Sportul, mai 1987 (Anul 43, nr. 11619-11643)

1987-05-01 / nr. 11619

TRĂIASCĂ 1 MAI ZIUA INTERNAŢIONALĂ A OAMENILOR MUNCII! AMPLĂ ŞI ENTUZIASTĂ PARTICIPARE IA COMPETIŢIILE OMAGIALE BUCUREŞTI. O zi însorită, numai bună pentru ceea ce şi-au propus organizatorii, în primul rînd , o participare cît mai numeroasă la Crosul mun­citoresc dedicat întîiului de Mai, ziua tuturor celor ce num­in întreaga ţară se desfăşoară in aceste zile numeroase şi entuziaste manifestări sportive de­dicate ZILEI DE 1 MAI. La aceste sărbătoreşti întreceri participă mii şi mii de şcolari, elevi, stu­denţi, tineri din între­prinderi şi instituţii. Iată cîteva relatări de la co­respondenţii noştri, de faţă la aceste acţiuni. cesc. Şi la start s-au adunat peste 3500 de concurenţi din întreprinderile sectorului 3 al Capitalei , de la „23 August" (Continuare in pag 2-3) Proletari din toate ţările, uniti-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT I ANUL XLIII - Nr. 11 619­­­4 PAGINI - 50 BANI [ Vineri 1 mai 1987 , ÎN PREZENŢA TOVARĂŞULUI NICOLAE CEAUŞESCU ŞI A TOVARĂŞEI ELENA CEAUŞESCU IERI A AVUT LOC ÎN CAPITALĂ Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, tovarăşa Elena Ceauşescu, cei­lalţi tovarăşi din conducerea partidului şi statului au parti­cipat, joi după-amiază, la adu­­narea festivă organizată de Con­i­ctul municipal Bucureşti al P.C.R. cu prilejul sărbăto­ririi zilei de 1 Mai, Ziua inter­naţională a oamenilor muncii. Adunarea oamenilor muncii din Capitală s-a constituit în­tr-un fierbinte şi înălţător o­­magiu adus de întreaga naţiu­ne, cu prilejul măreţei sărbă­tori de la 1 Mai, eroicului nos­tru partid comunist, continua­torul glorioaselor tradiţii pa­triotice şi revoluţionare ale clasei muncitoare, ale maselor largi populare, care, încă de la făurirea sa, a slujit cu de­votament idealurile supreme ale poporului, idealurile liber­tăţii şi dreptăţii sociale, inde­­pendenţei şi­­unităţii naţionale, cauza socialismului şi comu­nismului. In acelaşi timp, au fost rea­firmate vibrant sentimentele de neţărmurită dragoste şi recu­noştinţă, de aleasă preţuire pe care toţi cetăţenii ţării le poartă tovarăşului Nicolae Ceauşescu, pentru istoricele realizări obţinute în toate do­meniile de activitate în anii luminoşi de cînd se află în fruntea partidului şi statului, pentru strălucita sa activitate revoluţionară pusă, cu abnega­ţie şi dăruire. In slujba dez­voltării multilaterale a patriei, ridicării nivelului de trai ma­terial şi spiritual al poporului, afirmării tot mai puternice a României socialiste pe arena mondială, ca o ţară liberă, demnă şi înfloritoare. Aceste profunde simţăminte au fost exprimate, direct şi cald, de miile de bucureşteni aflaţi în Parcul Tineretului, de-a lungul principalei alei ce duce spre Palatul sporturilor şi culturii, unde a avut loc a­­du­narea festivă. Cei prezenţi au aclamat cu înflăcărare pentru partid şi secretarul său gene­ral, pentru patria socialistă, pentru harnicul şi «atentatul nostru popor, constructor vic­torios al socialismului şi comu­nismului. Grupuri de pionieri, de tine­re şi tineri au oferit cu afec­ţiune tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu buchete de flori. La sosirea în sală, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, tovarăşa Elena Ceauşescu, ceilalţi to­varăşi din conducerea partidu­lui şi statului au fost întîmpi­­naţi cu multă căldură şi însu­fleţire, cu puternice aplauze, ovaţii şi urale, de participan­ţii la adunarea festivă. S-a scandat îndelung „Ceauşescu — P.C.R.!“, „Ceauşescu şi poporul!“, „Ceauşescu —Româ­nia, stima noastră şi mîndria!“, „Ceauşescu — Pace!“, în această atmosferă entu­ziastă, de sărbătoare, în pre­zidiul adunării, alături de to­varăşul Nicolae Ceauşescu, to­varăşa Elena Ceauşescu, au luat loc membri şi membri supleanţi ai Comitetului Poli­tic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari­ ai Comitetului Cen­tral al partidului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, conducători ai organizaţiilor de­ masă şi obşteşti, ai unor în­treprinderi şi institute de cer­cetări, reprezentanţi ai vieţii noastre ştiinţifice, alţi oameni ai muncii din Capitală. Au răsunat solemn acordurile Imnului de Stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetu­lui municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, a deschis adunar­ea. Despre semnificaţia Zilei de 1 Mai a vorbit tovarăşa Lina Ciobanu, membru al Comitetu­lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R. Adunarea festivă a luat sfîr­­şit într-o atmosferă entuziastă, de puternică angajare patrioti­că. Participanţii au aclamat, din nou, cu înflăcărare pentru glo­riosul nostru partid comunist şi secretarul său general, to­varăşul Nicolae Ceauşescu, care, cu înţelepciune şi cute­zanţă revoluţionară, călăuzeşte ţara şi poporul spre orizonturi tot mai luminoase de civiliza­ţie şi progres, spre comunism. în continuare, toţi cei pre­zenţi la adunare au asistat la spectacolul festiv dedicat Zilei de 1 Mai. Cu calde şi însufleţite mani­festări de dragoste şi preţuire au fost salutaţi tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu, la ieşirea din Palatul sporturilor şi culturii. Miile de bucureşteni aflaţi pe platoul central, ca şi de-a lun­gul principalei alei ce străba­te Parcul Tineretului, au scan­dat cu însufleţire „Ceauşescu — P.C.R. !“, „Ceauşescu şi poporul!“. Cei prezenţi purtau drapele ale partidului şi statului, por­trete ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu, pancarte pe care se aflau înscrise calde urări la adresa partidului şi a secreta­rului său general. Coruri reuni­te interpretau cintece revolu­ţionare şi patriotice. Această atmosferă de sărbătoare era vit­­regită de cintece şi dansuri din bogatul nostru folclor, de mo­mente coregrafice şi sportive. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au răspuns cu prietenie emoţio­nantelor manifestări ale locui­torilor Capitalei. Prin întreaga ei desfăşurare, manifestarea prilejuită de săr­bătoarea muncii a pus preg­nant în lumină hotărîrea de neclintit a tuturor oamenilor muncii din patria noastră, a în­tregului popor de a acţiona, strîns uniţi in jurul partidului, al secretarului său general, pentru îndeplinirea exemplară a obiectivelor stabilite pentru acest an şi pe întregul cinci­nal, pentru înfăptuirea neabă­tută a istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea al P.C.R., pentru transpunerea in viaţă a Programului de edifi­care a societăţii socialiste mul­tilateral dezvoltate şi de înain­tare a României spre comu­nism, pentru împlinirea aspi­raţiilor fundamentale de liber­tate, progres şi pace ale tu­turor naţiunilor lumii. CINSTIRE MUNCII A intrat în tradiţia milioanelor de oameni ai muncii de pretutindeni ca prima zi a lunii mai să fie consacrată soli­darităţii internaţionale a celor ce făuresc bunurile ma­teriale şi spirituale ale omenirii, luptei revoluţionare pen­tru libertate şi progres, pentru o lume fără arme pentru pace şi colaborare tertre popoare. De aproape un secol, întîia zi de mai a devenit pentru toţi oamenii muncii din ţara noastră o mare sărbătoare, ea fiind, aşa cum afirma secretarul general al partidului, preşedintele ţării, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, un „Simbol al uriaşei energii revoluţionare a clasei muncitoare, al hotărîrii sale de a lichida exploatarea şi asuprirea omu­lui de către om, de a clădi o societate nouă, a egalităţii şi dreptăţii sociale, a bunăstării şi fericirii celor ce mun­cesc, de a asigura o lume mai dreaptă şi mai bună, fără războaie, o lume a păcii şi frăţiei". în decursul anilor care au precedat actul revoluţionar de la 23 August 1944, manifestările organizate în fiecare pri­măvară s-au constituit într-o puternică afirmare a voinţei muncitoreşti, într-o neabătută luptă pentru o viaţă mai bună, pentru înlăturarea regimului burghezo-moşieresc, pen­tru întemeierea unei societăţi a dreptăţii în care poporul să fie propriul său conducător, pentru o ţară liberă şi independentă. Amplele acţiuni ale fiecărui Intîi Mai muncitoresc au creat o punte a solidarităţii cu celelalte popoare, cu for­ţele progresiste de pretutindeni, în dreapta lor luptă pen­tru eliberare socială şi naţională, pentru un trai omenesc. Cu adevărat. Insă, poporul nostru a putut să-şi manifeste pe deplin bucuria, să dea acestei sărbători a muncii, a soli­darităţii internaţionale, veritabilele ei semnificaţii, abia după victoria revoluţiei din august 1944 cind România a păşit ferm şi neabătut pe calea construirii socialismului şi comunismului. Din acel august fierbinte, moment de covirşitoare impor­tanţă pentru destinele patriei şi poporului, ziua de 1 Mai a devenit o sărbătoare încărcată de noi şi adinei semnifi­caţii. Ea prilejuieşte în fiecare primăvară nu numai un moment de rodnic bilanţ al realizărilor obţinute de colecti­vele de oameni ai muncii, sub conducerea partidului, în edificarea unei societăţi socialiste multilateral dezvoltate, ci şi aducerea unui vibrant omagiu muncii, entuziasmului constructiv, pasiunii neobosite a făuritorilor de bunuri ma­teriale şi spirituale, pentru transpunerea în viaţă a politicii partidului. Rodnicului bilanţ al lucrătorilor din întreprin­deri şi instituţii, de pe ogoare i se alătură şi cel al sportivi­lor, care au purtat cu cinste tricolorul românesc la marile competiţii internaţionale. Tradiţionala sărbătoare de 1 Mai, care în acest an se desfăşoară şi sub semnul apropiatei Conferinţe Naţionale a Partidului, este întîmpinată cu bucuria datoriei împlinite, a măreţelor succese obţinute în îndeplinirea istoricelor hotărîri ale Congresului al XIII-lea, care prefigurează României un viitor strălucit. în acelaşi timp, omagiind întâiul’ de Mai, cinstim bilanţul unor înfăptuiri care sunt legate indestructibil de cea mai rodnică perioadă din în­treaga noastră istorie, perioadă pe care o numim cu legi­timă mîndrie, „Epoca Nicolae Ceauşescu“ şi care poartă amprenta pilduitoarei activităţi revoluţionare a marelui om de stat, erou între eroii neamului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al partidului. Cinstim (Continuare în pag. 2-3) (Continuare în POC. 2-3)­ ­ Dupa meciul de fotbal disputat miercuri la Bucureşti MAREA VICTORIE ASUPRA ECHIPEI SPANIEI ...sau cînd veteranii sint cuprinşi de elanul tinereţii \ 1 ■ -a«».! ! S . . - 1 r. Ne-am temut, oarecum, de a­­cest meci cu Spania. Dar s-au temut si spaniolii, in frunte cu antrenorul Miguel Munoz, în z­arul .,Marca", pe care l-au adus cronicarii spanioli Jose Hernaez regreta mult pena­l­­tyul ratat de Butragueno in meciul cu echipa noastră, la Sevilla. Era evident că spanio­lii începuseră să calculeze și varianta înfrîngerii, din mo­ment ce încercau să descifreze variantele golaverajului. Acum meciul a rămas în urmă. Emoţiile incep sa stingă­ în avancronica din Su­pliment“ ne-am permis­ un gînd : „Echipa României are o singură variantă,­­ dar­ dacă această variantă se va îm­pli Ioan CHIRIlA Andrinna și Michel nn alertă, Lăcătuş a ţîșnit din block-starturi |___...... _____Foto : I. BANICA

Next