Sportul, aprilie 1988 (Anul 44, nr. 11904-11929)

1988-04-02 / nr. 11905

FINALE STUDENŢEŞTI In­p­portul studenţesc „bo­bocii“ (mai exact spus­e cam­pionii) se numără !) (b£ chiar mai ales) la alte ano­timpuri decit la binecunoscu­tul proverb. Bunăoară, primă­vara, Aşa e cazul sportivilor din rîndurile studenţi­mii care au ce au cu ..mingea de ce­luloid de ieri şi ptaă dumi­nică fiind la zi ..sesiunea“ ul­­timă : finala Campionatului Naţional Universitar. Locul a­­cestui examen cu public şi susţinut la mai multe mese deodată : municipiul Tg. Mu­reş. Tot de vineri, cu­­mo­mentul de vîrf" (şi de pre­miere) In ultima zi a acestei săptâmîni, la Capitală se în­trec — intr-o altă finală pe ţară — pasionaţii unui alt fel de „tenis“, aui-generis (şi prin ...obiectul lui zburător identificat) , badmintonul, un sport tot mai popular în rîndurile celor mai diferite vîrste. Numeroase alte Întreceri din cadrul Daciadei au programa­te, astăzi şi miine, reuniuni contînd pentru etapele judeţe­ne : „Festivalul ansamblurilor şcolare de gimnastică ritmi­că“, „Cupa caselor pionierilor şi şoimilor patriei“ la gim­nastică (în concurs : catego­riile 7—9 ani), Campionatul Republican şcolar de şah Şi Campionatul Republican al şcolilor generale la volei Din multitudinea de compe­tiţii locale, le menţionăm pe cele incluse în „planul de pri­măvară“ propriu unor judeţe învecinate, Călăraşi şi Ialomi­ţa, decise parcă să se întrea­că între ele şi prin acţiuni des­tinate­­sportului pentru toţi“. Deed , la Călăraşi, astăzi şi miine se desfăşoară „Cupa ti­neretului“ la handbal, urmînd să aibă loc „Festivalul spor­tului pionieresc“ (cu întreceri de cros, handbal, fotbal şi badminton) ; la Slobozia, în­­tîia duminică a lui aprilie îşi va înscrie la activ o „Cupă a primăverii“ la atictism şi o competiţie numită „Ziua ori­entării turistice“. BAZE SPORTIVE MODERNE (Urmare din pag. I) Intre ei fireşte, copiii ei tine­rii. Mergem in vecinătate, la terenurile de handbal, volei şi tenis, şi ele curate, gata de joc. Sala de sport a oraşului, spaţioasă (40X20 m), cu tribu­nă, este aptă să găzduiască şi competiţii internaţionale. Prin geamurile mari intră razele aurii ale soarelui, făcînd şi mai strălucitoare această veritabilă bijuterie, ţinută intr-o desăvâr­şită curăţenie de Ion Negoţ. Copii clasei unei şcoli generale fac aici lecţia de educaţie fi­zică folosind — puternică mo­tivaţie — elemente de handbal. Nu este de mirare, pentru că aceasta este arena echipei de handbal a echipei Comerţul, fruntaşă într-una din seriile Diviziei B, cu şanse de promo­vare în primul eşalon. — S-a spus la plenară că aveţi şi o popicărie nouă... — Dar ce popicărie ! Intr-adevăr, în cadrul Com­plexului de sănătate al coopera­tivei meşteşugăreşti „Bănăţea­nă“ a fost dată recent in folo­sinţă o popicărie ultramodernă, cu instalaţie automată de ri­dicare a popicelor şi cu 4 pis­te, capabilă să găzduiască În­treceri oficiale de orice nivel. Oraşul nu are, deocamdată, o formaţie înscrisă în campio­nat, dar, suntem­ asiguraţi, va avea nu peste mult timp şi mari campioni. Cu o asemenea bază (responsabil Vasile Dul­­cău), nici nu e de mirare. Amenajări sportive există, de asemenea, pe lîngă întreprin­deri şi unităţi de invăţămînt, ca şi în alte locuri, valorificînd terenuri inapte altor destinaţii şi care, alături de obiectivele sportive principale, se integrea­ză armonios în ansamblul im­petuoasei dezvoltări economico­­sociale a localităţii, oferind largi condiţii practicării exer­­ciţiilor fizice şi sportului, pe­trecerii in mod plăcut şi util a timpului liber, ca şi afirmării talentului tineretului din Sîn­­nicolau Mare. Impresionează, de-a dreptul, „aria sportivă“ a acestui oraş, iar preocuparea gospodarilor care răspund de îngrijirea ei este de-a dreptul exemplară. 24 DE ORE LA A. S. OTEM­OX (Urmare din pag. Ji­nat în lotul naţional), ace­laşi care în anul 1984, la Bra­şov, a fost răsplătit cu „Tro­feul ziarului Sportul“ oferit cosmeterului „Festivalului na­ţional pionieresc de mini­­baschet“, împreună cu Horia Păun duc greul întrecerilor un alt junior Dragoş Gherasim şi mai experimentaţii Nelu Lefter Cornelia Ciocină, Lă­­zărică Vişan, Radu Arma­­ziu, Emil Jerebie ş.a. Să no­tăm sprijinul acordat de conducerea asociaţiei spor­tive (preşedinte — Radu Lazăr, vicepreşedinţi — A­­drian Vasilescu şi Adrian Glăvan, acesta din urmă fiind şi preşedintele secţiei de baschet), atît baschet­­ba­ştilor cit şi celorlalţi oameni ai muncii din între­prindere doritori să facă sport. Nu este de mirare că prin­tre disciplinele sportive cele mai îndrăgite de tinerii de la OŢELINOX se află FOT­BALUL, practicat la pro­porţie de masă. Mai precis, campionatul întreprinderii cu­prinde nu mai puţin de 16 e­­chipe, care se întrec cu re­gularitate, conform unui re­gulament judicios întocmit. Selecţionata OŢELINOX ia parte la turnee judeţene, ca, de pildă, „Cupa de vară" şi „Cupa de iarnă*, organizate de C.J.E.F.S. şi Consiliul Sindicat judeţean pentru ju­cători nelegitimaţi. Anul trecut reprezentanta A. S. OŢELINOX a cucerit locul I la „Cupa de vară*, ţel pe «are îl urmăreşte ţi »cum. TURISMUL ««te o preo­cupare permanenţă a con­ducerii asociaţiei sportive, sprijinită intens de comi­tetul U.T.C.. Excursiile la Sinaia, Predeal, Poiana Bra­şov şi la zone cu pitoresc deosebit — Mărgineanca, Do­­breşti, Cerbu — stat frec­vente şi întrunesc numeroşi tineri de la OŢELINOX. Ciţiva pasionaţi ai ŞAHU­LUI se ocupă la mod voluntar de organizarea unei acti­vităţi cit mai bogate a celei mai noi secţii a asociaţiei sportive. A fost organizat un campionat intern, s-a al­cătuit o echipă reprezentantă care ia parte la campionatul judeţean. începutul este modest desigur, dar in­tenţiile sunt onorante, după cum ne s­punea secretarul a­­sociaţiei sportive, R. Stăn­­ciulescu (candidat de ar­bitru internaţional de bas­chet) : „La noi, fiecare dis­ciplină sportivă a debutat timid, dar s-a dezvoltat foar­te repede. Atracţia tinere­tului pentru sport şi sprijinul primit din partea conducerii întreprinderii sunt suporturi solide pentru susţinerea unei activităţi sportive cât mai bogată la OŢELINOX“. CAMPIONATE * COMPETITII » CAMP/ONI AH • VOLEI: LA CRAIOVA SE INIILNESC DOUA FURNIZOARE DE SURPRIZE... etapă a returului (urmind să continue pe floride). Du­minică stat programate M par­tide («ea de fete, chimia RTM- vilce^ — Rapid București fiind aminată, datorită onor întemeiate aduse de ecopa ceană Cele mai atractive la­tîlniri la masculin, stat P10 aramate la Cradova. Intre două SS cĂ se fălesc cu victorii la Steaua şi Dinamo la speţa Universitatea C.F.R. din tate (care a întrecut M­a de Dinamo, acum două etape) şi li cond Dinamo Zalău (care, tot de teren propriu, le-a învins pe ambele candidate la titlu). „Poli­­vajen­i “ din Bănie va fi, desigur, iarăși plină... Un alt Joc de In­teres, decisiv pentru băianăreni, va fi cel de la Suceava, in­ ti­mp ce la Capitală dinamoviştii vor căuta să-şi demonstreze ei au trecut de momentul dificili, pe plan psihic, arătat şi la etapa WLaU feminin, se detaşează me­ciul de la Constanţa, unde bucu­­reştencele de la Flacăra Roşie s­înt în stare să pună probleme Farului, care pare să traverseze o perioadă de sensibilă scăder­­e formă Dar la fel de atrac­tive se anunţă partidele de la Piteşti şi Iaşi, oaspetele fiind echipe care nu se silesc să pro­ducă mari surprize... Iată programul complet al eta­pei nr. 21, MASCULIN : Univer­sitatea C.F.R. Craiova — Elcond Dinamo Zalău, C.S.M.U. Sucea­Penultimul act al întrecerilor pentru ,»Cupa F.R. Ruigby** ~" semifinal­­e — este programat la sfîrşitul ve­estei săptâmiîni. Simbătă, la Tecuci, tacepînd de la ora 14. Politehnica Iaşi - în prima semifinală — va tatOni va - Exi­oruri Motorul C.S.S. 2 Baia­li­a­re Dinamo Bucureşti — Tractorul Braşov (sala Dinamo ora 12) a S­f. Electromureş Tg. Mureş — steaua Bucureştii Re­­ionul Săvineşti - Politehnica Timişoara Şi C.S.U. Sănătatea Oradea — Viitorul Dinamo Ba­cău : FEMININ : Farul Constan­ţa — Flacăra Roşie Bucureşti, Penicilina Iaşi — C.S.U. Rapid Galaţ Dacia Piteşti — Oltcit Craiova, Dinamo Bucureşti — Ştiinţa Bacău (sala Dinamo, ora 10 30 şi Universitatea C.F.R. Craiova - C.S.M. Libertatea Si­biu, formaţia Contactoare Buzău. Va arbitra Constantin Stanca (Con­stanţa). Duminică, la Alba Iu­­lia la ora 10, la cealaltă semi­finală, C.S.M. Sibiu va tatiuni pe Ştiinţa C.E.M.I.N. Baia Mare. Va oficia Victor Marinescu (Bucureşti). , Două meciuri de mare interes, care angajează câteva dintre cele mai la formă echipe din prima grupă valorică a Diviziei A. E­­chilibu v­­aloric care există In­tre ele le poate recomanda pe fiecare pentru finală, progra­mată la ziua de 17 aprilie, la Focşani II aceeaşi zi cu meciul România — Spania, din cadrul Campionatului European, avtad ca loc de desfăşurare tot oraşul de pe Milcov. • DOUA REUNIUNI DE DiRT-TRACK Am toate din cauza ploii abun­dente, primele două etape ale Campionatului Republican de dirt-tra­.ck, rezervat tinerilor ptnă la 23 de ani, s-au desfăşurat miercuri şi joi pe pistele sta­dioanelor I.P.A. Sibiu şi, respec­tiv, Voinţa Sibiu. Iată rezulta­tele : etapa I : 1. M. Agrişan (Steaua) 14 p, 2. S. Lienerth (IPA) 1d , 3. D. Bogdan (IPA) 11 p, 4 N. Dragoman (IPA) 10 p, 5. Al. Tom­a (Steaua) 8 p, 6. O. Gherman (IPA) 8 p ; etapa a II-a — 1—3. N. Dragoman, M. Agrişan­ Al. Torna toţi cu 13 p, (departajaţi la această ordine de manşele directe), 4—6. S. Lie­­nert H. Iaşi (Voinţa Sibiu), D. Bogdan l1 p. Clasament general : 1. M. Agri­şan 27 p, 2. S. Lienerth 24 p, 8. N. Dragoman 23 p, 4. D. Bogdan 22 p, 5. Al. Torna 21 p, 6. H. Iaşi 17 p. (I. IONESCU — coresp.). SEMIFINALELE „CUPEI F. R. RUGBY" • MUREŞUL - CHIMISTUL, DERBYUL DIVIZIEI FEMININE DE HANBAL Etapa a­num­e a Diviziei A este dominată de meciul de la Tg. Mureş la care formaţia lo­cală Mureşul intilneşte pe Chi­mistul Rm. Vilcea la derbyul campionatului feminin. Aflate la egalitate de puncte (47), echipele antrenate de Gheorghe Ionescu şi, respectiv, Ioan Gherhard, stat angajate direct la lupta pentru titlul de campioană a ediţiei a XXX-a. In aceste condiţii, me­diul de miine dimineaţă capătă valenţe cu totul aparte şi sîntem siguri că sala din Tg. Mureş va fi neincăpătoare pentru iubitorii handbalului dornici să asiste la un meci de zile mari. Misiunea arbitrilor Jean Mateescu şi Val­ter Dăncescu, din Bucureşti, de­semnaţi să conducă acest meci, nu este uşoară, dar poate toc­mai pentru aceasta au fost de­legaţi doi arbitri valoroşi. Ştiin­ţa Bacău, campioana en-titre, va susţine un meci dificil la Capita­lă. Confecţia (33 de puncte) vread să se desprindă de Rapid, cu acelaşi număr de puncte, dar cu meci la Iaşi. In subsol, lup­ta pentru punctele salvatoare continuă cu şi mai mare Inten­sitate. Programul etapei este ur­mătorul : Mureşul — Chimistul ; Confecţia — Ştiinţa Bacău (Sala Floreasca ora 10, Al. Csom­a — V. Ferenc din Sf. Gheorghe) ; Rulmentul Braşov — Hidroteh­nica Constanţa (A. Simion — V. Ivanciu din Ploieşti) ; TEROM Iaşi — Rapid (L. Condruţ — O. Marin, din Ploieşti) ; Construc­torul Timişoara — Oţelul Galaţi crt. Popescu — St. Marghescu, din Bucureşti) ; Dorobanţul Plo­ieşti — C.SJ­. independenţa Si­biu (R. Antochi — L Beseimen din Braşov). întrecerea masculină progra­mează numai cinci partide, me­ciul Belonul Săvraeşti — H.C. Minaur Baia Mare fiind atarnat (bărmănenii susţin prima partidă din semifinalele „Cupei I.H.F.“. In rest, o etapă animată la spe­cial de lupta aprigă a formaţii­lor ameninţate cu retrogradarea, care continuă la... distanţă. Jo­cul Dinamo Bucureşti — poli­tehnica Timişoara, chiar dacă studenţii — cu şase înfrtageri până acum — au ieşit din lupta pentru titlu, rămîne un derby al... ambiţiilor. Un meci echi­librat se anunţă la Cluj-Napoca, studenţii primind vizita campi­oanei, Steaua. Programul eta­pei : Dinamo Bucureşti — Po­litehnica Timişoara (Sala Flo­­reasca ora 11.15, V­. Cojocaru — I. Mihăilescu, din Craiova) , U­­niversitatea C.U.G. Cluj-Napoca — Steaua (Al. Isop, din Piteşti — Gh. Mihalaşcu, din Buzău) ; Universitatea Craiova — Dinamo Braşov ;H. Marzavan, din Bucu­reşti — T. Tătănescu, din Pi­teşti) ; Metalul Bistriţa — A.S.A. Electromureş Tg. Mureş (Al. Vîrtopeanu — Şt. Georgescu, din Bucureşti) , Dacia Piteşti — Şti­inţa Bacău (T. Cunerea — I. Păunescu din Bucureşti). RELUAREA DIVIZIEI B DE TINERET Miine se reia Divizia B de ti­­neret-masculin. Pe marginea clasamentelor celor două serii vom face succinte aprecieri du­pă desfășurarea turului, la per­spectiva promovării la Divizia A. SERIA I L A.S.A. Bz. U 7 1 3 240-224 26 2. Tract Bv. 11 6 2 3 287-264 25 3. Calc. IIRUC U 6 2 3 249-232 25 4. Moldosin Vs. 11 5 2 4 275-273 23 5. IMF Sf. Gh. US1S 242-249 22 6. Arctic G. 11 5 1 5 269-290 22 7. I.M.U. Bacău U 4 2 5 251-238 21 8. Th­eaten Ph. 11 4 2 5 271-269 21 9. Carpați Ms. 11 5 0 6 249-271 21 10. CSM Borz. 11 4 I 6 269-304 20 11. Hidro c-ţa. 11 4 0 7 288-271 19 12. CSU B. Gl. 11 4 0 7 296-299 19 Echilibrul valoric este nota do­minantă a acestei serii, A.S.A. Buzău (antrenor Ion Vărgălui), Tractorul Brașov (pregătită de ★ ★ seria a I-a 1. COM. Sin. M. 11 S 1 1 270-241 30 2. Minaur U 11 7 0 4 288-259 25 3. Constr. Arad 11 6 0 5 301-274 23 4. Strungul A. 11 C 0 5 261-248 23 5. Auto. Tim. U51S 318-297 22 f. Unic Satu M. 11 5 0 6 275-270 21 7. Met Lugoj 11 5 0 6 259-289 21 8. Constr. Or. 11 « 1 « 292-292 20 9. Utilajul Petr. 0 4 1 1 248-263 20 10. Tehn. Od. s. 11 3 3 5 283-315 20 9. Mec. Oradea Ulii 254-293 20 12. Met. Huned. 11 4 0 7 282-290 19 Pe primul joc în serie, cu un avans su­stanţial dătător de mari speranţe pentru promovare, se află o formaţie mai puţin cunoscută — Comerţul Stanicolau Mare, antrenată de Gheorghe Ho­­morodean. Meritul este cu atît mai mare, cu cît handbalişti din Stanicolau Mare devansează echipe reprezentind centre pu­ternice cu foste divizionare A­S Arad. Ora­le, de pildă, sau alte centre unde handbalul, la spe­cial cel masculin, dispune de o frumoasă tradiţie, cum stat Satu Mare Lugoj sau Petroşani. Foar-Liviu Paraschiv) şi Calculatorul NIRUC Bucureşti (antrenori : Ion Checicheş şi Florin Voiculescu) par a fi cele mai serioase can­didate la promovare, jocul re­zultatelor directe fiind un fac­tor hotărâtor. Dacă formaţiile din Buzău şi Braşov au fost şi în ediţia trecută printre prota­goniste, surprinde în mod plă­cut ascensiunea handbaliştilor de la Calculatorul NIRUC, decişi să aducă în prima divizie a Capitalei o nouă echipă. Tot in sfera surprizelor, de această dată mai puţin plăcute, se în­scrie prezenţa la zona „nisipuri­lor mişcătoare“ a fostei divizio­nare A Independenţa Carpaţi Mîrşa, zonă în care pe distanţa a numai două puncte se înşiră nu mai puţin decit şase echipe, semn că lupta pentru evitarea retrogradării va fi extrem de aspră.. ★ te interesantă la această serie se anunţă lupta pentru evitarea retrogradării, dispută în care sunt angajate numeroase echipe. La reluarea campionatului cel puţin şapte formaţii se află la o diferenţă de numai două punc­te, a opta r­­înd trei puncte mai mult. Restructurarea pregătirii pen­tru participarea la meciurile disputate la sală a produs, cu siguranţă, unele greutăţi obiec­tive la torul campionatului. Pe­rioada de iarnă credem că a fost folosită cu atenţie pentru retu­şurile ce se impuneau, aşa că nu­trim speranţa că returul Diviziei B de tineret la handbal mascu­lin va marca plusul calitativ atît de necesar. Este şi de datoria conducerilor de club, a antreno­rilor şi jucătorilor eşalonului secund să-şi aducă o contribu­ţie mult mai mare la ascensiu­nea pe toate planurile, ln spe­cial la nivelul echipei reprezen­tative a handbalului masculin. Mihail VESA ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 1 A­­PRILIE 1988. EXTRAGEREA I: 15 90 39 78 73 36 16 4 83. EX­TRAGEREA a II-a : 53 30 32 80 56 61 71 14 31. FOND DE CIŞ­­TIGURI : 803.304 LEI. • citind aceste rtaduri, am­in­­ţiţi-vă că mai aveţi la dispoziţie NUMAI CITEVA ORE pentru a vă exprima opţiunile la concursul PRONOSPORT programat pentru miine, duminică, 1 aprilie 1988 ! In acelaşi traup, nu uitaţi că, dacă vă nnmftfwft pricim adepţii Ma­ternului LOTO 2, tot miine vi se oferă din nou şansa de a forţa sorţii de izbtadă, asigurindu-vă participarea la prima tragere de acest fel a lunii aprilie. Răsfoind Programele Loto-Pronosport, vă puteţi convinge că, deşi simplă, O TRAGERE LOTO 3 asigură fru­moase cîştiguri, dintre care nu lipsesc autoturismele „Dacia 1300“. Reamintim că, participtat cu o taxă de NUMAI 10 lei, vă puteţi procura bilete cu o cotă de câştiguri de 100% sau de numai 35%. Desigur că «ansele de to­­mattew, la raport direct propor­ţional cu numărul variantelor (bi­letelor) jucate. Oricum, este O OCAZIE ce trebuie folosită l • TRAGEREA LOTO 3 va avea loc mîtae, duminică, 1 aprilie 1088, începînd de la ora 16,30, la sala clubului din str. Doamnei nr. 3. • Administraţia de Stat Loto- Pronospoli adresează tuturor participanţilor cîştigători ai unor sume de bani invitaţia de a se prezenta la casieriile plătitoare indicate pe adeverinţe, pentru a-şi ridica sumele de bani cu­venite. ALO, I. C. R. A. L.? Locurile ţ şi hi la biatlon paieţi (prin Florian vlădescu respectiv Sebastian Bălă­­şescu), m ^ gchl b­md (prin florentina Bicuţi) obţinute , cadrul „Cupei Pionierul“, locurile x (la faza pe muni­cipiu) şi ţ­i pa­­nza pe ţa­­ra, ocupate de „echipajul P.T.A.P.“, locurile I şi III la concursul de şah pe sector, ier.O­ptin­a Postea şi Adrian Belaiul, precum ş multe alte clasări m­erito­­rii la fazele fi­nale ale altor concursuri, re­­prezintă o frumoasă carte de vizită pentru cei 1800 elevi ai şcolii nr. igg Sectorul 5 ai Capitalei. Care au fost premisele ob­ţinerii acestor rezultate . In primul rind, pasiunea inimoaselor profesoare de la catedra de educaţie fizică şi sport (Jana Mateescu — şefa catedrei, Mihaela Sandu Şi Ruxandra Tomescu) sprijinite la acţiunile lor nu numai de conducerea şcolii, ci şi de Organizaţia Pionierilor şi Şoimilor Patriei, precum şi de Comisia de Sport Turism P.T.A.P., din Sectorul E. In al­­Doilea rîrud, numărul mare de croii care îndrăgesc sportul, faptul că o parte din el sînrt legitimaţi la cluburi de marcă : steaua, Dinamo, Rapid Metalul, la discipline din cele mai diverse­­ lupte, box fact, judo, atletism etc. In al treilea rînd, ar tre­bui să fie baza sportivă. De ce ar trebui şi nu este ? Simplu, pentru că această bază este (aproape) inexis­tentă Există o schiţă a acesteia, există şi unele sume de bani depuse la I.C.R.A.L., chiar si un contract care stipula ca data de dare in funcţiune a bazei sportive la 1 iulie 1987. Sîntem la începutul lui a­ Primit 88 Iar terenul care trebuia asfaltat este aşa de bine .. nivelat Incit apa strîrtă de a ploaie se scoate în con­tnuare cu găleata. Iar elegii — pentru a se putea pregăti — se deplasează la stadionul Olim­pia. Să fim exacţi în aprecieri. Deo­camdată există două porţi de Handbal (fără plase) la care joacă fotbal tinerii car­tierului doi stilpi pe care vor fi fixate panourile de baschet şi vor mai apare­­cînd, nu ştiu nici măcar to­varăşi­ de la I.C.R.A.L. terme­nul variind de la o discuţie la alta), încă două panouri de baschet, o pistă aplicativă (din suporţi metalici cu um­plutură de lemn), bîrna şi gardurile înalte de 80 cm. Insă, pâaă îşi vor vedea visul cu ochii, copiii vor participa, pe categorii de virstă, la diferite concursuri disputate prin alte părţi , pe 14 aprilie la orientarea tu­ristică la pădurea Pustnicul, precum­, şi la faza de masă a „Prietenilor pompierilor“. Şi pentru că şi cei de la I.C.­­­.L. au copil, poate vor găsi timp liber şi materialele necesare pentru a soluţiona problema celor de la „126“ care la continuare, așteap­tă... Monica BUCUR-STANESCU coresp. ŞTIRI DIN ŞAH • La Buziaş s-a desfăşurat o nouă ediţie a turneului interna­ţional „open“­ A­u participat 33 de concurenţi d­l. Iugoslavia, R.F. Germania şi din România din­tre care 9 cu coeficienţi interna­ţionali Ele. Clasament final : 1. Gheorghe Ciolac (Mecanică Fină Bucureşti) 8,5 p ; 2—3. Ioan Cos­ma (A.E.M. Timişoara), Dan Ve­veriţă (Balneara Buziaş) 8 p ; 4—5. Bela Ta­kacs (Metalul Bucu­reşti), Mathias Thessing (R.F.G.) 7,5 p. De asemenea, a avut loc şi un turneu de şah-fulger, cîşti­gat de Cicerone Spulber (Meta­lul Bucureşti) cu 8 p. Gh. SZU­­HANEK — coresp. • In perioada 20—27 martie Timişoara a găzduit finala Cam­pionatului militar de şah, compe­tiţie aflată sub egida Daciadei şi organizată de Ministerul A­­părării Naţionale. Au luat parte 29 de sportivi calificaţi în fazele intermediare. Incul I şi titlul de campion a revenit maestrului Do­rin Humă, cu 7,5 p (din 9), el repetted performanța de anul trecut. C. A.S. Centrocoop organizează astăzi, la orele 16,30, în sala din str. Smîrdan nr. 11, etapa a IV-a la șah­ activ a„Cupei Centrocoop“. INVITAŢIE LA SPORT, PENTRU TOATE VÂRSTELE... — Din activitatea Comisiei de propagandă a C.J.E.F.S. Vaslui Pentru oricine, aflîndu-se în Vaslui, doreşte să cunoască noul puls al mişcării sportive cu tot ce s-a realizat ca bază materială (sală, stadion, tere­nuri pentru „jocuri“, tenis de cîmp şi spaţii în aer liber ne­cesare practicării atletismului şi gimnasticii), nimic nu este mai lesne, în centrul oraşului, în vecinătatea Casei de cultu­ră sau pe bulevardul ce duce spre gară, pancarte uriaşe sunt în măsură să te îndrume. Şi tot prin intermediul acestora iei cunoştinţă de tot ce repre­zintă, la zi, activitatea sportivă de masă şi de performanţă din oraş şi din judeţ, tot mai bo­gată şi mai interesantă, adre­­sîndu-se (şi angajînd) copii şi tineri, oameni ai muncii de toate vîrstele. Mai mult, în­demnuri mobilizatoare sînt a­­dresate aproape tuturor gustu­rilor („Tineri şi tinere, practi­caţi atletismul !“, „Aleargă pen­tru sănătatea ta“, „Practicaţi sporturile voinicilor", a se în­ţelege boxul, halterele, lupte­le şi rugbyul, cu tot mai mulţi adepţi dintre vasluieni etc. etc.). E de la sine înţeles că şi la complexul sportiv din Vaslui asemenea dovezi de preocupare pentru propaganda vizuală se află in atenţia celor care şi-au asumat o astfel de sarcină, C.J.E.F.S., prin prof. Emil la­nul în calitate de secretar, şi o comisie specială de propagan­dă din care fac parte oameni cu multă tragere de inimă pen­tru această activitate obşteas­că, în speţă corespondenţi ai unor ziare locale sau centrale şi profesori de educaţie fizică. Aproape la fel se petrec lu­crurile şi în celelalte oraşe vas­­luiene (Bîrlad, Huşi, Negreşti), mijloacele de propagandă vizua­­l­a acţiunilor sportive situîn­­du-se nemijlocit în centrul a­­tenţiei factorilor locali, ca o modalitate directă de atragere a maselor la practicarea exerci­ţiului fizic a unei ramuri de sport. rfrtt vde. Propagandă a u.i.rj.f .s. Vaslui este preocu­pată în prezent de consolida­rea şi extinderea unei activi­­taţi cu recunoscut caracter uti­­litar, şi anume gimnastica la locul de muncă. Există — cum ne-am convins — cîteva nu­­clee bine închegate, dar calea spre cuprinderea cît mai mul­tor oameni ai muncii, a elemen­tului feminin mai ales, rămîne deschisă... în acest scop a fost iniţiat schimbul de experienţă la Confecţia Bîrlad, cu partici­parea factorilor cu responsabi­lităţi şi atribuţii din majorita­tea întreprinderilor şi instituţi­ilor vasluiene. A fost o reuşită. Acum, aceeaşi comisie urmă­reşte să consolideze­ gimnastica zilnică în şcoli şi cămine, prin efectuarea unor controale de îndrumare în oraşe şi chiar în comune. Paralel se manifestă multă preocupare pentru exis­tenţa in fiecare unitate de in­văţămînt a unui „colt sportiv", o imagine cuprinzătoare a acti­vităţii sportive a elevilor, cu tot ce realizează ei la nivelul claselor şi anilor de studii. Cîteva modele merită a fi re­levate, cele oferite de şcolile nr. 3 4, 5 şi 6, liceele industriale 1 şi 2 ,textil şi ,,Mihail Kogăl­­niceanu“, toate din Vaslui, şco­lile 7, 8 şi 9 d­e Bîrlad, şcolile 3 şi 5 şi Liceul „Cuza Vodă“ din Huşi. Comisia de propagandă a C.J.E.F.S. Vaslui are în aten­ţie, o dată cu venirea primăve­rii, şi o tot mai largă pledoarie pentru turismul de masă, ini­ţiind acţiuni de drumeţie şi excursii la Pădurea Paiului (pentru cei din oraşul de re­şedinţă), Dobrina de Huşi, Că­­zăneşti şi Dealul Negru (ulti­mul loc de popas, aflat în a­­tenţia bîrlădenilor). Se caută totodată să fie valorificată mai prompt tabăra de la Poiana Că­prioarei, după un schimb de experienţă cu judeţul Suceava, care dispune de două tabere­­model, la Frasin şi Bucşoaia. Să reţinem, în fine, că toate acţiunile sportive de masă care şi-au statornicit o tradiţie — Festivalul fetelor vasluiene. Festivalul sportului muncito­resc. Cupa C.U.A.S.C., Festiva­lul sportului vasluian etc. — sunt ilustrate prin programe care sintetizează activitatea sportivă de masă în diferite pe­rioade, prezenţa în competiţia sportivă naţională Daciada, o­­biectivele mişcării sportive din acest judeţ. Toate aceste aspecte recoman­dă ca deosebit de activă co­misia de propagandă a C.J.E.F.S. Vaslui şi oferă garanţii pentru noi reuşite ale sportului de masă şi de performanţă din a­­cest judeţ moldovean. Tiberiu STAMA Plecarea” la staţiuni se poate face în orice zi, iar cazarea pe durata dorită. «Sigura pe poT FI OBŢINutE DE LA ORICARE AGENŢIE A OfeCTILOR JUDEŢENE DE TURISM SAU FILIALA A lt.hS bucureşti. In lunile aprilie, mai, iunie - O VACANŢA PLĂCUTĂ ÎN STAŢIUNILE BALNEOCLIMATERICE LA TARIFE AVANTAJOASE Sejururi Perioada ptaă (cazare­­a la care se v * hotel, masă, aplică tarife STAȚIUNEA - g tratament) reduse -s ia & zile L. _________________ (D (1) — “““ ►J £ 7 12 18 — Momeasa Baile Herculan­e 93 651 1116 1674 30.IV. — CăciuLata, Băile Olănești 93 651 1116 1674 301TV. _ Covaita s’lănic Moldova 93 651 1116 1674 14.VI. — Băile Tusnad 93 651 1116 1674 14.VI. — BmL Geoaglu-băi, Amara 90 630 1080 1620 30.JV. — Rimata’ predeal. Buşteni 90 630 1080 1620 31.V. — Poiana Braşov 100 700 1200 1800 31 .V. _ uitoa Domol 89 693 1188 1782 30.IV. EK>r 89 623 1068 1602 14.VI. „ 99 693 1188 1782 30. W. I Băî­e Felia____________________99 693 1188 1782 30.IV. I­I Criteriul centrelor olimpice Viitorul BRAŞOV ŞI TG. MUREŞ, IKVDGJIOME ll DEPLASĂRI! S-a reluat şi campionatul re­zervat centr­elor olimpice Viito­rul. Prima etapă s-a disputat săptămîn trecută şi s-a încheiat cu următoarele rezultate : IAŞI — BUZĂU 3—0, GALAŢI — BACAU 2—1, BUCUREŞTI — BRAŞOV 1—4 şi CRAIOVA — PI­TEŞTI 3—0 (seria I) ; TG. MU­REŞ — TIMIŞOARA 4—1, ARAD — ALBA IULIA 2—1, ORADEA — BISTRIŢA 2—0 (seria a I-a). Partida HUNEDOARA — SIBIU nu s-a disputat, deoarece sibie­­nii nu au putu­t ajunge, la timp, la Hunedoara. Joi, 31 martie, a fost programată etapa a doua a returului între­cerii. Şi încă un meci a fost a­­mînat, cel dintre BRAŞOV şi CRAIOVA, motivele invocate fiind mai multe, unul precumpănind­­ terenul impracticabil. Celelalte partide s-au încheiat cu rezul­tatele : BUZĂU — GALAŢI 2—1, PI­TEŞTI — BUCUREŞTI 2—0, BA­­CAU — IAŞI 1—0 (seria I) , IN­ ŞTIUT­­ - HUNEDOARA 2—0, SIBIU — ORADEA 8—0, ALBA IULIA — TG. MUREŞ 0—2, TIMI­ŞOARA — ARAD 2—0 (seria a II-a). Iată şi programul etapei viitoa­re, programată pentru joi, 7 a­­prilie : Bucureşti — Buzău, Cra­iova — Bacău, Galaţi — Braşov, Iaşi — Piteşti , Oradea — Timi­şoara, Hunedoara — Alba Iulia, Arad — Bistriţa şi Tg. Mureş — Sibiu. „Runda" a 21-a a Diviziei A DERBYUL, LA CRAIOVA Destule meciuri „pe muchie“ în această etapă a 21-a.„ La Craiova, studenții intîl­­nesc cel mai mare obstacol din etapele „cu Constantin“. E un examen dificil, dat fiind că Victoria știe să se apere si să contraatace. In orice caz, o partidă interesantă, în care se joacă, de fapt, pentru locul trei... Cluj-Napoca se dispută, poate, cel mai „tăios“ meci al etapei. E prima partidă foarte grea — pentru „U“ — din seria care vine, cu Dinamo şi Stea­ua. Sportul Studenţesc luptă pentru un punct. Acum doi ani, o remiză „afară“ nu era nici o problemă pentru studenţii bucureşteni. Intre timp, lucru­rile s-au mai schimbat. O a­­devărată „bătălie“ fratricidă, în care „şepcile roşii“ păstrează prima şansă... Nu mai puţin Interesant este meciul de la Timişoara, deoare­ce Oţelul a început să fie o echipă care umple stadioanele. Studenţii timişoreni, deşi doar la minus doi, au o poziţie mai grea în perspectivă, astfel in­cit meciul capătă o importan­ţă deosebită, mai ales pentru gazde. In Giuleşti, Rapid, deşi cu prima şansă, joacă un meci în compania unei echipe de minus cinci, ceea ce măreşte ...poten­ţialul oaspeţilor. Un meci greu, în care golul va veni cu destu­lă dificultate. C.S.M. Suceava (minus patru) nu-şi poate permite în nici un caz luxul unei remize după care piteştenii umblă cu spe­ranţe mereu reînnoite, pentru că şi ei se află in zona unui neaşteptat (tot) minus patru. Prin simplă impresie, favorită C.S.M. Suceava. Două meciuri aparent mai calme : Dinamo are, desigur, prima şansă în meciul cu Flacăra, iar Corvinul, după ce a jucat foar­te bine atît la Galaţi, cît şi cu Steaua, porneşte favorită în meciul cu F.C. Olt, chiar dacă replica „oltenilor“ nu trebuie neglijată. In sfîrşit, la Bacău, S.C. are din nou un meci greu , aşa cum sînt toate meciurile echi­pelor cu o situaţie precară în zona periclitată. A.S.A. joacă destul de ofensiv chiar pe teren străin şi are o situaţie de cla­sament oarecum fără griji, ceea ce face din echipa lui Sa­­bău un adversar periculos. Să vedem... ★ ...Etapa a 21-a, care cuprinde doar opt meciuri !- Steaua a și jucat, în vederea meciului cu Benfica —, poate aduce un început de clarificare în zona de jos a clasamentului și — prin jocul de la Craiova — un punct de reper pentru locul sau locurile in Cupa U.E.F.A. Se pare că derbyul se joacă la Craiova. O notă bună atît pentru oaspeţi, cît și pentru „reînnoita“ echipă a lui Con­stantin. DE LA F. R. FOTBAL • F.R. FOTBAL aduce la cu­noştinţa cluburilor (asociaţiilor) interesate, retragerea din Cam­pionatul Diviziei C (seria a H-a) a asociaţiei sportive Moldosin vaslui. In consecinţă, potrivit prevederilor articolului 90 litera B din Regulamentul organizării activităţii fotbalistice — ediția 1930 Jocurile rămase a se dis­pute se vor omologa cu rezulta­tul de 3—0 la favoarea echipelor adversare, cu care Moldosin Vas­lui mai are de jucat meciuri oficiale. iN SERIILE I ŞI A III-A ale eşalonului secund, diferenţele DE PUNCTE DINTRE FRUNTAŞE SE MICŞOREAZĂ Cele trei etape ale returului ne-au arătat că dispute pentru şefia clasamentelor Diviziei B a devenit tot mai interesantă. Can­didatele la promovarea pe prima scenă încearcă şi, se pare că şi reuşesc, să micşoreze diferenţa de puncte dintre ele. In acest sens, credem că prezenttadu-vă primele locuri ale „clasamentelor adevărului“ vă veţi convinge că nici una dintre principalele com­petitoare n-a depus armele. Dar, iată configuraţia primelor locuri: SERIA I­­. F.C. Constanţa +8 (+19) 2. Politehnica Iaşi +7 (+16) 3. F.CJV1. Progr. Brăila +5 (+19) 4. Unirea Focşani +4 (+ 3) 5. Steaua Mizil +2 (+19) 6. Prahova C.S.U. PL +1 (+ 4) SERIA A H-a 1. Inter Sibiu +9 (+15) 2. Jiul Petroşani +5 (+14) 3. CMM Pandurii Tg. J. +5 (+12) 4. Electroputere Cv. +3 (+22) 5. Tractorul Braşov +2 (+ 5) 6. Gaz Metan Mediaş +2 (+ 2) 7. Sp. „30 Decembrie“ +2 (— 3) SERIA A II-a 1. F.C. Bihor Oradea +10 (+32) 2. Gloria Bistriţa + 9 (+­27) 3. U. T. Arad + 8 (+18) 4. C.SA1. Reşiţa + 1 (— 1) 5. Armătura Zalău + 1 (— 3) (Intre paranteze : golaverajul prin scădere). PROGRAMUL ŞI ARBITRII SERIA 1 : F.C. Constanţa — C.S. Botoşani : M. Doncea (Bucu­reşti), Gloria Buzău — FEPA *74 Bîrlad : I. Grigorescu (Timişoa­ra), Ceahlăul P. Neamţ — Unirea Foc­şani : Gh. popa (Tg. Mureş), Si­retul Paşcani — F.C.M. Progresul Brăila : I. Crăciunescu (Rm. Vo­­cea), Politehnica Iaşi — Steaua Mizil : T. Demian (Zalău), Pe­trolul Brăila — Prahova CJS.U. Ploieşti : Z. Erdei (Slatina), Inter Vaslui — C.F.R. Paşculu­ : M. Salomir (Cluj-Napoca), Metalul Plopeni — Unirea Slobozia­­ C. Matei (Deva) F.C.M. Delta Dina­mo Tulcea — Olimpia Rm. Sărat: I. Bolta­tis (Bucureşti). SERIA A H-a : Sportul Munci­toresc Caracal — C. M. M. Pandurii Tg. Jiu : Dr. Teodorescu (Buzău), I.C.I.M. Braşov — Electromureş Tg. Mureş : Gh. Simco (Deva), Sportul ,30 Decembrie“ — Inter Sibiu : A. Moroianu (Ploieşti), A.S. Drobete Tr. Severin — Trac­torul Braşov : I. Silviu (Galaţi). Chimia Rm. Vilcea — Jiul Petro­şani : M. Axente (Arad). Spor­tul Muncitoresc Slatina — Gaz Metan Mediaş : Gh. Pirvu (Con­stanţa) Electropu­tere Craiova — CIS. Tîrgovişte : D. Pura (Dej). Progresul Voinţa Bucureşti — Me­canică Fină Bucureşti : B. Muşat (Bucureşti) — stadionul Voinţa, Metalul Bucureşti — Autobuzul Bucureşti : L­­îrlan (Gh. Gheo­r­­ghiu-Dej) — stadionul Metalul. SERIA A II-a : A.S. Paroşeni — C.I.L. Sighet : FL Briazoi (Bucureşti), Victoria Cărei — Me­talul Bocşa : M. Calistru (Boto­şani), F.C. Bihor Oradea — Chi­mica Tîrnoveni : S. Pantelimo­nescu (Boldeşti-Scăen) Minerul Baia Sprie — Strungul Arad • N. Votaca (Bucureşti) Gloria Reşiţa — C.S .I. Reşiţa : M. Ionescu (Tîrgovişte) U.T. Arad - F.C. Maramureş Baia Mare 5 D. Ni­­colescu (Piteşti) A.S.A. Progre­sul Timişoara — Armătura Za­lău : M. Florea (Craiova). Sticla Arieşul Turda — Dacia Mecanica Orăştie : C. Olteanu (Drobeta Tr. Severin) Gloria Bistriţa — Olim­pia I.Oid. Satu Mare : G. Vodă (P. Neamţ). Toate meciurile vor începe la ora 0I. Campionatul speranţelor VICTORIA Şl DINAMO SE DISTANŢEAZĂ Nici o surpriză nu s-a produs la campionatul speranţelor la etapa a 20-a. Victoria şi Dinamo au câştigat, cum era de aşteptat, şi cele două echipe Sti continuă nestingherite cursa la fruntea clasamentului, distanţându-se şi mai mult de urmăritoarele lor. 1. VICTORIA 20 17 0 3 43-14­­ 2. Dinamo 20 15 4 1 57-21 49 3. Steaua 21 11 5 5 51-28 38 4. Petrolul 21 11 4 6 33-27 37 5. Univ CV­ 20 11 2 7 46-23 35 6. F.C. Argeş 20 10 3 7 36-23 33 7. F.C. OH 19 9 4 6 28-19 31 8. FCM Braşov 21 10 1 10 35-38 31 9. Flacăra 19 9 2 8 33-37 29 10. Oţelul 20 8 3 9 41-34 27 11. Sp. Stud. 20 6 5 9 29-38 23 12. „Poli“ Tim. 20 7 2 11 25-35 23 13. S.C. Bacău 19 6 4 9 20-33 22 14. Corvinul 20 6 3 11 29-36 21 15. Rapid 20 6 0 14 28-50 18 16. C.S M. Sv. 20 $ 2 13 20-51 17 17. „U“ Cj.-Nap. 20 4 4 12 19-44 16 18. ASA Tg. M. 20 4 2 14 18-40 14 SELECŢIE LA C.S.Ş. 1 BUCUREŞTI CLUBUL SPORTIV ŞCOLAR NR. 1 BUCUREŞTI organizează la perioada vacanţei de primăvară a elevilor o acţiune de se­lecţie la fotbal, pentru portari şi jucători de cimp. La această selecţie pare va avea loc la baza sportivă .Cireşarii dram­­vai­ele 20 4S şi 5S, staţia 7 Noiembrie) zilnic in­tre orele 14-16 TMI participa copii in Bucureşti şi din provincie (clubul are ^temati­că^ la perioada l august 1974 - 1 decembrie 19Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele 65.29.30 sau 65.66.65. Secţionatele dle juniori la începutul noului sezon U.E.F.A. '89 Şl OBIECTIVELE El: TURNEUL PRIETENIA Şl Selecţionata de juniori UEFA w a păşit cu dreptul la noul sezon competiţional obţinlnd două 'îetorii la faţa echipei similare * Bulgariei (2—0 şi 1—0). Nu a­­celaşi lucru se poate spune şi despre echipa ’90, care s-a clasat pe locul 6 în turneul de la Du­­nanbe U.R.S.S. Peste puţin timp şi a treia selecţionată de Ju­niori UEFA '89, va susţine pri­mele ei meciuri Internaţionale din acest an. Este vorba de un tur­neu de două Jocuri în RD. Ger­mană la Halle, acolo unde ,tri- 20 Lorii “ cei mari au realizat miercuri, 30 martie un 3—3 cu echipa lui Kreer şi Thorn. Cum se prezintă această selecţionată acum 7 Care stat noutăţile ei 7 De obiective are înscrise pe a­­genda sa la 1988 î întrebări la care am primit răspunsuri de la antrenorii ei Cornel Jurca şi Cornel Vlad. Să dăm mai intîi purtajul an­trenorului principal, Cornel Jur­că : „Deşi selecţionata *89 an participă la o competiţie europea­nă, ca celelalte două, ne-am pregătit şi noi cu toată seriozi­tatea, urmărind două obiective. Pe de o parte cîştigarea pentru tot — prin mai multe selecţii — a unor noi jucători, cu însuşiri pentru fotbalul modern de per­formanţă, iar pe de altă parte efectuarea unei instruiri superi­oare, cu atît mai necesară, cu cit foarte multe dintre talentele descoperite au un redus bagaj de cunoştinţe o pregătire care nu corespunde nici măcar pentru competiţiile noastre interne de juniori. Dintre jucătorii cooptaţi în lot după acţiunile­­ care le-am avut la Snagov, îi amintesc acum pe portarul Bicheşi (Alba Iulia) libero­ul Sobius (Sibiu), fundaşul lateral Daian (Alba lu-­lia), mijlocaşii Mitrică (Hune­doara) şi Dali (Reghin), înaintaşii Tirtău (Dinamo) şi Bodor (Sf. Gheorghe). L-am rechemat la lot­ul pe fundaşul Mustăţea, de la Rapid, care a demonstrat cît de mult şi cit de repede poate creş­te un jucător înzestrat atunci ctad este inclus într-un proces de pregătire corespunzător. Cu aceş­tia, care se alătură mai vechilor componenţi ai lotului (S. Mihai, Constantin, Istode, Moise, Tanka, Şumudică Riviş, Popa, Calofir, Cristescu, Enache, Fulga, Andro­mache) vom porni la drum in acest an şi sperăm ca el să facă faţă obligaţiilor pe care le are acest Io, In 1988“. Obiectivele selecţionatei 89 ne-au fost detailate de celălalt antrenor al echipei. Cornel Vlad: „Meciurile amicale cu echipa R.D. Germane, de la Halle (19—21 a­­prilie), ca şi turneul din Elveţia (18—23 mai) se vor constitui in tot atitea teste pentru buna pre­gătire In vederea abordării cu succes a principalelor n­oastre o­­biective, Turneul Prietenia (au­gust — Polonia) şi Balcaniada (septembrie). In plus, aşa cum am mai spus-o şi cu alt prilej, ne străduim să efectuăm cu a­­ceşti jucători o pregătire cum nu fac ei nici pe sfert la asociaţiile de unde provin, pentru a le da posibilitatea să urce mai repede treptele performanţei, spre clu­buri puternice, la folosul general al fotbalului nostru. Este, la fond, unul dintre obiectivele ge­nerale (paralel cu cel de repre­­sentare) ale tuturor echipelor de juniori“. Laurenţiu DUMITRESCU LOTUL U.E.F.A. ’91, ÎN BULGARIA Lumi urmează să plece la So­fia, pentru a susţine două me­ciuri de verificare cu reprezenta­tiva sim­pră a Bulgariei, selec­ţionata de juniori U.E.F.A. ’91. Constituit la toamna lui 1987, Lo­to! U.E.F.A. el este chemat sa apere şansele juniorilor noştri . In calificările pentru Campiona­tul Euroneam, al cărui start se va da în toamna acestui om. Pen­tru proaspăta noastră echipă partidele din Bulgaria coincid cu un veritabil start Internaţional, pe care îl dorim de bun augur. DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ • Angajat la luptă pentru ba­lon, cu un adversar de la Gaz Metan Mediaș. Prună (Electropu­tere Craiova), a profitat de... o­­cazie și l-a lovit pe acesta. Un fapt regretabil care i-a adus lui Prună o suspendare pe 5 etape, dar din păcate, nu un unicat la materie le­­­n­di­sci­plină. Pentru că cercetând carnetul de legiti­mare al lui Prună, avem toate motivele să privim lucrurile pintr-o altă prismă. Căci, nu mai departe decît anul trecut, aceiaşi Primă, a mai suferit o suspenda­re pe 7 etape, şi capitolul Indis­ciplinei acestui jucător nu se încheie nici aici. Carnetul plio de sancţiuni al lui Prună ne-a... in­vitat să facem o mică operaţiu­ne aritmetică din care a rezultat că, din 1984 şi până acum, acest jucător certat cu disciplina (şi nu-l împacă nimeni 7) a acumu­lat nu mai puţin de 17 etape de suspendare ! Este orice s-ar spu­ne un record“ care ar trebui sa dea de gîndit lui Prună. 31 şi numai lui. „ Injurii, ameninţări, ...bleste­me şi cîte şi mai câte, au fost suportate de arbitrul meciului Sportul Muncitoresc Caracal — Autobuzul Bucureşti, ploaia de toreetiv, venind cin partea an­trenorului echipei din Caracal, Ion Pîrvulescu. Cu greu a putut arbitrul să părăsească nevătămat localitatea mai ales că Ion Pîrvu­lescu era asistat“ şi de doi in­divizi dubioşi. O sancţiune gravă — suspen­area pe 1 an — a lui Pîrvulescu avea să constituie e­­pilogul momentelor de tensiune de la Caracal, în încercarea de a-l înfricoşa pe arbitrul de centru. • Meci dur, chiar brutal la unele momente, la Giurgiu, la confruntarea dintre echipa locala Utilaje Grele ti Unirea Urziceni Doi jucători ai echipei gazdă, Spiridon şi Dan Corfa, vâztad cartonaşul roşu şi find apoi su­sp‘■"daţi pe ette un» ti* respec­tiv, două etape. • Este o mare cinste să joci le Steaua, chiar la „speranțe“. Se pare Insă că Panait a adrtat acest lucru din moment ce Si-a dat un adversar, in meciul cu Corvinul Hunedoara. Aflat la prima abatere, Panait a f®' suspendat numai pe o etapa. Jock BERAMU

Next