Sportul, octombrie 1987 (Anul 43, nr. 11749-11775)

1987-10-01 / nr. 11749

­O DE COPII DIN mii VOR SĂ DEVINĂ ŞAHIŞTI DE FRUNTE O sută de copii, băieţi şi fete, sunt numai ochi şi urechi. Fac parte din colectivul Gră­diniţei întreprinderii Avicola din Titu. Cu toţii aşteaptă cu înfrigurare răspuns la Intre­­barea pe care unul dintre ei,­­ işoimul Hubert Ştefan, a adre­­sat-o profesorului Teodor Ur­­suianu : „De la ce vîrstă se poate învăţa şahul?...“ Profesorul, pedagog cu voca­ţie (deşi este inginer proiectant şi doar în afara orelor de pro­gram activează ca antrenor la Clubul sportiv şcolar nr. 1 din Bucureşti) nu le pune prea mult răbdarea la încercare. Ce-i drept, răspunsul nu e e direct ci sub forma unei po­vestioare. Fără Feţi-Frumoşi şi Ilene Cosînzene, dar cu copii care — ca şi preşcolarii de la Avicola Titu — au dorit din toată inima să pornească pe lungul drum al cunoaşterii şa­hului şi a­ consacrării, poate, ca mari sportivi. Povestioara „profesorului“ Ursuianu îi vi­zează pe Florin Gheorghiu, pe Margareta Mureşan şi pe mai recentul as al şahului nostru, Mihail Marin, cu toţii, astăzi, nume cunoscute nu numai în eşichierul românesc, ci şi in cel internaţional. Povestioara i-a convins pe prichindeii din Titu. Deci şi ei pot să înveţe şahul încă de la vîrsta marilor cutezanţe şi a infinitelor promisiuni, mai ales că au alături de ei, în acest efort spre devenire, întregul oraş. Un oraş cu sute de iubi­tori ai sportului minţii şi care, prin intermediul copiilor, al preşcolarilor şi şcolarilor se doreşte a fi un centru de mare viitor în această disciplină o­­limpică. Să ne întoarcem, însă, la copiii „profesorului“ Ursuianu şi la experimentul acestuia,­­ care cuprinde un serial de po­vestioare despre tabla cu cele 64 de pătrăţele (n-a fost prea uşor de explicat de ce sunt 64 şi nu 32 sau 128...), apoi des­­pre felul ciudat cum se mişcă piesele. Abia după aceea, după ce toţi copiii au urcat pe po­diumul cunoaşterii şi înţelege­rii acestor prime lecţii (în care premiile in bomboane şi ba­toane de ciocolată n-au fost de neglijat...) s-a trecut la lecţii mai complicate, „atacîndu-se“ variante de mat cu piesele gre­le (turnul şi dama), cu exerciţii de atac prin descoperire, de atacuri duble sau variante de mat cu piesele uşoare (caii şi nebunii). Dar, n-a fost deloc simplu ! Un experiment care cere răbdare şi înainte de ori­ce, o mare dragoste pentru copii... Oricum este o iniţiativă u­­nică în judeţul Dîmboviţa şi printre puţinele în ţară. O a­devărată încîntare­­ în primul rînd pentru copii, care trăiesc cu intensitate maximă bucuria fiecărei mutări inspirate, apoi pentru părinţi, la început neîn­crezători în disponibilităţile sportive (şi mai mult) ale co­piilor lor. Cazul mamei lui Octav Chişcăreanu : „Copilul meu este un anti-talent !..." Ceea ce s-a demonstrat că este o eroare... Octav, alături de Robert Ştefan, Georgel Geor­­gescu, Ştefan Faida sau Doru Mihăilă, de Mădălina Tudosie, Georgiana Stancu şi Ionelia Niţă, toţi din „grupa de mare perspectivă“ se arată, a fi prin talent, ambiţie şi receptivitate, succesori ai aşilor noştri în ma­terie. Sigur, pînă acolo e o cale lungă, dar toată lumea în Titu are răbdare. In şah, mai ales, este o condiţie obligatorie. Să mai adăugăm un amănunt: ambiţia preşcolarilor din Titu de a ajunge şahişti adevăraţi este stimulată şi de faptul că foşti preşcolari din localitate, în frunte cu Daniel Vătasă şi fraţii Mircea au ajuns cineva în competiţiile republicane ale copiilor şi juniorilor. Mai mult, Daniel a concurat, recent, la Eforie Nord, alături de se­niori. Acum oraşul trăieşte cu emoţie momentul primei ieşiri in public a micilor şahişti. Pe cînd ? Cum ne asigură antre­norul, „chiar înainte de apari­­ţia primilor fulgi de nea. Sau, poate, o dată cu ei. Pentru ca elevii mei să trăiască o dublă bucurie...“. Tiberiu SZAMA Seriozitatea micilor sportivi aproape că nu le trădează vîrsta.. Foto : Gabriel MIRON LA I C.E.D -C . S. 4 BUCUREŞTI (Urmare din pag. 1) Ivanov (acum la Dinamo Bucu­reşti), Alexandru Panaitescu (Steaua), Tiberiu Rist, Bogdan Holt (Politehnica Bucureşti), Li­viu Maxim (Politehnica Iaşi) ş.a., toţi fiind selecţionaţi şi instruiţi la C.S.Ş. 4, sub îndru­marea antrenorilor Liviu Călin şi Horaţiu Giurgiu. Este, tre­buie recunoscut, un bilanţ re­marcabil, care a şi determinat federaţia ca lotul naţional de juniori să evolueze, în Divizia B de tineret, sub denumirea echipei C.S.S. 2-I.C.E.D. Bucu­reşti. Este de dorit ca această acţiune să continue şi în apro­piatul sezon, deoarece meciu­rile în divizia B s-au dovedit utile pentru sporirea experien­ţei juniorilor în confruntarea cu baschetbalişti cu activitate îndelungată în acest sport. Sprijinul acordat de condu­cerea I.A.C.E.D.B. (director , ing. Cornel Popescu),­­ A.S. Construcţia-I.A.C.E.D.R. (pre­şedinte : Ion Diaconu), condi­ţiile bune existente (sală pro­prie cu şase panouri, cămin şi cantină chiar lîngă sală), precum şi capacitatea profesio­nală şi dragostea pentru bas­chet a antrenorilor ne îndrep­tăţesc să afirmăm că I.C.E.D.­­C.S.S. 4 poate deveni o unita­­te-etalon pentru jocul cu min­gea la coş din ţara noastră, o pepinieră şi mai bogată pentru reprezentativele ţării. Finalele Daciadei şi ale C.N. de micromodele CAMPIONUL DIN ANUL TRECUT ŞI-A REEDITAT PERFORMANŢA In „palatul de cristal“ al minei Slănic Prahova, la gale­ria de la orizontul I al fostei saline, s-au desfăşurat finalele Daciadei şi ale Campionatelor republicate de micromodele, la care au fost prezenţi modelişti din nouă cluburi şi asociaţii sportive, calificaţi la fazele an­terioare ale competiţiei. După şase zboruri, titlurile au­ re­venit, la individual seniori lii Nicu Bezman (C.S.U. Galaţi), care reeditează succesul din 1986, şi, la juniori, lui Iulian Pîrvu (Sporting Roşiori de Vede), iar pe echipe, reprezen­tanţilor Voinţei Tg. Mureş, la ambele categorii de vîrstă, în­trecerile au fost pasionante, foarte disputate, mai ales la seniori, cîştigătorul fiind cu­noscut abia la fefirsitul con­cursului. După prima lansare, cei ev avea să îmbrace tricoul de campion se află abia pe locul patru, micromodelul sau pla­nted doar 27:47, la timp ce principalii săi adversari reuşi­seră 32:45 (Aurel Popa, Voinţa Tg. Mureş), 30:02 (Vasile Ni­­coară, C.S.U. Galaţi), dar şi 26:42 (Zoltán Sükösd, Voinţa Tg. Mureş). Şi după cea de a doua lansare A. Popa — cam­pionul anului 1985 — se men­ţine pe primul loc, cu 33:14. Este un timp excelent, dacă a­­vem în vedere că media celor două manşe întrece maximum prevăzut de regulamentul F.R. Modelism (32 minute) pentru îndeplinirea normei de maestru al sportului, în urma lui, cu 30:02, colegul său de club, Z. Sükösd, şi trei gălăţeni: V. Nicoară cu 29:06, Cornel Man­­galea cu 28:04 şi N. Bezman cu 27:55. Abia în a treia manşă, acesta din urmă obţine un re­zultat foarte bun — 34:31, în timp ce rivalii săi reuşesc 31:16 Mangalea şi 30:31 Popa şi Sükösd. Cu toate acestea, la jumătatea întrecerii, în frun­tea ierarhiei, prin surna celor mai bune două lansări (care „punctează“ în clasament) este tot Popa, cu 65:59, dar Bezman a mai redus din handicap, are 62:26, iar ceilalţi : 60:33 Sükösd, 59:20 Mangalea şi 69:08 Nicoa­ră. După a patra manşă, ulti­mul şi primul nu-şi mai îmbu­nătăţesc­­ timpii; în schimb, Sükösd îşi mai adaugă aproape două minute (are acum 62:08), iar Bezman ajunge doar la 50 de secunde de Popa, avînd 65:09. în cea de a cincea lan­sare, nici unul dintre ei nu-şi depăşeşte cea mai bună reali­zare, astfel că, înaintea ulti­mei probe, clasamentul o are în frunte pe Popa (65:59), ur­mat de Bezman, Sükösd şi Mangalea, cu timpii de mai sus. Singurul însă dintre ei care reuşeşte în această a şasea manşă un timp mai bun este N. Bezman (33:26), astfel că el trece în fruntea ierarhiei, a­­vînd la totalul celor mai bune două zboruri 67:57. Pe locurile doi şi trei, Popa şi Sükösd. „A fost una dintre cele mai spectaculoase întreceri, care a ţinut trează atenţia participan­ţilor şi spectatorilor de la pri­ma pînă la ultima lansare. Performanţele realizate se a­­propie de cei mai buni timpi reuşiţi la Campionatele Euro­pene din acest an, la care e­­ch­ipa noastră nu a participat. Paralel cu finalele noastre a avut loc şi o întîlnire bilate­rală cu formaţia Ungariei, câş­tigătoare a „Europenelor** din Polonia. In acest clasament, locul I a revenit lui Beé An­drás, cu 76:28, locul II lui Beé László cu 68:28 şi locul III lui N. Bezman cu 67:57, deci un timp competitiv şi promiţător pentru viitoarele competiţii in­ternaţionale. Să mai adaug că şi acum Consiliul popular al localităţii gazdă a luminat În­vingătorilor tradiţionala „Cupă de sare“ a oraşului Silviie Pra­hova". Declaraţia aparţine pre­şedintelui Comisiei centrale tehnice de aeromodele din ca­­drul FIU Modelism, Dumitru Cerchezeanu, prezent la com­­petiţie. ALTE REZULTATE : Seniori echipe : 1. Voinţa Tg. Mureş, 2. C.S.U. Galaţi, 8. Metalul Sa­­lonta . Juniori individual: 1. Iulian Pîrvu 43:51, X Vasile Andronache (C.S.T­. Galaţi) 48:06, 3. Simona Grosu (Victo­ria Bacău) 45:16 ; echipe : L Voinţa Tg. Mureş, 3. C.S.U. Galaţi,­­ Sporting Roşiori de Vede. Iean NOVAC TROFEE SPORTIVE In cinstea Conferinţei Naţio­nale a partidului, in sala Vic­toria din Iaşi, a fost vernisată o sugestivă expoziţie intitulată „Trofee sportive“. Este pentru a doua oară cînd C.J.E.F.S., împreună cu Secţia de istorie a Complexului muzeistic din localitate, oferă publicului larg posibilitatea de a cunoaşte rea­­lizările ieşene din domeniul e­­ducaţiei fizice şi sportive. Printre exponate, la loc de cinste se află cupele, medaliile şi diplomele obţinute de tinerii din dulcele tîrg al Ieşilor, atit la marile confruntări interna­ţionale , între care 1­7 meda­­lii —, cit şi în campionatele republicane — alte 45. Sugesti­ve grafice reflectă puternica dezvoltare a bazei materiale, mai ales în ultimii 22 de ani, creşterea numărului asociaţiilor sportive care a ajuns la 738, a sportivilor legitimaţi — a­­proape 21 000, a celor selec­ţionaţi în loturile republicane — 108. Nu lipsesc din expozi­ţie nici grupajele de afişe, pre­cum şi de materiale şi echipa­ment sportiv realizate de A.R.S. La loc de frunte se află şi trofeele cucerite de repre­zentanţii Iaşului la finalele pe ţară ale marii noastre compe­tiţii naţionale Daciada, între care se detaşează cele ale gimnastelor prof. C. Radu, un număr de 10. Demne de remar­cat sunt şi propunerile creato­rilor şi cercetătorilor din A.R.S. referitoare la cîteva a­­parate sportive de mare utili­tate, o gamă variată de echi­pament sportiv, cu o linie mo­dernă şi cu o bogată paleta co­­loristică, precum şi noul bre­vet de invenţii pentru produc­ţia de serie a unei mingi de fotbal. Expoziţia se constituie intr-o valoroasă pledoarie pen­tru dezvoltarea şi mai puter­nică a sportului de masă şi de performanţă pe aceste me­­leaguri. Alexandru NOUR — coresp In etapa a 3-a a Diviziei I B de­­’orei s-au înregistrat rezultatele: feminin, seria I , To­plitaria Topliţa — Metalotehnicia Tg. Mu­reş 3—2, Penicilina H Iaşi — Hi­drotehnica Focşani 3—2, Filatu­ra Fălticeni — A.CJJ1U.C. Pia­tra Neamt 3—2 ; seria a il-a : CHIM­PEX constanţa — brai- CONF Brăila 3—1 A.S.S.U. Cra­iova — C.S.M. Oţelul Tîrgo­­vişte 1—3 ; seria a IH-a : Voinţa Bucureşti — Metal 33 Bucureşti 0—8, Spartac STIROM Bucureşti — C.P. Bucu­reşti 3—0, I.T Bucureşti — Cal­culatorul Bucureşti 0—3 ; seria a Iv-a : EXPLORIMTN Caranse­beş — G.I.G.C.L. Braşov, 2—3, Armătura Zalău — MATRATEX Baia Mare 0—3, ,,U* Electronica CLu­j-Napoca — Politehnica Ti­mişoara 3—0, MASCULIN, seria J , PECO Ploieşti — C.S.U.­I­ M.N. Galaţi 3—1, Metalul Tirgovişte — Gloria Tulcea 3—1. C.S.M. Delta Tulcea — SARO Tirgovişte 3—1 ; seria a I-a : Electra Bucureşti — Calcu­latorul Bucure*« 1—3, Rapid Bucu­reşti — IX­ Jt. Bucureşti 2—3, I.M.G. Vulcan Bucureşti — Pra­hova I.P.G. Ploieş« 8—0 ; seria a III-a : Metalul Hunedoara — I.A.T.S.A. Dacia Piteşti 1—0, O­­ţelul oraşul Dr. Petru Groza — C.F.R. Arrad 3—0, Ouitun tel. Vâl­cea — C.SJ M. Caransebeş 2—3 ; seria a Iv-a : Silvania Şimleu Silvaniei — Chimica Victoria Za­lău 3—1, A.S.A. Electromureş H Tg. Mureş — Electrotehnica ■Bistriţa 3—0, Explorări Motorul H Baia Mare — Votaţi Alba Iuli­a 3—0 In etapa a 4-a au fost consem­nate următoarele rezultate : FEMININ, seria I : Metaloteh­nica Tg Mureş — A.C.M.R.I.C. Piatra Neamţ 3—0, Hidrotehnica Focşani — Filatura Fălticeni 3—1, Topliţana Topliţa — Peni­cilina iI Iaşi 3—1 ; seria a II-a : BRAICONF Brăila — Comerţul Constanţa 1—3, C.S.M. Oţelul Tirgovişte — Chimia Tr. Măgu­rele 3—0, CHUMPEX Constanţa — A.S.S.L Craiova 3—0 ; seria a II-a : Metal 33 Bucureşti — Cal­culatorul Bucureşti 1—3, C.P. Bucureşti — I.T. Bucureşti 0—3, Voinţa Bucureşti — Spartac STIROM Bucureşti 3—1 ; seria a IV-a : G.I.G.C.L. Braşov - Po­litehnica Timişoara^ amînat, MA­­RATEX Baia Mare — „U" Elec­tronica Cluj-Napoca 3—0, Ex- PLORMIN Caransebeş — Armă­tura Zalău 3—1, MASCULIN, seria I . C.S.U.­I.M.N. Galaţi — SARO Tirgovişte 3—2, Gloria Tulcea — C.S.M. -Delta Tulcea 0-3, PECO Ploieşti — Metalul Tirgovişte 3—0 ; se­ria a II-a : Calculatorul Bucu­reşti — Prahova I.P.G. Ploieşti 3—0 I.O.R. Bucureşti I.M.G. Vulcan Bucureşti 2—3, Electra Bucureşti — Rapid Bucureşti 3—2 • seria a III‘* • I-A-T-S.A. Dacia Piteşti — C.S.M. Caran­sebeş 3—0, C.F.R. Arad] Oltul Rm. vî­lcea 3-2 Menalul Hune­doara — Oţelul oraşul Dr. Petru Groiza 3—­­ seria a IV-a: Chi­mica Victoria Zalău Voinţa Alba Iulia 3-0 Electrotehnica Bistriţa _ Explorări Motorul II Bau Ma.ro t-2. Si­lvania Şimleu Sl*a„ÎS -3».Sf. fi Tg. Mureş 2- ■ N m­­ateescu, GlfTa^Î Narcis* Fcuanu, M. hvanu O.’ BâUc«nu I vlad N Danciu, A. Crişan, A. Szabó, Fh Toma, l Ocaconu, Ch. Goldenberg Gr Rizu- IN DIVIZIA B DE VOLEI ,Cupa F. R. K. C.u O REUNIUNE NAUTICA ATRĂGĂTOARE. CU MULŢI COMPETITORI LA START Curioasă toamnă ! Duminică, pe Lacul Herăstrău, sportivii din secţiile de yachting nu pu­­­teau ieşi cu bărcile pe apă , de căldură, de­­calm plat . A doua zi, nu puteau ieşi pe lac de frig, de vînt puternic. Ce şi-o fi spus bătrînul puc pri­vind foaia din calendar : „ia să trimit eu în teren doi bă­ieţi de-ai mei din linia de îna­intare — pe Lapoviţă şi pe Ninsoare — poate îi urneşte din­ loc... pînă către primăva­ră“. în clipa următoare, o în­treagă „flotilă“ de caiac-canoe îşi făcea apariţia la startul u­­nei noi regate. Era „noul val“, deloc temător la capriciile vre­­mii, lansat cu dragoste şi mi­gală de pe toate pontoanele lacurilor Herăstrău, Băneasa, Griviţa 2. Era, vrem să spu­nem, acea parte „nevăzută“ a caiacului şi canoei noastre, a­­mintită doar de treacăt­­e cro­nicile de sport. „Cupa F.R.K.C.“, însă, este un fel de „Cupa României" la fotbal, participă adică toată lemea. Întrecerile ei fiind mai pe larg comentate.­­ Aşadar, fază de zonă bucu­­reşteană pe cadrul „Cupei F.R.K.C.“, cu zeci de echipaje la start, cu juniori şi seniori, cu organizatori şi arbitri com­petenţi, exigenţi, buni cunoscă­tori a ceea ce este, pri im, în­găduit de concursurile de ca­­lac-canoe. Mereu cu pasul pe malurile acestor lacuri, con­cursul ni s-a părut Interesant. Interesant de sensul că, de pildă, eram curios să văd dacă Dănuţ Terente avea să ciştige la canoe juniori Dănut era la Deltă d Ul încui's-1 Venise din , ’ ,n comuna independen­ţi Wte vfCalul tei de sport, (cl isa a x-m‘ Juni°rul tulcean loc dună a na ie«t Pe Primul /'“pa num­ai o lună de n cenoe, la CSS Triumf. în llmnă nUP? 4 3ni de merS Ina il U­te.Lacul Tizlina, vîs­­lind la babaică alături de pro­fesorul lui Silviu Necea. vădrarv’ ,, ? adată' curios să-i ad­evoluind pe acei caiacişti Şi cinoişti de la marginea Bucureştiului de pe Lacul Bă-, nSaS1 ?■ el’ £btee, elevii antre­­«°eUiUi ?tefan Dincă de la A.S.A. Aeronautica au venit pe locuri fruntaşe : pe I. H. Ignat — I. Paraschiv la K2 _ 500 si 1000 m (s), pe C 2. C. Ne­­delescu — T. lonescu la C2 — 500 m (j) etc. O comportare bună au avut și tinerii de pe Lacul Bănea­sa, de la Locomotiva, unde an­trenor este Constantin Cristoi, mereu cu sportivi in lotul re­prezentativ de juniori. Astfel, la K1-1000 (j) a cîştigat M. Zamfir, iar Al. Tronaru, tot junior, a venit pe locul 2 le cursa de CI—500 m. In clasa­mentul general, insă, cel mai mult au punctat sportivii de la Olimpia, Triumf şi CSU Con­strucţii. A fost o întrecere fru­moasă. Şi te anunţă şi mai frumoasă finala acestei tradi­ţionale cupe, programată către sfîrşitul lunii, pe Lacul Bascov de lîngă Piteşti. Vasile TOFAN Astăzi, In Divizia A la handbal (m) POli­iA TIMIŞOARA - DINAMO BUCUREŞTI O primă caracteristică a eta­pei a VH-a la handbal mascu­lin, care se va desfăşura as­tăzi, este aceea câ „europenele“ — Steaua, Politehnica Timi­şoara şi H.C. Minaur Baia Mare — susţin jocuri pe teren propriu, bune prilejuri de ul­timă verificare înaintea parti­delor de duminica viitoare din competiţiile continentale. Der­­byul etapei va avea loc la Ti­mişoara, studenţii primind vi­zita dinamoviştilor bucureşteni, disputa dintre aceste două e­­chipe fruntaşe fiind deschisă, şi acum, oricărui rezultat. Este interesant de urmărit evoluţia studenţilor clujeni în compania campionilor, la Bucureşti, după cum, prin prisma rezultatelor anterioare, partidele de la Bra­şov şi Tg. Mureş se anunţă e­­chilibrate. Programul etapei a Vll-a este următorul : TIMIŞOARA : Politehnica — Dinamo Bucu­reşti (arbitri : R. Iamandi — Tr. Ene din Buzău) ; BAIA MARE : H.C. Minaur — Belo­­nul Săvineşti (P. Spinu — E. Fluieraş din Arad) ; BUCU­REŞTI : Steaua Universita­tea C.U.G. Cluj.Napoca (Sala Floreasca, ora 18 , Al. Isop, din Piteşti — Gh. Mihalaşcu, din Buzău) ; BRAŞOV : Dinamo — Universitatea Craiova (Al. Vîr­­topeanu — Şt. Georgescu din Bucureşti) ; TG­. MUREŞ : A.S.A. Electromureş Tg. Mu­reş — Metalul Bistriţa (St. Sti­­rea — C. Bening, din Braşov) ; BACĂU: Ştiinţa — Dacia Pi­­teşti (A. Dimitrescu — C. Sza­bó din Bucureşti) DIVIZIA B, REZULTATE DIN ETAPA A Vl-a MASCULIN, seria I : IMU Ba­cău — Calculatorul HRUC Bucu­reşti 28—21, Independenţa Carpaţ­ Mir­şa — CSU Galaţi 19—20, CSU Prahova Tel­ea­jen — Hidrotehni­ca Constanţa 22—18, Arctic Gă­­eşti — CSM Borzeşti 33—22, Mol­­dosin Vaslui — ASA Buzău 20—18 Tractorul Braşov — IMP Sf. Gheorghe 28—24 ; seria a I-a : Mecanica Oradea — Construc­torul­ Arad 27—32, Mina­uri II Cav­­nic — Autoturisme Timişoara 24— 23, Utilaj Ştiinţa Petroşani — Co­merţul Sînnicolau Mare 16—17, Strungul Arad — Metalul Lugoj 36—33, Metalul Hunedoara — Unic Satu- Mare 32—24, Tehnoutilaj O­­dorheitu Secuiesc — Constructorul Oradea 22—21,­FEMININ, seria I : Mecanică Fină Bucureşti — Cetatea Tg. Neamţ 29—12, CSM Sf. Gheorghe — Precizia Vaslui 17—20, Chimia Brăila — Sportul Muncitoresc Ca­racal 28—24, Filatura Focşani — I.T. Bucureşti 14—17, Argetex Pi­teşti — Olimpia Plo­peni 16—28, Het­on­ul săvineşti — Textila Bu­­huşi 14—13 ; seria a II-A : Indus­tria Uşoară Oradea — AEM Timi­şoara 2­2—3­4, Voinţa Sighişoara — Voinţa Odorheiu Secuiesc 26—22, CSM Voinţa Bistriţa — Construc­torul Hunedoara 32—26, Electro Timişoara — Textila Zalău 28—31. Textila Sebeş — Constructorul Baia Mare 28—22 CFR Craiova — Universitatea Farmec Cluj-Napo­­ca 23—27. ('Corespondenţi : V. Pe­­terigh­ian, I. Ionescu, V. Sabou, I. Zaharia, I. Toma, C. Creţu, O. Bălteanu, S. Băl­oi, S. Neniţu, I. Vlad, I. Turcu, M. Florea, V. Po­­povici, O. Berbecaru, A. Pialoga, M. Verzescu, I. Ghișa C. Gruia, E. Teicău) HALTEROFILII (Urmare in pag 1) treprinderi, de un serial de demonstraţii ale halterofililor noştri fruntaşi în aceleaşi locuri unde tineretul studiază şi munceşte? Nu ar reprezenta o excelentă modalitate de popularizare a halterelor, de mărire, implicit, a numărului de sportivi legitimaţi? — Fără discuţie că da. Ideea e exce­lentă şi nu aş avea de adăugat decit faptul că ar trebui şi pusă cit mai curînd în aplica­re, iar antrenorii de speciali­tate din întreaga ţară să o sprijine cit mai substanţial. Ar fi o datorie majoră a lor. • Revenind la activitatea grupului de halterofili fruntaşi: ce obiective sînt prevăzute pînă la J.O. ? — în ideea pregătirii in cele mai bune condiţiuni a Jocurilor­. Olimpice vom elimi­na o serie de alte competiţii intermediare din preocupările noastre, ori vom trimite — spre verificare­­şi redare — sportivi mai tineri, dornici de afirmare. Elita halterelor noas­tre va fi prezentă doar la C.E. de la Cardiff, de anul viitor, şi la J.O. Neuu­ffid că pînă a­­tunci vor exista şi Campiona­­tele Naţionale de seniori — şi aceasta ar fi o altă temă de discuţie ; paleta competiţiilor interne se impune să fie şi ea îmbogăţită şi tratată cu mult mai multă atenţie. Să nu ui­tăm, cu prilejul întrecerilor similare din Bulgaria sau din U.R.S.S. sunt depăşite, de mul­te ori, chiar şi recordurile lu­mii.­­ Reţinem, deci, că, în finalul lunii octombrie, cînd la Bistriţa vor avea loc campio­natele noastre naţionale, tre­buie să fim pregătiţi în a con­semna (măcar) cîteva noi re­corduri ale ţării. Fireşte. ŞTIRI DIN ŞAH • în turneul internaţional „I.T.B. — 1987“ singura victo­rie a rundei a X-a s-a înscris pe tabelul de arbitraj în drep­tul şahistului Iugoslav Filipo­­vici. El l-a învins cu piesele albe pe Puşcaşiu, principalul său urmăritor, distanţîndu-se la 1,5 p pe locul al doilea. Re­mize în întîlnirile Bărbulescu — Botez, Reicher — Savin, Ar­­maş — Berechet şi Periei — Gavrilă. S-a întrerupt în pozi­ţie aproximativ egală partida Fatalibekova — Pavlov. In cla­sament, după Filipovici care conduce cu 7,5 p, pe locul se­cund a trecut Armaş, 6 p, ur­mat de Puşcaşiu 5,5 p (1). m Sesiunea de toamnă a cursului „Centrului de pregăti­re în şahul de performanţă pentru copii şi tineret“ al I.T.B. va începe la 15 octom­brie. Informaţii suplimentare şi înscrieri la sediul Şah-Club din strada Lipscani nr. 21 , tel. : 13.76.35. • Sălile de şah ale Clubu­lui Medicina din Timişoara au găzdui întîlnirea Internaţiona­lă de şah, aflată la a Vll-a ediţie, dintre Electromotor şi o selecţionată a oraşului Belgrad. S-a jucat la 10 mese (6 băieţi + 4 fete). Partidele au oferit dispute interesante, urmărite de un numeros public. Meciul s-a încheiat la egalitate : 5—5. Iată rezultatele, în ordinea meselor : Șubă — Nikolici 1—0, Zarcula — Despotovici, Ungu­reanu­ — Liubisavlievici, Iu­jin — Raicevici remize, Ardeleanu — Petrovici 0—1, Lazăr — Ste­­vanovici 0—1, Baumstark — Markovici, Jicman — Pihajlici remize, Ganț — Gostovici 1—0, Caplar — Bojkovici 0—1, Constantin CREŢU — coresp. • La invitaţia Şcolii de co­pii „9 Mai“ din Buşteni, lotul naţional de şah pentru copii şi juniori, aflat de pregătire la Braşov în vederea campionate­lor mondiale de anul viitor, a susţinut o întîlnire la 42 mese de joc cu jucători de categoria­­a II-a şi a III-a din Buşteni, întîlnirea a luat sfîrşit cu vic­toria categorică a celor mai mici şi talentaţi şahişti ai ţării (antrenor coordonator Marga­reta Teodorescu) cu scorul de 36,5—5,5. Victor ZBARCEA — coresp. CONCURSURI­­), AILETISII BRAŞOV (prin telefon). Pe stadionul din Poiana Braşov s-a desfăşurat la sfîrşitul săp­­tămînii trecute tradiţionala competiţie atletică dotată cu „Cupa Poiana“. Au luat parte atleţi din mai multe judeţe. Cele mai bune rezultate le-au înregistrat următorii: FEMEI: 100 m : Daniela Pleşcan (Brăi­la) 12,0, 200 m: Pleşcan 24,2, 490 m : Tudoriţa Chiciu (Slobo­zia) 55,0, disc: Floarea Vieru (CSM Universitatea Craiova) 56,96 m ; BĂRBAŢI : 100 m : Ilie Adrian (Voinţa) 10,7, triplu: Csaba Boros (Steaua) 15,75 m, înălţime : Sándor Biscoc (CFR Timişoara) 2,00 m, greutate: Gheorghe Guşet (Steaua) 16,75 m, suliţă : Dorinel Andreescu (Steaua) 64,35 m. La sfîrşitul acestei săptămîni, în Poiana Braşov, se va des­făşura meciul internaţional între echipele de tineret ale Româ­niei şi R.S.S. Ucraineană. (Ca­rol GRUIA — coresp.). REŞIŢA, în localitate s-a desfăşurat un concurs de atle­tism tradiţional, care s-a bucu­rat de o frumoasă participare. Juniorul Tudor Bogdan (CSS 5 Rapid Buc.) cu 7,53 m a în­registrat un­­nou record naţio­nal la lungime, jun. cat. a II-a (v.r. 7,39 m fusese deţinut de Tudorel Vasile din 1973). Alte rezultate : prăjină : Bog­dan 4,65 m, 110 mg : Florin Bulibaşa (CSŞ Reşiţa) 15,7, 100 m : Bulibaşa 11,2. 400 m : So­rin Opriş (CAM Reşiţa) 50,7 ; femei­e; lungime : Monica Seu­­can (CSŞ Reşiţa) 5,56 m, înăl­ţime : Manuela Colţa (CSŞ Re­şiţa) 1,75 m, suliţă : Victoria Nistor (CSŞ Reşiţa) 55,60 m. Campionatele Nationale SURPRIZĂ In proba de CÎMPULUNG MUSCEL, 30 (prin telefon). Campionatele Republicane şi finalele Dacia­dei la ciclism fond pentru se­­niori — ultimele întreceri pe sosea ale rutierilor — au de­butat în ospitalierul oraş ar­­geşean cu dificila probă de contratimp echipa. Cicliştii par­ticipanţi au avut de parcurs acum 90 de km Vremea neprielnică (la ora primului start erau de ciclism fond (seniori)­­iBIS.Star CONTRATIMP PE ECHIPE +6°), ploaia care a căzut tot timpul, vîntul au impietat asu­­­­pra mediilor orare. La capătul celor cinci ture, cel mai bun timp a­­fost realizat de echipa clubului Steaua, care — pe componenţa Olimpiu Celia, Cristian Neagoe, Alexandru Ion, Valeriu Pavel — a reuşit să întrerupă, surprinzător, se­ria victoriilor consecutive ale sportivilor dinamovişti. Clasament final: 1. STEAUA (antrenor Ion Stoica) 2h03:54 — campioană națională şi a Da­ciadei ; 2. Dinamo 2h04:09; 3. Metalul Plopeni 2h04:32 ; 4. E­­lectromureş Tg. Mureş 2hl3:25; 5. I.M.G.B.­ 2hl5:25. întrecerile continuă după ur­mătorul program : mîine, cu primul start la ora 10, proba de contratimp individual, 36 km ; sîmbătă, cu start la ora 9,30; proba de semifond, 60 km, iar duminică, start la ora 9,30, mult aşteptata probă de fond, ce se va desfăşura pe traseul Cîmpulung — Bran şi retur, 140 km, cu trei dificile puncte de căţărare. Dinamo Bucureştî-J.C. Holmes o 2 (0 1), in Cupa Cupelor ATAC STERIL, ERORI IN APĂRARE După felul cum s-au desfă­şurat in special primele 15—20 de minute — în care Dinamo a pus, in repetate ocazii, In pericol poarta lui F.C. Malines — ca şi după aspectul general al jocului pînă spre sfîrşitul primei reprize, era greu de crezut că echipa noastră va pierde acest meci cu 0—2 ! Dinamoviştii dominau, oaspeţii făceau o apărare strictă, cu dese trageri de timp, insă su­perioritatea teritorială a gazde­lor nu-şi găsea concretizarea pe tabela de marcaj. Dar, pe fondul acestei dominări, a ve­­nit acea „bîlbîială“ în lanţ a apărării dinamoviste, din mi­­nuutul 39, cînd (la al doilea sau al treilea atac al oaspeţilor, în această primă parte a jo­cului) HOFKENS a marcat din apropiere şi, practic, soarta ca­lificării a fost decisă. Din a­­cel moment, lui Dinamo i-ar mai fi trebuit trei goluri, spe­ranţă deşartă, mai ales într-o st­atlt de nefastă ca cea pe care a avut-o ieri ofensiva e­­chipei noastre. Ce se întîmplase pînă atunci? Atacuri peste atacuri ale lui Dinamo, dar insuficient de de­cise, cu plimbări exagerate ale balonului sau cu finalizări im­precise, ca cele din min. 2 (Mateuţ, şut peste bară), min. 1 (Orac, aceeaşi finalizare), min. 10 (Orac, şut pe jos, afară). Şi mai mari au fost ocaziile din min. 22 (Preud’homme a respins în corner un şut pu­ternic al lui Mateuţ) şi min. 30, când Mateuţ a trimis afară, cu capul, din centrarea lui Mihă­­escu. Belgienii — care făcuseră pînă atunci un joc de aștepta­re, de apărare a scorului de 1—0 de la Malines, cu nume­roase pase la portar, chiar din apropierea centrului terenului — au avut „zvîcnirea“ din min. 39, cînd Holkens a speculat deruta apărării lui Dinamo, şi­­ scăpînd cu bine şi în minu­tele 40 (ocazie Lupu) şi 43 (Preud'homme a reţinut şutul lui Mateuţ) au plecat la cabi­ne... mai liniştiţi decît venise­ră luni, la Bucureşti. în repriza a doua, cu plusul de calm căpătat, F.C. Malines şi-a demonstrat valoarea pe ca­re prima­ repriză nu prea o lă­sase să se întrevadă. Oaspeţii s-au dovedit o echipă omogenă, care ştie să acopere bine tere­­nul, grupîndu-se prompt în a­­părare, făcînd marcaj sever şi contraatacînd variat şi rapid. Dinamo a dominat totuşi şi în repriza secundă, dar atacul său a fost la fel de neinspirat, lent şi imprecis în finalizare. S-a ratat în continuare : în min. 57,­ „capul“ lui Bălăci a trecut peste bară ; în min. 60, Cămătaru şi apoi Al. Nicolae au ratat din careul mic; de min. 67, Timiş a trimis prin faţa porţii o minge pe care coechipierii săi n-au reuşit s-o împingă în plasă. Şi, diin nou, cei care fructifică sunt bel­gienii : în min. 71, din centra­rea lui Cluytens, DEN BOER loveşte mingea cu creştetul capului, balonul la o traiecto­­rie care-l surprinde pe Moraru şi... 2—0 pentru Malines ! în continuare, meciul îşi pier­de­ interesul, oaspeţii apărîn­­du-se exact, în faţa unor ac­­ţiuni dinamoviste confuze şi fără vigoare, evident marcate de lipsa suportului moral, spe­ranţele calificării fiind de-acum spulberate. Arbitrul Pietro D’Elia (Ita­lia) a condus bine formaţiile : DINAMO: Moraru — Miha­­escu, REDNIC, Al. Nicolae, Varga — LUPESCU, LUPU, Mateuţ, Orac (min. 61 Timiş) — Damaschin (min. 46 Bălăci), Cămătaru. F.C. MALINES: PREUD’HOM­­ME — Cluytens, Cűijsters, RUT­­JES, HOFKENS — SANDERS, DE WILDE, Theunis (min. 84 Jaspers), Koeman — Ohana (min. 70 Benfeld), Den Boer. Au primit cartonaşe galbene: SANDERS, OHANA,­ ORAC și THEUNIS. CHAVES, 30 (prin telefon de la trimisul­­ nostru special). „ Miercuri după-amiază repre­­■ zen­tan­ta noastră în Cupa I U.E.F.A., Universitatea Craio­­■ va, a­­ susţinut manşa a doua , din cadrul primului tur in compania formaţiei Grupo Des­­portivo Chaves. Cu toate efor­turile depuse, jucătorii noştr­i n-au reuşit să-şi păstreze mi- I nimul avantaj realizat în par­tida tur, pierzînd la limită, cu ■ 2—1 (1—0), scorul general fiind ■ astfel egal, 4—4, dar, datorită * celor două goluri înscrise la­­ Craiova, fotbaliştii portughezi I obţin calificarea în turul doi. I Pe ansamblu se poate aprecia că formaţia noastră a dat o I replică viguroasă, avind pen- I oade în care s-a aflat la cîrma­­ jocului, ea depăşind bine ne­­■ favorabilul moment din star- I tul partidei, cind, în min. 5, in ■ urma unui corner, SLAVKOV, I lăsat însă nemarcat, la margi­nea careului mic, a reuşit să deschidă scorul. Pînă în fioşo­rul primei reprize tînăra echi-I pă craioveană s-a avîntat cu­rajos în ofensivă, deţinînd o evidentă superioritate tentori-I ală, din păcate nem­a­terii li­za­tă şi pe tabela de marcaj, ea me­­ritînd cu prisosinţă cel puţin un rezultat egal la intrarea in cabine. Imediat după deschide­­rea scorului, Mănăilă a avut o bună ocazie, însă a şutat im­­precis. Foarte aproape de gel s-a aflat şi Săndoi (min. 22), şi Gh. Popescu (min. 23), şi Ciurea (min. 28), şi Badea (min. 32), dar mai ales Geol­­gău, care în min. 35, scăpat singur în careul portughez, a şutat de la 8 m exact în porta­rul Padrao. Prima parte a in­tilnirii se încheie cu alte două situaţii favorabile irosite de Mănăilă (min. 40 şi 42). Repriza secundă debutează cu o periculoasă acţiune a noului introdus, Ghiţă, rezolvată in extremis de Jorginho (min. 50). Jucătorii locali devin mai in­sistenţi în atac şi după un şut expediat de Vermelinho şi re­ţinut cu dificultate de Lung (min. 53) şi o reluare inpreci­­să a lui Slavkov (min. 82), gazdele îşi măresc avantajul în min. 62, prin VERMELINHO care, aflat în poziţie de ofsaid, după părera noastră, pătrunde în careu şi înscrie plasat pe lingă Lung, ieşit in intîmpina­­re. Craiovenii nu renunţă, ac lansează intr-o pasionantă cursă de refacere a handicapului, care va fi redus în min. 83 prin go­lul marcat de GHIŢA, în urma unui corner excutat de Badea. Ultimele minute sunt dramati­ce, portughezii se apără îndâr­jit, reuşind finalmente să-şi menţină avantajul de un gol. Deşi a pierdut, echipa craio­­veană a lăsat o bună impresie, fapt ce amplifică regretul că nu a fost ea aceea care să ob­ţină dreptul de calificare. Arbitrul irlandez P. Donne­lly a condus bine formaţiile : CHAVES: Padrao — Cerqu­­ieira, Garrido. JORGINHO. Diamantino — Gilberto, Zdrav­­kov (min. 84 Vicente), DAVID — Serra, SLAVKOV (min. 63 Sergio), VERMELINHO. UNîV. CRAIOVA : Lung — NEGRILA, Săndoi, GH. PO­PESCU, A. Popescu — Mănă­ilă, Rada, Ciurea­ (nin. 46 GHIŢĂ), Badea — GEOLGAU (min. 68 Irimescu), Vancea. Constantin FIRANESCU I I I S Choives - Sîn­versitatea Craiova 2­1 (10), în Cupa c.c.r.A. SCOR GENERAL EGAL (4-4), DAR... Margimiiii la cele două­ manşe ale Victoriei Bucureşti STARTUL REUŞIT AL UNEI... DEBUTANTE De marţi seara, la sfîrşitul dublei manşe cu EPA Larnaea, Victoria este întîia echipă (din cele 5 „ambasadoare“ ale fot­balului nostru care au luat startul la 16 septembrie) cali­ficată în turul următor al cu­pelor europene. Independent de „cartea de vizită”­ a partenerei de între­cere (care, trebuie spus că, a­­semenea fotbalului cipriot, sub bagheta antrenorului cehoslovac Jiri Lopata a înregistrat, în ul­tima vreme, însemnate progre­se), meritele fotbaliştilor bucu­reşteni în obţinerea acestui prim succes — la scorul ge­neral de 4—0 — în arena eu­ropeană rămîn intacte , fie şi pentru simplul motiv că, aşa cum am mai scris în aceste coloane, confruntarea cu EPA Larnaea a însemnat — din punctul de vedere al Victoriei Bucureşti — un debut într-o competiţie continentală de an­vergură. Inventariind meritele forma­ţiei Învingătoare, vom observa, testele de toate, că ea a de­păşit cu bine o dificultate o­­biectivă şi anume aceea de a fi prezentat, la startul între­cerii, o­ formulă de echipă e­­terogenă, cu numeroşi jucători noi, ca Rotărescu, C. Solomon, Cojocaru, V. Ene, Vaişcoviei, Henzel, modificînd structura tuturor liniilor. Şi a mai fost un handicap surmontat de Vic­toria in ambele manşe : acela al jucătorilor indisponibili, lis­ta accidentaţilor începînd cu portarul titular, Niţu, şi con­tinuând, de asemenea, cu com­ponenţi ai fiecărui „compar­timent“ : Vlad, Zare, C. Solo­mon (recuperat între cele două manşe datorită priceperii şi ze­lului depus­­ de dr. Eugen Cra­­ioveanu), Dican şi, în ultimele zie, Henzel. Au fost puse, astfel, în va­loare, o dată în plus, cuno­ştinţele profesionale ale an­trenorului Dumitru Nicolae­ Ni­­cuşor, care, secundat de Ştefan Feodor, a trimis în teren, atît la Larnaea, cît şi în meciul­­retur, de la Bucureşti, un „11“ competitiv, cel puţin pentru a­­ceastă primă fază a importan­tei întreceri. Rotărescu, porta­rii de rezervă (care de la CS Botoşani a debutat cu noua-i echipă direct în Cupa UEFA), a manifestat destulă siguranţă în dificila-i misiune de ultim apărător, îndeosebi la Larna­­ca, unde a avut mai multe mingi grele de „rezolvat“ ; cei 4 fundaşi (aceiaşi în ambele manşe) şi-au făcut datoria, în­deosebi perechea „centralilor“ Mirea — C. Solomon, primul avînd în vîrful de atac Philippu un adversar­ direct incomod, iar ex-băcăuanul trebuind, nu o dată, să intervină — cu succes — în acţiunile de suplinire şi acoperire în „zonele minate“ din faţa propriei porţi , dintre mijlocaşii utilizaţi in aceste două partide, Cojocaru şi V. F.ne s-au remarcat in mod spe­cial, atît prin travaliu cit şi prin luciditate şi precizie în transmiterea mingiilor pentru cei care apăreau la finalizare.­­Un component al liniei media­ne cu virtuţi şi de vîrf de atac este, nu spunem o noutate, Augustin, cel care în sfertul de oră de la Larnaea, ca şi pe cele 90 de minute de la Bucu­reşti, s-a dovedit la înălţime în ambele roluri, lăsîndu-l, în plus, fără replică, pe Constan­­tinou, portarul echipei naţio­nale a Ciprului. Cuvinte fru­moase, fireşte, şi pentru com­ponenţii liniei întîi, Vaişcoviei, Henzel, Ţălnar, cu precădere însă pentru Nuţă, autor a două goluri din cele 3 înscrise de e­­chipă în manşa a II-a. Acum, cînd un prim tur a fost parcurs cu succes de Vic­toria, întrebarea firească care se pune este : ce va fi — pentru ea — mai departe ? Şi un prim răspuns — potrivit mai ales unei debutante — l-am avut, imediat după meci, de la D. Ni­­colae-Nicuşor, care, fără să se gîndească o clipă, a apreciat că „depinde şi de... tragerea la sorţi“ ... „Indiferent, însă, de adversarul care ne va fi hărăzit, o mai spus antrenorul, aş vrea să reţineţi că noi ne vom pre­găti de o asemenea manieră, incit să reprezentăm cu cinste fotbalul nostru care, în ultima vreme, se bucură de frumoase aprecieri“. Gheorghe NICOLAESCU SPORTUL STUDENŢESC VIZEAZĂ CALIFICAREA (Urmare din pag. 1) towice, 1—2 pe faţa lui Pogon Szczecin, antrenorul Wladyslaw Zmuda este totuşi optimist în privinţa calificării echipei lui. In primul rînd mizează pe faptul că, faţă de meciul de la Bucureşti, el îi va putea fo­losi pe cei trei absenţi de la 15 septembrie, experimentaţii internaţionali Nawrocki, Wijas şi Fartok care, cu siguranţă, vor aduce un plus valoric ran­damentului general al echipei. De duminică, formaţia polone­ză s-a retras la 30 de kilome­tri de Katowice, unde îşi des­făşoară programul de pre­gătire. G.S.K. Katowice va prezenta următoarea formaţie probabilă: Dreszer — Biegun, Piekarczyk, Wijas, Itapias — Hetmanski, Lesniak, Nawrocki — Kubisz­­tal, Fartok, Koniarek. Mijloca­şul* Grzesik, eliminat la Bucu­reşti, este suspendat. Aici, la Katowice, vremea este închisă, plouă mărunt, temperatura este în jur de 10 grade, gazonul stadionului „Slask“ fiind moale. Partida va fi condusă de o brigadă de arbitri din Dane­marca, avîndu-l la centru pe O. Soerensen, trebuie ca apărarea să joace fără greșeală. Cu Cristea re­tras în fața fundaşilor centrali» sperăm să anihileze pătrunde­rile adversarului spre poarta noastră. In egală măsură, însă, trebuie să nu ne lăsăm domi­naţi, să echilibrăm jocul la mijloc şi să încercăm declan­şarea unor contraatacuri rapi­de care să-i surprindă pe polo­nezi“. Jocul şcoală de luni (ur­mat de alte două antrenamen­te în cursul zilei de marţi), cu echipa de speranţe, pe pos­tură de sparring-partner, a avut un conţinut pur tactic şi a cristalizat, în mare măsură, formaţia care va începe meciul cu G.K.S. Katowice, progra­mat joi, pe stadionul din Chorzow, cu o capacitate de 100 000 de spectatori (cel mai mare din Polonia), deoarece a­­rena pe care joacă în mod curent formaţia din Katowice este supusă unor reamenajări. Imediat după sosire, Sportul Studenţesc a efectuat un an­trenament de acomodare, exact la ora meciului (17,30 ora lo­cală, 18,30 ora României), ur­mărind menţinerea prospeţimii fizice, ca şi necesara luare de... contact cu gazonul stadionului din Chorzow. La sfîrşitul lui antrenorii M. Rădulescu şi V. Marica s-au oprit asupra ur­mătorului „11“ de începere: Voicilă — M. Marian, M. Popa, Iorgulescu, Munteanu II — Pa­nă. Stănici. Pologea. Cristea — Coraş. Tîrlea. Reapare deci în echipă. Gino Iorgulescu, care, chiar dacă nu se află cu an­trenamentele la zi, este com­plet refăcut, plusul de maturi­tate şi experienţă recomandîn­­du-i să apară alături de coe­chipieri. Acum, mai mult ca oricînd, aceştia au nevoie de un moral cît mai ridicat. Din păcate, Ţicleanu, cu braţul drept imobilizat într-o faşe ghipsată, deşi a făcut depla­sarea, este nevoit să privească meciul din tribună. De aseme­nea, Cazan este indisponibil, în urma unei crize de sciatică. Dună meciul de sîmbătă din campionat, disputat în depla­sare și pierdut de G.K.S. K.­ loto pronosport informează : NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEX­­PRES DIN 30 SEPTEMBRIE. EXTRAGEREA I : 11 3 31 6 8 42. EXTRAGEREA a II-a : 43 1 15 29 17 24. FOND TOTAL DE CIŞTIGURI : 528.161 LEI, din care 13.569 lei, report la categoria 1.­­ Reamintir­ celor interesaţi să-şi joace şansele la tragerea obişnuită LOTO de mîine, vineri, 2 septembrie, că NUMAI ASTAZI mai pot să mizeze pe numerele favorite. • In ce­a ce priveşte rezultate­le oficiale ale concursului PRO­NOSPORT de miercuri, 10 sep­tembrie, anunţăm pe participanţi că: acestea vor fi comunicate mîi­ne, vineri avînd în vedere orele tîrziu la care s-au desfășurat unele dintre partidele programate. Re­zultatele omologării vor fi pu­blicate, sîmbătă, 3 octombrie atît în ziarul „Sportul“, cît și prin celelalte canale cunoscute.

Next