Sportul, august 1987 (Anul 43, nr. 11697-11722)

1987-08-03 / nr. 11698

DUMINICĂ. HOCHEIUL IA STARTUL Mai sunt cîteva zile pînă la startul primei competiţii de hochei a noului sezon, «Cupa 23 August", cu participarea ce­lor mai bune echipe din ţară. Va fi, sperăm,­ o reuşită ridi­care de cortină, întrucât noul an competiţional se anunţă deosebit de bogat în întreceri interne şi internaţionale. Şi, in plus, *adu­ce cîteva noutăţi faţă de anii trecuţi.­­ ÎNCEPE „CUPA 23 AUGUST" Patinorul din Miercurea Ciuc va fi locul de disputare a com­petiţiei, al cărei program a fost alcătuit astfel : 9 august: Steaua Bucureşti — Viitorul Gheorgheni, Dună­rea Galaţi — Sport Club Miercurea Ciuc, Progresul Miercurea Ciuc — Dinamo Bucureşti ; 10 august : Steaua — Dună­rea, Sport Club — Progresul, Dinamo — Viitorul; 11 august: Progresul — Steaua, Sport Club — Dinamo, Viitorul — Dunărea ; 12­ august : zi de odihna ; 13 august: Dinamo — Steaua, Sport Club — Viitorul, Dună­rea — Progresul ; 14 august: Steaua — Sport Club, Dinamo — Dunărea, Vii­torul — Progresul. După „Cupa 23 August“, u­­nele echipe își vor continua pregătirile in turnee organi­zate în U.R.S.S. și Cehoslova­cia, urmind ca la 25 septem­brie să înceapă noul campio­nat, la care, aşa cum s-a mai anunţat, vor participa şase e­­chipe, faţă de numai patru a­­nul trecut, adică di­e cele ce se vor întrece în competiţia de la Miercurea Ciuc. Mai întîi sub forma Diviziei, pînă la 12 decembrie, cu cîte trei meciuri duble in fiecare săptămină, dar în final şi cu turnee. PERFECŢIONAREA ANTRENORILOR Consecventă principiului său de a micşora tot mai mult pe­rioada de inactivitate a hoche­­iştilor, federaţia a stabilit ca activitatea să fie reluată­­ mai devreme ca în alţi anî. Au­­ avut loc şi alte acţiuni in a­­s vanpremiera campionatului şi a­­ în scopul bunei lui pregătiri,­­, ca de pildă organizarea unui­­ curs de perfecţionare a antre-­­­norilor, acţiune care va fi ur- t­mată in august cu un schimb­­ de experienţă, la care va fi­­ prezent şi prof. V. Savin, şeful­­ catedrei de hochei de la Insti- t­­utul de Educaţie Fizică din­­ Moscova. 5 PRINCIPALELE TRANSFERĂRI î la vederea noului campionat c­e-au definitivat şi transferări­­le. Iatâ-le pe cele mai impo­tante : Gerczul, Cs. Antal şi Svzb­lak (toţi de la Steaua) Sport Club ; Z. Csihi (Progre Miercurea Ciuc) şi Diva (IMASA Sf. Gheorghe) la 1 name Bucureşti, Király (Sif­ea) la Viitorul Gheorghe unde au mai fost transferaţi Juniorii Zs. Antal, Cs. Gali, Nagy şi Huszar (de la C.S. Gheorgheni) , Corciovă, Pot£ Voican, Geru şi Androne,­­ la C.S.S. 2 Constructorul G­laţi au fost transferaţi la D­uărea Galaţi. GRIJA DEOSEBITĂ PENTRU COPII ŞI JUNIORI Deosebiri importante săi faţă de trecut şi in cazul ac­tivităţii echipelor de copii / juniori. Dacă pentru formaţii­, de juniori I s-a păstrat obiş­nuita schemă competiţional echipelor de juniori II, copii­i speranţe li se vor­­acorda o a­tenţie şi mai mare. întrecere va deveni mai eficientă, fiin organizată tot sistem di­viziv cu cite două partide pe săptă­mină, pe plan local (unele me­ciuri se vor disputa în deschi­dere la cele de seniori), astfe că fără scoaterea copiilor , la cursurile şcolare şi fără alt cheltuieli decit cele legate d organizarea jocurilor, aceste categorii de jucători i se va asigura disputarea a aproap 60 de partide pe s­ezon. Desi­gur, vor exista şi turnee pen­tru stabilirea câştigătoarelor Important este ca aceste echipe să joace cît mai mult, ca ju­cătorii să se perfecţionezi prin meciuri. DISCIPLINEI, ATENŢIE SPORITA Şi în acest an, F.R. Hochei, cu sprijinul cluburilor, secţiilor t­ehnicienilor, al arbitrilor şi portivilor, dar şi al organelor­udeţene, va acţiona pentru re­şterea stării disciplinare pe dreptunghiul de gheaţă. Este a­­devărat, hocheiul este un sport eva mai dur, în care ciocni­­ile (in anumite limite) sunt ermise de regulament, dar sta nu înseamnă contacte care , ducă la răniri­­intenţionate, a­cum s-a întimplat tocmai finele sezonului trecut­ între cătorii Miklós (Sport Club) şi liga (Steaua). Federaţia a ho­­rît scoaterea lui Miklós din tur reprezentativ şi suspen­­irea lui din competiţiile im­­­ne şi internaţionale, Gîiga­ind şi el suspendat pe o anu­­ită perioadă din campionat,­­ sperăm că astfel de fapte­­ vom mai întâlni in sezonul ire începe. Mircea TUDORAN _____ . v w»nii ■ I Ml III I ■ 11 !■■■11!■ II II I 1 *— CIRCUITUL F. R. TENIS Miram de disputată, cu schim­bări de mingi jucate în forță și plasat invingătoarea s-a desprins abia in finalul setu­lui decisiv (Moise — Curpene •—0. 3—6. 6—4). De remarcat to. in semifinală, tenismana stelîstă dispusese de Teodora­­Tache, care, la rîndul ei, a trebuit să se întrebuinţeze se­ric« In „sferturi“ (6—1, 5—7, 6-« cu Kerek). Au fost şi cSteva surprize : Ivana — Sa­­mungi 6—3, 6—4 ; Voinea — O­­tlia Pop (Progresul) 7—6, 6—2 Concursul masculin, lipsit de valorile reale (Segărceanu, Marcu, Dirzu, Vanţă), a avut în M. Comănescu (şi el com­ponent al lotului de Cupa Da­vis, ea­ şi George Cosac) un învingător scontat şi merituos, care nu a pierdut nici un set, deşi nu a avut o parte de ta­blou prea uşoară. Numai enu­meindu-i pe Răzvan Itu (Steaua. 6—3, 6—2), şi pe Co- ■ sac (Dinamo Braşov. 6—2, 6—0) , ar fi suficient. In finală, Co- ■ mănescu­ l-a învins la limită . (6—4, 6—4) pe reprezentantul I gazdelor, Emil Hnat, Intr-un I meci in care iniţiativa i-a a­­parţinut in permanenţă. Cir- I cuitul continuă iar aceste zile­­ la Cîmpina. Rezultate din semifinale, fe- I minin : Moise — Tache 6—2, I . 6—2, Curpene — Ivana 6—0, 6—1 ; masculin : Comănescu —­­ Cosac 6—2, 6—0 , Hnat — C. I Enache (Dinamo) 5—7, 6—4, 6—4. * IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ • NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 2 AUGUST 1987 Extragerea 1: 26 10 12 1 Extragerea a ll-a: 11 8 4 69 Extragerea a IlI-a: 30 71 73 57 Fond total de cîștiguri: 475 388 Iei. • Ținind seama de marile a­vanta­je pe care le-au adus parti­cipanților, în ultima perioadă, TRAGERILE LOTO 2, duminică 9 august se organizează o nouă tra­gere de acest fel, exis­tind astfel posibilitatea de a se reedita suc­cesele din duminica trecută. Rea­mintim că un element de atracţie deosebit al acestui gen de tragere 11 co­nstituie, între altele, posibi­litatea de a se câştiga şi cu 2 nu­mere extrase. Cît despre cîştiguri, acestea sînt, la rîndul lor, la ni­velul aşteptărilor, avînd în ve­dere că nu lipsesc autoturismele ►jDiacia 1300“, alături de impor­tantele sume de bani, de diverse valori. ’COMUNICATUL F. R. fOTBAL a privire la omologarea rezultatelor jocurilor de fotbal d­in competiţiile J [“7 „86.m7, t0mp01le„13 seriilor campionatelor divizionare, precum si unele prevederi p,rtr, ^ ' ‘(omcei.,ioM, 1987-1988 1 1 1 1 I In urma omologării rezultateJor jocurilor disputate in ediţia 1986—1987 a campiona­telor divizionare A, B, C, „Speranţe“, campionatul republccan al juniorilor 1, campionat republican al juniorilor III (Divizia C), precum şi ale jocurilor alin ,,Cupa României“, de­făşurate sub genericul Daciadei, Federaţia Română de Fotbal a stabilit următoarele I. CLASAMENTUL FINAL AL DIVIZIEI 5. Retrogradează din Diviz­a B fin Divizi NAȚIONALE A C echipele clasate pe locurile 15, 16, 17 1*8 din fiecare serie, astfel : SERIA I : Aripile victoria isaeau,­­unul Gura Humorului, Dunărea C.S­tr. Galaţi, Po­iana Cîmpina. SERIA A I-a : ROVA Roşiorii de Ved Carpaţi Mirşa, Automatica Buc­ureş I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. SERIA A HI-a 7 " Aurul Brad, Mureş Deva, Steaua C.F.R.­ Cluj-Napoca, Miner Cavnic. 6. Promovează din Divizia C in Divizia câştigătoarele seriilor respective, astfel : SERIA I : Siretul Paşcani SERIA A I-a : Inter Vaslui 1 17. Gloria Buzău 34 10 5 19 31-66 2.­ 18. Chimia Rm. Vîlcea 34 7 6 21 30-72 2­­2. Retrogradează in Divizia B echipele cla­ I sate pe locurile 16, 17 şi 18, adică­­ Jiul Pe­troşani, Gloria Buzău şi Chimia Rm. Vacea. 3. Promovează in Divizia naţională A câştigătoarele celor trei serii divizionare B . C.S.M. Suceava, A.S.A. Tg. Mureş şi Poli­tehnica Timişoara. SERIA A IVI-a : Petrolul Ianca SERIA A IV-a : Sportul ,,30 Decembrie“ SERIA A V-a : Metalul Bucureşti SERIA A Vl-a : Sportul Muncitoresc Ci­rceal SERIA A VH-a : Gloria Reşiţa SERIA A vI-a : Progresul Timişoara SERIA A IX-a : Sticla Arieşul Turda SERIA A X-a : Minerul Baia Sprie SERIA A XI-a : Electromureş Tg. Mureş SERIA A xI-a : Metalul Plopeni T. Clasamentele celor 1*2 serii ale Divizie­i se prezintă astfel : SERIA I SERIA A H-a 8. Armbium Măcin 1 9. Chimia Brăila , ,, ,, ,, )« PnirrM,,! . 13 3 14 38-40 42 1 Metfhrf l Isac«ea *3 3 14 37-42 42 I?luăU iJ 3 14 42-48 42 I ,„Trina!‘ Neiloiu 1)3 2 15 5.1-39 41 !'• f'“.luI Mahm­ud ia 3 2 15 38-43 41 14. Laminorul Viziri, 2 3 15 32-60 3.9 ij. Energia Mărășești ,ii i 5 ii 43-47 38 H. Granitul Babadag Hl,t h 38-48 88 2 18 33-45 32 1. Sporiivi „30 Decembri­e 2. Cimentul Medgidia r,W»J I 6 «6-19 «4 ’ 3. Oțelul Călărași ' Mfl 808-37 64 4. Metalul Mangalia ».§5 10 58-36 50 5. Ş. N. Olfenila 1Qm3 13 46-42 45 6. Olimpia Slobozia 51 li 15 46-41 43 , 7. I.M.U. C.S.S. 311 4 15 38-48 43 8. Portul Constanța ** 11 *1-31".12 9. I.S.C.l.p. Ulmeni 30*t 16 50-46 40 16. Unirea Urziceni­­ i 1« 34-4« 40 u. Petrolul Roata de i„ 101 ‘ 38 21-60 40 12. Viitorul Cliirno"! * É 3 15 39-49 39 13. Dunăreană Giurgiu 1#li 15 15-56 39 14. Victoria Ţăndărei­­ 18 :î8"'17 :!S 15. Victoria Lehliu 3)13 * 15 42'83 37 16. Voința Constanta •: 118 ‘ . . T2-6.1 37 •)echipă penalizată cu tfa2 1(i • Panific. 5. Electrica Titu IIj A.l 6. Viscolii București , 1 t H l­­sp. Muncit. Caracal 3)1 3 7 76-30 63 *• Muscelul Cimpulung il. ios 5 9 53-27 57 . Automatica Alexandria 306..4 9 43-27 53 4. (huma Tr. Măgurele 30 5 6 9 41-38 51 5. Constr. T.C.I. Craiova 30 5 3 12 50-41 48 6. Dacia Pitești 30­ 3 13 10-31 45 7. P­rogresul Băilești jos 4 13 39-47 43 8. C­ F.R. Craiova 30 8 3 14 35-41 42 9. Recolta Stoicănești 302 5 13 50-3­4 41 10. I.O.R. Balş 30 2 5 13 31-35 41 11. Electronistul C. de Arges 30 2 .­ 15 39-47 39 12. Progresul Corabia 30 1 6 1­4 42-51 39 13. viitorul Dragăşani 30 1 5 14 41-44 38 14. Textila Roşiori 30 9 7 13 32-52 37 15. Lotru Brez­oi 10 9 6 14 34-49 36 16. Constructorul Piteşti: 10 1 7 22 20-73 10 SERIA A Vila SERIA A VIII-a SERIA A Xll-a 8. Retrogradează im campionatul judeţean echipele clasate pe ultimele două loturi din fiecare serie : SERIA I :­C.S.M. Bucecea, cristalul Do­rohoi ; SERIA A Il-a : Metalul Roman, Le­lea Bacău ; SERIA A Il-a : Energia Mără­­şeşti, Granitul Babadag; SERIA A IV-a : Victoria Lehliu, Voinţa Constanţa ; SERIA A V-a : Voinţa Bucureşti, I.C.S.I.M. Bucu­reşti ; SERIA A Vl-a : I­olru Brezoi, Con­structorul Piteşti ; SERIA A VH-a : Armă­tura Strehaia, Victoria înainte Vînju Mare ; SERIA A vril-a : Minerul Ghelar, Victoria Călan ; SERIA A IX-a : Bihoreanu Marghita, Minerul Dr. dr. Petru Groza; SERIA A X-a : Silvania Cehu Silvaniei, Bradul Vişeul de Sus ; SERI­A A XI-a : Carpaţi Agnita, 1 mi­re­a Ocna Sibiului ; SERIA A XII-a : Tor­pedo Zărneşti, I.P.T. tutor­sura Buzăului. 9. In Divizia C au promovat următoarele echipe : a) direct — campioanele din şapte judeţe cu cele mai puţine echipe 111 campionatul divizionar, astfel : Progresul Brăila (jud. Brăila), Utilaje Grele Giurgiu (jud. Giur­giu), Aurora Tg. Frumos (jud. Iaşi), Celu­loza Drobeta Tr. Severin (jud. Mehedinţi), 1.C­ornat Şimleu Silvaniei (jud. Sălaj), Dacia Rm. Vîlcea (jud. Vilcea), Victoria Munteni Buzău (jud. Ialomiţa) b) in urma jocurilor de baraj : I.T.A. Ce­luloza P. Neamţ (jud Neamţ), petrolul Tirgovişte (jud. Dîmboviţa), Mecon Munici­piul Gh. Gh.-Dej (jud. Bacău), Mold­o­vin Vaslui (jud. Vaslui) Conpref Constanţa (jud. Constanţa) A.S.A. Buzău (jud. Buzău), Montana Sinaia (jud. Prahova), I.M.G. Bucureşti (municipiul Bucureşti), Edilul Pi­teşti (jud. Argeş), Automecanica Reşiţa (jud­. Ca­­a­ş-Severin), Auto: Timişoara (jud. Timiş), Textila Cisnădie (jud. Sibiu), Cu­­prom Baia Mare (jud. Maramureş). Motorul I.M. A. Arad (jud. Arad) Hebe Singeorz Băi (jud. Bistriţa-Năsăud), Carpaţi Covasna (jud. Covasna), Lacul Ursu Sovata (jud. Mureş). 10. Clasamentele campionatului republican de juniori I se prezintă după cum urmează: SERIA I 1. Sp. Studenţesc Buc.­ 24 19 3 2 77-19 41 2. C.S.S. Aripi Piteşti 24 19 2 3 64-21 40 3. Steaua Bucureşti 24 19 1 4 104-23 39 4. Victoria Bucureşti 24 14 3 7 43-27 31 3. Autobuzul Bucureşti 24 13 2 9 51-33 28 6. Viitorul Piteşti 24 10 5 9 35-31 25 7. F.C. Argeş Piteşti 24 7 8 9 28-34 22 8. C.S.Ş. Curtea de Argeş 24­­ 3 13 34-60 19 9. C.S.S. 2 Bucureşti 24 6 4 14 17-43 16 )9. F.C.M. Giurgiu 24 5 5 14 26-62 15 11. Flacăra Moreni 24 6 2 16 27-52 14 12. C.S. Tirgoviste 24 5 3 16 23-67 13 13. Automatica București 24 3 3 18 16-75 9 SERIA A V-a SERIA A VI-a 1. Viitorul Craiova 26 20 4 2 73-17 44 2. C.S.S. Craiova 26 18 5 3 61-14 41 3. Universitatea Craiova 26 14 3 9 45-24 31 4. C.S.S. Caracal 26 14 3 9 43-36 31 5. Chimia Rm. vilcea 26 13 3 10 44-38 29 6. ROVA Rosiorii de Vede 26 12 3 11 32-31 27 7. Sp. Muncii. Slatina 26 9 8 9 41-29 26 8. C.S.S. Rm. Vilcea 26 12 1 13 54-44 25 9. Viitorul 2 Pitești 26 11 2 13 45-45 24 10. C.S.S. Alexandria 26 11 2 13 40-56 24 11. F.C. Olt 26 11 1 14 31-40 23 12. Electroputere Craiova 26 9 3 14 34-52 21 13. C.S.S. Slatina 26 3 4 19 14-78 10 14. C.S.S. Drăgăşani 26 3 2 21 17-70 8 SERIA A VII-a SERIA A VIII-a SERIA A Xll-a 11. Echipele ciştigătoare ale seriilor cam­pionatului republican de juniori I sunt: SE­RIA I: Constructorul Iași, SERIA A II-a: Proletarul Bacău, SERIA A IIl-a : Chimia Buzău, SERIA A IV-a: S.N. Olteniţa, SE­RIA A V-a: Metalul Bucureşti, SERIA A Vl-a: Muscelul Cîmpulung, SERIA A vI-a: Minerul Motru, SERIA A VIII-a: U.M. Ti­mişoara, SERIA A IX-a: Minerul Baia Smrie, SERIA A X-a: Ind. Sinnei C. Turzii, SERIA A XI-a: Electromureş Tg. Mureş, SERIA A XII-a: Torpedo Zărneşti. 12 Se declară campioană a Diviziei na­ţional.*C­A de fotbal pe anul competiţional 1936-1987 echipa STEAUA Bucureşti. î1 Se declară ciştigătoare a „CUPEI ROMÂNIEI“, ediţia a 49-a (1986—1987) echi­pa STEAUA Bucureşti. 14. Se declară câştigatoarei' c * I­on­at­ul lui de „SPERANŢE“ echipa STEAUA BUCU­reşti. 15. Se conferă titlul de campioană repu­blicană a juniorilor şi şcolarilor pe anul 1986—1987 echipei DINAMO Bucureşti. 16. Titlul de echipă câştigătoare a campio­natului republican al juniorilor II se con­feră echipei METALUL 'Buc­ureş­ti. 17. In anul competiţional 1987—1988 F.R. Fotbal asigură desfăşurarea următoarelor competiţii oficiale la nivel republican în formulele prezentate rr­ai jos: a) Campionatul Diviziei naţionale A, o se­rie alcătuită din 18 echipe;­­ b) Campionatul de „Speranţe", constituit din 18 echipe; c) Campionatul Diviziei B, alcătuit pe trei serii, fiecare a cite 18 echipe; d) Campionatul Diviziei C, alcătuit pe 12 serii, fiecare a cite 16 echipe; e) Jocurile de baraj pentru promovarea In Divizia C a echipelor câştigătoare ale ca­m­p­i­onatelor j­u­de­ţ­ene; f) Campionatul republican al juniorilor şi şcolarilor cu participarea echipelor aparţi­nând cluburilor (asociaţiilor) divizionare A şi B, cluburilor sportive şcolare şi centre­lor naţionale olimpice de pregătire a ju­niorilor. Au drept de joc sportivii născuţi după 1 august 1969 şi mai tineri. Pentru centrele naţionale olimpice de pregătire a juniorilor au drept de joc spor­tivii născuţi după 1 august 1971. g) Campionatul republican al juniorilor II, la care participă echipele de juniori ale cluburilor şi asociaţiilor divizionare C — 192 de echipe — cu jucători născuţi după 1 august 1970 şi mai tineri şi cel mult trei jucători născuţi după 1 ianuarie 1969, care vor fi trecuţi pe foaia de arbitraj. Competiţia se desfăşoară sistem campio­nat (tur-retur) o dată cu începerea campio­natului Diviziei C ; h) Criteriul republican al centrelor naţio­nale olimpice de pregătire a idioţilor c­u jucători născuţi după 1 august 1969 şi b­a, tineri se desfăşoară tur-retur, i) „Cupa României“ in cadrul competiţiei naţionale DA CIAD A. 18. In anul competiţional 1987—1988 ech­i­peie divizionare C sint obligate sa folo­­sească pe toată durata jocului cinci jucă­­tori sub vîrsta de 23 ani (născuţi în 1963) care vor putea fi înlocuiţi cu jucători de aceeaşi vârstă sau mai tineri. La jocurile din campionatul de „Speranţe", echipele vor include în formaţiile lor,­pe lingă jucătorii de rezervă de,la, de seniori, şi un număr de cinci jucători născuţi după data de 1 august 1966. In cazul în care una dintre eoîhP6 ( ambele) încalcă prevederea folosind jucă­torilor condiţionaţi ca vîrstă, adJ1f[ „x f/Ethicele) poate contesta această aba­tere în condiţiaTşi cu torie a prevederilor art. 45, 135, lit .f din Regulamentul organizării ■Mimaţii fot­balistice — ediția 1980 — şi se vor contestația se dovedeşte întemeiată se lua următoarele măsuri: — la jocurile disputate în campionat, jo­cul se omologhează cu rezultatul de pe­­­ren, iar echipa in culpă va fi P®f cu trei puncte la prima, abatere şi cu­­ puncte l­a a doua abatere. — la jocurile cu caracter eliminatoriu (de Cupă, baraje) echipa în culpă va f sanc­ţionată cu pierderea jocului cu 9-0 îndi­ferent de rezultatul de pe teren, d­­n ambele cazuri, persoanele din con­­tor regulamentare. 16. Echipele care urmează să participe în campionatul Diviziei naţionale A d­in trei serii ale campionatului Diviziei B sun . DIVIZIA NAŢIONALA A 1. A.S.A. Tîrgu Mureş 2. C.S.M. Suceava S. Dinamo Bucureşti 4. F.C. Argeş Piteşti 5. F.C.M. Braşov 6. F.C. Corvinul Hunedoara 7. F.C. Olt Scorniceşti 8. F.C. Petrolul Ploieşti 9. Flacăra Automecanica Moreni 10. Oţelul Galaţi­­ 11. Politehnica Timişoara 12. Rapid Bucureşti 13. Sport Club Bacău 14. Sportul Studenţesc Bucureşti 15. Steaua Bucureşti 16. Universitatea Cluj-Napoca 17. Universitatea Craiova 18. Victoria Bucureşti divizia naţională­­ SERIA I 1. C.F.R. Paşcani 2. C.S. Botoşani 3. F.C.M. Delta Dinamo Tulcea 4. F.C. Ceahlăul Piatra Neamţ 5. F.C. Constanţa 6. F.C.M. Progresul Brăila 7. F.E.P.A. ’74 Bîrlad 8. F.C. Gloria Buzău 9. Inter Vaslui 10. Metalul plopeni 11. Olimpia Rîmnicu Sărat 12. petrolul Ianca 13. Politehnica Iaşi 14. Prahova C.S.U. Ploieşti 15. Siretul Paşcani 16. Steaua Mizil 17. unirea Focşani 18. Unirea Slobozia SERIA A ll-a 1. A.S. Drobeta Tunul Severin 2. Autobuzul Bucureşti 3. chimia Rîmnicu Vîlcea 4. C.S. Tirgovişte 5. Electroputere Craiova 6. Electromureş Tîrgu Mureş 7. Gaz Metan Mediaş 8. Gloria Pandurii Tîrgu Jiu 9. I.C.I.M. Braşov 14. Inter Sibiu 11. Jiul petroşani 12. Mecanică Fină Steaua Bucureş­ti 13. Metalul Bucureşti 14. Progresul Vulcan Bucureşti 15. Sportul Muncitoresc Slatina ÎS. Sportul Muncitoresc Caracal 17. Sportul „30 Decembrie“ 18. Tractorul Braşov SERIA A III - a 1. A.S. Paroşeni Vulcan 2. Armătura Zalău 3. Chimica Tîrnăveni 1. C.I.L. Sighet 5. C.S.M. Reşiţa 6. Dacia Mecanica Orăştie 7. F.C. Bihor Oradea 8. F.C. Maramureş Baia Mare 9. C.S. U.T. Arad 10. Gloria Bistriţa 11. Gloria Reşiţa 12. Metalul Bocşa 13. Minerul Baia Sprie 14. Olimpia I.M.U. Satu Mare 15. Progresul Timişoara 16. Strungul Arad 17. Sticla Arieşul Turda 18. Victoria F.I.U.T. Cărei 20. Seriile campionatului Divizie­ C vor fi publicate o dată cu programul competi­­ţional a­ turului 20. Facindu-se excepţie de la prevederile art. 87 din Regulamentul organizării activi­tăţii fotbalistice — ediţia 1980 — omologa­rea jocurilor din campionatul de „Speran­­­­ţe* şi al Diviziei C se va experimenta şi în anul competiţional 1037—1933, in scopul stimulării jocului ofensiv şi spectaculos, astfel: a) joc câştigat = 3 puncte b) joc egal = 1 punct c) joc pierdut = 0 puncte 22. Orele de începere a jocurilor in cam­pionatul 1987—1938: a) La Divizia naţională A şi carrb­ionatul ..Speranţelor“: 1-20 15,30 13,30 21-31 16,00 14,00 APRILIE 17,00 15,00 MAI 18,00 16,00 IUNIE 18,30 16,30 b) Jocurile din campionatul divizionar B și C vor începe la ora 11,00 ; c) Echipele j­uniorilor republicani II vor juca la ora 9,00, iar echipele din campio­natul republican al juniorilor I la ora 13,00. S3. Potrivit hotărârii Biroului F.­R. Fo­tbal, baremurile minime de realizat de către­­e­­chipele divizionare în campionatul 1987—1987 sunt următoarele: — pentru echipele divizionare A, mini­mum 20 puncte; — pentru echipele divizionare B, mini­mum 24 puncte; — pentru echipele divizionare C, mini­mum 30 puncte. Echipele care nu realizează bar­emu­rile minime stabilite vor fi penalizate și vor activa în campionatul următor după cum urmează: a) Echipele divizionare A: — dacă realizează 19—18 puncte cu twi punct penalizare; — dacă realizează sub 18 puncte cu două puncte penalizare. b) Echipele divizionare B: — dacă realizează 23—25 puncte, un punct penalizare; — dacă realizează 21—20 puncte, două puncte penalizare; — dacă realizează sub 20 puncte, trei puncte penalizare. c) Echipele divizionare C: — dacă realizează 29—28 puncte, un punct penalizare; — dacă realizează 27—26 puncte, două puncte penalizare; 0 — dacă realizează sub 26 puncte, trei puncte penalizare. Potrivit acestei hotărâri, pentru nerealiza­­rea haremurilor minime în ediția campio­natului 1986—1987 sunt penalizate în cam­pionatul 1987—1988 următoarele echipe: — Minerul Gura Humorului. I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Steaua C.F.R. Cluj-Napoca, T.C.S.T.M. Bucureşti, Minerul Ghelar, Biho­reana Marghita — cu cite un punct ; — Dunărea C.S.U. Galaţi, Minerul Cavnic — cu cite două puncte ; — Poiana Cîmpina, Cristalul Dorohoi, Le­­tea Bacău, Constructorul Piteşti, Victoria înainte Vînju Mare, Victoria Călan, Mine­rul Oraşul Dr. Petru Groza, Unirea Ocna Sibiului — cu clte trei puncte. SERIA A IX-a SERIA A X-a SERIA A IX-a SERIA A X-a B a» kztwi ua jauvuk­ttl «»■**­*» «* woîa#«# 2. Dinamo Bucureşti 34 17 10 7 84-46 4 3. Victoria Bucureşti 34 15 8 11 43-39 3 4. Sp. Studenţesc Buc. 34 14 7 13 55-46 3 5. Universitatea Craiova 34 11 13 10 40-34 3 6. F.C. Argeş Piteşti 34 12 11 11 28-25 3­ 7. F. C. Olt 34 15 5 14 33-43 31 8. Petrolul Ploieşti 34 9 16 9 26-21 31 9. Corvinul Hunedoara 34 13 7 14 6­1-56 31 10. „U“ Cluj-Napoca 34 14 4 16 54-47 31 11. Oţelul Galaţi 34 11 10 13 37-36 31 12. Sport Club Bacău 34 12 8 14 45-52 35 13. F.C.M. Braşov 34 14 4 16 33-46 35 14. Rapid Bucureşti 34 13 6 15 42-55 35 15. Flacăra Moreni 34 14 4 16 40-55 31 16. Jiul Petroşani 34 10 7 17 39-49 21 1­4. Clasamentele seriilor divizionare B se prezintă astfel : SERIA I 1. C.S.M. Suceava 34 21 7 8 62-21 49 2. Politehnica Iași 34 20 6 8 50-22 46 3. F.C.M. Progr. Brăila 31 21 1 12 75-42 43 4. F. C. Constanţa 34 19 3 12 64-29 41 3. Steaua Mizil 34 17 4 13 54-48 38 6. Unirea Focşani 34 16 4 14 49-43 36 7. Unirea Slobozia 34 ÎS 6 33 36-40 38 8. Ceahlăul P. Neamţ 34 14 7 13 49-52 35 9. C.F.R. Pașcani 34 11 6 14 48-39 34 10. Olimpia Rm. Sărat 34 14 6 14 41-44 34 11. Prahova C.S.U. Ploiești 34 IS 3 16 44-42 33 12. Del­ta Dinamo Tulcea 34 15 3 16 44-51 33 13. F.E.P.A. *74 Bîrlad 34 15 3 16 47-47 33 14. C. S. Botoşani 34 13 6 15 35-52 32 15. Aripile Victoria Bacău 34 13 5 16 48-47 31 16. Minerul Gura Humor. 34 9 4 21 59-76 22 17. Dunărea C.S.U. Galați 54 9 2 23 37-58 20 ÎS. Poiana Cîmpina 34 6 4 24 21-81 16 SERIA A H-a­­. A.S.A. Tg. Mureș 34 19 9 6 70-31 47 2. Progresul Vulcan Buc. 34 18 7 9 54-33 43 3. Electroputere Craiova 34 16 7 11 85-35 39 4. 1.C.I.d. Brașov 34 14 8 12 40-37 36 5. C.S. Tirgovişte 34 15 6 13 46-13 36 6. A.S. Drobeta Tr. Sev. 34 14 7 13 47-42 35 7. Gaz Metan Mediaș 34 14 7 13 36-32 35 8. Chimica Tîrnăveni 34 16 2 16 54-53 34 9. Tractorul Brașov 34 12 9 13 46-44 33 0. Inter Sibiu 34 14 5 15 44-44 33 1. Sp. Muncii. Slatina 34 12 9 13 41-41 33 2. Autobuzul București 3­1 12 9 13 41-42 33 3. Gloria Pandurii Tg. Jiu 34 IS 3 16 40-58 33 4. Mecanică Fină Steaua 34 13 8 15 49-53 32 5. ROVA Roşiori 34 13 S 16­­14-50 31 6. Carpaţi Mirşa 34 11 7 16 46-­ 23 1. Automatica București SI U 5 18 .17-0 27 8. I.M.A.S­ A. Sf. Gheorghe 34 8 7 1 9 29-64 23 SERIA A III-a L Politehnica Timişoara 34 19 10 5 *0-40 48 L F. C. Maramureş 34 19 8 7 «9-22 46 3. F. C. Bihor Oradea ♦) 34 20 9 5 55-15 «6 1. Gloria Bistriţa 34 1­ 5 18 53-46 87 5. C.S.M. Reşiţa *4 15 6 13 *4-36 3« 8. Minerul Paroşeni 34 14 8 12 45-42 36 Unic Satu Mare 34 15 5 14 42-44 35 8. Armătura Zalău 34 44 6 14 46-48 34 9. Strungul Arad 3* 1* 1 14 41-47 83 0. C.S. U.T. Arad 34 14 5 15 43-52 33 1. Olimpia Satu Mare 34 12 9 13 41-31 33 2. C.IX. Sighet 34 13 6 15 46-54 22 3. Metalul Bocșa 34 14 4 16 46-54 32 4. Dacia Orăștie 34 14 3 17 55-38 31 5. Aurul Brad 34 11 7 16 46-53 29 5. Mureșul Deva 34­­ 3 20 30-73 25 7. Steaua C.F.R. Cf.­Nap. 34 7 8 12 35-56 22 8. Minerul Cavnic 34 9 3 22 42-64 21 1. Siretul Paşcani 30 21 5 4 72-18 6 2. Explorări Cimpulung 30 21 3 6 77-20 6. 3. Betonul Săvineşti 30 18 2 10 69-24 5­ 4. Chimia Fălticeni 30 16 3 11 66-36 5 5. Metalul Rădăuţi 30 14 4 12 50-31 46 6. Cetatea Tg. Neamţ 30 15 1 14 35-41 41 7. Electro Botoşani 30 13 3 14 43-47 41 8. Avântul Frasin 30 13 2 15 39-56 41 9. Minerul Vatra Dornei *) 30 14 1 15 44-39­­ 10. Carpaţi Gălăneşti 30 13 1 16 39-54 46 11. Zimbrul Siret 30 13 1 1ii 35-86 46 12. Constructorul Iaşi 30 12 3 13 43-49 3S 13. Metalul Botoşani 30 12 3 15 37-44 3S 14. Tepro Iasi 30 12 2 16 44-61 38 13. C.S.M. Bucecea 30 11 2 17 26-69 35 16. Cristalul Dorohoi 30 3 2 25 25-89 11 *) echipă penalizată cu 3 puncte. 1. Inter Vaslui 30 22 4 4 67-19 70 2. C.S.M. Borzesti 30 19 1 10 57-29 58 3. Textila Buhrisi 30 16 1 13 61-44 49 4. Steaua Mecanica Husi 30 13 0 13 56-48 45 5. Victoria I.R.A. Tecuci 30 14 3 13 43-45 45 6. Petrolul Moineşti 30 14 2 14 37-36 44 7. D.V.A. Portul Galaţi 30 14 2 14 40-47 41 8. Gloria Galaţi 30 14 1 15 40-42 43 9. Mecanica Vaslui 30 14 1 13 42-45 43 10. Unirea Negreşti 30 1S 4 13 39-58 43 9. Minerul Comăneşti 30 13 3 14 48-36 42 12. Laminorul Roman 30 13 3 14 28-40 42 13. Partizanul Bacău 30 13 2 15 46-41 41 14. Proletarul Bacău 30 12 3 15 30-38 39 15. Metalul Roman 30 12 2 1­6 42-53 38 16. Letea Bacău 30 5 2 23 26-81 17 SERIA A lll-a 1. Petrolul Ianca 30 19 1 10 66-38 58 2. Luceafărul Adjud 30 17 5 8 43-23 56 3. Petrolul Berea 30 15 5 10 51-35 50 4. S.N. C.S.S. Tulcea 30 13 5 12 37-41 44 5. Foresta Gugești 30 1­2 7 11 44-36 43 6. Constr. Hidroteh. Pocs. 30 13 4 13 29-41 43 7. Chimia Buzău 30 13 3 14 34-32 42­­ SERIA A |v.Q SERIA A V.a ■ I. Metalul București I 2. Avicola Crevedia î .! “ 3. HECON București 5 “ I 4. I.U.P.S. Chiti Ia I ! ? 18".!“ 88 7. Metalul Mi ia 11 a 45 8. Cimentul Fieni î8-;“ ^ 10 Danm,me‘aliIBU°lU0Sti :(B. « 12 43-38 42 10. Danubiana b­ucurești U 51.60 42 V î-A-fTP. Luc. V)1 s n 17-39 41 Ji ’: “11 Şo­tlu­ga a9-2 15 14-54 41 r Gueşti »B 3 15 38-39 39 14. Abatorul București m g 13 39-46 39 v«m la Bucure­ști JO g « io 26-52 30 ' • «»cm-ești •) J« 8 5 17 25-59 28 ) echipa penalizată cu i punet. SERIA A Vio 1. Gloria Reșița 10 9 6 5 65-22 63 2. Minerul Motru 30 9 2 8 76-28 62 3. Minerul Oravita 30 0 2 12 59-37 50 4. Minerul Anina :;0 1­ 3,12 «2-37 43 5. Minerul Mată­sari 1011 3 1.2 45-42 48 6. Minerul Moldova Vuu^ 301» t 11 47-51 4« 7. Energia Min. Rovinari 30 II 3 13 47-43 45 8. C.F.­R. Caransebeş 30 H 4 1.1 31-18 43 9. I.S.M. Caransebeş 30 1­­6 1.2 16-57 42 10. Metalul Otelu Roșu IO 11 2 15 37-12 41 11. Petrolul Ţicleni 30 11 6 13 35-41 39 12. Dierna Orşova 30 B 3 15 40-48 39 13. Metalurgistul Sadu M . 8 15 41-55 39 14. Min. Mecaniz. Simian 30­­ 4 15 41-42 37 15. Armătura Strehaia .30 4 1 39 42-68 31 16. Victoria înainte V. M. 30­­ 3 72 21-87 22 1. Progresul Timișoara 30­­ 3 8 00-30 60 2. Vagonul Arad 30 11 7 7 57-34 55 3. I.F.R. Timișoara .30 11 2 41 57-38 53 4. Obilici Sînmarl. S. •♦) 30 11 2 11 59-43 51 5. Șoimii Lipova 30 11 1 14 51-58 46 6. Minerul Lupeni­­) 30 11 4 12 50-44 45 7. Unirea Sînnicolau Mare 30­­ 3 13 42-47 45 8. Metalurgistul Cugir 30 11 2 11 50-36 44 0. C.F.R. Simeria 10 13 4 13 55-48 43 10. C.St­f. Lugoj 30 13 4 13 61-55 43 11. Unirea Tomnatic 30 14 1 15 52-53 4­3 12. Min. Știința Vulcan 30­ 11 3 14 41-43 42 13. Strungul Chisineu Cris 30 0 1 16 37-60 40 14. U.M. Timisoara 30 H 3 16 36-55 36 15. Minerul Ghelar 30 8 4 1 8 31-60 2­8 16. Victoria Călin 10 6 2 22 20-61 20 •) echipă penalizata cu 1 po001» •*) echifiă penalizată cu 2 puncte. 1. Sticla Ariesul Turda 1 f.­­ 8 2. Metalul Aiud 30 1' 1 5 73-19 63 3. Unirea Alba lulia 30 17 3 12 73-40 52 4. înfrățirea Oradea 30 17 1 12 58-34 52 5. Ind. Sîrmei C. Turzii 30 10 5 10 40-20 50 6. Oţelul or. dr. P. Groza 30 15 0 15 39-37 45 7. Recolta Salo­ua 30 1 3­­ 52-51 43 8. Unirea Valea lui Mihai 30 13­­ 34-6­ 41 9. Tirnavele Blaj 30 12 4 14 34-48 40 10. Minerul Şuncuius 30 13 3 36 31-46 40 11. Motorul X.R.A. Ci-Nap 30 13 3 15 41-67 39 12. Mecanica Alba lulia 30 9­ * 14 48-34 38 13. Gloria Beius 30 9 7 34 2 1­-42 34 14. Olimpia Gherla 30 1M 38 39-44 34 15. Bihoreana Marghita 30 9*2­­ 24-61 29 16. Minerul Or. dr. p Groza 30 8 -1 19-46 2.» 1. Minerul Baia sprie 30 22 1 7 .^29 67 2. Someșul satu Mare 30­­0 3 7 .9-3.. 63 3. Victoria F.I.U.T Cărei 30 8 8-'27 88 4. Minerul Băita I? 46‘ *1 5. Chimforest Năsăud 30 4 3 3 46-56 4a 6. Mecanica Bistriţa 38 78 14 55 40 4 7 Minerul Săm­ăşag 38 % * “ 35­.“ “ 8. Chinia Tăşnad 30 12 3 15 44-53 39 io’ Fi^nmoriu Beclean­­,fl i:1­0 17 5!.61 39 11°' Oac,?.rUl, BaiUt. 30 12 2 16 52-48 38 11. Oaşul Negrești ,, o in 'îs.aa sa 12. Minerul Baia Borşa 30 1­­2 16 .L 43 38 13. Minerul Rodna 38 \[ 4 “ 83’,5! 88 14. Chimia zalău 30 33 * 33 36 47 37 15. SUvania Cehu SUv. 38 31 1 17 38 73 37 16. Bradul Viseu­ de Sus 30 3» t« *»0-57 3­4 SERIA A Xl-a 1. Electrom­ureș Tg. M. 30 20 1 9 67-23 61 2. Avântul Reghin 30 19 3 8 62-27 60 3. Progresul Odori­. Sec. 30 17 7 6 62-19 58 4. I.P.A. Sibiu 30 14 2 14 62-16 44 5. Mecanica C.S.U. Sibiu 30 14 2 14 48-46 44 6. Mureșul I.udus 30 14 1 15 46-45 43 7. Minerul Bălan 30 13 3 14 41-55 42 8. Unirea cristuru Sec. 30 14 0 16 43-59 42 9. Viitorul Gheorgheni 30 12 5 13 46-49 41 10. Metalul Sighişoara 30 13 2 15 42-51 41 11. Automecanica Mediaş 30 13 2 15 38-61 41 12. Metalul Reghin 30 12 4 14 32-28 40 13. Oţelul Reghin 30 12 4 14 39-46 40 14. Metalotehnica Tg. M. 30 12 3 15 45-51 39 15. Carpaţi Agnita 30 12 3 15 33-52 39 16. Unirea Ocna Sibiului 10 7 2 21 24-72 23 1. Metalul Plopeni 30 17 7­­ 6 66-33 58 2. Unirea Cîmpina 30 15 3 12 40-40 48 3. Metalul Tg. Secuiesc 30 15 2 13 46-32 47 4. Chimia A.S.A. Ploiești 30 14 4 12 46-38 46 5. Victoria Florești ,30 15 1 14 51-45 46 6. Nitramonia Făgăraș 30 15 0 15 53-43 45 7. Precizia Săcele 30 14 2 14 48-46 41 8. Min. Filip. de Pădure 30 13 3 14 39-40 42 9. Carpați Sinaia 30 13 3 14 47-52 42 10. Minerul Baraolt 30 13 3 14 39-54 42 11. Electro Sf. Gheorghe 30 12 5 13 48-32 41 12. Cimentul Hoghiz 30 12 5 13 34-15 41 13. Mobila Măgura Codlea 3 30 12 3 15 39-60 39 14. Petrolul Băbcoi 10 10 7 13 38-41 37 15. Torpedo Zărneşti 30 10 6 14 24-40 36 16. I.P.T. întorsur­a Buz 30 10 6 14 42-59 36 1. Politehnica Iaşi 26 22 1 3 81- 18 45 2. C.S.S. Iaşi 26 21 2 3 99- 15 44 3. Olimpiui P. Neamţ 26 21 2 3 96- 16 44 4. Ceahlăul P. Neamţ 26 11 5 10 38- 30 27 5. C.S.S. Botoşani 26 10 6 10 41- 31 26 6. c. s. Botoşani 26 12 2 12 51- 57 26 7. C.S.S. Suceava 26 10 3 13 51- 55 23 8. C.S.S. Fălticeni 26 7 9 10 30- 48 23 9. Minerul Gura Hum. 26 9 4 13 41- 47 22 10. C.S.M. Suceava 26 8 6 12 34- 56 22 11. C.S.S. Tg. Neamț 26 9 2 15 31- 50 20 12. C.S.S. P. Neamț 26 6 4 16 28- 50 16 13. C.S.S. Rădăuți 26 7 1 18 33-108 15 14. C.S.S. Dorohoi 26 4 3 19 19- 92 11 SERIA A ll-a 1. C.S.S. Bacău 26 18 3 5 76-17 39 2. S.C. Bacău 26 18 3 5 81-23 39 3. Unirea Focșani 26 16 6 4 53-22 38 4. Viitorul Bacău 26 14 4 8 75-46 32 5. C.S.S. Focșani 26 10 10 6 55-22 30 6. Viitorul Buzău 26 13 4 9 40-35 30 7. C.S.S. Tecuci 26 10 5 11 32-47 25 8. C.S.S. Roman 26 10 4 12 41-41 24 9. C.S.S. Vaslui 26 10 4 12 36-56 24 10. Olimpia Rm. Sărat 26 11 1 14 41-40 23 11. C.F.R. Pașcani 26 10 3 13 45-70 23 12. F.E.P.A. 1 74 Bîrlad , 26 6 4 16 37-68 16 13. C.S.S. Pașcani 26 4 6 16 28-80 14 14. Aripile Vict. Bacău 26 2 3 21 18-91 7 SERIA A lll-a 1. F.C. Constanta 26 22 2 2 100- 22 4« 2. Oţelul Galați­ 26 22 2 2 77- 16 49 3. Progresul Brăila 26 18 3 5 68- 26 39 4.,Dunărea C.S.U. Galați 26 16 5 5 97- 29 37 5. C.S.S. Călăraşi 26 12 3 11 43- 45 27 6. C.S.S. Galați 26 12 2 12 38- 45 26 7. C.S.S. Slobozia­­ 26 11 2 13 48- 65 24 8. C.S.Ş. Mangalia 26 8 5 13 44- 57 21 9. Delta Dinamo Tulcea 26 8 3 15 42- 60 19 10. C.S.Ş. Medgidia 26 8 3 15 45- 65 19 11. C.S.S. Constanța 26 8 3 15 26- 48 19 12. Gloria Buzău 26 7 4 15 33- 63 18 13. Unirea Slobozia 26 7 3 16 48- 69 17 14. C.S.S. Tulcea 26 3 0 23 22-12 1­6 SERIA A IV-a 1. Petrolul Ploiești 26 24 1 1 118- 12 49 2. Dinamo București 26 22 3 1 112- 16 47 3. Progresul București 26 20 2 4 105- 32 42 4. Rapid București 26 15 2 9 55- 25 32 5. Mec. Fină Steaua Buc. 26 15 2 9 52- 38 32 6. C.S.S. Electroap. Buc. 26 12 6 8 48- 35 30 7. Prahova C.S.U. PI 26 11 5 10 45- 36 27 8. Viitorul București 26 10 3 1­3 40 - 49 23 9. Metalul București 26 8 5 13 36- 63 21 10. C.S.S.­­ Pajura Buc. 26 5 5 15 31- 71 15 11. Steaua Mizil 26 4 7 15 22- 74 15 12. Poiana Cîmpina 26 5 3 18 18- 58 13 13. C.S.S. Cîmpina 26 5 2 19 25-105 12 14. C.S.S. Ploiești 26 2 2 22 20-113­0 1. C.S.S. Timișoara 26 18 4 4 78-23 40 2. C.S. U.T. Arad 26 17 6 3 60-19 40 3. Viitorul Timișoara 26 19 1 6 68-21 39 4. C.S.Ş. Reşiţa 26 15 5 6 58-22 35 5. viitorul Arad 26 15 3 8 64-23 33 6. C.S.M. Reşiţa 26 15 1 10 65-43 31 7. C.S.Ş. Drobeta Tr. Sev. 26 11 6 9 33-24 28 8. Politehnica Timișoara 26 12 3 11 54-35 27 9. C.S.Ş. Jimbolia 26 12 1 13 58-67 25 10. C.S.Ş. Lugoj 26 7 5 14 37-68 19 11. C.S.Ş. Strungul Arad 20 7 4 15 33-56 18 12. Metalul Bocșa 26 4 4 18 22-2­­ 12 13. C.S.S. Caransebeș 26 3 4 19 16-88 10 14. A.S. Drobe­ta Tr. Sev. 26 3 1 22 19-89 7 1. Viitorul Hunedoara 22 18 1 3 70-20 37 2. Corvinul Hunedoara 22 17 1 4 45-17 35 3. Viitorul Alba lulia 22 15 2 5 38-19 32 4. C.S.S. Tg. Jiu 22 14 1 7 28-21 29 5. Mureșul Deva 22 8 5 9 33-32 21 6. Jiul petroşani 22 9 2 11 52-41 20 7. C.S.Ş.­ Hunedoara 22 8 4 10 25-37 20 8. Gloria Pandurii Tg Jiu 22 8 2 12 25-44 18 9. Mecanica Orăştie 22 6 3 13 27-42 15 10. Viitorul 2 Tg. Mureş 22 5 4 13 16-49 14 11. Aurul Brad 22 6 0 16 29-37 12 12. Minerul Paroşeni 22 4 3 15 22-51 11 1. Olimpia Satu Mare 22 16 4 2 53- 16 36 2. C.S.S. Baia Mare 22 15 4 3 62- 24 34 3. Unic Satu Mare 22 15 3 4 78- 23 33 4. F.C. Maramureș 22 12 2 8 54- 34 26 5. Someșul Satu Mare 22 11 4 7 41- 37 26 6. Simored Baia Mare 22 9 7 6 43 - 31 25 7. C.S.S. Sighet 22 8 4 10 52- 45 20 8. Armătura Zalău 22 1 2 12 50- 43 18 9. Minerul Cavnic 22 8 2 12 46- 56 18 10. C.S.S. Satu Mare 22 4 5 13 1­8- 46 13 11. C.S.S. Cărei 22 3 3 16 34- 65 9 12. C.I.L. Sighet 2­2 18 19-130 6 1. C.S.S. Bihor Oradea 26 22 3 1 102-17 47 2. „U“ Cluj-Napoca 26 17 7 2 73-27 41 3. Metalul Aiud 26 17 2 1 57-30 36 4. C.S.S. Cluj-Napoca 26 15 4 7 46-45 34 5. Viitorul Oradea 26 13 4 9 58-40 30 6 C S S Dej 26 10 5 11 56-62 25 7. C.S.S. Zalău 26 9 6 11 42-43 24 8. C.S.S. Gherla 26 10 2 14 47-59 22 9. F.C. Bihor Oradea 26 9 3 14 42-44 21 10. Steaua C.F.R. Cluj­ N 26 9 3 14 43-66 21 11. C.S.S. Sebeș H I I îs fTfl 17 12. înfrățirea Oradea 26 7 3 16 34 61 17 13 CSS Blaj 26 1 4 17 46-71 14 14. C.S.S. cîmpia TurziI 26 4 4 18 29-84 12 SERIA A XI-a 1 Inter Sibiu 26 20 5 1 69-14 45 2. Viitorul Tg. Mureş 18 5 3 82-23 41 « A S A Te Mures 26 18 4 4 71-24 40 4. Gloria Bistriţa 26 15 5 6 51-30 35 5. C.S.S. şoimii Sibiu 26 15 4 7 72-22 34 ?. ^Bis^r 5 »5 9 1 s 8. Gaz Metan Mediaș 26 11 3 12 11-1® 25 9. Chimica Tîrnăveni 26 10 4 12 53-39 24 10. Carpaţi Mirşa 26 7 3 16 30-1­­ 10 IV. C.S.Ş. Sighişoara 26 6 3 17 25-60 15 12. C.S.Ş. Mediaş 26 5 1 20 29-87 11 13. C.S.Ş. Reghin 26 2 6 18 26-86 10 14. C.S.Ş. Luduş 26 3 1 22 1b 1 1 F I M Braşov 22 20 1 1 100-10 41 2. C.S.S.­ Braşovia Braşov 22 20 0 2 78-15 40 3. Tractorul Brașov 22 14 1 7 39-25 29 4. Viitorul Brașov 22 32 3 7 25 5. I.M.A.S.A. S­r. Gh. 22 11 3 8 37 38 26 6. C.S.S. Miercurea Ciuc 22 9 5 8 39-49 -40 7. 1.C.I.M. Brașov 22 7 6 9 43-56 20 8. C.S.S. Odorheiu Sec. 22 5 5 12 3­6-47 15 9. C.S.S. Covasna * 22 4 7 11 18-50 15 10. C.S.S. Cristuru Sec. 22 3 6 13 17-50 12 11. C.S.S. Tg. secuiesc 22 5 2 15 24-64 17 12. C.S.S. Gheorgheni 22 1 3 18 12-60 5 TUR LUNA DIVIZIA A SPERANȚE AUGUST 18,00 16,00 SEPTEMBRIE 17,00 15,00 OCTOMBRIE 15,00 13,00 NOIEMBRIE 14,00 12,00 DECEMBRIE 13,00 2,00 RETUR FEBRUARIE 14,00 2,30 MARTIE •) echipă penalizată cu 3 puncte. MECIURI AMICALE meciurile amicale, de verificare şi o­mogemizare, s-au înmulţit­­la sfirşitul săptămânii trecute. Ieri, telefoanele re­dacţiei au sumat ca In plin campionat­Iată, în limita spaţiului, amănunte de­­ urnele dintre jocurile disputate : A.S.A. TG. MUREŞ — VORWART (R.D.G.) 2—1 (1—0). Oaspeţii, care,­­ marţi, vor lua parte la „Cupa Steaua’ au susţinut primul meci la Tg. Mureş Nou promovata în Divizia A a obţinu victoria cu scorul de 2—1 (1—4), dintr-u meci in care a dominat mai mult. Au marcat : Ciorceanu (min. 25), Ivan (mir 66 din 11 m), respectiv Menze (min. 51) A.S.A. a aliniat următoarea formaţie Varo (min. 46 Vodă) — Szabó, Jemel, Is­pir (mim. 40 Naghi), Fodor — Botezan Eros, A. Stoica (min. 80 Szántó), Ivan - Ciorceni, Albu (min. 64 S. Dumitrescu) (C. ALBU — coresp.). F.CJV. BRAȘOV — ARSENAL CAIRO 3—0 (1—0). Joc atractiv, în ciuda ploi torenţiale. Gazdele au cîştigat prin go­lurile înscrise de Filip (min. 32) şi Kra­mer (mim. 47 şi 57). F.C.M. 1 Polgar - Bălan, Ştefănescu, Boar, Mandoca — Şu­lea, A­vădan­ei, Mărgărit — Kramer, Ter­heş, Filip. Au mai jucat : Şanta, Naghi Pătru, Kiss, Amdraşi­­, Berteanuu, Barbu L. Petre. (C. GRUIA — coresp.). CORVINUL — „POLI“ TIMIŞOARA 2—1 [2—0). Au marcat : Văetuş. (mim. 3) dein (mim. 12), respectiv Bobaru (mim. H) şi Bozeşan II, (mim. 75). Corvinul: Ioniţă — Bardac, Dubinciuc, Mărginean, K­raoveanu — Petcu, Nicşa, Klein — Su­­siu, Văetuş, Postolache. Au mai jucat : Mihailov, Bejenaru, Burlan, Bozga. „Poll“ : Icobescu — Sunda, Manea, Cră­ciun, Varga — Bobaru, Roşea, Bozeşan­u — China, Oancea, Foaie. Au mai ju­cat : Bo­dor, Lehman, Vuşcan, Pascu. (I. VLAD — corosp.). POIANA CÎMPINA — STEAUA 1—2 (1—1). Pentru Steaua au înscris Piţurca (min. 6) şi Buţerchi (min. 89), iar pen­tru localnici Tabacu (min. 12). Steaua a folosit următoarea formaţie : Liliac —­ Iovan, Bumbescu, Belodedici, Rotariu — Bălan, Balint, Bölöni, Hagi — Lăcătuş, Piţurcă. Au mai fost folosiţi : Stingaciu, Majaru, Lucaci, Craiu, Buţerchi. (C. VtRJOGimE — coresp.). PETROLUL PLOIEŞTI — I.C.I.M. BRA­ŞOV 0—1 (0—0) ! Autorul golului, Ficu (min. 58). Divizionara A a aliniat for­maţia : Jipa (min. 30 Niculescu) — Pancu, Ştefan, Pitulice — Hincu, Ursea, O. Grigore, I. Solomon — Mocanu, cr. Ene, I. Guşe. Au mai fost folosiţi după pauză : Preda, Ruse, Catinca, P. Guşe, Drăgan, Ştefănescu, Călin, Stoichiţă, I. Nicolae, Purcăreaţă, Manea. (O. BAL­­TEANU — coresp.). RAPID M. CIUC — „U“ CLUJ-NAPOCA­­ 0—4 (0—2). Au înscris: Neamţu (min. 14), Biro (min. 35), Popicu (min. 67) şi padar (min. 70). (V. PAŞCANU — coresp.). F.E.P.A. 174 BÎRLAD — OŢELUL GA­LAŢI 2—2 (2—2). Autorii golurilor : Du­­mitrache (min. 15 şi 28), respectiv O. Popescu (mim. 21) şi Hanghiuc (mim. 38). Oţelul : Popa — Borali, Amghelinei, I. Po­pescu, Sandu — Agiu, Burcea, Han­ghiuc — Dragoi, Antohi, O. Popescu. Ai mai jucat : Călugăru, Bedreagă, M. Stan State, Nicoară, Com­şa, I. Gigi, Ch­ivu Mustărţan, Oprea. (FL. ŞCHTOPU — co­resp.). ALTE REZULTATE : Laromet Bucureşti — Rapid 1—1 (0—1) I.C.I.M. Braşov — F.C. Bihor 0—1 (0—2) Precizia Săcele — F.C. Constanţa 0— (0—2), Metrom Braşov — sportul ,,30 De­cembrie“ 1—4 (0—2), Dacia Mecanică Orăştie — Metalurgistul Cugir 2—0 (0—0) Armătura Zalău — Laminorul Victorii Zalău 1—0 (1—0), Autobuzul Bucureşti — Abatorul Bucureşti 6—1 (3—1), A.S. Dro­beta Tr. Severin — Metalul Bocşa 1—1 Chimia Risnov — Metalul București 2—1 (0-2). SELECŢIE LA RAPID I Clubul Rapid Bucureşti orga- ' nizează o acţiune de selecţie la fotbal la care pot participa copiii născuţi în anii 1974, 1975,­­ 1976, 1977 şi 1978. Cei interesaţi­­ se pot prezenta la stadionul­­ Giuleşti în zilele de 7, 8 si 9 3 august, începînd de la ora 8,30,­­ avînd asupra lor tenist si sor-­­ tari. !

Next