Sportul, mai 1988 (Anul 44, nr. 11930-11954)

1988-05-03 / nr. 11930

In prezenţa tovarăşului NICOLAE C şi a tovarăşei ELENA CEAUŞESCU simiata a avut loc ADUNAREA FESTIVA CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI Tovarăşul Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarăşa Elena Ceauşescu, a participat, sîmbă­­tă după-amiază, la adunarea festivă organizată de Comitetul municipal Bucureşti al P.C.R. cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, Ziua internaţională a oamenilor muncii. Desfăşurată în climatul de puternică angajare patriotică, de intensă şi rodnică activitate creatoare în care oamenii mun­cii, întreaga naţiune acţionează pentru realizarea importantelor obiective stabilite pe 1988. an hotărîtor pentru înfăptuirea ac­tualului cincinal, adunarea fes­tivă consacrată zilei de 1 Mai s-a constituit într-un cald o­­magiu adus gloriosului nostru partid comunist, continuatorul celor mai înaintate tradiţii de luptă ale clasei muncitoare, ale maselor largi populare, sub conducerea căruia şi-au găsit împlinire aspiraţiile supreme de libertate, independenţă, pace şi progres ale poporului român, în acest înălţător moment sărbătoresc au fost reafirmate vibrant simţămintele de dragos­te, de aleasă consideraţie şi fierbinte recunoştinţă ale tutu­ror cetăţenilor. Şi grăi faţă de­ tovarăşul Nicolae Ceauşescu, pentru prodigioasa activitate desfăşurată, cu exemplară dă­ruire şi abnegaţie revoluţionară, în slujba partidului, a patriei şi poporului, a cauzei socialis­mului şi păcii. Tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au fost intîmpinaţi la sosirea în Sala Palatului Republicii, unde a avut Ioc adunarea, cu deosebită căldură şi însufleţire de parti­cipanţi. S-a aclamat îndelung „Ceauşescu — P.C.R. !“, „Ceauşescu şi poporul !“, „Ceauşescu — România, stima noastră şi mîndria !“ în aplauzele, uralele şi acla­maţiile celor prezenţi, tovarăşul Nicolae Ceauşescu şi tovarăşa Elena Ceauşescu au luat loc în loja oficială. în celelalte loji au luat loc membri şi membri supleanţi ai Comitetului Politic Executiv al C.C al P.C.R., secretari ai Co­mitetului Central al partidului. în sală se aflau membri ai Comitetului Central al partidu­lui, ai Consiliului de Stat şi ai guvernului, membri de partid cu stagiu din ilegalitate, repre­zentanţi ai unor instituţii cen­trale, unităţi economice şi so­cial culturale, activişti de partid şi de stat, generali şi ofiţeri oameni ai muncii din întreprin­deri bucureştene. Erau prezenţi şefi ai misiu­nilor diplomatice acreditaţi la Bucureşti, membri ai corpului diplomatic, corespondenţi ai presei străine, oaspeţi de peste hotare. A fost intonat Imnul de Stat al Republicii Socialiste România. Adunarea festivă a fost des­chisă de tovarăşul Constantin Olteanu, membru al Comitetu­lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co­mitetului municipal Bucureşti al P.C.R., primarul general al Capitalei. Despre semnificaţia zilei de 1 Mai a vorbit tovarăşul Nicolae Constantin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. în continuare, a avut loc un spectacol festiv dedicat zilei de 1 Mai. Manifestarea prilejuită de sărbătoarea muncii s-a încheiat într-o atmosferă înălţătoare, de profundă vibraţie patriotică, d­e puternică angajare revoluţiona­ră. S-a aclamat, din nou, cu înflăcărare, pentru partid şi secretarul său general, pentru patria socialistă, pentru harni­cul şi talentatul nostru ponor, constructor victorios al socialis­mului şi comunismului. Prin întreaga ei desfăşurare, adunarea festivă din Capitală consacrată zilei de 1 Mai a pus în lumină voinţa fermă a oa­menilor muncii, a întregului nostru popor de a acţiona, în strînsă unitate in jurul parti­dului, al secretarului său ge­neral, pentru realizarea exem­plară a planului pe acest an şi pe întregul cincinal, pentru în­făptuirea neabătută a măreţe­lor obiective stabilite de Con­gresul al XTII-Iea şi Conferinţa Naţională ale partidului, pentru înălţarea patriei pe noi culmi de progres şi civilizaţie, afir­marea tot mai puternică a României socialiste în lume ca o ţară liberă, demnă şi înflo­ritoare, pentru triumful cauzei păcii, Înţelegerii şi colaborării pe planeta noastră. Proletari din toate ţările, unlfl-vt I ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT ANUL XLIV - Nr. 11 930 1­4 PAGINI - 50 BANI­­ Marţi 3 mai 19883 „INTERNAŢIONALELE“ DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI, O COMPETIŢIE CU COTĂ VALORICĂ RIDICATĂ 1 Daniela Silivaş (învingătoare la individual compus) şi Eugenia Colea (trei victorii în finalele pe aparate) — performerele concursului feminin La Bucureşti Rimnicu VII-­cea, Cluj-Napoca, Ploieşti sau Constanţa, oraşe unde au fost organizate, de-a lungul anilor, Campionatele Internaţionale de gimnastică ale României, publicul spectator s-a obişnuit deja să asocieze această tradi­ţională şi prestigioasă compe­tiţie cu un anumit nivel de calitate, de măiestrie şi spec­taculozitate. Cele trei zile de gimnastică desfăşurate la fi­nele săptăminii trecute în Sala Sporturilor din municipiul Constanţa nu au făcut nici ele excepţie de la această regulă. „ După ce băieţii au inaugurat, vineri după-amiază, între­cerea — aflată la cea de-a 31-a ediţie , cu dispute deo­sebit de atractive, cu multe execuţii care se pot vedea nu­mai în marile concursuri, sîm­­bătă fetele au ridicat şi mai sus cota valorică a spectaco­lului. Cum era şi firesc, pro­tagoniste au fost gimnastele române, performerele ultimei ediţii a „Mondialelor“ de la Rotterdam. Daniela Silivaş, Eugenia Golea şi Camelia Voi­nea, ca să ne referim mai iu­tii la gimnastele care au punctat, cum se spune, în cla­samentul oficial, s-au întrecut în execuţii de înaltă măiestrie, au prezentat un program li­ber ales care a reţinut cu deo­sebire atenţia specialiştilor şi spectatorilor. Dacă Daniela a impresionat prin omogenitatea pe cele patru aparate, fiind a­­preciată cu note foarte ridica­te —­­9,825 la sărituri, 9,900 la paralele, 9,925 la bimă şi 9,975 la sol —, Eugenia Golea s-a impus prin strălucirea execu­ţiei sale la sol, probă în care ea a inaugurat suita notelor maxime care s-au acordat la ediţia constănţeană a „Inter­naţionalelor“ noastre de gim­nastică. Nota zece, tot la sol, a mai fost obţinută apoi de Camelia Voinea, iar dumini­că după-amiază din nou de Eugenia Golea la sol, ea in­­presionind atît prin dificulta­tea elementelor acrobatice, cît şi prin expresivitatea cu care şi-a prezentat programul. Aşadar cele trei gimnaste române s-au impus cu autori­tate, clasîndu-se pe primele locuri la individual Campus, prima treaptă a podiumului revenind, ca şi acum un an la Ploieşti, multiplei campioane mondiale Daniela Silivaş, care însă nu şi-a putut valorifica pregătirea şi poziţiile fruntaşe pe care le deţinea la toate probele şi în finalele pe apa­rate, din cauza unei uşoare Constantin MOCOVEI (Continuare in pag. a 4-a) Eugenia Golea, Daniela Silivaş şi Camelia Voinea (de la stingă la dreapta) pe podiumul „Internaţionalelor“ de gimnastică Foto : Nicolae PROFIR DINAMO BUCUREŞTI. CAMPIOANĂ NAŢIONALĂ LA BASCHET MASCULIN Ambianţă specifică marilor evenimente sportive prilejui­tă de ultimul meci din cadrul Campionatului Naţional mascu­lin de baschet, dintre eternele pretendente la titlu Dinamo Bucureşti şi Steaua, desfăşu­rat în Sala Sporturilor din Craiova. Tricourile de cam­pioni au revenit dinamo­vişti­­lor care in ultimul meci au confirmat că alcătuiesc cea mai bună echipă de baschet a ţării, meritind calde felicitări pentru succesul înregistrat. Partida a debutat cu atacuri în mare viteză ale dinamoviş­tilor şi in min. 8 tabela arăta, incredibil, 31—11 ! După alte două minute, 35—151 în teren, elevii lui Gheorghe Novac şi Vasile Popa zburdau pur şi simplu, in timp ce adversarii lor păreau­ începători în ale baschetului, iar apelurile an­trenorilor Nicolae Pîrşu şi Ni­colae Daneţiu, rămîneau fără răspuns concret în evoluţiile steliştilor. La pauză, Dinamo înscrisese 72 de puncte, cu­ pentru un meci întreg. Iar Steaua 47 1 „5“-ul din Şoseaua Ştefan cel Mare — Dan Nicu­­lescu (cel mai bun baschetba­list de pe teren şi al ţării), Mihai Sinevici (un conducător de joc încă junior, care s-a impus, iată, foarte repede, in rîndul seniorilor), Alexandru Vinereanu (de departe liderul pivoţilor noştri), Victor Da­vid (ajuns la maturitate om de bază) şi Viorel Constantin (talentat şi încadrat destul de tîrziu în angrenajul echipei) — nu a lăsat nici o şansă adver­sarilor. Intrată in degringo­ladă, apărarea steliştlor a fost mai mult mimată decit aplica­tă (acum s-a văzut clar cită dreptate a avut fostul antre­nor stelist Mihai Nedef, care le repeta mereu elevilor săi că apărarea este baza atacu­lui). In disperare, steliștii au evoluat multă vreme (mai mult de jumătate din meci) fără conducători de joc (Bră­­nişteanu şi Netoliţchi), sarci­na lor fiind preluată de Cer­nat, specializat, evident pe alt post. In repriza secundă sportivii din „Ghencea“ au avut o tre­sărire de orgoliu, au mai redus din handicap (care multă vre­me s-a meţinut intre 20 şi 28 de puncte), dar victoria dina­­moviştilor nu a fost nici un moment în cumpănă. Scor fi­nal : 114—104 (72—47). Alături de antrenori şi cei „5“ amin­tiţi mai înainte, la cucerirea titlului de către Dinamo Bucu­reşti (după o pauză de 4 ani), Paul IOVAN (Continuare in van a 4-a) Echipa Dinamo Bucureşti, campioană naţională , de la stingă la dreapta, in picioare : Gh. Novac (antrenor principal), I. Io­­nescu, V. lacob, M. Ivanov, V. Constantini Al. Vinereanu. V. Popa (antrenor secund) ; rîndul de jos : V. David, M. Hălmagea­­nu­. I Valal. M. Sinevici, D. Niculescu si B. Bărbulescu in etapa a 26-a a Diviziei A de fotbal STEAUA ŞI DINAMO, ÎNVINGĂTOARE ÎN CELE DOUĂ DERBYURI • Oţelul, preţios succes la Moreni • Politehnica Timişoara , egalată, la Suceava, în minutul 90­­­0 Piteştenii, in revenire 0 Miine, optimile „Cupei României11 REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL ETAPA VIITOARE (duminică 8 mai) Cronicile etapei în pag 2—S Univ. Craiova - Dinamo 1-3 (0-1) F.C Argeş - Corvinul 4-0 (3—0) A­.S.A. Tg. Mureş — Rapid 4—1 (1—1) Victoria — Steaua 0-4 (0—2) C.S.M. Suceava - „Poli" Timişoara 2-2 (1-2) Flacăra - Oţelul 0-1 (0-0) F.C.M. Braşov — Petrolul 2—1 (1—0) S.C. Bacău — „U” Cluj-Napoca 1—0 (0—0) Sportul Studenţesc - F.C. Olt 3-1 (0-0) F.C. Olt — Flacăra (1—1) Petrolul — Sportul Studenţesc (1—3) Dinamo - C.S.M. Suceava (3-1) „U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova (0—0) Oţelul — F.C. Argeş (0-2) Rapid — S.C. Bacău (0—1) Corvinul - Victoria (2—4) „Poli“ Timişoara - F.C.M Braşov (0—2) Steaua - A.S.A. Tg. Mureş (4-2) 1. STEAUA 25 23 2 0 87-11 48 2. Dinamo ,­ 26 23 2 1 63-16 48 3. Victoria I 26 15 1 10 42-30 31 4. Oţelul 25 14 2 9 34-28 30 5. Univ. Craiova 26 12 4 10 37-37 28 6. Corvinul 26 11 3 12 40-40 25 7. Flacăra 25 9 6 10 26-32 24 8. F.C.M. Brașov 26 9 5 12 37-36 23 9. A.S.A. Tg. Mureş 26 11 1 14 40-47 23 10. F.C. Olt 25 10 3 12 31-41 23 11. S.C. Bacău 25 8 6 11 26-42 22 12. „U“ Cluj-Napoca 26 7 7 12 31-40 21 13. Rapid 26 6 9 11 22-39 21 14. Sportul Stud. 25 7 6 12 30-39 20 15. „Poli" Timișoara 26 7 5 14 26-36 19 16. F.C Argeș 26 7 5 14 27-39 19 17. C.S.M. Suceava 26 7 5 14 24-47 19 18. Petrolul 26 6 6 14 16-39 18

Next