Sportul, august 1987 (Anul 43, nr. 11697-11722)

1987-08-01 / nr. 11697

Interesant program de volei feminin la Constanţa „CAPETE DE AFIŞ": TREI INTÂLNIRIROMÂNIA - ITALIA Sala sporturilor din Constanţa va găzdui, mâine, luni şi marţi, un program voleibalistic de interes, program pe afişul că­ruia figurează echipele repre­zentative feminine A şi B ale României şi Italiei, precum şi divizionarele A Farul Constan­ţa şi C.S.U.­I.M.N. Galaţi. Desi­gur, „capul de afiş“ îl deţin, în fiecare dintre cele 3 zile de concurs, întîlnirile dintre pri­mele reprezentative română şi italiană, care se pregătesc pen­tru faza finală a Campionatu­lui European, programată la sfîrşitul lunii viitoare, în Belgia. După cum ne-au informat or­ganizatorii, echipele secunde ale celor două ţări, precum şi cele două divizionare , vor ju­ca — zilnic de la ora 15 — în­­tr-un turneu separat de 4, iar in finalul fiecărei reuniuni se vor întîlni echipele naţionale A ale României şi Italiei. Deci­, 3 teste importante pentru volei­balistele noastre dat fiind fap­tul că, actualmente, „squadra azzurra“ este una dintre frun­taşele continentului. Să nu ui­tăm că, în ultimul timp, for­maţiile de club peninsulare s-au aflat printre protagonistele cu­pelor europene, Olimpia Teo­dora Ravenna f­iind vicecampioa­­nă europeană în ultimele două ediţii ale C.C.E. Lotul italian a sosit ieri la prînz­ în Capitală, de unde şi-a continuat drumul, seara, la Constanţa. El cuprin­de jucătoarele: Barbara Valse­­sia, Claudia Gatti, Carmela Pri­­mavera, Manuela Behelli, Li­liana Bernardi, Rossana Pani, Alessandra Zambelli, Sabrina Conte, Cristina Boselli, Mirna­ Marabissi, Sabrina Bertoni şi Beatrice Bigiardini (antrenori : Hu Quinxia şi Paolo Reale). Din lotul reprezentativei noas­tre nu vor lipsi, desigur, Mirela Bogescu, Speranţa Găman,­ Doi­na Dimofte, Felicia Popescu, Daniela Dinică, Eugenia Co­­tescu. începind de astăzi, la Foc­şani, se va desfăşura un turneu feminin la care iau parte echi­pele de junioare ale României şi U.R.S.S., cea de tineret a ţă­rii noastre și divizionara B lo­cală, Hidrotehnica. uk Mărfi şi miercuri, la Bucureşti mi I tpaaHcgaiii mnt­ ittm rxtrjvi»u.i■.rmtir» jfi iwummtn UN ATRACTIV TURNEU INTERNATIONAL DE FOTBAL, DOTAT CU „CUPA STEAUA" Sezonul competiţional de fotbal se apropie. în această perioadă de pregătiri, echipele divizionare A susţin în oraşele din apropierea zonelor monta­ne primele meciuri de verifi­care, urmărite cu mare interes de către iubitorii sportului cu balonul rotund. Iată însă că și amatorilor de fotbal din Ca­pitală li se oferă un fericit prilej ca în acest sezon esti­val să revină în tribunele sta­dionului pentru a urmări pa­tru interesante şi atractive partide, cu participarea unor prestigioase formaţii de peste hotare. ■ Marţi şi miercuri, pe stadio­nul din Ghencea, Clubul Spor­tiv al Armatei Steaua organi­zează, în cinstea Zilei de 23 August şi cu ocazia a 40 de ani de activitate a clubului, unul dintre cele mai intere­sante turnee de fotbal pe care le-a găzduit Bucureştiul în ul­timii ani şi la care, alături de echipa gazdă, fosta campioană a Europei, la nivel de cluburi, şi actuala deţinătoare a Su­­percupei Europei — Steaua Bucureşti —, şi-au confirmat participarea trei cunoscute for­maţii din fotbalul continental : • F.C. BRUGES (Belgia), primul club de fotbal înregis- Constantin ALEXE (Continuare in pag 2-3) Proletari din toate ţările, uniţi-vâ ! ZIAR Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA §1 SPORT ANUL XLIII — Nr. 11 697 | 4 PAGINI — 50 BANI . | Simbătă 1 august 1987 Popasuri în mijlocul elevilor din Bărcăneşt. ROADELE ÎNVĂŢĂTURII SE VĂD ATIT IN CÎMP, CIT ŞI LA SPORT din care o combină înfuleca lacomă. La strîngerea rodului munceau elevi din clasa a Xl-a, intre care Florian Goşu, Cristinel Broşban, Lucia Dinu si alţi viitori mecanizatori, a­­flaţi parcă la un examen de recapitulare a cunoştinţelor teoretice, sub controlul exigent al maiştrilor Constantin Grigo­­re, Gheorghe Rusu, Nicolae Bratu şi al directorului liceu­lui, Gheorghe Drăguşoiu, care, rotindu-şi din cînd în cînd pri­virea spre orizont, ne-a spus : „Vreme bună de seceriș... Re­coltă bună, peste 7 tone la hectar“, a estimat directorul, un prieten statornic al jocului de oină, pe țărimul căruia ac­tivează de mai mulți ani ca arbitru republican. „Terenul de fotbal, pămînt... odihnit, conti­nuă el, a fost dat în circuitul agricol, cele două hectare de­venind din toamna trecută lo­tul experimental al liceului. Baza sportivă, in schimbul ce­lei dezafectate, am amenajat-o în curtea scolii. Veniţi să ve­deţi“. ...Noul complex sportiv a fost proiectat de un loc unde erau parcate utilaje scoase la casa­re, cu un sol sterp, după cum ne-a precizat directorul liceu­ Traian IOANIŢESCU (Continuare in pag. 2­ 3) Am mai fost prin Bărcăneşti, comună situată la marginea municipiului Ploieşti. De data aceasta, terenul de fotbal din faţa Liceului agroindustrial, trecut printr-o spectaculoasă metamorfoză, ni s-a descoperit privirilor în toată splendoarea unor bogate lanuri de orz copt. Pe Velodromul Dinamo O CURSĂ SPECTACULOASĂ Pe Velodromul Di­namo din Capitală au continuat ieri finalele Campiona­telor Naţionale şi ale Daciadei la ciclism. La seniori, în sferturi,­­ la vite­ză, s-au înregis­trat rezultatele: C. Ciulei (Steaua) 12,5 — I. Schneider (Vo­inţa Arad), G. Ion (Dinamo) 12,2 — M. Mărginean (Steaua), Cr. Iţlihălţan 12,3 — Oct Tudorache (am­bii Steaua),­ din re­calificări ciştigîn­­du-şi dreptul de a merge mai departe Tudorache; în se­mifinale, disputate în două manşe, C. Ciulei (16,2 şi 12,7) a dispus de­­Gr. Mi­,­hălţan, iar G. Ion (12,5 şi 12,2) de Oct. Tudorache. In fina­la mică s-au intît­ George Ion ni­t, tot în două viteze-serial manşe, Mihălţanu şi Tudorache,, victoria revenindu-i lui Mihălţan (12,4 şi 12,2). Aştep­tată cu mult interes, finala mare a prilejuit o întrecere mult gus­tată de publicul spectator, prima manşă revenindu-i lui G. Ion (13,9), iar a doua lui C. Ciulei (11,4), cea de a treia rundă, de­cisivă, a avut un epilog neaştep­tat, C. Ciulei (ciştigător al man­şei) fiind declasat de către juriul de concurs, deoarece l-a jenat pe adversarul aflat pe culoar. CLASAMENT: 1. George Ion, campion naţional şi ciştigător al Daciadei, 2. C. Ciulei, 3. C. Mi­­hălţan, 4. Oct. Tudorache. Cursa pe puncte a­­juniorilor mari (25 de concurenţi, 75 de ture cu sprint la fiecare 3) a fost spectaculoasă, patru cicliştii, Adr. Ivan, Adr. Radu, ■ S. Nareizian şi N. Spătaru, reuşind să reali­zeze un tur avans, disputându-și între ei titlul. CLASAMENT: 1. Adrian Ivan (CSS 1) 73 p, 1 tur avans, campion republican și ciş­­tigător al Daciadei, 2. Adr. Radu (Voința) 38 p, 11. av., 3. N. Sirbu (Stirom) 18 p, 1 t. av., 4. N. Spătaru (Olimpia) 15 p, 1 t. av., 5. C. Lazăr (Dinamo) 32 P. G. I. Balea (Voinţa) 18 p. Astăzi, cu începere de la ora 16,00 au loc ultimele probe, aştep­tata cursă pe puncte a seniorilor (100 ture cu sprint la fiecare 3 ture) şi finala la 1.000 m start de pe loc la juniori mari. Horaţiu SIMA (Dinamo), câştigătorul probei ele Foto : Aurel D. REAGD MICA LUME A SCRIMEI NOASTRE SI MARILE REZULTATE ALE FLORETISTELOR Pentru cei care — luindu-se numai după rezultatele ce, pe­riodic, au un larg ecou în lu­mea sportului internaţional — cred că lumea scrimei noastre este mare, o să-mi permiteţi, stimaţi cititori, să fac o pre­cizare. Nu numai că această, importantă disciplină olimpică (care decernează cvadrienal 24 de medalii, şi acelaşi număr în fiecare din ceilalţi­ ani ai in­tervalului olimpic, la ediţiile Campionatelor Mondiale) se luptă acum pretutindeni cu costul crescut al echipamentu­lui (costumi, veste metalice, măşti, mănuşi si, mai ales, ar­me), dar si că are in sportul nostru o familie mică. Un grup format doar din citeva sute de oameni, în care principalul de­taşament îl constituie copiii (aspiranţii la gloria sportivă) şi foştii mari campioni (olim­pici, mondiali şi europeni), a­­­cum, în marea lor majorita­te, antrenori, tehnicieni, arbi­tri etc. In fine, cam de toate din ce-i nevoie ca acest spec­taculos si greu sport nu numai să supravieţuiască, dar să-şi şi păstreze frumoasa carte de vi­zită. De ce spectaculos şi greu? Pentru că într-o fracţiune de secundă se decide (de obicei) totul, adică munca de ore si ore depusă in pregătiri dure, in săli unde în afara colegilor de antrenament si a membri­lor familiei rareori pătrunde cineva. Greu, pentru că totul depinde de concentrarea ner­voasă, de iuţeala deciziei şi acţiunii în acea fracţiune de secundă în care se aprinde Paul SLAVESCU Elisabeta Tufan şi medaliile sale strălucitoare... Foto : Aurel D. NEAGU CIUJ-WAPOM: DOAR BASCHETUL FEMININ ŞI TENISUL DE MASA IES IN EVIDENTA... Activiştii sportivi clujeni, cu care am organizat dezbaterea pe marginea jocurilor sportive, nu si-au ascuns satisfacţia faţă de frumoasele rezultate obţi­nute in ultimii ani la baschet, tenis de masă (discipline care s-au afirmat atit de plan in­tern, cit şi internaţional), handbal, polo, volei, ne-au vorbit despre competenţa, pri­ceperea şi pasiunea unor repu­taţi tehnicieni în descoperirea şi instruirea — într-un flux continuu — a celor mai talen­taţi dintre performeri şi, spre cinstea lor, nu s-au ferit să spună pe nume lipsurilor care mai persistă într-un domeniu sau altul al activităţii, cu con­vingerea fermă că numai pro­­cedînd astfel vor putea adău­ga alte si alte realizări remar­cabilului bilanţ pe care-l deţin în prezent in multe jocuri sportive. Baschetul feminin reprezin­tă, neîndoios, o frumoasă şi reprezentativă carte de vizită a sportului clujean. Echipa lo­cală, „U“-CSS Viitorul (antre­nori­i Nicolae Martin şi Ho­­ria Pop), domină de cîţiva ani buni activitatea competiţională Internă, ciştigînd de mai multe ori titlul de campioană a ţă­rii şi avînd prezenţe notabile şi în „Cupa Campionilor Eu­ropeni“. Magdalena Jerebie, Paula Misăilă Virginia Popa, Gabriela Kiss, Aurora Dragoş, Ildikó Manasses sau Tünde E­­nyedi sunt, deopotrivă, cele mai bune jucătoare ale­ formaţiei şi componente ale loturilor repre­zentative ale ţării. S-au făcut frumoase aprecieri despre me­ticulozitatea cu care cei doi tehnicieni lucrează pentru se­lecţie, despre perseverenţa cu care ei urmăresc asigurarea u­­nei talii corespunzătoare, s-a vorbit despre valoarea ridicată a procesului de instruire pro­priu-zis, în cadrul căruia se ţine în permanenţă seama de toate noutăţile ce survin pe plan mondial. Marea majorita­te a fetelor fiind studente, e­­chipa este cunoscută prin desă­­virşita coeziune sufletească a tuturor componentelor ei, prin ambianţa proprie de muncă, prin disciplina tactică, decizia şi fermitatea cu care sunt a­­bordate toate jocurile. S-a sub­liniat că 80 la sută din punc­tajul pe care judeţul îl obţine în clasamentele naţionale pro­vine din prezenţa baschetbalis­telor în competiţii prestigioase, precum Campionatul European, „Concursul Prietenia“ sau se­lecţii în loturi reprezentative, în domeniul baschetului e­­xistă însă şi un „of“, legat de comportarea băieţilor. Cu ani în urmă, se ştie. Clujul avea şi o valoroasă echipă masculi­nă (ajunsă chiar pe locul al 3-lea în Divizia A), dar din a­­ceastă toamnă ea va evolua în Divizia B. Lipsa de experien­ţă a jucătorilor, în marea lor majoritate tineri, absenţa unui coordonator de certă clasă, ca şi blazarea survenită — iată factorii care au determinat randamentul slab şi retrogra­darea în „B‘‘. Se scontează a­­cum că tehnicienii inimoşi şi competenţi care sunt Voicu Moldovan şi Liviu Moraru, de la CSS Viitorul, au posibili­tăţi să crească o nouă echipă competitivă, de bună valoare, care se repromoveze în prima divizie. Fireşte, rămîne de văzut. Tenisul de masă, cu secţie de nivel internaţional la Clubul Sportiv Municipal, deţine un impresionant palmares intern şi internaţional (din 1960 — 19 titluri de campioni naţio­nali, de 5 ori ciştigători în C.C.E., de 10 ori finalişti în C.C.E., numeroase prezenţe la loturile reprezentative). Secţia este astfel organizată incit cu­prinde întreaga sferă a activi­tăţii, de la iniţiere la marea performanţă. Şerban Doboşi, Mihai Bledea, Dorin Giurgiucă şi Eugen Borca sunt încadraţi cu normă întreagă. Primii doi coordonează activitatea a două grupe de performanţă (peste 20 de sportivi). Giurgiucă se ocupă de o grupă de avansaţi şi una de începători, iar Borca, recent încadrat la club, are două grupe de începători. în total, secţia dispune de 75 de sportivi, dintre care 60 legiti­maţi. Dintre aceştia 8 deţin categoria întîi de clasificare 11 — categoria a II-a, iar 20 sunt juniori. Secţia de tenis de masă de la C.S.M. dispune de o sală exclusiv pentru pregă­tire, iar una din explicaţiile succeselor deosebite, repurtate în ultimii ani rezidă — după opinia generală — în compe­tenţa şi pasiunea reputatului tehnician Farkas Paneth, acum ieşit la pensie. Se apreciază că de o mare eficientă în ac­tivitatea de ansamblu a secţiei este faptul că toti tehnicienii, indiferent de atribuţiile lor per­manente în performantă, au sarcini în domeniul selecţiei astfel că, în mod constant, sunt Constantin MACOVEI (Continuare in pag 2-3) VICTORII ROMÂNEŞTI LA BALCANIADA TINERILOR HANDBALIŞTI 7 In prima zi a Campionatelor Balcanice de handbal pentru tineret, competiţie ce a în­ceput la Ankara, reprezentati­vele României au obţinut vic­torii, ambele în faţa forma­ţiilor Greciei. Fetele au cîşti­­gat cu 38—9 (21—3), iar băieţii cu 33—23 (17—12). Alte rezultate : feminin : Iu­goslavia — Turcia 26—14 (16—6) | masculin : Iugoslavia — Turc I­cia 22—20 (13—11). (Continuare in vag 2-3)

Next