Sportul, august 1987 (Anul 43, nr. 11697-11722)

1987-08-03 / nr. 11698

ZIAR Al CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA §1 SPORI­­ ANUL XLIII - Nr. 11 698 ________ 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 3 august 1987 Turneul Internațional de lupte greco-romane al României I SPORTIVII NOŞTRI AU­ DOMINAT ÎNTRECERILE IA TOATE CATEGORIILE Sîmbătă şi duminică, în Sala Floreasca din Capi­tală s-au disputat întrecerile Turneului Internaţio­nal de lupte greco-romane al României, competiţie ajunsă la cea de a XXVI-a ediţie. Spre deosebire de anii precedenţi, de data aceasta participarea a fost mult mai redusă, sportivii români confruntîn­­du-se numai cu luptători din R. D. Germană şi Finlanda, delegaţiile amintite fiind prezente în competiţie cu numai patru şi, respectiv, şase concurenţi. In aceste con­diţii, fireşte, luptătorii români, mult mai numeroşi şi de o va­loare mai ridicată, au dominat categoric întrecerile, ocupînd primul loc la toate categoriile de greutate. Nu este mai puţin adevărat că la trei din cele zece categorii n-au existat concurenţi străini, întrecerile respective constituind o repe­tare a finalelor „naţionalelor“ de la Galaţi. „ Dar, iată un scurt film al ul­timei reuniuni. La categoria 48 kg s-au calificat în „finala mare“ Constantin Scuturici (A­­luminiu Slatina) şi fostul cam­pion al categoriei, Ionel Tase (Rapid Bucureşti). Slătineariul, cu o mai îndelungată activitate .wwwwwwwwwwwwwww Sorin Herţea, unul dintre cei mai va­loroşi luptători ai turneului, execută un spectaculos „su­­pleu“ In partida cu Ion Soare Foto , Aurel D. NEAGU competiţională, a dominat in­­tîlnirea, şi-a creat un avantaj suficient (6—3) care să-i asi­gure succesul şi In final a cîş­­tigat cu 6—4. Pentru locul 3, H. Gemsler (R. D. Germană) b.­tus I. Chelaru. In absenţa lui Mihai Cismaş (scutit me­dical), categoria 52 kg a avut doi finalişti mai puţin scon­taţi : Nicolae Onica şi Lucian Juşcă (un junior din Arad, In vîrstă de 17 ani). Onica a cîș­­tigat clar partida finală (9—2). Mihai BRANCA (Continuare in pag . 4-a) V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' prima zi a competiţiei feminine de volei de la Constanţa ROMÂNIA - ITALIA 3-1 CONSTANŢA, 2 (prin tele­fon). Pentru voleibalistele lotu­lui reprezentativ al ţării noas­tre a început o nouă perioadă de verificări in vederea partici­pării la faza finală a Campio­natului European, ce se va des­făşura, la sfîrşitul lunii viitoa­re, în Belgia. Competiţia pe care o găzduieşte, timp de trei zile. Sala sporturilor din loca­litate — şi la care mai sunt pre­zente echipa Italiei, precum şi formaţiile de­­club Farul Con­stanţa, C.S.U.­I.M.N. Galaţi şi Universitatea C.F.R. Craiova (fireşte, lipsite de jucătoarele pe care acestea le dau loturilor naţionale­­, de tineret sau de junioare) — este menită să o­­fere posibilitatea de testare atit a nucleului de bază al primei reprezentative a tării noastre, cît si a rezervelor sale, anga­jate in concurs sub titulatura de România II. în prima zi, programul, care a cuprins doar două partide, a fost deschis de echipele Farul Constanţa şi C.S.U.­I.M.N. Ga­laţi. După un meci antrenant cu faze lungi, mai ales în pri­mele seturi, formaţia locală a obţinut victoria cu 3—2 (—11, 13, —7, 7, 10). De reţinut că în ambele formaţii au fost folo­site coordonatoare de joc care nu le aparţin: Gabriela Copcea de la Penicilina Iaşi şi, respec­tiv, Claudia Tătucu de la Dacia Piteşti. Au evoluat sextetele : Farul — Elena Bălan, Marinela Neacşu, Gabriela Copcea, Maria Enache, Roxana Avram, Gum­i­­za Lică, C.S.U.­I.M.N.­­ Clau­dia Tătucu, Violeta Vuc, Ileana Berdilă, Emilia Nedelcu, Ma­nuela Bîrsan-Badea, Lucia Ca­­zacu. Prima intilnire dintre repre­zentativele A ale României și Italiei a oferit numerosului pu­blic prezent în sală momente de volei autentic, într-o dis­pută extrem de echilibrată, în­cheiată cu victoria jucătoarelor române cu 3—1 (10, 19, —10, 9). Echipa noastră, intrată la început cu un sextet înalt (me­dia de Înălţime: peste 1,85 m), a avut ca principale atuuri for­ţa de atac (cu Mirela Bojescu şi Felicia Popescu în prim­­plan) şi eficienta blocajului. Ca partea cealaltă, italiencele, da­torită unei preluări cam nesi­gure, găseau mai greu calea spre combinaţiile de mare vi­teză (punctul lor forte in atac) pe care le realizează de obicei coordonatoarea Manuela Be­­nelli. Dar, treptat, această la­cună a fost remediată şi due­lul a devenit tot mai strins şi mai captivant. Astfel că, după ce româncele au cîştigat cu mai puţine emoţii setul I, au avut destule în cel următor, pe care l-au cîştigat în prelungiri. La 20 0 la seturi, lupta nu s-a încheiat, în cel de-al treilea italiencele fructificînd şi mai bine viteza lor de mişcare si de execuţie atit în atac, cit si în apărare, reducînd astfel din scor. In ultimul set, româncele au pornit in iures (8—0), impu­­nindu-se in final. Arbitrii S. Popescu si C. Musat au condus corect echipele: România I — Ottilia Szentkovics (Doina Di­mofte). Speranţa Gaman, Mi­rela Bojescu, Niculina Bujor (Daniela D­iniei), Eugenia Co­­tescu (Ioana Cotofanu), Felicia Popescu (Monica Petraşcu) . Italia — Manuela Benelli (Bea­trice Bigiarini). Sabrina Conte, Cristina Boselli, Liliana Ber­nard! (Barbara Valsesia), Mir­­na Marabissl (Sabrina Bertini), Aîessandra Zambeli. Luni, de la ora 14.30, au loc meciurile: C.S.U.­I.M.N. Galaţi — Universitatea C.F.R. Craiova, Farul Constanta — România II şi România I — Italia. Aurelian SRESIIANU PARTICIPAM NUMEROASĂ A TINERILOR ÎNOTĂTORI LA CONCURSUL REPUBLICAN DE POHARON 458 de foarte tineri înotători din 20 de secţii au participat la Concursul Republican de po­llution, desfăşurat în bazinul de 50 de metri din Arad. S-au remarcat în mod deosebit, după cum remarca arbitrul ge­neral al competiţiei, V. Boboc, sportivii de la C.S.Ş. Reşiţa, C.S.M.S. Piteşti şi C.S.M.S. Baia Mare, clasaţi în această ordine pe primele locuri ale clasamentului final. Dintre par­ticipanţii la diferitele categorii de vîrstă, s-au impus Laura Damian (Constanţa) 380 p. Lu nunnţa Lăzărescu (Baia Mare) 3,­9 p, Lavinia Cătălin (Ploieşti) 299 p, respectiv Adrian Vişi­nescu (Piteşti) 396 p, Bogdan Toma (Reşiţa) 377 p, Mircea Muntean (Reşiţa) 366 p — la categoria 11 ani , Iolanda Szfics (Reşiţa) 380 p, Diana Dăscăleţ (Piteşti) 347 p, Aurora Stana (Piteşti) 316 p. respectiv Flo­rin Nica (Reşiţa) 442 p, Doru Robea (Piteşti) 438 p, Ion Con­­stantinescu (Piteşti) 418 p — la cat. 10 ani , Andreea Trufaşu (CSS 2 Buc.) 301 p, Mădălina Badea (Lie. 37 Buc.) 275 p, Diana Cîrstea (Piteşti) 266 p, iar la băieţi George Georgescu (Lie. 37 Buc.) 346 p, Cosmin Cuciureanu (Reşiţa) 327 p, Da­niel Lutal (Reşiţa) 290 p — cat. 9 an. la perspectivi apropiat! Canploaatel European di la Strastart POLOIŞTII SE PREGĂTESC INTENS PENTRU ACEST DIFICIL EXAMEN „Naţionala“ noastră de polo are locul său intre primele opt echipe ale Europei. Care anu­me ? Vom vedea din 18 august, la Strasbourg, intr-o companie a cărei valoare e sugerată cum nu se poate mai bine de po­diumul „mondialelor“ din vara trecută : L Iugoslavia. 2. Ita­lia. 3. U.R.S.S. Un podium eu­ropean. Plus Spania pe locul 5 şi R.F.G. pe 6. E limpede, misiunea poloiş­­tilor români nu-i defel din­tre cele simple (în primul eşa­lon continental mai apar re­prezentativa puternicei şcoli a sportului cu mingea pe ană din Ungaria şi formaţia Bulgariei, calificată în dauna echipei O­­landei). Sub semnul acestui a­­devăr s-a desfăşurat şi conti­nuă pregătirea lotului nostru reprezentativ. Un lot în care maturitatea, experienţa compe­­tiţională a jucătorilor sunt pre­cumpănitoare. Căpitanul echi­pei, Liviu Răducanu, va atinge cota 300 a partidelor interna­tionale chiar la Strasbourg si, cum spune el, „o asemenea realizare se cere onorată“. Sunt, apoi, alti poloişti binecunoscuţi in lumea acestui sport : Ivan Fejér, Cornel Gordan, Eugen Ionesco, Mihai Simion, Daria Costrăș, Serb­an Popescu, Cris­tian Dan, grupul vicecampio­­nilor europeni de juniori de a­­cum ciţiva ani — Vlad Hagia, Cătălin Moiceanu, Sorin Dia­­conu. Din cei 21 cu care s-a pornit la drum — sub condu­cerea unui cuplu format din­­tr-un... obişnuit pe banca teh­nică a reprezentativei. Iuliu Capşa, si mai tînărul antrenor Eugen Georgescu, remarcat din munca cu juniorii — au mai rămas in vederi şi portarul Gică Popescu, plus trioul tine­reţii. Bogdan Olaru, Ionut An­­gelescu, Bogdan Tufan. Parcul presupune o pregăti­re, la concret, pe multe pla­nuri. Pregătire fizică, spre pil­dă, înseamnă și „pe uscat“, și „în apă“. Tocmai la acest ca­pitol s-a pus mare accent la lot. Iar probele,­­normele de control la înot ar vădi că s-a lucrat bine, excelînd, conform înregistrărilor. Hagiu, Costrăș. S. Popescu. Moiceanu. Ange­­lescu, chiar veteranii Răduca- Geo RAETCHI (Continuare In vag a 1-a) CISTIGATORII PRIMULUI CONCURS AL CIRCUITULUI F. R. TENIS 9 Competiţie In premieră­ formată din trei turnee (la Bucureşti, Cimpina şi Braşov) şi un „Masters“ Pe frumoasa bază a asocia­ţiei Viitorul CCIAG din Ca­pitală s-a desfăşurat, săptămi­­na trecută, primul concurs al Circuitului Federaţiei Române de Tenis rezervat seniorilor şi senioarelor. Asemenea circui­telor internaţionale, Circuitul F.R.T., la prima sa ediţie, este format din trei concursuri-lanţ (Bucureşti — Cimpina — Bra­­şov), care dau, in urma evo­luţiilor, dreptul de participare la „Masters“ (jot,la Braşov, in continuare) numai tenismanilor calificaţi cu un anumit punc­taj. în acelaşi timp, pentru clasamentul intern anual con­tează punctele realizate în „Masters“, în cele trei între­ceri anterioare obţinîndu-se nu­mai ,,punctele de circuit“. Ideea aplicării la scară naţională a acestui sistem este foarte bună, după modelul circuitelor in­ternaţionale, care reprezintă, in fapt, prima treaptă de pă­trundere in clasamentul mon­dial al jucătorilor de tenis. Cîştigătorii primului concurs al celui dinţii circuit românesc sunt Daniela Moise (Steaua) şi Marius Comănescu (Dinamo), întrecerea feminină a reunit tot ce are mai bun la această oră tenisul românesc : campioa­na naţională de senioare Teo­dora Tache, ocupanta locului doi, Daniela Moise, campioa­nele de junioare Diane Sa­­mungi şi Mădălina Voî­­nea (ambele Dinamo), Floren­tina Curpene (Dinamo) si Da­niela Ivana (Steaua), „nume“ recunoscute in tară, sau An­gela Kerek (Electrica Timisoa­ra) — reprezentantă a „noului val“. Finala, foarte frumoasă, dintre Moise si Curpene, a fost Doina STANESCU (Continuare in pag 2-3) S-au incficiat finalele Campionatelor Naţionale şi ale Daciadei la ciclism (velodrom) V. MITRACHE (Dinamo) - ÎNVINGĂTOR DETAŞAT ÎN ULTIMA PROBĂ S-au Încheiat, pe velodromul Dinamo din Capitală, după şase zile de întreceri, finalele Cam­pionatelor Naţionale şi ale Da­ciadei la ciclism. Pe foaia de concurs a probei de 1000 metri cu start de pe loc s-au înscris 17 juniori mari, ierarhia finală fiind dată de timpii realizați. CLASAMENT : 1. Cătălin Lazăr (Dinamo) 1:12,5,­ campion națio­nal şi câştigător al Daciadei, 2. Alex. Ivan 1:12,9, 3. G. Cristea (ambii C.S.S. I) 1:14 0, 4,5. M. Simion şi M. Dima (ambii Sti­­rom) 1:14,5, 6. M. Pir­joi (Dina­mo) 1:15,0. Cei 29 de concurenţi aliniaţi la startul cursei pe puncte au avut de parcurs 100 de ture, cu sprint la­ fiecare 3 ture. După ce primele 3 sprinturi au fost adjudecate, în ordine, de Cr. Neagoe, Gh. Lăutaru şi L. Ko­vács, din turul 10 V. Mitrache şi Gh. Klein pe­­er încep să se detaşeze de restul concurenţilor şi după alte 15 ture, în care sprinturile au fost cîştigr­te de­­Mitrache, ei reuşesc să prindă plutonul din urmă, avînd deci un tur avans. Profitînd de un moment de acalmie, şapte­­aler­gători se vor detaşa în turul 32, realizînd, imediat, turul avans. (V. Mitrache şi Gh. Kleinpeter, cu 2 ture avans, C. Paraschiv, G. Olteanu — IMGB, C. Nico­lae, V. Apostol şi D. Răcăşan — toţi Dinamo, un tur avans). Sprintul 17, cu punctaj dublu, îi revine lui Mitrache, urmat de Ov. Mitran (Met. Plopeni), P. Micu (IMGB) şi V Apostol. In acest moment, lupta pentru ti­tlul de campion a fost înche­iată, V. Mitrache, în vervă deo­sebită, conducînd confortabil , pentru locurile 2 şi 3 insă, de la sprintul 26, cînd alţi şase ciclişti (L. Kovács, C. Popa, V. Mitrache, Cr. Neagoe, Gh. Lău­taru şi C. Paraschiv) au reuşit turul avans, lupta s-a compli­cat, în acel moment Kleinpeter şi Paraschiv avînd două ture avans şi acelaşi număr de puncte . 23. Mult mai proaspăt, puternic încurajat de pe mar­gine de fratele său, V. Pa­raschiv, sportivul dinamovist şi a adjudecat 3 puncte la sprintul 30, după care — su­­praveghîndu-şi permanent ad­versarul direct — şi-a menţi­nut pînâ In final avansul de puncte. Sprintul final a fost cîştigat de Gh. Lăutaru, urmat de V. Apostol, P. Mitu şi S. Oprescu (ambii IMGB). CLASAMENT : 1. Vasile Mi­­ trache 68 puncte, 3 ture av., 51:41 (m.o. 47.040 km) — campion natio­ nal și câștigător al Daciadei ; 7 C. Paraschiv (ambii Dinamo) 20 p., 1­­ av. ; 3. Gh. Kleinpeter (Voința Arad) 23 p., 2 t. av. ; 4. Gh. Lăutaru (Dinamo) 59 p., 1 t. av.; 5. Cr. Neagoe 32 p., 1 t. av., ; 8. C. Popa (ambii Steaua) 22 p. 1­­ av ..... Horaţiu SIMA • Astăzi şi mîine, cu începere de la ora 16.30, tot pe velodromul Dinamo, se vor desfăşura intrece­­rile „Cupei F. U. Ciclism­ pen­tru seniori. Vasile Mitrache, ciştigătorul cursei pe puncte, îşi adjudeca sprintul ”, cu punctaj dublu, urmat de Ov. Mitran (mascat în imaginea noastră de Mitrache) și P. Micu. Luptă aprigă pentru locul 14, între V. Apostol și G. Florea. Foto : Aurel D. NEAGU.

Next