Sportul, martie 1988 (Anul 44, nr. 11877-11903)

1988-03-01 / nr. 11877

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE JUNIORILOR-8 RECORDURI NATIONALE ŞI ALTE PERFORMANTE VALOROASE Suita de concursuri ’88 a a­­tleţilor juniori este dominată, în acest an, de desfăşurarea celei de a doua ediţii a Campionate­lor Mondiale, de la Sudbury (Canada), prevăzută a avea loc la sfîrşitul lunii iulie. Firesc deci ca şi întreg acest sezon de sală să fie plasat în conul de lumină al marii competiţii in­ternaţionale. La sfîrşitul săptămînii trecu­te, într-o ambianţă deosebită, în întrecerile pentru titlurile de campioni ai ţării s-au aflat la Bacău 376 de concurenţi (din­tre care 203 băieţi), reprezentînd 86 de cluburi din 35 de judeţe şi municipiul Bucureşti. De la imn Început subliniem amănun­tul că au fost înregistrate opt recorduri naţionale de juniori (Ionica Domniţeanu, 8,30 şi 8,28 la 60 mg, Mirela Belu, 6,36 şi 6,37 m la lungime, Caria Popa, 7,64 la 60 m — junioare II, Ion Toade, 22,51,3 la 5 km marş, Iulian Constantinescu, 6,95 la 60 m — juniori, Daniel Cojoca­­ru, 22,54 la 200 m), care dau va­loare oricărei competiţii. Şi poate că numărul recordurilor ar fi fost încă şi mai mare, dacă... Spre exemplu, Alinei A­stafei i-a lipsit doar foarte pu­ţin să fi reuşit în tentativa sa la 1,94 m la înălţime. Oricum însă, în lumina C.M. de la Sud­bury rezultatul de 1,90 m al a­­cesteia ni se pare a fi cel mai interesant, mai ales prin pers­pectiva pe care o oferă. De fapt, ca să privim lucrurile aşa cum sunt, rezultatele ,,naţiona­lelor“ de sală nu sînt decît un aconto acordat perspectivei, căci abia peste cîtăva vreme, în aer liber, urmează a se alege cei mai merituoşi atleţi din actuala generaţie de juniori mari. Ori­cum însă, Bacăul a oferit cîteva puncte de reper, care în nici un caz nu trebuie trecute cu vederea. Astfel, poliatlonista de la Dacia, Ionica Domniţeanu Romeo VILARA (­Continuare in pag 2­3) | Sosirea în cursa de 1 500 m: Dan Dănescu (Steaua) ciştigă in faţa lui Sandu Rebenciuc Foto: Eugen BĂTRÎNU, Bacău Divizia A de baschet feminin „U“ C.S.S. VIITORUL CLUJ-NAPOCA, DIN NOU CAMPIOANĂ REPUBLICANĂ In meciul decisiv de ieri, 19-13 cu Voinţa Bucureşti SATU MARE, 29 (prin tele­fon). Ediţia a 29-a a Campiona­tului Naţional de baschet femi­nin s-a încheiat cu victoria e­­chipei UNIVERSITATEA C.S.S. VIITORUL CLUJ-NAPOCA, în partida decisivă cu VOINŢA C.S.S. 2 BUCUREŞTI, „U“ a învins cu 79—75 (50—42). Au marcat : Kiss 26, Dragos 19, Ma­­nasses 18, Morar 8, Enyedi 4, Vereş 2, Vigh 2, respectiv Fi­lip 22, Ştefan 13, Ciocan 10, Ju­­gănaru 12, Caloianu 6, Urogdi 3, Borş 9. Arbitri: FI. Baloses­­cu şi Z. Raduli. Echipa reprezentantă a Uni­versităţii din Cluj-Napoca a cucerit titlul pentru a noua oară, celelalte succese fiind realizate în anii 1953, 1954, 1981, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987, în celălalt meci al ultimei eta­pe a turneului final . CHIMIS­TUL C.S.S. RM. VILCEA — OLIMPIA BUCUREȘTI 68—74 (31—44). Clasament: 1. Universitatea C.S.S. Viitorul Cluj-Napoca 76 p, 2. Voinţa C.S.S. 2 Bucureşti 74 p, 3. Chimistul C.S.S. Rm. Vîlcea 70 p, 4. Olimpia Bucu­reşti 65 p. Dumitru STANCULESCU Proletari din toate ţările uniti-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT *■ | ______________________________ ____________________ | ANUL XLIV - Nr. 11 877 | 4 PAGINI - 50 BANI | Marți 1 martie 1988 I Mîine, mult aşteptatul meci de fotbal Steaua—Glasgow Rangers ULTIMELE PREGĂTIRI ALE ECHIPEI A mai rămas o singură zi pînă la meciul de fotbal Steaua — Glasgow Rangers, din prima manşă a sferturilor de finală în Cupa Campionilor Europeni. Un meci care, desi­gur, este aşteptat cu foart­e ansse -interes de spor­tului din întreaga țară. O do­vadă a acestui interes am avu­­t-o, de altfel, indirect, sîmbătă, pe stadionul „23 August“ din Capitală, cînd peste 15.000 de spectatori au venit — în ciuda vremii potrivnice, deosebit de friguroase — să asiste la parti­da de Cupă Voința — Steaua. Nu atraşi atît de miza parti­dei — în care, fără să dimi­nuăm cumva meritele echipei din campionatul municipiului Bucureşti, nu se punea proble­ma a şti cine va fi învingătoa­­rea —, cit pentru a urmări e­­voluţia formaţiei campioane, după reîntoarcerea din turneul întreprins în Italia şi la ultima sa apariţie publică înaintea confruntării de mîine cu Glas­gow Rangers. S-a desprins lim­pede şi din această destul de masivă afluenţă de public aten­ţia de care se bucură cîştigă­­toarea Cupei Campionilor Eu­ropeni şi a „Supercupei“ Eu­ropei, căldura cu care ea este înconjurată, încrederea în posi­bilităţile ei, în şansele sale de a depăşi cu bine dubla întilni­­re cu campioana Scoţiei şi de a continua cursa de primăvară în competiţia numărul 1 a e­­chipelor de club de pe conti­nent. Pentru a răspunde cum se cuvine acestei mari preţuiri şi încrederi, antrenorii şi jucăto­rii campioanei au depus şi de­pun eforturi susţinute în pre­gătirea meciului de mîine. Du­pă jocul de Cupă de sîmbătă — care a fost urmărit de an­trenorul secund al scoţienilor, Walter Smith — ei au continuat chiar de a doua zi antrena­mentele, conduse — în lipsa lui Anghel Iordănescu, plecat în Scoţia pentru a urmări partida de campionat susţinută de Glas­gow Rangers, în deplasare, cu Dundee United — de antreno­rul secund, Radu Tro. Acum, după reîntoarcerea antrenoru­lui principal, definitivarea pre­gătirilor, stabilirea tacticii de joc şi chiar alcătuirea „unspre­­zecelui“ de începere a partidei vor fi modelate în funcţie de observaţiile acestuia privitoare la evoluţia adversarilor de mîine. (C. F.) Aspect de la antrenamentul de ieri dimineaţă al steliştilor Foto: Aurel D. NEAGU RAPID ŞI TINEREŢEA PERFORMERILOR SĂI 1987 a fost pentru clubul sportiv Rapid Bucureşti un an mai rodnic decît cea precedenti, un an în care a făcut noi paşi — destul de însemnaţi — pe drumul (re)afirmării sale ca un club cu adevărat de nivel internaţional. De altfel, în cla­samentul întocmit de C.N.E.F.S. privind contribuţia unităţilor sportive la formarea loturilor reprezentative şi participarea la competiţiile oficiale (în ra* vT'f'60 de sport olimpice), clu- V, rapid figurează pe onoran­tul loc 3, după Steaua şi Di­namo, ceea ce constituie o fru­moasă confirmare a ascensiu­nii sale valorice. Semnificativ în această privinţă este, de­sigur, faptul că în anul trecut 91 de sportivi ai Rapidului (faţă de 44 cit era planificat) au fost selecţionaţi în loturile naţionale de seniori, tineret şi juniori. Şi chiar dacă numărul de medalii cucerite de ei la Campionatele Mondiale, Eu­ropene şi Balcanice, sau la Concursurile Prietenia nu s-a ridicat la cota prevederilor şi aşteptărilor, a propriilor an­gajamente luate la începutul a­­nului, a crescut, totuşi, procen­tul celor care s-au clasat pe tocu­ri de frunte, in apropierea podiumului, la aceste mari competiţii internaţionale, clu­bul contribuind, prin punctele obţinute, la îmbogăţirea bilan­ţului general al sportului româ­nesc în 1987. Cu deosebire demnă de pus în evidenţă este constatarea că realizările clubului Rapid pe planul reprezentării internaţio­nale privesc mai ales perspec­tiva, cei mai mulţi dintre spor­tivii săi, care anul trecut s-au remarcat în respectivele com­petiţii — fie individual, fie în cadrul echipelor din care au făcut parte — sunt tineri, unii chiar juniori. Să luăm, de pildă, cazul secţiei de lupte a clubului, care — după o perioadă de vizibilă scădere a potenţialului — re­vine acum în prim-plan prin cîţiva tineri dotaţi. Astfel, la „greco-romane“, Laurenţiu Ia­­cob a cucerit anul trecut me­dalia de bronz la C.E. de ju­niori, performanţă care nu a mai fost realizată de la Nicu Gingă încoace. La ..libere“, un alt coleg al său de sală, tot junior. Daniel Ioniţă, s-a clasat în 1987 pe locul 4 la C.E. de juniori şi pe 5 la C.E. de se­niori. Pe aproape valoric sunt alţi doi tineri luptători de la a­­cest club. Florinel Ioniţă şi Niculae Ghiţă, selecţionaţi şi ei în loturile reprezentative. Secţia de haltere şi culturism îl are acum ca port-drapel pe tînărul Petrică Tufă, campion naţional şi medaliat la Balca­niadă, declarat în 1987 sporti­vul numărul 1 al clubului Ra­pid şi selecţionat în lotul o­­limpic. Dar antrenorii Gh. Mă­­năilescu şi Gh. Gospodinov îşi pun mari speranţe — pentru viitoarele competiţii internaţio­nale — şi în alţi tineri ca Şte­fan Vlad (fratele lui Nicu Vlad), Gigi Secan, Marian E­Constantin FIRÂNESCU (Continuare in pag 2-3) „Cupa U. C. S. R.“ la schi O REUŞITĂ ACŢIUNE SPORTIVĂ DE MISĂ, CU MULTE TALENTE LA START Sîmbătă şi duminică, pe fru­moasele pirtii argintii de pe dealurile Runc şi Negru din oraşul Vatra Dornei, s-au des­făşurat finalele ediţiei cu nu­mărul 20 a „Cupei U.G.S.R.“la schi fond şi alpin, întrecere or­ganizată Sub genericul Dacia­dei. Competiţia, care a reunit aproape 400 de sportivi din 34 de judeţe, precum şi din mu­nicipiul Bucureşti, a fost ur­mărită de numeroşi localnici, de oameni ai muncii aflaţi la odihnă şi tratament în această pitorească staţiune. A fost una dintre cele mai reuşite acţiuni ale sportului nostru de masă, la înălţime organizată de Comi­sia de resort a Consiliului Cen­tral al U.G.S.R., în colaborare cu F.R. Schi, cu sprijinul facto­rilor locali cu atribuţii în sport. Finalele au început cu proba de schi alpin rezervată fetelor. După două manşe deosebit de disputate, la categoria de vîrs­­tă 18—25 ani pe primul loc s-a situat Carmen Cozma, munci­toare la întreprinderea de tri­cotaje din Miercurea Ciuc. Ambiţioasa şi talentata sporti­vă din judeţul Harghita a par­curs traseul de 600 m într-o manieră de adevărată perfor­meră, încurajată şi aplaudată la scenă deschisă. O întrecere de mare ambiţie am urmărit şi în cadrul finalei de schi fond ştafetă băieţi 3X3000 m. Aici, cei mai buni s-au dovedit a fi sucevenii, mai tehnici, mai bine pregătiţi fizic. Ne referim la sportivii dorneni A. Potîngă, D. Bazic şi I. Ghiba, cadre didac­tice în oraşul care a găzduit a­­ceste tot mai populare între­ceri, în clasamentul general cel m­ai mult au punctat sportivii din judeţele Suceava (pe pri­mul loc la schi alpin, pe locul secund la schi fond), Harghita, Braşov, Prahova şi municipiul București. Ion PANĂ — coresp. (Continuare In pag. 2-3) CAMPIONATELE NAŢIONALE DE SCHI ALPIN Săptămîna aceasta, la Poiana Braşov, se vor desfăşura Cam­pionatele Naţionale de schi al­pin ale seniorilor şi senioarelor, competiţie la care vor fi pre­zenţi cei mai buni schiori ai ţării. Programul întrecerilor este următorul: 3 martie — sla­lom uriaş (B), 4 martie — sla­lom uriaş (F), 5 martie — sla­lom special (F), 6 martie — slalom special (B). formaţia scoţiană a sosit aseara la Bucureşti In ceea ce-i priveşte pe scoţieni, aceştia au sosit a­­seară la Bucureşti, delegaţia lor fiind însoţită de un nu­meros grup de ziarişti, aproa­pe 40, împreună cu antreno­rul Souness, care nu a exclus posibilitatea ca şi ei să intre în teren, au făcut deplasarea 15 jucători: Woods, Walker, Niciioll, Gough, Phillips, Cohen, Munro, Wilkins, D. Fergusson, Durrant, Nisbet, McColl, Kirk­wood, Francis, Cooper. Nu au venit la Bucureşti McCoist, care a suferit recent o fractură, şi Butcher mai vechi accidentat, în cursul acestei dimineți, echipa scoțiană va face un antrenament de acomodare pe stadionul Steaua. In cursa de departajare in grupe valorice la volei APELE PAR SĂ SE LIMPEZEASCĂ... Campionatele divizionarelor A de volei se apropie de jumăta­tea returului, ale cărui prime 4 etape par să indice că se res­­trînge concurența la grupa va­lorică a fruntașelor (locurile 1—6). La fete de pildă două dintre pretendentele serioase la un loc liniştit în rindul pluto­nului din faţă, Rapid Bucu­reşti şi Oltcit Craiova, şi-au pierdut cadenţa (şi toate cele 4 jocuri susţinute pînă acum în retur), dezamăgindu-şi su­porterii. Iar calculul hîrtiei a­­rată că şansele lor de a reface terenul sunt minime. In schimb, au urcat sigur Flacăra Roşie Bucureşti, C.S.U. Rapid Galaţi şi Dinamo, care sunt hotărîte să se alăture Universităţii C.F.R. Craiova, Daciei Piteşti şi Farului Constanţa (singurele ne­învinse in retur, ultima aminîn­du-şi însă două meciuri grele) în grupul de elită. Va fi, to­tuși, interesant de văzut dacă Rapid sau Oltcit vor găsi re­surse de revenire în cursă, ce­ea ce ar presupune să furnize­ Aurelian BREBEANU (Continuare in pag. 2-3)

Next