Sportul, aprilie 1988 (Anul 44, nr. 11904-11929)

1988-04-01 / nr. 11904

CELE 25 DE CALITĂŢI NECESARE PENTRU A DEVENI CAMPION Dialog cu OTILIA BĂDESCU­, cea mai bună junioară a Campionatelor Europene de senioare la tenis de masă S-a consacrat în limbajul cro­nicarilor sportivi expresia : „competiţia s-a terminat, co­mentariile continuă...“, iar co­mentariile pe marginea recent încheiatelor Campionate Euro­pene de seniori la tenis de ma­să ocupă firesc, un loc im­portant pentru noi mai ales, avînd în vedere remarcabila comportare a sportivilor noştri, al căror bilanţ — o medalie de argint şi două de bronz — este cel mai bun din ultimii zece ani, adică de atunci cînd generaţia jucătoarelor campioa­ne europene Maria Alexandru, Eleonora Mihalca, Liana Mihuţ etc. a facut loc celor de azi. O ştafetă care, iată, este con­tinuată cu acelaşi succes pe plan continental... Fără îndoială, principala per­formeră a fost junioara Otilia Bădescu, al cărei nume este deja consacrat — in ciuda vîrs­­tei — în tenisul de masă in­ternaţional, ea aflîndu-se con­stant, de cîţiva ani, printre cele mai bune nu numai la nivelul generaţiei sale ci şi în elita continentală a senioarelor, iar acum, normal şi în........topul actualităţii“. — Aşadar, mai intîi, Otilia, rememorînd rezultatele, să spu­nem că, din 1983, cînd ai intrat pe porţile lotului naţional de cadete, palmaresul tău cuprinde deja 16 titluri de campioană na­ţională de junioare şi senioare, 14 medalii­ la „europene“, din­tre care jumătate de aur, 4 tit­luri balcanice de senioare şi încă 3 locuri de frunte (in 1987 chiar primul) la „Europa Top 12“. Ţi se par prea multe 7 — Mai am încă spaţiu sufi­cient în vitrina cu trofee, pen­tru că mă consider încă la în­ceput de drum un drum pe care-l vreau presărat eu cu­ j ■mai mait „,aur, european și, de ce nu ?, mondial. Depinde nu­mai de mine ! — De fapt, pentru cititorii noștri, spune-ne cum ai ajuns să practici tenisul de masă. — Mărturisesc că, prin 1979, deci pe cînd aveam doar nouă ani, îmi plăcea gimnastica. Mai mult, vreun an am și fost la Dinamo. Numai că, intr-o zi, a venit la o oră de sport — eram elevă la Şcoala generală 79 — antrenorul Vasile Dumi­­trescu, de la Juventus, şi ne-a selecţionat pe cele care le-a considerat mai rapide, mai iuţi Aşa am ajuns la tenis de masă. Dar nu mi-a plăcut Lecţiile cuprindeau mai mult exerciţii de îndemînare, de viteză, iar cu paleta mult mai rar. Prea mare monotonie, mi-am zis. Am vrut să renunţ, dar a insistat mama iar vorba mamei... — Şi acum ? — Acum nu cred că există un sport mai frumos, ceva care să-mi placă mai mult. — Ce calităţi îţi trebuie pen­tru a fi un bun jucător ? Fmemuel FANTANEAMU (Continuare in pag 2­3) Otilia Bădescu și ultimele sale trofee continentale Foto: Aurel D. NEAGU în Campionatul Diviziei A de polo DINAMO SE DISTANŢEAZĂ CLUJ-NAPOCA, 31 (prin te­lefon). Ziua a doua a turneu­lui Campionatului Diviziei A de polo a adus detaşarea e­­chipei campioane in fruntea clasamentului în urma semi­­insuccesului înregistrat de Crişul în faţa Rapidului DINAMO BUCUREŞTI — VOINŢA CLUJ-NAPOCA 11—3 (2—1, 4—2, 3—0, 2—0). Victo­rie fără probleme a dinamo­­viştilor, prin punctele înscrise de Hagiu 4, S. Popescu 2, O­­laru, V. Şerban, Zaharia, Ar­delean şi E., Ionescu, pentru clujeni marcînd Sabău 2 şi Blaga. Arbitri : A. Gere şi D. Paraschivescu. STEAUA BUCUREŞTI - C.S.U. CONSTRUCŢII T.M.U.C BUCUREŞTI 5—5 (0—1, 3—0, 1—2, 1—2). Deşi au condus a­­proape în permanenţă, steliştii — care au părut uşor obosiţi după derby-ul din prima zi, cu Crişul — au trebuit să se mulţumească, in final, cu un egal. Tinerii poloişti militari s-au angrenat în jocul poziţio­nal al adversarilor, aceştia fiind lipsiţi de Geambaşu (suspendat 3 etape), dar cu Ciobăniuc în vervă. Golurile au fost mar­cate de Fruth 2, Geantă, Che­­ţan şi L. Balanov pentru Stea­ua, respectiv Ciobăniuc 3, Pa­­olazzo şi Ştefănescu. Arbitri : V. Median şi A. Czegeny­i. CRIŞUL ORADEA - RAPID BUCUREŞTI 8—8 (1—2, 2—1, 1—2, 4—3). A fost cel mai fru­mos meci al reuniunii. Giuleş­­tenii, în zi deosebită, au avut conducerea de 6 ori, ultima oa­ră in min. 27,45 (gol . Florin­­cescu), dar cu numai şase se­cunde înainte de final, orădenii au beneficiat de un 4 m, pe care l-a transformat Gordan, e­­galînd. Marcatori : Garofeanu 2, Costrăş 2, Fejer 2, Raţ, Gordan (C), Florincescu 4, Told­ico 2, Gh. Ilie şi Bărbulescu (R). Au arbitrat foarte bine, un joc greu : R. Nichita şi V. Goian. Mircea RADU Primăvara începe să-ţi intre in drepturi de­pline. Terenurile de tenis au început s­­ devină tocmai bune pentru primele schim­buri de mingi. Foto­reporterul nostru Au­rel D. NEAGU a sur­prins acest instanta­neu cu cei mai mici practicanţi ai tenisu­lui îndreptlndu-se spre terenuri... Proletari din teata ţările, uniti­vi | ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT­­ ANUL XIV - Nr. 1i 904 | 4 PAGINI - 50 BANI­­ Vineri 1 aprilie 1988 | După .,Trofeul T­iayer fu­tt" la hochei - seniori La revenirea în ţară a repre­zentativei noastre de hochei - seniori, care a participat la Turneul mondial dotat cu „Tro­feul Thayer Tutt“, am solici­tat secretarului responsabil al federaţiei, Constantin Nicolae, prezent la competiţia din Olan­da, cîteva amănunte privind e­­voluţia sportivilor noştri. — Cum apreciaţi valoarea turneului, tovarăşe Nicolae ? — A fost un campionat mon­dial de nivelul grupelor B şi C, la care au participat repre­zentativele care nu au fost ca­lificate pentru Jocurile Olim­pice de iarnă, de la Calgary , Italia — cîştigătoarea turneului Japonia, Danemarca şi R.D. Germană (din grupa B a cam­pionatului mondial), Olanda, Iugoslavia, R.P. Chineză, Bul­garia, R.P.D. Coreeană, Unga­ria, Australia şi România (gru­pa O. A fost un turneu al am­biţiilor şi al... revanşelor după ediţia 1987 a campionatelor mondiale. Echipa României a fost trasă la sorţi în cea mai puternică grupă (cu Italia, R.D Germană şi Danemarca — din grupa B, Iugoslavia şi Ungaria — din grupa C). — Cum poate fi calificată e­­voluţia formaţiei noastre ? — Pozitivă în partidele cu Danemarca şi Iugoslavia, ambe­le încheiate, cu scorul 3—3, cînd sportivii noştri s-au mobilizat exemplar şi au acţionat bine tactic. In ambele cazuri, adver­sarii au fost conduşi şi au e­­galat în finalurile de meciuri, pe căderea fizică a jucătorilor noştri tineri (Nelu Alexe, Zol­tán Csiki, Iulian Popovici şi Antal Csaba), pentru prima da­tă în lotul de seniori şi parti­cipanţi la un turneu de o ase­menea tărie. — Cum au fost abordate in­­tîlnirile cu Italia, mai ales, şi R.D. Germană, încheiate cu scorurile 0—10 şi, respectiv, 0—6? — Majoritatea jucătorilor din reprezentativa Italiei sunt cana­dieni naturalizaţi cu mare ex­perienţă şi forţă de joc, având la conducerea tehnică tot un canadian, pe Ron Ivany, anga­jat special pentru echipa na­ţională. Jucătorii noştri au re­zistat prima repriză (0—1), du­pă care au fost net depăşiţi în viteză şi tehnica mînuirii cro­se! A contat, desigur, şi ab­senţa hocheiştilor Iulian Po­­povici şi Marius Gliga, doi din­tre cei mai combativi jucători ai noştri, a căror accidentare a dus la descompletarea lini­ilor respective şi, ca urmare, la improvizaţii. Cu echipa R.D. Germane, care pendulează în­tre grupele A şi B ale „mon­dialelor“, lucrurile s-au repe­tat identic. „ Valoarea adversarilor este de luat în considerare, dar poa­te că aţi sesizat şi lacune in pregătirea hocheiştilor noştri». Interviu consemnat de Mircea COSTEA * 1 (Continuare in pag a 4-a) în îmif primt Mimii AU P.IZISTAT DOAR O REPRIZA DOUĂ DIMINEŢI LA O ASOCIAŢIE SPORTIVĂ BUCUREŞTEANĂ CU 20000 DE MEMBRI Pe trotuar, înaintea noastră, cinei fetiţe, de 10—11 ani, dis­entail aprins despre handbal... „La poartă tragi mai bine din săritură. Să ştii „Dar din săritură poţi să dai şi pasă...“. N-am scăpat prilejul şi am in­trat în vorbă cu „teoreticie­­nele“-­ Elena, Niculina, Ange­lica, Monica, Mădălina — e­­leve la Şcoala 92 din Balta Albă. Se duceau la antrena­ment, ele fiind membre ale asociaţiei... Şi astfel, pe urmele micuţe­lor handbaliste, am ajuns la o asociaţie sportivă bucureşteană „gigant“, i-am spune, anume aceea a întreprinderii de Transport Bucureşti (I.T.B.). Cu nici mai mult, nici mai puţin de 20 000 de membri cotizanţi ! Discuţia cu Nicolae Aldea, preşedintele cunoscutei asocia­ţii I T.B., a pornit de la copiii amintiţi Şi... s-au adunat ati­­­ea date despre viaţa acestei asociaţii in carnetul nostru incit, efectiv, nu ştim cu ce să începem. Ce să alegi si ce să laşi afară din cele aflate ? In primul rînd este de men­ţionat prezenţa remarcabilă — mai ales pentru o asociaţie — în sportul de performanţă. Pu­ternica (ţi vechea­­) secţie de de pildă, este cunoscută pentru rezultatele sale, prin membri săi (Florin Gheorghiu, Parii Ştefanov ţ.a.) campioni, componenţi ai diferitelor loturi republicane, cu centru de se­lecţie şi pregătire pentru co­pii. La fel, cea de alpinism — feminin (cu Lia Rebega, la frunte). La ambele discipline, la loc de cinste, competiţii re­publicane dotate cu cupe A­­mintind şi de alte secţii de performanţă — motociclism, karting automobilism (cu pre­zenţe onorante, campioni şi vi­­cecampioni, in Campionatele Naţionale), volei si handbal fe­minin (în Divizia B), fotbal (,,Promoţie“) — ne vom opri in mod special asupra unui a­­mănunt ! ia toate aceste disci­pline se duce o serioasă mun­ci de selecţie şi apoi de pre­gătire a copiilor, ca viitoare cadre de sportivi. Pe linia sportului de masă se pot spune, de asemenea, Modesto FERRARIN! (Continuare în pag. 2-3) Partidă de volei feminin pe o bază proprie in aer liber Divizia A de baschet masculin TOATE MECIURILE GRUPEI 1-6 AU LOC IN CAPITALĂ Amatorii de baschet din Ca­pitală au prilejul să urmăreas­că, sîmbătă și duminică, în ca­drul etapei a XVIII-a, toate meciurile grupei valorice 1—6 a Diviziei masculine A, în două dintre ele. Steaua şi Dinamo Bucureşti sunt favorite in faţa echipelor Dinamo Oradea şi respectiv I.C.E.D.-C.S.S. 4 Bucu­reşti, dar în al treilea Acade­mia Militară Mecanica Fină şi Rapid Bucureşti promit între­ceri echilibrate, atractive. Teo­retic, feroviarii au prima şansă, dar nu trebuie omis faptul că baschetbaliştii de la Academia Militară au avut in ultima vre­me prestaţii bune. De altfel, în ultimele două jocuri directe desfăşurate în sala Rapid, gaz­dele au ciştigat cu greu (91—87 şi 91—88), la capătul unor par­tide de mare atracţie, în grupa 7—12, întîlnirea ELBA Timişoa­ra — C.S.U.-T.A.G.C. Ind. Bra­şov opune două formaţii angre­nate in lupta pentru evitarea retrogradării. Programul etapei — grupa 1—6: Steaua — Dinamo Oradea (locurile ocupate în clasament: 1 si respectiv 4; rezultate an­terioare: 6—0), Dinamo Bucu­reşti — I.C.E.D. (2—3, 8-0), Academia Militară — Rapid (6—5; 1—5); grupa 7—12: Ba­lanţa C.S.U. Sibiu - Politeh­nica G.S.S. Unirea Iaşi (7—12; 4—2) Farul C.S.Ş.­­ Constanţa — RAMIRA Baia Mare (8—11; 3—3), ELBA Timişoara — C.S.U. Braşov (10—9; 3—3). Programul meciurilor din Ca­pitală: sala Fioreasca, simbătă de la ora 15.30: Steaua — Dina­mo Oradea Academia Militară — Rapid: duminică ora 8.30: Steaua — Dinamo Oradea ora 13: Academia Militară — Ra­pid: sala Dinamo, ora 17 și respectiv ora 0: Dinamo — I.C.E.D.

Next