Sportul, decembrie 1987 (Anul 43, nr. 11801-11827)

1987-12-01 / nr. 11801

LA INVITAŢIA PREŞEDINTELUI NICOIM CEAUŞESCU a Început vizita oficială a preşedintelui REPUBLICII ARABE SIRIENE, HAFEZ AL-ASSAD L» Invitaţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, luni, a so­sit in ţara noastră, intr-o vizi­tă oficială, secretarul general al Partidului Baas Arab Socia­list din Siria, preşedintele Re­publicii Arabe Siriene, Ilafez AL'Assad. Ceremonia sosirii înaltului oaspete sirian s-a desfăşurat pe aeroportul Otopeni. La ora 13, aeronava cu care a călătorit şeful statului sirian a aterizat. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu a întîmpinat cu căldură pe preşedintele Hafez Al-Assad, pe ceilalţi oaspeţi. Cei doi conducători de partid şi de stat şi-au strîns inm­ile cu prietenie, s-au Îmbrăţişat. Preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Hafez Al-Assad au trecut în revistă garda de onoare. Oaspetele sirian a salutat persoanele oficiale române pre­zente la ceremonia sosirii — membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai Co­mitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat şi ai gu­vernului, alte persoane oficiale. Un grup de pionieri şi copii sirieni au oferit preşedinţilor Nicolae Ceauşescu şi Hafez Al-Assad buchete de flori. Pe aeroport se aflau oameni ai muncii din întreprinderi şi instituţii bucureştene, precum şi tineri sirieni ce studiază în ţara noastră. Ei au făcut o caldă manifestare de prietenie celor doi conducători de partid şi de stat, exprimîndu-şi satis­facţia pentru noua întîlnire ro­­mâno-siriană la nivel înalt, convingerea că aceasta va des­chide noi perspective pentru amplificarea colaborării pe plan bilateral şi în sfera vie­ţii internaţionale. Cei doi preşedinţi au luat loc intr-o maşină escortată de mo­­tociclişti. Coloana oficială s-a îndreptat spre reşedinţa re­zervată înaltului oaspete sirian. Aici, preşedinţii Nicolae Ceauşescu şi Hafez Al-Assad s-au întreţinut într-o atmos­feră cordială. ★ Tovarăşul Nicolae Ceauşescu s-a întilnit, luni după-amiază, la Palatul Consiliului de Stat, cu preşedintele Hafez Al-Assad, care i-a făcut o vizită protoco­lară, întîlnirea dintre cei doi con­ducători de partid şi de stat, premergătoare convorbirilor o­­ficiale, s-a desfăşurat sub sem­nul stimei şi înţelegerii reci- 0 proce, al bunelor relaţii sta- 0 tornicite între ţările şi popoare- 0 le noastre. 0 ★ 1 La Palatul Consiliului de­­ Stat au început, luni, convor- p birile oficiale dintre tovarăşul 0 Nicolae Ceauşescu şi pre- 0 şedinţele Hafez Al-Assad. 0 Tovarăşul Nicolae Ceauşescu 0 a salutat cu deosebită căldură o noua vizită în România a pre- 0 şedintelui Ha­fez Al-Assad, sub- 0 liniind că aceasta constituie o 0 expresie a relaţiilor de pri- 0 etenie şi colaborare dintre 0 Partidul Comunist Român şi p Partidul Baas Arab Socialist 0 din Siria, dintre ţările şi 0 popoarele noastre, exprimind 0 convingerea că vizita şi con- p vorbirile de la Bucureşti vor 0 contribui la amplificarea şi ex- 0 tinderea în continuare a aces- 0 tor relaţii. p Preşedintele Hafez Al-Assad­i a mulţumit pentru invitaţia de­­ a vizita din nou România, pen- 0 tru atmosfera de prietenie şi 0 caldă ospitalitate cu care a 0 fost înconjurat de la sosirea 0 în ţara noastră, manifestîn- p du-şi, la rindul său, în­ p crederea că actualul dialog la­­ nivel înalt româno-sirian va 0 deschide noi perspective dez- 0 voltării pe mai departe a cola- 0 borăirii economice, comerciale 0 şi tehnice dintre ţările noastre,­­ precum şi conlucrării în sfera p vieţii internaţionale. 0 Preşedinţii Nicolae Ceauşescu 0 şi Hafez Al-Assad au relevat 0 cu satisfacţie evoluţia pozitivă 0 a raporturilor de prietenie şi o colaborare dintre România şi p­riria pe plan politic, economic, p tehnico-ştiinţific, cultural şi în 0 alte domenii de interes comun. 0 S-a apreciat că potenţialul e- e­conomic în creştere al celor 0 două ţări oferă largi posibili- p tăţi pentru întărirea colaborării p rom­âno-siriene, pentru extin- 0 derea cooperării In producţie, 0 pentru sporirea volumului şi 0 diversificarea schimburilor co- 0 merciare. p Convorbirile se desfăşoară 0 intr-o atmosferă de caldă pri- p­etenie si înţelegere reciprocă. 0 * g Tovarăşul Nicolae Ceauşescu 0 a oferit, luni, la Palatul Con- 0 siliului de Stat, un dineu ofi- 0 d­a! în onoarea preşedintelui 0 Hafez Al-Assad. p In timpul dineului, desfăşu- p rat într-o atmosferă caldă, o prietenească, preşedinţii Nicolae 0 Ceauşescu şi Hafez Al-Assad au­­ rostit toasturi, urmărite cu viu 0 interes şi subliniate cu aplauze. 0 FESTIVALUL SPORTULUI MUNCITORESC GALĂJEAN Datorită caracterului său de masă şi atenţiei de care se bucură din partea Consiliului judeţean al sindicatelor (care a iniţiat acţiunea) prin comitetele de sindicat din întreprinderile şi instituţiile din judeţul­­ Ga­laţi, această competiţie sportivă, devenită tradiţională, atrage la startul întrecerilor — de la an la an — un tot mai mare nu­măr de oameni ai muncii. Des­făşurat sub egida Daciadei, „Festivalul sportului muncito­resc gălăţean“, reunind la star­tul celor 10 discipline peste 15 000 de tineri şi vîrstnici, a fost dedicat anul acesta impor­tantelor evenimente politice din ultima lună a lui 1987: Confe­rinţa Naţională a partidului şi cea de a 40-a aniversare a Republicii. Participarea numeroasă, or­ganizarea foarte bună şi calita­tea disputelor au constituit atuurile unei reuşite depline, oferindu-ne în acelaşi timp prilejul să evidenţiem­ colecti­vele de muncă şi asociaţiile sportive de la Combinatul Si­derurgic, Şantierul Naval, în­treprinderea de antrepriză-con­­strucţii-montaj şi reparaţii si­derurgice, Regionala C.F.R., I P.I.L.F. Tecuci, I.C.P.P.A.M. Galaţi. Iată laureaţii ediţiei din acest an, ale cărei finale s-au desfă­şurat la Galaţi: volei — Oţelul Galaţi; har­dbal — Constructo­rul Galaţi; fotbal — Ancora ; popice — Magda Ciobotaru (Constructorul), C. Chiriac (Te­cuci) ; tenis de masă — Teodor Grigorici (Ancora) ; tir — V. Leca (Oţelul), Rodica Roman (Ancora) ; orientare turistică — Viorica Bobîrnac şi Monica Mezeşan (I.C.P-P.A.M.); şah — S. Pais (Constructorul) ; atle­tism — Petrina Cristea (Con­structorul), Paula Bulal (An­cora), S. Bulal (Rapid C.F.R.), S. Cordell şi I. Vicol (Ancora) , tenis —■ M. Sburlan, T. Rău (T­ecuăft. Telemae SIRIOPOL, coresp. SPORTUL PREZENT PE... PODIUM în expoziţia „Ziua mărcii poştale româneşti“ Ca întotdeauna în preajma marilor evenimente din viaţa politică a ţării, sportul se ală­tură, angajant şi expresiv, ce­lorlalte modalităţi de ilustrare a semnificaţiei acestor eveni­mente. Bunăoară, a. .ra, in a­­propierea Conferinţei Naţionale a partidului şi celei de a 40-a aniversări a Republicii, eveni­mente ce creează o atmosferă de amplu şi avîntat entuziasm, ii simţim prezenţa pretutindeni — în întreprinderi şi instituţii, în şcoli şi facultăţi, pe şantiere sau pe ogoare — în angajarea superioară a milioanelor de practicanţi ai săi pentru obţi­nerea de rezultate deosebite în muncă şi la învăţătură, precum şi pe stadioane şi complexe sportive, în competiţii dedicate cu recunoştinţă celor două sărbători purtînd semnificaţia împlinirilor de azi... La finele săptămînii trecute, de pildă, am întilnit sportul bogat reprezentat şi într-o... expoziţie organizată în Capi­tală, dedicată celor două eveni­mente şi intitulată „Ziua mărcii poştale româneşti“ la care au participat colecţionari din în­treaga ţară. Cu o tematică va­riată, axată deopotrivă — după cum ne spunea Marin Vulpe, şeful serviciului emisiunii tim­bre şi efecte poştale din ca­drul D.G.P.Tc., preşedintele cer­cului filatelic P.T.T. — pe popularizarea principalelor rea­lizări obţinute de poporul nos­tru în „EPOCA NICOLAE CEAUŞESCU“, a frumuseţilor patriei, a folclorului românesc, a diverselor activităţi cultural­­educative şi sportive sau pe i­­lustrarea ideii de pace şi co­laborare în lume, cele 77 de exponate (pe nu mai puţin de 400 de feţe de panou) au stîrnit un larg interes. „Dar, trebuie să precizăm a arăta interlocu­torul — că şi efectul asupra vi­zitatorilor a fost considerabil, activitatea filatelică dovedindu­­se un valoros mijloc de edu­care a tinerei generaţii în spi­ritul dragostei faţă de patrie, partid­ul popor, al mîndriei pentru trecutul glorios, de luptă, al neamului nostru, și Aurelian BREBEANU (Continuare in pag. 2-3) MUREŞ. PREOCUPĂRI PENTRU O CONTINUĂ CREŞTERE CALITATIVĂ Tradiţiile sportive ale jude­ţului Mureş sunt binecunoscute şi, mai ales, bine susţinute de o bogată activitate, cu rezulta­te valoroase pe plan naţional şi internaţional. în sprijinul a­­cestei afirmaţii vin o serie de argumente, dintre care cele statistice nu sunt de neglijat. Astfel, în campionatele naţio­nale activează 20 de echipe (15 în „A“ şi 5 în „B“) la popice, handbal, tenis de masă, bas­chet, hochei, rugby,­­ polo, din acest calcul omiţînd fotbalul, cu ale sale foarte numeroase formaţii în toate eşaloanele, în vîrf aflîndu-se (chiar dacă nu şi prin rezultate) A.S.A. Tg. Mureş. Intr-un clasament al asociaţiilor (care dau loturilor 33 de sportivi) pe primul loc se află Electromureş (5 A+1 B), Constructorul IJGCL (4A), Voinţa, Mureşul, C.F.R., Co­merţul, Dermagant, Chimica Tirnăveni (cite 1 A), Metalo­­tehnica (2 B), Transportul, Vo­inţa Sighişoara (cite 1 B), în timp ce pepiniera imediată ma­rii performanţe este asigurată de cele 40 de echipe din divi­ziile de juniori. Iată, aşadar, un tablou convingător al poten­ţialului de care dispune judeţul (în prim-plan cu oraşele Tg. Mureş, Tirnăveni, Reghin, Si­ghişoara, Luduş) pentru a con­tribui eficient la realizarea de performanţe superioare pe multiple planuri. între cele 8 discipline enu­merate, primul loc îl ocupă popicele, succesele obţinute a­­testind seriozitate şi price­pere din partea tehnicienilor şi sportivilor. Titluri de campioni mondiali şi europeni, de cam­pioni naţionali sau cîştigători ai C.C.E. (de 6 ori), iată ce poate fi trecut pe panoul de onoare, toate acestea ilustrînd munca depusă de sportivi ca Doina Tegean, Maria Şopto­­rean, Melinda Demeter, I. Hosu ş.a. sau de antrenorii I. Rado­­vici, S. Sereş, Margareta Sze­­many etc. Vom mai adăuga că în Divizia A activează 7 echi­pe din judeţ, cele mai bune fiind, desigur, Electromureş şi Voinţa, dar şi Constructorul, C.F.R., Chimia, Dermagant ori Chimica Tirnăveni au partea lor substanţială de contribuţie Manuel FÂNtANEANU (Continuare in pag. a 4-a) Proletari din toata tarile: uniU-vă­r ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT ANUL XLIII - 11 801­­­4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 decembrie 1987 FIII GORJULUI - PRIMII ÎNTRE VOINICII SATELOR! Ultima dintre cele 17 com­petiţii de anvergură iniţiale şi organizate anul acesta de Secţia Sport, Turism şi P.T.A.P. a Comitetului Central al U.T.C., finala Campionatului Naţional sătesc de trîntă, care a avut ca loc de desfăşurare Sala Sporturilor din Tg. Jiu, a reu­nit la start aproape 300 de tineri intre 14—19 ani din me­diul rural. O competiţie de amploare, dar şi de frumoasă ţinută sportivă, de corectitudi­ne şi disciplină, dedicată apro­piatei Conferinţe Naţionale a partidului şi la care au ţinut să fie prezenţi reprezentanţii tuturor judeţelor. O întrecere la succesul căreia şi-au dat concursul toţi factorii locali, precum şi federaţia de spe­cialitate, prin reprezentanţii săi, alături de tehnicienii Cen­trului Naţional de pregătire olimpică la lupte libere şi în special de antrenorul coordo­nator Alexandru Motorgă. De altfel acesta a ţinut să releve faptul că „satele patriei cuprind elemente de mare valoare în sportul luptelor, dornice să se consacre activităţii de perfor­manţă şi pe care avem datoria de onoare de a le îndruma către cluburile specializate...“ Este, de fapt, ceea ce şi face secţia de resort a C.C. al U.T.C., în colaborare cu fo­rul de specialitate al C.N.E.F.S., ediţie de ediţie, competiţia a­­jungînd, anul acesta, la cea de a XIX-a. Pentru actuala e­­diţie sunt de semnalat, ca lup­tători cu frumoase posibilităţi de afirmare, toţi finalişti care au urcat pe podium. Iată-le şi numele, în ordinea categoriilor de greutate : 56 kg : 1. C. Mocanu (Iaşi), 2. C. Răduţ (Vrancea), 3. V. Tiberiu STAMA (Continuare In­cap 2-3) SURPRIZELE AU MARCAT PENULTIMA ETAPĂ A COMPETIŢIEI DIVIZIONARE DE JUDO Surprizele, mai mici sau mai mari, au marcat penultima e­­tapă a Diviziei A de judo. Cine s-ar fi aşteptat, de pildă, ca echipa de pe locul 16 îna­intea acestei etape, C.F.R. U­­niversitatea Cluj-Napoca, care din cele 10 partide pe care le susţinuse pînă atunci cîştigase doar 3 şi pierduse nu mai pu­ţin de 7, va reuşi să „îngenun­­chieze“ o formaţie, Rapid Sin­teza Oradea, neînvinsă ? Dar să consemnăm câteva amănunte, rezultatele înregistrate în runda de la sfîrşitul săptămînii tre­cute şi clasamentul la zi, BUCUREŞTI. Cum anticipam în avancronica noastră, multe dintre rezultatele întâlnirilor care urmau să se dispute in Sala Rapid, stăteau sub sem­nul întrebării. Nu credeam însă că afirmaţia noastră va fi valabilă şi pentru una din­tre cele mai redutabile divi­zionare la această ediţie. Ra­pid Sinteza Oradea, înaintea întrecerilor din Capitală, for­maţia orădeană obţinuse, spu­neam, 10 victorii din tot a­­tîtea posibile, în nici un caz nu ne-am aşteptat că va ca­pota în faţa unei echipe debu­tante. Echipa orădeană a fost insă învinsă chiar în primul meci susţinut, cu Constructo­rul Alba Iulia­n 2—3. Am pus Costin CHIRIAC (Continuare în pag 2-3)

Next