Sportul, aprilie 1988 (Anul 44, nr. 11904-11929)

1988-04-02 / nr. 11905

Proletari din toate ţările, uniţi-vi ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT ANUL XLIV - Nr. 11 905 1­4 PAGINI - 50 BANI [ Simbata 2 aprilie 1988 DIVIZIA A DE FOTBAL REINTRA IN ACTUALITATE Miine, in cadrul celei de-a 21-a etape : • La Cluj-Napoca, In „sesiunea interstudentească a primăverii", gazdele pornesc cu avantajul victoriei din.....Re­gie" . .Poli" are un singur gind : două puncte, desi ea Otelul e greu de... glumit • In Giulesti, Rapid forţează „ur­cuşul" in fata braşovenilor • Meci-derby in Bănie pentru... cupele europene • La Suceava, echipa lui Caşuba in fata uneia de contraatac • Formaţia lui Klein vrea sa-şi continue as­censiunea în clasament • Pe stadionul Dinamo, o partidă in care gazdele sunt favorite • La Bacău, meci greu pentru Şoiman şi ai lui în faţa A.S.A.­­ului. --------PROGRAMUL MECIURILOR*^________. Partidele vor începe la ora 17. Intilnirea Steaua - Petrolul, (2-0) s-a disputat la 27 martie. Cluj-Napoca : „U" - SPORTUL STUDENŢESC Timişoara­­ „POLI" - OŢELUL Bucureşti­­ RAPID - F.C.M. BRAŞOV (Stadionul Giureşt) Craiova : UNIVERSITATEA - VICTORIA Suceava : C.S.M. - F.C. ARGEŞ Hunedoara­­ CORVINUL - F.C OLT Bucureşti : DINAMO - FLACARA (Stadionul Dinamo)­ Bacău : S.C.­­ A.S.A. TG. MUREŞ Mi­rea reia balonul cu capul spre poarta lui Crişan. (Secvenţă din partida Victoria — Universitatea Craiova, disputată in turul campionatului). Miine, cele două echipe se întilnesc în Bănie în derbyul etapei Foto : Aurel D. NEAGU START IN DACIADA DE VARA In cursul lunii aprilie se va da startul în etapa de vară a cei­ei de-a VI-a ediţii a com­peti­ţiei sportive naţionale Da­­ciada, în toate asociaţiile spor­tive, unităţi de invăţămînt, in­repunderi şi instituţii urmînd să aibă loc întreceri la disci­plinele specifice sezonului. Analizînd concursurile desfă­şurate în cadrul etapei de iar­nă recent încheiate, Comisia centrală de organizare a Da­ciadei a constatat o îmbună­tăţire in ce priveşte cuprinde­rea unui număr mare de ti­neri­ de oameni ai muncii in activităţi de educaţie fizică şi sport, inregistrîndu-se totodată o diversificare sensibilă a ac­ţiunilor sportive de masă. De asemenea, s-a acţionat pentru lărgirea continuă a bazei de selecţie a sportului de perfor­manţă, cursurile de iniţiere în diferite discipline cuprinzînd din ce în ce mai mulţi tineri. Etapa de vară a Daciadei, care va începe în această lu­nă, are înscrise în program nu­meroase întreceri sporti­ve de masă la jocuri şi sporturi in­dividuale, care vor cuprinde, ca în fiecare an, numeroşi iubitori ai educaţiei fizice şi sportului. Canotajul in preajma starturilor '88 MINICOMPUTERUL CU INDICATIVUL....+1 • Spune-mi, te rog, Ecaterina Oancia, ce altceva ar mai fi cirmaciul, in afara „micuțului" de numai 40—30 de kilograme, ca să nu reprezinte un lest prea mare pentru cei patru sau opt insiasi in drumul lor spre li­nia de sosire, eventual spre victorie ? — Pentru neofiți — un „pa­sager“ fără prea mare impor­tanţă, cîrmaciul este in realitate un personaj com­­plex, cu rolul lui bine definit in an­grenajul canotaju­lui. Bunăoară, fiind vor­ba de un sport de se­zon aş putea spune că iama cîrmaciul este antrenor iar vara sportiv. Noi, cîrmacii, dăm deşteptarea, noi dăm stingerea, noi anunţăm programul zilnic, fa­cem ceaiul care te ajută să prinzi puteri după istovitoare antre­namente, alergăm după medic cînd vreuna din fete acuză o accidentare ori după mecanic atunci cînd cureaua unui tre­­nator s-a rupt. Pentru ca pri­măvara, o dată cu ieşirea pe lac să redevenim ..minicom­­puterele" care în numai cîteva secunde trebuie să simtă exact cum stau lucrurile cu echipajul propriu, cu cele ale principa­lelor rivale, cu condiţiile con­crete de concurs, să analizeze rapid informaţiile primite și să transmită bărcii comenzile optime. • Pentru ce toate acestea ? Echipajul nu vine la start cu o lecţie bine invătată — asta va fi cadența loviturilor pe prima parte a cursei, cu atît accelerăm inspre final ?... — In principiu da. Numai că In practică se întimplă adesea ca, fie din cauza condiţiilor naturale (vînt, va­luri, temperatură), fie datorită stre­sului de start, a unei secunde de neatenţie, a finei lovituri ratate chiar din debut (pot fi atîtea şi atîtea motive !) să nu „calci“ pe lecţie. Şi atunci te trezeşti că în loc să fii „pe 36“, cum era planificat, ai pornit cu 38 de lovituri pe minut, ceea ce conturează riscul de a te su­foca înspre final. Cînnaciul tre­buie să intervină imediat, să facă necesara corectură. E drept, tehnica ne ajută, noi a­­vînd la îndemînă un aparat, cox-box, care ne arată ritmul de vîslire în orice moment. Dar tot urechea noastră, simţul rit­mului dezvoltat în atîţia şi atî­­ţia ani, este cel ce decide. Sorin SATMARI (Continuare in pag. a 4-a) CLASAMENTUL LA ZI 18. Petrolul 21 3 C 13 12-35 U 1. STEAUA 211*2 1) 74-1» 4# 2. Dinamó 20 11 2 1 48-M 3« 3. Victoria 20 12 1 I ^3-22 2S 4. Otelul 20 11 2 7 30-24 24 5. Flacăra 19 9 4 6 21-20 22 6. Univ Cv. 20 9 4 7 29-29 22 7. Corvinul 20 9 2 9 35-31 28 8. F.CJM. Ev. îl 7 S 9 33-30 1» 9. A.S.A. 20 9 1 10 33-36 M 10. F.C OH 19 8 2 9 25-35 18 11. „Poli" Hm. 20 S 4 10 22-27 1« 12. F.C. Argeş 2« 5 4 10 20-28 1« 13. „U" Cj-Nap, 20 5 5 10 21-32 15 14. Sportul Stud. 20 5 4 11 22-32 14 45. Baptd 20 4 6 10 14-30 14 16. S.C. Bacău 19 4 8 9 18-33 M 17. C.SJM. Sv. 20 3 4 U 19-39 i* Mîine, la Barcelona, la prima manși a semifinalelor ,,Cupei I.H.F.“ la handbal masculia MINAUR SI AFLĂ ÎN FAȚA UNUI DIFICIL EXAMEN BARCELONA, I (prin tele­fon, de la trimisul nostru spe­cial). După vreo cinci ore de Foto­­ Andrei FARCAȘ — Baia Mare zbor echipajul avionului AN SI — trimis la Baia Mare să îm­barce pe Minaur — a aterizat pe marele aeroport interna­ţional din Barcelona, în timpul călătoriei, oprindu-ne In drep­tul fiecărui rînd de fotoli, nu am auzit discutîndu-se nici despre superbul peisaj al nori­lor ca nişte munţi înzăpeziţi, nici despre filmele văzute in ultima vreme, nu, nimic din toate acestea. Singurul subiect al comentariilor era meciul de duminică, numele unor hand­­baliști de la F. C. Bargehow, precum Lorenzo Rico, Sergio Arino, sau Juan De la Puente fiind vehiculate deopotrivă de Măricel Voinea, Doru Porumb, Gheorghe Covaciu sau Nicolae Neşovic. Absolut firesc, din moment ce la semifinalele „Cupei I.H.F.“ Minaur intu­­neşte pe una dintre reduta­bilele formaţii din Europa. Lascăr Pană ocupă in faţă în fotoliu, iar lingă el nu se mai află nimeni. Ne aşezăm pe lo­cul rămas liber, in speranţa de a-i smulge o declaraţie. Şi chiar reuşim: „La Halmstad, la Copenhaga, dar şi mai înainte, la Preşov, a fost deosebit de greu. Meciul de duminică mi se pare însă de-a dreptul In­fernal". Nici un cuvint mai mult, nici o referire la formule „şaptelui" cu care va Începe Ion GAVRILESCU (Continuare in pag. a 4-a) Măricei Voinea (in tricou de cu­loare închisă) va şti, credem, ca in meciul cu Hellerup Copenha­ga — de unde este această ima­gine — să-şi treacă coechipierii şi peste... blocajul, cu mult mai greu de depăşit, al barcelone­­z­ilor. 24 de ore la A. S. OŢELINOX Tîrgovişte PERFORMERE: BASCHETUL ŞI SPORTUL... DE MASĂ De cinci ani, de cînd s-a calificat în Divizia B de tineret, echipa masculină de baschet OŢELINOX Tirgo­­vişte candidează la pro­movarea în „A“, obiectiv de atingerea căruia i-a lipsit „un pas" în sezonul 1986— 1987. Cauza a fost poate virsta prea fragedă a unor jucători, poate că antrena­mentele și meciurile nu au fost privite întotdeauna cu suficientă responsabilitate. Cert este că OȚELINOX se află şi acum tot în „B“, este adevărat că printre frun­taşele clasamentului, aspi­rină în continuare la campio­natul cel mai important al echipelor de baschet, Divi­zia A. De fapt, cine este această formaţie OŢELINOX şi la cine reprezintă ? „Cartea de vizită“ ne indică faptul că e­­chipa OŢELINOX Tîrgovişte aparţine asociaţiei sportive cu acelaşi nume de pe lingă întreprinderea... tot cu acelaşi nume, unica din ţară care produce tablă şi sirmă inoxi­dabile. Secţia de baschet, sin­gura de performanţă din ca­drul tinerei asociaţii OŢEL­INOX, este alcătuită în ma­joritate din jucători prove­niţi de la C.S.Ş. Tîrgovişte, din pepiniera harnicului an­trenor Ioan Valerian, care deţine, de altfel, şi conduce­rea tehnică a divizionarei B amintite. Unul dintre cei mai valoroşi baschetbalişti de la OŢELINOX este junio­rul Horia Păun (solecţia-Dumitru STANCULESCU (Continuare in pag. 2-3) In campionatul fri pol« DINAMO CÎŞTIG& CLAR DERBYUL CU STEAUA [9­3] CLUJ-NAP­O­CA, 1 (prin tele­­fon). Ziua a treia a pen­ultim sf iul turneu din campionatul de pol.­ — întrecerea pentru 10«*­­m­il* 1—8 — a avut drept „vede­tă* a reuniunii partida formaţii­lor bucureştene DINAMO şi STEAUA. A fost un derby ono­rat, printr-un joc angajat de am­bele părţi, cu momente în care acţiunile s-au succedat iute da la o poartă la alta, dar şi cu ra­tări dintre cele mai incredibile, mai cu seamă ale stei­­şti­lor. A­­ceştia au dorit evident un nou rezult­.t favorabil, insă nu au reuşit să străpungă „lacătul" din faţa porţii l­ui Simion, pres­singul dinamoviştilor fiind deci­siv ia economia meciului. O dis­pută ce a plăcut spectatorilor­­* mai numeroşi şi ...mai activi de­cit artadat; —, încheiată cu vic­­to­­­elară a "dorului : 9—3 (3—4- 1—1, 2—1, 2—0). învingătorii au început în forţă, au fructificat două superiorităţi numerice prin Hagiu şi Olaru. L. Balanov ft Geo RAETOR (Continuare in pag. a 4-a) (Continuare l, pag 2­3) LA SINNICOLAU MARE, BAZE SPORTIVE MODERNE ŞI GOSPODARI VREDNICI DE ELE Inceputul primăverii, ano­timpul înnoirii naturii, repre­zintă pentru gospodarii bazelor sportive semnalul declanşării unor ample acţiuni de pri­menire a obiectivelor pe care le au în grijă, de creare a noi spaţii necesare bogatei ac­tivităţi sportive de masă şi de performanţă din sezonul cald. Şi pentru că la plenara C.J.E.F.S. Timiş oraşul Sînni­­colau Mare a fost menţionat, între altele, pentru bogata şi frumoasa sa zestre sportivă, ne-am propus un raid în fi a­ceastă localitate de la frunta­riile ţării. Dăm bineţe tovară­şului Iosif Oncu, secretarul Co­mitetului Orăşenesc al P.C.R., primarul oraşului, care toc­mai vine de la o fermă zootehnică şi peste cîteva minute va pleca la altă unitate. Vom afla ce ne interesează de la Mircea Vola­ru, ora al locului, acum pre­şedintele Consiliului sportiv o­­răşenesc, cu care şi plecării spre „aria sportului", aflată nu departe de centru, începem cu stadionul. Gazo­nul e frumos, a ieşit bine din iarnă, pista e pe cale să se zvînte şi zgura cu care va fi îmbrăcată e pregătită. Tribunele sunt gata să-şi primească spec­tatorii, iar intr-un colt fotba­liştii de la Unirea (Divizia C) au o lecţie obişnuită de antre­nament. Se vede mina gospo­darului, a lui loan Jiva in sprijinul căruia , vin, cu zecile, ca pretutindeni în acest oraş, beneficiarii bazelor sportive, Mircea COSTEA Sala de sport a­­raiyjtti " D .■ "főt?? M. RAHOVEANU

Next