goluri o dată, cu 8 de două ori, cu 9 de trei ori şi, in sfîrşit, cu 10 goluri de două ori. Am transcris din Însem­nările noastre aceste detalii de ordin statistic pentru a se ve­dea superioritatea evidentă a formaţiei din Tg. Mureş. Pe fiecare post în parte, echipa învingătoare a avut cea mai potrivită handbalistă, iar cîteva au evoluat foarte bine. Eva Moszi a fost creierul întregii echipe, organizîndu-i jocul în funcţie de fiecare moment al disputei . Estera László — cu 14 goluri­­ înscrise — a produs panică în apărarea adversă care, oricît a încercat (şi pe orice căi), nu a reuşit să stă­vilească iureşul acestei foarte talentate handbaliste , pe di­ficilul post de pivot, Elena Stroia şi-a pus coechipierele, în multe rînduri, în poziţii ideale şi a făcut-o numai cu preţul consumării unei enor­me cantităţi de energie fizică şi de inteligenţă . Angela Bloj, în poartă, a tras parca un... oblon în faţa sa, astfel incit multe şuturi ale băcăuancelor se loveau de un adevărat zid protector. . . „.. Cîteva cuvinte şi despre Şti­inţa Bacău. Este indiscutabil faptul că echipa studentelor rămîne (încă) formaţia famon a handbalului nostru feminin o dovadă în acest sens fiind şi faptul că, prezentă în Cupa Campionilor Europeni, ea­­ a ajuns — în acest an — pina în semifinale. In finala Cupei României, însă, băcăuancele nu au fost în forma lor cea mai bună. Probabil s-a produs „eclipsă“ şi, ca once eclipsa, este trecătoare, astfel că for­maţia campioană ne va oferi satisfacţia unor meciuri meri­torii în penultimul act al C.C.E. REFLECTOR PE DIVIZIA B 2 0. O O O ! 20 000 de spectatori la Oradea ! Multe alte stadioane arhipline. Divizia B captează tot mai mult interesul publicului. Pe stadioanele de „A", in pauza meciuri­lor primei divizii, se aişterne liniştea In momentul in care crainicul „dispolber“ începe sd anunţe rezultatele „B"-ului. Interesul publicului e justificat. Dacă cercetăm cla­samentele, ne dăm seama că in primele şase locuri ale celor trei serii se află 10 ex-divizionare A, prin­tre care o fostă „egală“ a lui Real Madrid (F. C. Ma­ramureş) şi o învingătoare a lui Celtic Glasgow (Po­litehnica Timişoara). Lupta pentru promovare e mereu mai pasionantă. In etapa de duminică, nu mai puţin de patru echipe fruntaşe (F.C.M. Progresul Brăila, Politehnica Iaşi, C.S.M. Suceava şi Steaua Mizil) „au schimbat viteza In pantă“, cîştigind in deplasare. In seria a doua, marea favorită A.S.A- Tg. Mureş nu-şi poate permite nici un moment de respira, deoarece Progresul Vul­can joacă un fotbal frumos, Paul Popes­cu avind o echipă de „copii" in jurul ...bătrinului Aelenei. In sfirsit, in seria a treia, luptă acerbă „in trei", cu un F.C. Bihor animat de Mateianu, care a reuşit să în­vingă — deocamdată — handicapul celor trei puncte de penalizare, avind şi o altă performanţă : doar 7 goluri primite, in cadrul unui joc ofensiv care, in aparenţă, diminuează ponderea defensivei. Sigur că nu e lipsită de interes nici lupta pentru evitarea retrogradării, in care sunt angrenate ...alte foste divizionare A (Dunărea C.S.U. Galaţi, C.F.R. Cluj-Napoca, Olimpia Satu Mare), dar privirile iubi­torilor fotbalului se îndreaptă mai mult spre partea de sus a clasamentelor. Să mai semnalăm că în Divizia B s-a produs o anume desprindere a unor centre fotbalistice de tra­diţie, ceea ce face ca meciurile dintre candidaţii la „A“ şi echipele din partea de jos să fie deseori ine­gale, aşa cum s-a intimplat recent la Tg. Mureş, unde echipa Tractorul a fost surclasată cu 8—1 . Este io mai evident că in grupul celor 54 de echipe divizio­nare B se detașează un lot de 17—15 cu o valoare su­perioară celorlalte două treimi. Etapele următoare o pot confirma. Ioan CHIRILA BUCU, DE DOUA ORI... (­1.1). Paşcani - Progresul Eroilo­r-2 (0-0) Evoluţia liderului seriei I a fost aşteptată cu vădit interes, la Paş­cani, stadionul dovedindu-se ne­încăpător cu mult înaintea înce­perii meciului. Aşa cum se preve­dea, partida a fost dificilă pentru echipa gazdă deoarece brăilenii au reuşit să reziste în prima re­priză — printr-o apărare supra­numerică, decisă şi un joc dis­tructiv — atacurilor furibunde ale păşcănenilor. Pe fondul aces­tei dominări accentuate, dar... ste­rile a gazdelor­­au apărut şi cî­teva momente favorabile, ratate cu seninătate de Mihuţ (min. 3), Toma (min 10 şi 45), Matei (min. 12), Cărpuci (min. 34) şi mai ales GĂLĂŢENII ŞI-AU DIMINUAT ŞANSELE Donarea C. S.- Steaua Mizil 0-1 (0-0) In cup­a­ 1 cu meciul de Divizia A, partida de la Galaţi dintre Dunărea C.S.U. si Steaua Mizil a oferit un joc echilibrat şi dirz disputat. Echipa oaspete, antre­nată de Dumitru Dumitriu (prin­cipal) şi Mihai Mocanu (secund), a evoluat la înălţimea poziţiei sale de frunte din clasament, a­­părîndu-se cu fermitate şi con­traatacând foarte tăios. De altfel, în prima repriză, singurele oca­zii mai clare de gol le-au avut cei din Mizil, prin Cosma (min. 28), Greaca (min. 35, care a so­licitat o intervenţie în extremis a portarului Stamate) şi Cramer (min. 43). Golul care avea să le aducă oaspeţilor o meritată vic­torie a fost însă înscris după pauză (min. 54), portarul Mirzea (favorizat şi de vint) a dega­jat foarte lung, pînă spre careul gălăţenilor, unde ENE (mai prompt decît fundaşul central advers) a preluat mingea şi, cu calm şi siguranţă, a trimis-o plasat, pe lingă Stamate, în poartă. După deschiderea scoru­lui, gazdele (care au la conduce­rea tehnică de Spiridon Nicules­­cu şi Hie­ragioglu) au forţat măcar egalarea, dominînd chiar insistent spre finalul meciului dar nu au reuşit să finalizeze nici una dintre ocaziile create, fie din cauza propriei impreci­zii (Balaban — mn. 56, Teohari — min. 74, Manolache — min. 74), fie datorită opoziţiei porta­rului Mirzea, care a avut cîte­va intervenţii de mare efect. Ast­fel, fosta echipă-fanion a Gala­­ţiului, care a pierdut de la o vreme multi jucători de valoa­re, avînd acum un „unsprezece" tînăr, dar fără experienţa nece­sară, şi-a diminuat mult din Şansele de supravieţuire în Di­vizia B. Arbitrul I. Dogaru­ (Rm. Vîl­cea) a condus bine formaţiile­­ DUNAREA : Stamate — Parfe­­ne. Rotaru. Comșa, Teoharie — ICHIM. Ragea (min. 48 Manola­­che). Balaban — Ghibea (min. 81 Cusbă), DIACONESCU. Ch­IVU. STEAUA: MIRZEA — Mirol­aș. L. STANCIU. A. STANCin. Mi­­halache — Cosma, RUSF.. Goia (min 88 Andrei­ — GREACA. Ene. CRAMER (min. 89 Nicolae). Constantin FIRÄNESCU MAI GREU DECIT ARATA SCORUL I.M.A.S.A. sf. Gheorghe - Chimica Tîrnăveni 3-0 (1-0) Şuturi : 25—15 (pe poartă : 9—3), cornere : 9—4. Aceste da­te statistice, precum şi scorul final ar lăsa impresia unei vic­torii facile a gazdelor Dar ca a fost obţinută mult mai greu. După rapida deschidere a scoru­lui (min. 1 — sut puternic, de la 12 m, la vinclu, al lui LO­VÁSZ), meciul, disputat pe un teren moale, destul de greu­ a purtat amprenta echilibrului. Ambele formaţii au jucat des­chis, aerisit, pe spatii largi, au efectuat cu predilecţie lansări in adîncime si au şutat mult (dar imprecis) la poartă. în această primă parte a partidei am notat 4 mari ocazii ale gazdelor (min. 6 — Lovász, min. 14 — Denes min. 23 — Varga, de la 1 m şi min. 29 — bară a aceluiaşi Varga), în timp ce oaspeţii nu şi-au creat nici o situaţie de gol. Aceleaşi caracteristici ale parti­dei şi după pauză. După ratări­le oaspeţilor (min. 55 — L. Mar­ton şi min. 67 — Mărginean), gazdele pun stăpiuire pe loc, domină copios, construiesc atac după atac, şutează din orice po­ziţie, au o nouă bară (min. 57 — Fărăgău) şi ratează ocazii mari (min. 51 — Varga, min. 61 — Kerekes, min. 62 — Varga). Replica oaspeţilor devine mai slabă, echilibrul se rupe, iar I.M.A.S.A. îşi concretizează su­perioritatea prin două goluri : min. 72 — centrare Lovász, VAR­GA reia cu capul, bară — gol : min. 79 — corner de pe striga, precis executat de Diaconu, şi POPA reia plasat cu capul. Arbitrul Gh. Pîrvu (Constanţa) a condus foarte bine formaţiile: I.M.A.S.A.: Incze —Sebestyen, POPA. Simion, Partin — Denes (min. 46 Diaconu), Fărăgău, VI­­LIKO — LOVÁSZ, VARGA, KE­REKES (min. 85 Elekes). CHIMICA : Vunvulea — Nistor, Ogrean, Szalteleky, Pop (min. 46 Both 13) — Kuti, CENAN, Vig Dicui (min. 67 Ozsvathi — Măr­ginean, L. MARTON. Paul ZAHARIA BISTRIŢENII - SUB AŞTEPTĂRI Dacia Mecanica Orâştie - Gloria Bistriţa 1-0 (0-0) Partida se anunţa ca deosebit de interesantă, dovadă fiind sta­dionul „Dacia" din Orăştie , ar­hiplin duminică dimineaţă. Dacia Mecanica cu o situaţie deloc roză in campionat, urma să întâlnească pe Gloria Bistriţa, formaţie cu nume în serie, care în programul întâlnirii era prezentată ca „e­­chipă care nu renunţă la ...pri­mele trei locuri ale clasamentu­lui". Dar mai era ceva : în cam­pionatul precedent Gloria Învin­sese la Orăştie echipa locală cu 1-0, aşa că se cam vorbea de un „complex“ faţă de bistriţeni... Prima repriză a fost departe de ceea ce 32 aştepta. Localnicii, pu­ţin timoraţi, nu reuşeau mare lu­cru, rotind ocazii bune (Dobrău Cocîrlă, Vesa — min. 10, 38, 42) , oaspeţii au sclipit doar de două ori în acţiuni de contraatac. La pauză ne-am notat în carnet scorul, 0—0, şi o însemnare : ni­mic deosebit sau interesant. Re­priza secundă a fost mai anima­tă. Localnicii (antrenaţi de M Goran) au fost c­eva mai insistenţi dar au continuat să rateze Oniga Vesa, Vătafu (min. 05, 67, 69). Unicul gol al partidei a venit in min. 71 , fundaşul Asaftei a urcat pe dreapta, a centrat in faţa por­ţii unde VATAFU, printr-un plon­jon, a trimis balonul cu capul, in plasă : 1—0 Joc mediocru cu pu­ţine şuturi spre poartă : 8—6 (4—4, pe spaţiul porţii). Arbitrul C. Gheorghe (Suceava) a condus bine formaţiile 1 DACIA MECANICA : Popa — Asaftei, Iovănescu, STREDIE, O­­niga — Cocîrlă, DOBRAU, Moldo­van (min. 83 Reitz) — MITU, Vesa (min. 87 Căpuşan), VATAFU, GLORIA : NALATI — Roman, HURLOI, Cervenschi, Bagiu — Io­nele, Costin, FLOREA (min. 70 Tătăran) — Goran Andrei, Trim­­biţaş (min 75 Dănilă), Modesto FERRARINI Croitoru (min. 37 şi 42) sau apă­rate in extremis de excelentul Nedelcu aşa cum a fost faza din min. 16, cind Cărpuci a urcat în atac şi a trimis cu capul spre col­ţul lung. După pauză partida are ace­laşi coordonate cu echipa gazdă în prim-plan, dar şi cu o supă­rătoare imprecizie a înaintaşilor, rînd pe rînd Tomna (min. 52), Mi­­huţ (min. 55) şi Croitoru (min. 59 şi 72) irosind ocazii excelente, in min. 75, însă, contrar cursului jocului, Drăgoi insistă la o pasă trimisă de Caramalău spre portar, trece balonul pe lingă Bucu, dar acesta­­ agaţă in suprafaţa de pedeapsă Acelaşi DRĂGOI trans­formă penaltyul : 0—1 1 Gazdele revin în atac, ratează Incredibil Croitoru (min. 80) şi cei care în­scriu sunt tot oaspeţii, prin MA­RIN, care fructifică pasa lungă a lui Chirică, trimiţând balonul pe lingă Bucu, ieşit inoportun din poartă (min. 86). Arbitrul O. Streng (Oradea) a condus bine formaţiile : C.F.R. PAŞCANI : BUCU — Far­­caş, Cărpuci, Caramalău, Negri — MATEI, Marinof, Irimia — Tom­a (min. 55 Scripcaru), Croitoru, Mi­huţ (min. 70 Dumitriu). F.CJV1. PROGRESUL S NEDEL­CU — Coman, DROGEANU, DA­RIE, CIU­RIŢA — Pascu, CHIRICA, Titirişcă, Petrache (min. 68 Vasîi) — Marin, DRĂGOI, Florin SANDU TN FAŢA UNOR IMPORTANTE PARTIDE INTERNAŢIONALE Lunile aprilie şi mai vor cu­noaşte o activitate de vîrf a loturilor reprezentative, anga­jate pe toate cele trei fronturi clasice : echipele A, olimpică şi de tineret. In plus, selec­ţionatele de juniori A (1988) şi B (1989) sunt şi ele prezente in competiţii oficiale. Am avut, la 24 şi 25 martie, o primă probă demonstrînd ce reprezintă, la volumul actual al agendei in­ternaţionale, o asemenea pre­zenţă în întrecerile patronate de U.E.F.A. Reprezentativele A. de tineret şi de juniori B au jucat pe stadioanele din Bucu­reşti, Piteşti şi Plopeni, reu­şind trei victorii care le men­ţin în cursa de calificare. Săptămînile următoare vor marca intrarea în competiţia calificărilor a echipei olimpice start prevăzut pentru ziua de 18 aprilie,­ la Cluj-Napoca, în compania formaţiei similare a R.F. Germania, în mod firesc preocupările şi eforturile foru­lui de specialitate se concen­trează acum, în paralel cu cele privind activitatea celorlalte loturi, şi asupra acestui mo­ment de start atît de­ impor­tant. In dorinţa de a prezenta o selecţionată olimpică, în cea mai bună formulă a ei, verifi­cată in cît mai multe jocuri edificatoare, F.R.F. a decis ca în întîlnirea amicală de la 8 aprilie, de la Braşov, cu re­prezentativa Israelului, în lot să figureze, alături de o serie de componenţi ai lotului A (Bumbescu, Belodedici, Balint, Movilă Zare) selecţionabilii o­­limpici, prezenţi pînă acum la partidele din turneul din Italia şi Franţa şi în întîlnirea cu echipa olimpică a Bulgariei, de la Ruse. Partida, care contea­ză ca meci al primelor repre­zentative, va oferi, astfel, pri­lejul de a se verifica, într-o formulă completă, formaţia probabilă pentru intrarea în calificările olimpice. în privinţa jocurilor restante din calendar, s-a stabilit ca partida de campionat Universi­tatea Craiova — Steaua şi cea de Cupă Metalurgistul Cugir — Dinamo să aibă loc la 6 mai. în felul acesta, marea majoritate a internaţionalilor de la lotul A vor avea posibilitatea să se pregătească intens, la cluburile lor, prin antrenamente asidue şi, deloc neglijabil, prin parti­dele de campionat, pentru im­portanta întîlnire de la 29 a­­prilie, de la Bucureşti, cu e­­chipa Spaniei. Echipa de tineret nu este nici ea uitată, avînd în vedere că şi pe ea o aşteaptă un meci im- portant, tot la 29 aprilie (la Buzău) şi tot cu echipa Spa­niei în consecinţă, a fost per­fectat un meci — la 15 aprilie, în deplasare — cu echipa simi­lară a Cehoslo­vaciei In faţa unei perioade cu atî­tea examene internaţionale (să adăugăm şi partida-retur a ju­niorilor din echipa B 1989, de la 8 aprilie, cu formaţia Por­tugaliei) obligaţiile tuturor fac­torilor responsabili sunt repre­zentate de maxima concentra­re pentru o pregătire fără re­proş a tuturor confruntărilor internaţionale din zilele care urmează. DOUA MOMENTE INCANDESCENTE... E. C. Bihor - F. C. Maramureş 1-0 (1-0) Timp bun pentru fotbal, teren excelent tribune înţesate (circa 20 000 !) Iată cadrul acestui „derby al derbyurilor" Diviziei B, F. C. Bihor — F.C. Maramureş. Imediat după declanşarea ,,furtu­nii orădene“, in min. 3, s-a con­sumat prima fază incandescentă : din zona bine grupatei apărări băi­­mărene a ţîşnit un contraatac al lui Tulba, pe flancul lui Bruma­­ru, „prins“ in faţă la „învăluiri". A urmat sutul,­­din careu, mingea a ricoşat din stîlpul porţii lui Ba­laş în teren şi Bucico a degajat salvator. Fază identică, un minut mai tîrziu , Kiss l-a lansat pe GEORGESCU pe un culoar larg, și vijelioasa cursă a acestuia s-a materializat pe tabela de scor : 1—0. Ce a urmat ? Un joc aproape într-un singur sens, băimărenii făcind eforturi vizibile pentru a­­tenuarea foreingului gazdelor. Ex­celentul Tămaş şi „vecinul" său Mureşan il vor solicita mereu pe impetuosul fie, căruia i se vor ridica în cale baricade peste ba­ricade. In ciuda fragmentării par­tidei, a desfăşurării sale doar In zona prea temperamentalului fundaş Hoţea, ocaziile de gol oră­­dene sunt ratate (cele mai multe) sau „rezolvate" de portarul Mia au făcut ca tabela de scor să rămâ­nă neschimbată. Cele mai mari au aparţinut lui Georgescu (min. 40) şi Cigan (min. 52, 53, 56). Trep­­tat-treptat, însă, descurajată pro­babil şi de propriile nereuşite în faţa unei apărări ermetice, F. C. Bihor a micşorat „stocul", desfă­­şurînd jocul după tipare ce nu-i sunt caracteristice. Profitînd de a­­ceasta, băimărenii au simţit că ar putea îndrăzni mai mult un atac, dar, lipsiţi de un mijlocaş mai inventiv n-au putut obţine remi­za. Aşa s-a parafat victoria indis­cutabilă a lui F.C. Bihor, după un joc­ fără mari virtuţi. Arbitrul piteştean Al. Mustăţea a condus foarte bine formaţiile : F.C. BIHOR , Balaş — Brumann, Brukental, BUCICO, KISS — ILE, TAMAS Mureşan, GEORGESCU — Ov. Lazăr (min. 88 Drăghici), Cigan (min 75 Kulcsár). F. C. MARAMUREŞ S­OIA — Pinter, BUZGAU. Ignat, Hotea (min 46 Cristea) — Năprădean. SABAU (min. 47 Roatiș). Lai?. Boriceanu — D. MOLDOVAN, Tulbea. Stelian TRANDAFIRESCU RĂSPLATA PLUSULUI DE ELAN D. I. A. - A. S. M. Reşiţa 1-0 (1-0) Cu o formaţie cuprinzînd mulţi tineri (Crişan, Vărşăndan, Che­­regi, Lucaci, Negrau, Erdei) şi cu o inovaţie care a dat bune re­zultate (Manea pe post de libe­ro), U.T.A a luptat din răsputeri pentru a infringe rezistenţa unei echipe care a impresionat prin viteză, bagaj tehnic şi fermitatea apărării C.S.M. Reşiţa. In prima parte a jocului, arădenii au do­minat depunînd mult efort in teren şi beneficiind de aportul unui jucător de mare perspectivă VÂRŞANDAN apreciabil tehni­cian şi inspirat conducător de joc. Acesta a înscris, de altfel, și unicul gol al partidei, in min. 16, fructificînd pasa primită de la LManea, după o lovitură liberă in­directă, în careu. Gazdele puteau merge la vestiare cu un avans mai mare, dar „bomba" lui Teo­­dorescu (min. 30) a scuturat transversala, pe care o „ștersese", in min. 20 şi şutul lui Ţîrlea. După pauză U.T.A. şi-a văzut periclitată victoria, reşiţenii de­venind mult mai activi, în min. 47, Cojocaru a ratat o mare oca­zie de sgalare, şutând în bară, după ce scăpase singur. Incursiu­nile pe dreapta ale rapidului Mărgineanţu sunt mereu pericu­loase dar textiliştii au un­­uia an fundaş de netrecut. In min. 55 putea fi 2—0, dar, pentru a doua oară, Teodor­escu trimite în bară şi jocul se încheie cu victo­ria minimă (dar deplin meritată) a echipei care a jucat cu un plus te elan a atacat mai mult şi a realizat un elocvent 9—1 la cor­­nere. Arbitrul Cr. Teodorescu (Bu­­zău) a condus foarte bine forma­­tiile : U.T.A. : Crişan — Bubela, MA­NEA, CSORDÁS, VUIA — CHE­­REGT (min. 30 Erdei), VARSAN­­D • N Lucaci — Teodorescu, Ţîr­lea, Negrău (min. 70 Vînătoru). C.S.M. reşiţa : Roşea — Vi­lescu, UTIU, ZAH, Teles­eu — ro.TOCARU, Trifan (min. 70 Schn­tp­el Tanu — MAROINEAN­­ȚU, Hodină Desna, Radu URZICEANU Pt stadionul „23 August“, Progresul Vulcan — Tractorul 3—0. Primul gol, marcat de talentatul Duna (9) Foto : Aurel D. NEAGU 65 DE MINUTE FĂRĂ ŞUT PE POARTĂ Minutul 66 al partidei F.C.M. Braşov — „U Cluj-Napo­a» A­­tunci. La un nou atac (al che­lea ?) al gazdelor, în careul de la poarta lui Cavai se aflau 16 jucători (un amănunt mai mult d­ecît sugestiv în privinţa fizio­nomiei acestei întâlniri). Şi mai aveam să consemnăm un fapt rar într-un meci de Di­vizia A , din cele 14 şuturi ex­pediate de gazde şi două (din lovituri libere) ale studenţilor, NICI UNUL NU A NIMERIT CA­DRUL PORŢII. Şi ne aflam la min. 66 I­I De necrezut, dar ade­vărat cu toate că Barbu (poziţie centrală, la 12 metri), Cadar, Măr­gărit şi Avădanei (acesta din ur­mă a jucat însă cu febră) au avut bune situaţii, la condiţiile unui teren neaşteptat de bun şi a vremii excelente pentru fotbal şi atunci, care ar fi cauzele acestei ineficacităţi . Lipsa de concentrare, precipitarea, lovi­rea greşită a balonului ar fi câ­teva dintre explicaţii. Pentru că nu e suficient să şutezi puternic, dacă nu ai şi o precizie eh de­cât satisfăcătoare pentru nivelul primului eşalon. În min. 87 a in­trat Şulea, care, cu două şuturi­­bombă (singurele), de la distanţă — min 66 şi 84 — l-a pus serios în dificultate pe Cavai şi a pre­faţat golul victoriei, pe care l-a înscris celălalt jucător de rezer­vă, V. Ştefan. Cît despre „U“, sigur ea se putea întoarce cu un punct aca­să, pentru­ că a muncit mult, s-a apărat organizat, dirz, sportiv, însă a mizat totul pe apărare, încercările lui Mulnai de a îm­pinge jocul în terenul advers sau cele trei acţiuni pe contraatac (Cîmpeanu, Biro­u şi Boeru, câte o dată) au fost insuficiente pen­tru obţinerea unui rezultat bun. Clujenii să nu uite că deznodă­mântul partidei s-a prelungit pînă în min 89 datorită şansei şi ..impreciziei atacanţilor braşo­veni. Iar dacă ne aducem bine aminte, „U" a mai pierdut un meci, tot în min. 89. La Ploieşti ! Constantin ALEXE CLASAMENTUL ADEVĂRULUI 1. Steaua +17 2. Dinamo + 9 3. F.C. Argeş + 3 4. Sportul Stud. + 2 (+11) 5. Victoria + 2 (+ 6) 6. Petrolul + 2 (+ 1) 7. F.C. Olt + 1 8. F.C.M. Braşov 0 9. Corvinul — 2 (+ 1) 10. Univ. Craiova — 2 (— 2) 11. „U" Cluj-Napoca — 3 (+ 7) 12. Oţelul — 3 (— 4) 13. S.C. Bacău — 3 (— 8) 14. Rapid — 3 (—13) 15. Jiul — 4 (— 8) 16. Chimia — 4 (—12) 17. Gloria — 4 (—2) 18. Flacăra — 8

Next