Sportul, iunie 1988 (Anul 44, nr. 11955-11980)

1988-06-01 / nr. 11955

Pe marginea victoriei echipei de rugby din Baia Mare . SECRETUL ACESTEI REUŞITE? MUNCA! Infrîngerea Stelei la Baia Mare (a treia din actualul campionat) necesită cîteva ex­plicaţii care nu şi-au găsit spaţiu în cronica meciului. Vom spune din capul locului că Steaua a jucat în Mara­mureş cu titlul (aproape) în... buzunar, ceea ce a deconec­tat-o cumva. In plus, aşa cum ne-au declarat şi cei doi an­trenori, Th. Rădulescu şi A. Mateescu, la echipa noastră campioană a început un proces de înnoire, normal, am spune, în situaţia în care echipa mi­litară are un substanţial avans de puncte. Aşa, de pildă, la Baia Mare nu au mai apărut în teren experimentaţii Mu­­rariu, Munteanu şi Codoi, a­­dăugîndu-l şi pe pilierul Leon­­te, acesta din urmă accidentat. Faptul­­ s-a resimţit, noi soco­tind că un flanker ca Mu­­rariu, cu ştiinţa sa de joc, şi-ar fi mobilizat altfel trupa. Dar experienţa merita încer­cată ! A surprins însă — şi iar îi dăm crezare antrenoru­lui principal — că rugbyştii militari nu au respectat sar­cinile de joc. Cum altfel ar­ putea înţelege că ei s-au lă­sat angrenaţi în „jocul de contact“ provocat de adversari? în loc să evite „clinciurile­­capcană“ şi să aerisească jo­cul prin multă mişcare în te­ren şi plimbarea permanentă a unor adversari a căror me­die de vîrstă era mai ridicată. Dar Hodorcă (fundaşul), Ale­xandru şi Ignat au şutat mai tot timpul balonul, dindu-le u­­nor adversari, buni prinzători (V. Ion, Seceleanu, Osiac, Can­­tea ş.a.) prilejuri numeroase de contraatac, deşi era foarte clar că în condiţiile de la Baia Mare doar un joc deschis, prin exploatarea vitezei aripi­lor Boldor sau Vărzaru (pri­mul parcă nici n-a fost în teren !), le putea aduce bucu­­reştenilor succesul. Aşa însă balanţa a înclinat de partea „challengerului“... Gazdele, decise, cu o exce­lentă pregătire fizică, au în­scris două eseuri spectaculoa­se, unul prin Istrate (pasa ideală de la Fiorescu) , al doilea graţie acestui surprin­zător Osiac, care a urmărit perfect o acţiune a aceluiaşi centru Istrate­­(foarte oportun), a „ramasat“ balonul cedat de colegul scos în tuşă şi a mar­cat un eseu „de aur“ în eco­nomia meciului. Două eseuri la zero (!) în faţa campioanei nu-s de colea şi confirmă lo­cul doi din clasament al băi­­mărenilor. Un suporter înfocat (Vasile Bancoş) ne spunea după joc (exagerînd, desigur, lucrurile) că la Ştiinţa CEMIN 99 la sută este muncă şi­ doar unu la sută talent ! Că aşa stau lucrurile ne-a confirmat-o şi vicepreşedintele secţiei­ de rugby, Miron Martin : „Noi nu avem o echipă de rugby cu... nume, la noi primează manca, seriozitatea, modestia, de care nu sunt străini cei doi antre­nori Florin Popovici, Rada Trnyancsev şi marea majorita­te a jucătorilor“. Succesul asupra Stelei (re­amintim, 11—6) a fost bine primit în tot oraşul. „10 ani de rugby (n.r. e vorba de stagiul echipei în Divizia A) nu fac cît victoria de astăzi ! (ing. Nicolae Urdar, preşedin­tele secţiei de rugby a CEMIN). Tindem să-i dăm dreptate, aş­­teptînd şi efectele. Ne gîndim, în primul rînd, la un teren de joc demn de o vicecampioa­­nă, ca şi la o viitoare „sche­mă“ de echipă mai tînără, mai completă, mai competitivă. Po­ziţia actuală poate şi trebuie consolidată ! Dimitrie CALLIMACHI DISPUTĂ INTERESANTA Şl IN COMPETIŢIA EFICACITĂŢII In întrecerea pentru clştigarea Trofeului Sportul — oferit de ziarul nostru Jucătorului care în­scrie cele mai multe eseuri intr-o ediţie de campionat — poziţia liderului este ameninţată de un ex-international în spectaculoasă revenire în prim-plan : stelistul Daniel Boldor a rămas cu 15 e­­seuri, în timp ce sibianul Olim­piu Becheş a punctat consecvent , în ultima vrem^^Ajte^la^l2 Ad. Mitocani,Vnăcean (Tinjppa-Dintre echipe, SfralP*Bre­an remarcabil total, de 77 eseuri, Dinamo 59, Universitatea Timi­şoara 45, Ştiinţa CEMIN Baia Mare 42, Farul 41, Politehnica Iaşi 40, CSM Sibiu 38, Ştiinţa Pe­troşani 27, Contactoare Buzău 25, C.S.M. Suceava 20, R.C. Griviţa Roşie şi Sportul Studenţesc T.M.U.C.R. 19. Cei mai redutabili transformări ai ţării duc, la rîndul lor, o in­teresantă dispută : griviţeanul T. Radu a marcat pină acum 222 puncte, iar stelistul D. Alexandru 207. Ii urmează timişoreanul Al. Domocoş 155, suceveanul Livada­­ru 141, buzoianul Podurescu 129, petroşeneanul Bezărău 111, di­­namovistul FL. Ion 100 ş.a.m­.d. (G.B.). coNsiaNifMi­­­mmmm primei liii ÎN IUL FINAL AL JUNIORILOR Pe terenurile Complexului „Badea Cirţan“ din Constanţa a început turneul final al campio­natului de juniori, în care se intilnesc fruntaşele seriilor. Pri­ma zi a programat, in puter­nica serie ce cuprinde laureate­le ultimelor ediţii, o adevărată finală : C.S.S. 2 Constanţa — Steaua. A fost un joc spectacu­los, în care constănţenii au în­trecut pe cîştigătorii de anul trecut cu scorul de 29—21 (10—7). Gazdele au înscris ese­uri prin Ionescu, Grigore, Ne­­greş şi Price, plus unul de pe­nalizare, restul punctelor în­vingătorilor fiind marcate de Popescu — lovitură de pedeap­să şi două transformări, Price — transformare. Pentru bucu­­reşteni au punctat Solomie — 3 eseuri şi transformare, Mari­an­escu, Fugigi l.p. A arbi­trat Gh. Hustiu. In aceeaşi se­rie, C.S.S. Locomotiva Bucu­reşti a surclasat pe Maşini Gre­le Bucureşti cu 62—0 (38—0), reuşind nu mai puţin de 11 e­­seuri : Cilincă 3, Dinu 3, Ma­­rinescu 2, Iacob, Chioreanu, Udroiu. A condus V. Chiron­­doran. O surpriză în cealaltă serie : C.S.Ş. Suceava — C.S.Ş. Loco­motiva Cluj-Napoca 13—11 (10—4), după un meci intere­sant, echilibrat, arbitrat de C. Stanca. Ieșenii de la C.S.S. U­­nirea au învins, în schimb, c­ar pe C.S.S. Baia Mare, cu 23—10 (13—4). A condus Gh. Stoica, Cornel POPA, coresp. A apărut nr. 5 al revistei EDUCAŢIE FIZICĂ Şi SPORT A apărut numărul 5 pe a­­nul 1938 al revistei Educaţie Fizică şi Sport, cu următorul cuprins : La rubrica Teorie-Studii-Cer­­cetări: Factorii psihici ai con­­cursului sportiv (autor prof. univ. dr. Mihai Epuran), Ştiinţa sportului — preocupări şi tendinţe actuale (T) (conf. univ. dr. Emil Ghibu). Aspec­te cu semnificaţii bio-psiho­­sociale ale sportului feminin (conf. univ. Elena Firea, şef lucrări dr. Viorel L. Dimitriu). Abordarea sistemică in edu­caţia fizică (IUI) (lector univ. dr. Mariana Marolica­­nu). Aspecte ale reglării şi autoreglării stărilor psihice pre şi intra­competiţionale la sportivii de performanţă (psi­holog Marian Niculescu) . Educaţia fizică şi sportul In invăţămînt: Şedinţele de ca­tedră — mijloc de perfecţio­nare a profesorului de educa­ţie fizică (prof. Dumitru So­­lomei, prof. Viorel Totescu). Despre algoritmizare In edu­caţia fizică şcolară la clasele V—VIII (prof. Alexandru Hamza, prof. Mariana Hamza) . Tehnică-Metodică-Antrena­­ment : Priorităţi şi orientări actuale ale procesului de pre­gătire în gimnastica de înal­tă performanţă (prof. Nicolae­­ Vieru). Aspecte ale pregătirii în probele de pistol (II) (an­trenor emerit Gheorghe Cor­­bescu) A Medicină sportivă : Eficienţa contenţiei adezive în traumatismele genunchiului (dr. Gheorghe Dumitru) A O­­pinii-Consultaţii : Semnifica­ţiile intrării municipiului Ba­cău In circuitul înotului de mare performanţă (prof. Mir­­cea Olaru), Noutăţi In regula­mentul probelor de atletism (şef lucrări Elena Plocon). Modalitatea cea mai sigură de procurare a revistei E­­ducaţie Fizică şi Sport este Abonamentul. Divizia A de popice 0 ETAPĂ A GAZDELOR Etapa a 17-a a campionatului Diviziei A de popice s-a desfă­șurat în nota de dominare­­ a gazdelor,­ consemnîndu-se doar două victorii (la fete) ale echi­pelor aflate in deplasare. Iată rezultatele : FEMININ S U. T. ARAD — ELECTRO­MUREŞ TG. MUREŞ 2408—2485 (3—3). Cu această victorie mu­­reşencele şi-au consolidat pozi-­­­ţia de lidere, seriozitatea cu care au abordat returul dîndu-le dreptul să aspire din nou la ti­tlul de campioane. S-au eviden­ţiat Mariana Holleys — 441 de la oaspete, respectiv Melania Beszeni — 430. (O. BERBECARU — coresp.) . VOINŢA ORA­DEA — VOINŢA TG. MUREŞ 2445—2450 (2—4). Joc frumos,­­ cu multe realizări tehnice, tîrgmu­­reşencele cîştigînd mai mult pe greşeala unei jucătoare de la gazde. S-au impus Olga Psihas — 436, Ibolya Mathe — 435 şi E­­caterina Bagdi — 415 de la oră­­dence, Maria Todea — 438, Elisabe­­ta Albert şi Doina Bălcescu, ambele 401. (I. GHISA — coresp.) © VO­INŢA BUCUREŞTI — CARPAŢI SINAIA 2418—2227 (5—1). Anga­jată cu toate forţele în lupta pentru ocuparea primului loc , în seria Sud, echipa bucureştea­­nă a recuperat cele două puncte ce o despărţeau de ploieştence (încă pe primul loc, avind punct­­averaj mai bun), însă deznodă­­mtatuil îl vom cunoaşte abia în ultima etapă. In această partidă am remarcat o uşoară lipsă de concentrare — desigur datorată întreruperii pentru C.M. — însă cu rezultate mulţumitoare pe ansamblu. Bineînţeles, aşa cum ne-a obişnuit, cea mai eficace a fost tot Liliana Băjenaru (consi­derăm că rezultatul modest de la „mondiale“ a fost doar un accident) — 442, alături de ea situîndu-se Elena Pană — 405 care a dovedit poftă de joc, a­­nunţând­u-şi mai de mult reve­nirea la forma care a consa­crat-o. Sinăiencele n-au emis pretenții, rezultatul lor obținut in deplasare fiind, totuși, destul de bun. Din această echipă s-a impus clar Niculina Dobre — 413. (I. PANA — coresp.) © BAROMET BUCUREŞTI — VOIN­ŢA PLOIEŞTI 2482—2453 (3—3). Un meci derby, ambele echipe vizînd u­nul din locurile frun­taşe. Au cîştigat gazdele, dato­rită ambiţiei şi dăruirii în joc mai mari, doar o singură jucă­toare nereuşind să treacă gra­niţa celor 400 p.d. Voinţa, prin această Înfrângere, îşi vede com­promise şansele ocupării primu­lui loc şi asta datorită fluctuaţiei de formă a componentelor ei. Au impresionat prin jocul lor Constanţa Constantin — 458, Mi­li da Mihăilă — 420, Marinda Ivan — 419 şi Stela Godeanu — 417­ de la oaspete, Silvia Boboc — 450, Florica Lucan — 425 şi Maria Galopea — 421 de la bucu­­reştence (M. DUMITRESC­I — coresp.) © OLIMPIA BUCU­REŞTI — VOINŢA GALAŢI 2296—2217 (2—4) A PETROLUL BAICOI — RAPID BUCUREŞTI 2531—2472 (4—2) A DERMA­NA­NT TG. MUREŞ — VOINŢA TIMI­ŞOARA 2436—2348 (4—2) A MU­CAVA MOLID VAMA — GLO­RIA BUCUREŞTI 2452—2428 (4—2); VOINŢA CRAIOVA — C.S.M. REŞIŢA 2260—2221 (4—2); MASCULIN — RULMENTUL BRAȘOV — LAROMET BUCUREȘTI 4950—4791 (5—1). Fără un nivel tehnic ri­dicat, partida a fost la discreția brașovenilor, cu I. Tismănan — 880 — cel mai bun realizator. De remarcat faptul că el a intrat pe pistele, de concurs fără să aibă un antrenament prealabil după un tratament la Eforie Nord. De la oaspeţi a dat satisfacţie, doar în parte, Gh. Marin — 854. (C. GRUIA — coresp.) A META­LUL ROMAN — GLORIA BUCUREȘTI 5207—4936 (6—0). Li­derul învingătorilor a fost I. Isciuc — 884, la două popice di­ferenţă situîndu-se colegii lui D. Popa şi C. Gogu — ambii 882. De la Gloria doar N. Lupu — 865 — a atras atenţia. (M. CHI­­RIAC — coresp.) © CARPAŢI SINAIA — VOINŢA BUCUREŞTI 4928—4778 (4—2). Meci fără prea mari probleme pentru gazde, în care I. Ovidiu — 903 — a avut cel mai bun rezultat din cei 12 popicari Intraţi pe pistă. Oaspe­ţii au „mişcat“ ceva doar prin C. Bănescu — 841. (V. FELD­MAN — coresio.) a OLIMPIA REŞIŢA — AURUL BAIA MARE 5666— 5430 (4—2). Rezultatele mari obţinute pe această arenă nu ne mai impresionează. Pe pistele din afară (cu amărăciune ne amintim de cele, de la „mon­diale“) nu prea ne putem lău­da cu asemenea rezultate. In această partidă s-au evidenţiat C. Vîrtic — 1002 (!) şi juniorul A. Constantin — 952 de la gaz­de, băimărenii impu­nîndu-se doar prin S. Boariu — 948. (P. FUCHS — coresp.) A CON­STRUCTORUL GALAŢI — OLIM­PIA BUCUREȘTI — 4937—4947 (4—2) A C.F.R. TG. MUREȘ — CHIMICA TÎRNAVENI 5083—4937 (4-2) A VICTORIA C.F.R. TI­MIŞOARA — ELECTROMUREȘ TG. MUREŞ 4890—4874 (2— 4) A METALUL HUNEDOARA — UNIC SATU MARE 5115—5115 (2—4) © CONSTRUCTORUL TG. MUREŞ— TEHNOUTILAJ -ODORHEIU SE­CUIESC 5041—4775 (5—1) @ CHIMPEX CONSTANTA — C.F.R. CONSTANŢA 4917—4842 (4—2). In „Cupa Callatis1“ la oină TINERI LA PORŢILE AFIRMĂRII 2 A.S.A. Constanţa a cucerit pe dni a 12-a oară trofeul Intrată în tradiţie, „Cupa Callatis“ la oină — organizată de C.J.E.F.S. Constanţa prin comisia sa de specialitate — a ajuns la a 14-a ediţie. Des­făşurate, ca în fiecare an, pe stadionul „23 August“ din Mangalia, întrecerile au reunit echipele Laminorul Roman, Metalul Tîrgovişte, întreprin­derea mecanică poligrafică Bucureşti, Liceul agro-indus­­trial Poarta Albă (judeţul Con­stanţa), Dinamo Marea Neagră şi Grănicerul Constanţa, îm­părţite în două grupe valorice, formaţiile menţionate, în rîn­dul cărora s-au remarcat nu­meroase talente, multe la pri­ma lor evoluţie publică, au furnizat meciuri atractive, pre­sărate cu acţiuni rapide, atît pe culoarul de ducere, cît şi pe cel de întoarcere, fiind punctate cu reuşite lovituri peste linia de fund a tere­nului. Aşa cum se anticipa, meciul care urma să decidă pe adver­sara deţinătoarei trofeului, A.S.A. Constanţa, în vederea stabilirii echipei laureate pe anul 1988, a adus faţă în faţă pe laminorişti şi dinamovişti. Cu un evident plus de expe­rienţă şi tehnică, ciniştii din Roman au cîştigat cu 11—5. Partida finală dintre Lamino­rul Roman şi A.S.A. Constan­ţa, cu realizări tehnice deose­bite, a fost apreciată de pu­blic, militarii constănţeni, bine conduşi de antrenorul Mircea Tomescu, reuşind să cîştige în­­tîlnirea cu 14—10 şi să cuce­rească astfel, pentru a 12-a oară, trofeul. De la învingă­tori s-au evidenţiat Iulian Cherecheş, un centru mijlocaş inspirat, Costel Popa, Mihai Ionescu, Aurel Mocanu, Alois Benea, Iulian Dumitraşcu şi Vaierică Damian, care se a­­nunţă ca virtuozi mînuitori ai mingii şi bastonului, în " „Cupa Callatis“, care cîştigă de la o ediţie la alta în valoare, s-au mai impus a­­tenţiei şi alţi tineri care bat tot mai insistent la porţile a­­firmării. Ca şi specialiştii care urmăresc competiţia, credem că ea ar putea constitui o a­­devărată rampă de lansare a elementelor talentate dacă va fi deschisă numai jucătorilor pina la 21 de ani. Traian IOANIJESCU ................«.a«....................................... E ACȚIUNE DE SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ , LA C.S.S. „CETATE" - DEVA­ S Clubul Sportiv Şcolar Cetatea n , data de 5 iunie a.c., o acţiune de setor? DFgaruzeaza­ ^ ■ de fetite cu aptitudini la gimnastici ^ p en­tru reCrutarea tS­­a fi cuprinse la dL 1 , m sportiva ce urmează §j «arffati t tS : S fer ................... ............ Divizia A la tenis de masă SURPRIZE SI CONFIRMĂRI IN RUNDA A DOUA După o pauză de trei luni (I), întrecerile Diviziei A pe echipe la tenis de masă s-au reluat cu partidele din cadrul celei de-a doua etape. Dacă la masculin Universitatea A.S.A. I Craiova face, se pare, din nou, o cursa solitară în fruntea clasamentu­lui, la feminin, în schimb, lupta rămîne deschisă, la primul loc candidînd, cu şanse aproxima­tiv egale, trei echipe : Spartac Stirom C.S.S. 1 Bucureşti, Me­talul C.S.S. Rm. Vîlcea şi Ju­­ventus Bucureşti. FEMININ CLUJ-NAPOCA. Pornită de pe treapta a treia, echipa Me­talul C.S.S. Rm. Vîlcea a avut o comportare foarte bună în această etapă şi a terminat ne­învinsă, elevele antrenorului Tr. Ancuţa dovedindu-se superioare adversarelor. Maria Alboiu, Ma­ria Bogoslov şi Anda Gîrbină au reuşit, la capătul unui meci foarte echilibrat, să se impună şi în faţa bucureştencelor Oti­lia Bădescu, Emilia Ciosu, Mi­­haela Chiriţă, dar acestea din urmă rămîn pe poziţia de li­dere. REZULTATE: METALUL C.S.S. RM. VÎLCEA 5—1 cu Juventus Bucureşti, 5—4 cu Spartac Stirom C.S.S. 1 Bucu­reşti, 5—0 cu C.S.M. Cluj-Na­­poca; SPARTAC 5—1 cu C.S.M., 5—1 cu Juventus , JUVENTUS , 5—4 cu C.S.M. CONSTANŢA. Disputa a de­venit foarte echilibrată în lupta pentru şefia grupei, vic­toriile pe linie ale sportivelor de la Constructorul înfrăţirea C.S.S. Tg. Mureş aducîndu-le pe acestea la egalitate cu cele din Constanţa, care au cedat în partida directă. S-au remar­cat : Kinga Lohr, Daniela Po­­poviciu (Tg. Mureş), Daniela Şerban, Elena Pintilie (Con­stanţa), Andree, „ .. .. Mariana Gaftc» !ieHer ZULTATE • r^. (Braşov). RE- 5-1 cu e s' Instructorul C Trac-C.S.S. 2 lipit;2 m 5t»nţa ŞTIINŢA 5­_n S Constanta, 5_1 Trt° cu C.S. Arad, 1 cu tractorul • r s ar An cu Tractorul sZ, ror denberg _ TI' (<rH- GOL' ZALAU. Rcv-plnt'13' "- * , lor a fost ", relatia mtreceri- TAGCM 1 e st Constructorul Pralm/Q Universitatea vinsă reusind a.terminat neîn‘ s c n/In „d Sa urce pe l0CLU rlrnftbtîn r^’ lidera. Hi­­fl. C S C.S.S. Buzău, fi avansul. Deschisă, in schimb, este lupta pentru retrogradare Elcond Zalău şi „ri*­ .r1^ , Energetica Slatina aflidu-se la egalitate de punc­­te- s*au evidenţiat: Maria Pă­un, Aurelia Marinas, Simona Coroianu (Craiova), Iulia Rîş­­canu, Daniela Maşetoiu (Bu­­zău), Jredica Urbanovici, Maria Vintilă (Zalău), Felicia Pipoş (Slatina). REZULTATE : CON­STRUCTORUL 5—2 cu Hidro­tehnica, 5—4 cu Energetica, 5—4 cu Elcond ; HIDROTEHNICA 5—1 cu Energetica, 5—3 cu El­cond ; ELCOND 5—1 cu Ener­getica. (N. DANCIU — coresp.) MASCULIN CLUJ-NAPOCA. Deţinătorii titlului, jucătorii de la Univer­sitatea A.S.A. I Craiova, se menţin neînvinşi în fruntea cla­samentului, V. Florea, C. Tom­a, C. Ignat, C. Tiugan, Eug. Fio­rescu alcătuind, indiscutabil, cea mai bună echipă a mo­mentului (antrenori V. Bălan, M. Bobocică). REZULTATE : UNIVERSITATEA I 9—0 cu Universitatea II, 9—1 cu Con­structorul înfrăţirea C.S.M. Tg. Mureş, 9—6 cu C.S.M. Cluj- Napoca ; CONSTRUCTORUL 9—8 cu C.S.M., 9-1 cu Univer­sitatea II ; C.S.M. 9—1 cu Uni­versitatea IT. BUCUREŞTI. în sala Liceu­lui IMG confruntările s-au des­făşurat sub semnul dominării echipei Stirom Spartac C.S.S. 1 Bucureşti, care şi-a consolidat, astfel, poziţia de Lideră şi este greu de crezut că se va ceda în etapele următoare. REZULTA­TE : SPARTAC 9-2 cu IMGB, 9—5 cu Sticla Bistriţa, 9—1 cu Voinţa S. Mare;­STICLA 9—5 cu Voinţa, 9—8 cu IMGB ; VO­INŢA 9—8 cu IMGB. CONSTANŢA. Pe fondul scă­derii de formă a celorlalte for­maţii, constănţenii de la Ştiin­ţa C.S.S. 2 IJPIPS s-au detaşat in fruntea clasamentului.­­ Evi­denţieri : Dragomir, Simion (Constanţa), Gh­eorgius Grigore (Bucureşti), Romanescu (Buzău) REZULTATE: ŞTIINŢA 9—8 cu Mecanică Fină Bucureşti, 9—6 cu Hidrotehnica C.S.M.­­C.S.S. Buzău, 9-0 cu C.S.S. Tehnoutilaj Od. Secuiesc ; ME­CANICA FINA 9-5 cu Tehno­­utilaj 9—4 cu Hidrotehnica ; HIDROTEHNICA 9—4 cu Teh­noutilaj. (CH. GOLDENBERG - coresp.). STEAUA S-A DETAŞAT DECISIV Cu patru etape (dublie) înain­tea Încheierii campionatului pri­mului eșalon voleibalisti­ C, lid­era — Steaua — s-a detaşat în frun­te, la 5 victori, față de a d­oua clasată, Dinamo. Practic, „ros­­a Albaștril“ se și văd în posesia unui nou titfflu. Iată clasamen­tul : 1. STEAUA Buc. 22 19 3­ 58:24 41 2. Dinamo Buc. 22 14 3 51:32 36 1 3. Univ. CFR CV. 22 11 11 43:40 33 4. Viitorul Be. 22 Ildi 43:45 33 5. Elcond Zalău 22 8 1 4 29:45 30 6. Tract. Bv. 22 3 1 9 20:58 25 7. Expb B. M.' 22 TiT"4""57 :22 40 8. Bietonull săv. 22 15 7 54:28 37 9. U S.M.U. SV. 22 14 8 44:40 36 10. Electromureş 22 12 10 44:35 34 11. CSU Sănăt. Or. 22 5 17 28:54 27 12. ,,Po­li“ Tes. 22 2 20 15:63 24 AU PROMOVAT ÎN „B“ In urma cam­pi­o­natului de cali­ficare, desfăşurat. in București, următoarele echipe masculine au promovat in Divizia B de tine­ret : A.S.A. Buzău, „U“ Electro­nica Cluj-Napoca, Nicolina Iaşi, Ştiinţa Concref Constanţa. De azi pînă duminică, în sala Olim­pia din Capitală, este programa­tă competiţia staniară, la femi­nin. CAMPIONATUL ŞCOLILOR GENERALE Bună idee organizarea (temei­nică) a acestei competiţii (a M.E.I.) la nivel naţional ! La faza finală a Întrecerii (cîte 8 echipe participante) desfăşurată recent la Suceava — într-o or­ganizare Ireproşabilă, asigurată de Inspectoratul şcolar Judeţean - com­isd­a de. şi de C.J.L. -jupă, cum ne selecţie s-a !". Eugen Scarlat, mărturisea. PL cu tolba pli­­inspector “L ' (elemente de per­nă de... nUf7„ satisfacţia de a­spectivă) f m€Ciúrt de promiţă­­fi asistat la „„jular, mai altes tor nivel SP linele locuri s­au si­la fete. pe­ t liceului pedago­­tuat echip,3le , ,e) Sj sc0Iii nr. finalele la WNNORI II „ „ ... FreahH .s-a desfă­® La. Piatrvialâ a Concursului sunat fam juţii pri­n, la care Republican de J­oshipe. Victoria au luat parte “voart formaţiei $1 titlul au .(Jint (antrenor : C.S.S. Pintra u) care a în­vins prof. Viorel Ivo­, . j Bata Măre cu 3-0 pe vfjii pe C.S.S. 1 (toaul 1­2). 5), cu 3—0 pe Constanta l'E\cea [locul 4) şi pe C.S.S. Rim- v“bsS [tocul 5) și cu C.S.S. Garansev cea.va (t ocul s)- 3—1 ne C.S.?- rfuL au fost pre- In uirma wSjaWi (Baia Mare) mlati . s,'1lf”riiHăător, I. col­­- Jel mai bun r, cel mai bun cea (Con-tantai t fpia^a Neamț) trăgător, ASnpre\ jucător și _ mai ceaza) — cei mm FI. juravle ParsPectivă (I. za-HAIMA9,1 coresp ai junioarelor ^ Turneul ^ Ploiești, a dat rr3 rtesfășurat,r echipei, locale 5’qllS de.co^Uc. „Mihai Vi­­c' g Tricolot, m clas&rrvGnt de fpkziilrt urmA^jtfoor spoirttive romatUle , Stoiu, S'U-scolare ,JLn’, st Mare' Pre' IJava LuSOJ­­­OUcă (Suceava) Dan'o# ridicătoare, TM ceA mat “ (Piteşti) _ cea Mirela GeorSSjt^re şi Felicia mai bună ^t - jucătoare Nicolae P* completă" Ediţia 1987—1988 a campionate­lor diviziei secunde de volei a avut, în majoritatea seriilor, li­tiere autoritare, care şi-au pus ferm, de la început, candidatura la înscrierea la turnelul t­e baraj pentru promovare în „A“. La fete, bunăoară, C.S.M. Oţelul Tîrgo­vişte, Calculatorul Bucureşti şi Maratex Baia Mare au dominat copios seriile respective. Doar în sena I a existat un duel mai strîms pentru primul loc între Topliţana Topliţa (calificată în cele din urmă) şi Metalotehnica Tg. Mureş. In campionatul masculin, Calculatorul Bucureşti (cu ex-dinamoviştii Enescu şi Gîrleanu în forma­ţie) şi I.A.T.S.A. Dacia Piteşti s-au dis­tanţat serios de restul competi­toarelor, în seriile a H-a şi, res­pectiv, a II-a, în timp ce C.S.M. Delta Tul­cea (seria I) a avut o concurentă destul de Incomodă în SARO Tîrgovişte. Echilibru cioplim, însă, în seria a IV-a, un­de toate echipele au avut șanse la nopufl­­ pînă în ultima etapă a returului 1 Cum­pelie din Baia Mare și Tg. Mureș (secunde ale divizionarelor A Explorări Mo­torul și, respectiv, A.S.A. Elec­­tromureş) nu aveau drept de Intrare in baraj, locul s-a atri­buit echipei Electrotehnica Bis­triţa. LA PORTILE BARAJULUI, PENTRU „A“ CLASAMENTELE (în ordinea seriilor) 1. Toplitana 20 1« 4 52:22 36 I- CSM D£,lla. ,T- í -ÍSÍm 34 2. Metatotebndica 20 15 5 50:24 35 2. SARO T-ylişte 20 14 6 40.24 34 3. Filat­ura Fălc. 20 9 11 35:41 29 3. CSU Galați^ „n 1,? -4*41 29 4. Hidroteh. Foos. 20 8 12 32:43 2­8 4. PECO Ploiești 20 9 11 24.4.1 5. ACMRIC. P. N. 20 7 13 28:43 27 5. Metalul TgV. 20 7 13 27 6. Penicilina n 20 5 15 23:48 25 6. Gloria Tulicea 20 3 17 17 83 1. CSM Ot. Tgv. 20 19 1 59:13 39 ^■ P^C:ala^ucEaC­ ^ J® 7 33 2. Comerțu] c-ța 20 14 6 49:25 34 ^ SST’,2­ a Buc 20 10 10 42:37 30 3. Chdmpex C-ța 20 12 8 42:36 32 3- f®c*ra 20 9 11 35 42 29 4. Bra­ iconf Bir. 20 7 13 35:41 27­­ 6 14 27:50 26 5. ASSU CV. 20 5 15 19:50 25 6. Prahova Fl. 317^:56 23 6. Chimia Tr. M. 20 3 17 14:53 22 6. I­ O.B._Buc............ .............................................. . IATSA D. Pit. 20 17 3 53:13 37 1. Calculat. Buc. 20 20 0 60 : 6 40 2­­. Dr. P. G. 20 10 10 32:33 30 2. I.T București 20 14 6 46:24 34 3. CSM C­sebes * 20 10 10 33:35 29 3. Metal 33 Buc. 20 13 7 47:27 33 4' Metalul Hd. 20 8 12 32:39 28 4. Codnt.o Buc. 20 7 13 24:45 27 altul R. vîlcea 20 8 12 30:39 28 5. C.P. Buc. 20 3 17 17:52 22 4' " F R Arad 20 7 13 26:47 27 6. Spartac Stirom 20 2 18 8:54 22 'Cr.­......................................................... ..........................................................­.............. 1. Explorări II 20 11 9 45:36 31 1. Maratex B. M. 29 19 1 59:14 39 2. Electrotehnica 20 10 10 37:36 30 2. GIGCL Brașov 20 10 10 38:41 30 3 ASA Electromi. 20 1­0 10 36:40 30 3. „Poli“ Tms. 20 9 11 43:34 29 4. Siliu Simleu 20 10 10 38:39 30 4. „U“ E. Cl.­N. 20 9 11 35:42 29 5. Voința Alba I. 20 10 10 35:45 30 5. Armăt. Zalău 20 9 11 33:41 29 6. Cholinda -Zalău 20 9 11 40:35 29 6. Explormin C. 20 4 16 17:55 24 •­ Echipă penalizată Echipele clasate pe locul 6 în cehil au retrogradat. Cele calificate în barajul pentru „A“ (clasate pe locul 1, cu excepţia ultimei serii) vor susţine această competiţie la Buzău­ţi), între 6 şi 5 iunie, şi la Focşani tmp, între 10 şi 12 iunie. Rubrică realizată de : Aurelian BREBEANU FEMININ MASCULIN OLANDA - ROMÂNIA, UN TEST UTIL PENTRU „TRICOLORI“ (Urmare din pag. 1) în mijlocul „tricolorilor“, o atmosferă de încredere. Hagi îşi aduce aminte că a mai ju­cat­ cu o selecţionată olande­ză, meci încheiat cu sco­rul de 0—6. Cei mai „bătrîni“ (Lucescu, Iordă­­nescu), îşi aduc aminte de un 0—0 cu Olanda, tot aici, în „Ţara lalelelor“, cînd „tricolo­rii“ au aliniat atacul Lucescu — Dumitrache — Iordănescu, an­trenorul Stelei regretînd şi as­tăzi o imensă ocazie pierdută după o cursă de vreo 60 de metri. Din păcate pentru noi „tricolorii“ întîlnesc acum O­­landa care se pregăteşte pen­tru turneul final tot aşa cum şi în 1974 Olanda lui Cruyff şi Van Haneggem se pregătea pentru turneul final al C.M. din 1974, cînd olandezii au fost la un pas de titlu. Din tabăra olandeză, veştile sînt puţine. Antrenorul Rinus Michels, cu severitatea sa cu­noscută, îşi pregăteşte echipa în cantonamentul de la Zeist. El nu a dat contur definitiv formaţiei sale, dar din discu­ţiile cu gazetarii şi dintr-o prognoză a ziarului „Alge­­meen Tagblad“ se pare că for­mula finală va fi următoarea : Van Breukelen — Troost, R. Koeman, Rijkaard, Van Tigge­­icn — Vanenburg, Van Aerle, Muehren, Van’t Schip — Gullit, Bosnian. Surprinde, desigur, absența celebrului Marco Van Basten, f,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ MECIUL NR. 404 • Jocul de astăzi, de la Amsterdam, reprezentativa voas­tră ajunge la­ partida a 404-a din întreaga, ei activitate. Bilanţul celor 403 întlniri susţinute pînă acum este următorul : 403 164 104 135 670—613 • Selecţionatele României şi Olandei s-au mai întilnit pină acum de şase ori. Iată tabloul acestor jocuri : 27 mai 1924 (Paris) : 0—6 (meci pentru turneul olimpic) 5 iunie 1968 (Bucureşti) : 0—0 (meci amical) 2 decembrie 1970 (Amsterdam) : 0—2 (meci amical) 5 iunie 1974 (Roterdam) : 0—0 (meci amical) 6 aprilie 1976 (Roosendal) 1 3—0 (prel. J.O.) 14'­nai 1976 (Bucureşti) : 5—1 (prel. J.O.) • Iată si numărul de selecţionări in echipa naţională a jucăto­rilor convocaţi pentru meciul de astăzi : PORTARI — Lung (32 de ani; 50 partide in echipa A), Moraru (32—39 A) , FUNDAŞI — Jovani (28—21 A), Redmic (26—61 A), Bumbescu (28—10 A), Be­­lodedici (24—14 A), Andone (27—35 A), Rotariu (27 — deb.), I. Varga (29 — deb.) , MIJLOCAŞI — Sarbău (22—4 A), Bölöni (35— 107 A), Klein (29—64 A), Hagi (23—41 A), Mateuţ (23—32 A), Du­pes­cu (20,—1 A) , ÎNAINTAȘI — Lăcătuș (24—23 A), Cămătaru (30—62 A), Gredrgău (27—24 A).­­ Conducerea tehnică a primei reprezentative este asigurată de cuplul Em. Jemter — C. Drăgușin începind cu meciul nr. ■ 389, dis­­putați la 8 octombrie 1986 (România — Israel 4—2). Deci intilnirea de astăzi este a 16-a care se desfășoară sub responsabilitatea ce­lor doi tehnicieni. (\\\\\VA"\\\\\\\\\\) dar Rinus Michels, mai exi­gent decît... A. C. Milan, con­sideră că vedeta sa nu a găsit încă ritmul... olandez după în­delungata întrerupere de acti­vitate în urma accidentului cu­noscut. Oricum, echipa Olandei rămîne o forţă, o „combinată europeană“ în care P.S.V. Eind­hoven este reprezentată prin portarul Van Breukelen, stope­rul Koeman şi primii doi mij­locaşi . Ajax e prezentă prin Muehren, Van’t Schip şi talen­tatul Bosnian, care a produs o frumoasă impresie în finala cu Malines, susţinută în infe­rioritate numerică. Partida va începe la orele 21:15 (ora Bucureştiului) şi va fi condusă de danezul J. Gom­­rat. Să sperăm că „tricolorii" vor­­ reuşi să se mobilizeze în mijlocul unui sezon dificil pentru ei, pentru a putea spu­ne că primul pas spre preli­minariile Mundialului „a fost făcut cu succes. în meci de verificare OŢELUL GALA­ŢI-LOTUL DE TINERET 3-0 T. Ieri, la Galaţi, a avut loc o partidă de verificare a lotu­lui de tineret, parteneră fiin­­du-i echipa Oţelul, care a ob­ţinut victoria cu 3—0 (1—0), prim golurile marcate de Agiu (min. 13 — din 11 m), Drăgoi (min. 23) şi Podoabă (min. 75). CÎŞTIGĂTORI, COPIII! Clubul Sportiv Şcolar Drăgăşani şi Comisia orăşenească de fotbal au organizat al şaselea turneu de minifotbal din acest an la Drăgăşani cel prilejuit d­e ziua Copilului, 1 Iunie. La grupa 11— 12 ani, clasamentul final a fost următorul : 1. F.C. Olt ; 2. Chi­mia Rm. Vîlcea; 3. C.S.S. Rm. Vîlcea. La grupa 13—14 ani, pe primele trei jocuri s-a­u clasat : 1. F.C. Olt ; 2. Chimia Rm. Vâl­cea ; 3. C.S.S. Drăgăşani. Golge­­terul întrecerii : V. Georgescu (F.C. Olt) — cu 7 goluri. Alţi jucători evidenţiaţi : A. Savu (Chimia), D. Surugiu, N. Enă­­chescu şi D. Stanciu (C.S.S. Dră­găşani1). Muile cuvinte frumoase merită şi antrenorii copiilor care au evoluat la Drăgăşani, M. Savu, C. Pană, D. Popa, V. Enăchescu, FI. Enache. „Cupa 1 lunîig“, câş­tigată de F.C. Ott, a fost înmî­­nată de fostul golg­eter al lui Dinamo Pu­teşd, Lovin,­­aflat acum im conducerea clubului școlar din Drăgășani. CU INTERES deose­bit duminică faţă d­e meciul A.S.A. Pro­gresul Timişoara — F.C. Bihor, stadionul U.M.T. dovedindu-se neîncăpător pentru cei dornici să vadă această partidă. Mai ales pe lidera seriei a m-a, e­chipa oră­­d­eană, dar şi pe am­biţioasa formaţie ti­mişoreană, care la prima ei­ participare în Divizia B s-a com­portat mai mult de­cât onorabil, pledind pentru această afir­maţie poziţia ei în zona­ de mijloc a cla­samentului.­­ „Alta era replica echipei dacă nu lipseau cei 6 titulari“ — spu­neau după meci, evi­dent abătuţi de in­­frîngerea favoriţilor lor, spectatorii aflaţi lingă locul rezervat presei. Care au fost absenţii ? Leu, Giu­­chici şi Hosiu — pen­tru cumul de carto­naşe, Labu — sus­pendat, Lehman şi Bodea — accidentaţi.­­ La diferenţa evi­dentă de valoare şi experienţă competi­­ţională dintre cele două echipe se adau­gă şi raportul date­lor tehnice, toate fa­vorabile orădenilor­­ 21—9 la şuturi (11—5 pe poartă) şi 7—1 la cornere.­­ Dacă me­ciul în sine a fost d­e nivelul Diviziei B (uneori cota jocului s-a apropiat şi de ce­rinţele primului e­­şalon), nu acelaşi lucru se poate spune despre programul e­­ditat, care le concu­rează cu argumente solide pe acelea de ,,A“. Felicitări reali­zatorilor lui­ — M. Tolcea și B. Horosz. (A. V.). e. ÎNAINTEA me­ciului Autobuzul — Mecanică Fină, ten­siune la ambele ves­tiare. Fiecare echipă avea nevoie de Cele două puncte ca din aer. „Va fi un meci care pe care“ — con­chidea fundaşul cen­tral al gazdelor, Roşu. Şi aşa a fost . Două „mutări“ inspirate ale antre­­noruluii-jucător Gigi Mulţescu au decis in mare măsură soarta meciului. Autobuzul • ARBITRUL PAR­TIDEI DE LA IAŞI, V. Titorov, a avut o prestaţie ireproşabilă. El s-a achitat exem­­par de sarcina (de­loc uşoară) pe care a avut-o, asigur­ind partidei cursivitate şi dind decizii corecte şi prompte , încă o dată s-a văzut capaci­tatea profesională a lui Emanoil Haşoti, care, ca la atâtea allte rinduri, a ştiut să elaboreze tactica adecvată condiţiilor concrete ale întîlni­­rii, aşezîndiu-şi elevii cu judiciozitate , în teren, aceştia apărîn­­du-se cu exactitatea cunoscută Si lans,nu contraatacuri ce au creat deseori panică la rândurile defensi­vei ieşene, o Ce se tatimplă cu Gheor­­ghiu, B­urdujan şi pa­­veliuc, jucători experi­mentaţi, de care Fo­ DIVIZIA B Pe „cartea contraatacului", folosită bine doar in primele 40 de minute, Mecanică Fină (in imagine cu Constantinople­ la balon, intre Avram şi Mulţescu) a obţinut două goluri. Dar Autobuzul avea să întoarcă spectaculos rezultatul... Foto : Eduard ENEA refăcând de la 0—2 şi cîştigînd de o ma­nieră indubitabilă , în locul „vîrfului“ Dochia (neconvingă­­tor) a Intrat Nico­lae, bătăios şi vivace, iar în locul lui Ditu un foarte activ, teh­nic şi constructiv Tone, mereu la obîr­­şia unor acţiuni de atac surprinzătoare. E drept că şi adversa­rii au... uitat să-l marcheze !­a Dacă Autobuzul n-a cîşti­­gat la un scor mai detaşat, in u­rma unei reprize secunde în care si-a sufocat pur şi simplu adversara, aceasta se datorează şi unor Intervenţii in extremis aje por­tarului oaspeţilor, Vochin, care a res­pins, între altele, două mingi de gol la şuturile lui Pîrvu şi Nicolae (A. B.). litehnica Iaşi are atlta nevoie ? Se impune o reconside- .. rare a procesului lor - ■ de pregătire, astfel ■ ' a fos“ "domina^ „ rea gazdelor în par­tida de la Slobozia, . • de credeai că iatomi­­tenii ocupau locul 4 înaintea meciului și • • n,u focşenenii. Ka- ' ‘ portul șuturilor, 15—2 • • (pe poartă 10—1) Sl .*1 ” ‘ comerelor, 11—1, sínt ' ’ edificatoare în evolu- _. ția celor două echipe. _ . Dacă scorul nu a fost si mai mare, a­­ceasta se datorează ., atît portarului Paras- .. chiv (cu intervenții­­. de ultim moment),­­. cît și ratărilor în ■. • Tart ale lui Constan- - ■ tin, Vintilă și Mus- »• tacă. • La apariţia »­­echipelor pe teren și la cursul jocului, nu " [ mică a fost surprin- _ derea spectatorilor _ care nu puteau dis- .. tinge num­erele de_ pu ,, tricourile jucătorilor­ . „ echipei oaspete. Atît de șterse erau, incit cu greu puteau fi observate din trifou- .. nă a Cu toate eă .. Unirea Slobozia a - • făcut duminică o - ■ partidă buna. în for- -■ mafie se cunoaște, - • totuși, linsa unui­­„dispecer“ care sa Hmpezească jocul e- _ _ ohired. Poate ca apa- _ _ rttia Iul Cache nn .. viitoarele 4 partide " — deosebit de impor- . „ tante pentru echipa ialomiţeană — va pr- jl dona acțiunile coe­­chipierilor săi. (ST. D). ■ţ Turneul final al jun republicani 24 DE CONCURENTE PENTRU 6 LOCURI ÎN GRUPELE SEMIFINALE Astăzi, in şase mari centre fotbalistice ale ţării, sunt pro­gramate primele meciuri din cadrul turneului final al Cam­pionatului Republican al ju­niorilor I, ampla competiţie a fotbalului nostru juvenil, al cărei principal obiectiv rămî­ne acela de a descoperi veri­tabilele talente, de a le pre­găti în mod corespunzător pen­tru a constitui schimbul de mîine al jucătorilor divizionari de astăzi. Dar cum asupra im­portanței acestui campionat în aria fotbalului nostru vom mai avea prilejul să revenim, să ne oprim deocamdată asupra celor şase grupe zonale ale întrecerii, care programează partide deosebit de interesan­te şi echilibrate, cum au fost şi cele de anul trecut. La IAŞI, echipa pregătită de Mihai Birzan — unul dintre neobosiţii descoperitori de ta­lente . Politehnica va primi replica a două formaţii foarte puternice, Oţelul Galaţi şi Sportul Studenţesc, aceasta din urmă fiind campioana din 1986 şi finalista ediţiei trecute. A patra echipă din grupă este C.S.Ş. Sibiu La BISTRIŢA apare ca o... necunoscută doar Foresta din localitate, pentru că celelalte trei sunt echipe evidenţiate mereu în întrecerea juniori­­lor : C.S.Ş. Aripi Piteşti, Me­talul Bucureşti şi F.C.M. Bra­şov, campioana ediţiei 1985. La PIATRA NEAMŢ porneş­te cu prima şansă formaţia Clubului Sportiv Şcolar Olim­pia din frumosul braş al Mol­dovei, dar... „şi noi ne vom juca şansele cu ardoare“, a­­firma antrenorul Gheorghe Vruşa de la Chimica Tîrnă­­veni, asociaţie de la care şi-au luat zborul spre consacrare numeroase talente. Mari şanse au în această serie Rapid şi S. C. Bacău, echipe robuste, care au jucat foarte bine în campionat. La REŞIŢA o grupă cu două mari favorite, C.S.M.-ul din localitate şi Steaua, şi cu două outsidere, C.S.Ş. Oradea şi Vi­itorul Craiova. La SATU MARE este una dintre­­cele mai puternice, gru­pe, Olimpia Satu Mare, Uni­­versitatea Craiova, Petrolul Ploieşti şi Viitorul Tg. Mureş fiind echipe bine puse la punct, evidenţiate pe întreg par­cursul campionatului. La SIBIU vor juca Inter din localitate, Strungul Arad, F. C. Maramureş şi Dinamo Bucu­reşti, campioana ţării, echipa antrenată de­ Constantin Fră­­ţilă, care-i are în rîndurile ei pe Bucur şi Răducioiu,­ fun­daşul central şi vîrful de a­­tac de la naţionala de juniori. Dinamo porneşte, deci, ca mare favorită şi, aşa cum ne spunea antrenorul ei, este ferm decisă să-şi apere titlul cucerit anul trecut. Premise pentru meciuri de bun nivel tehnic există sufi­ciente, rămîne de văzut care dintre cele 24 de echipe vor reuşi să se califice pentru gru­pele semifinale de la Braşov şi Piatra Neamţ (9—11 iunie). Laurenţiu DUMITRESCU * 4 UU­U HONINSSTRWA­FT STAT I0Î04P RON0$PORT INFORMEAZĂ­ ­„ Tragerea obişnuită PRONO­­.EXPRES de­­astăzi, miercuri, 1 iunie, va avea loc în Bucureşti, în sala clubului din str. Doamnei nr. 2, începind­ de la ora 15,50. Aspecte de la operaţiunile de tragere vor fi difuzate pe pro­gramul I, la ora 16,15. De ase­menea, numerele extrase vor fi transmise şi în reluare, pe ace­laşi program, la ora 23,05, şi mâi­­ne, joi, 2 iunie, la ora 8,55. • Desigur că de mare interes şi atractivitate se anunţă şi con­cursul PRONOSPORT al săptă­mânii, care cuprinde partide din sferturile de finală ale Cupei României și din campionatul Ita­lian — Divizia B. Dar iată care sunt toate cele 13 meciuri ale a­­cestui concurs : 1. Rapid — Sportul ; 2. Corvinul — Dinamo; 3. Univ. Craiova — Steaua ; 4. Victoria — C.F.R. Pașcani ; 5. Arezzo — Udinese ; 6. Atalanta — Bologna; 7. Barletta — Genoa; 8. Lazio — Brescia ; 9. Lecce — Catanzaro ; 10. Modena — Taran­to ; 11. Padova — Oremone&e ; 12. Piacenza — Messina ; 13* Sambenedettese — Bari. A Agenda acestei săptămâni mai cuprinde pe lingă tragerea obișnuită LOTO de vineri, 3 iu­nie (pînă la care au mai rămas doar DOUA ZILE pentru jucarea numerelor favorite), si TRAGE­REA LOTO 2, programată pentru duminică, 5 iunie. CIȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 13 MAI Cat. 1 (13 rezultate) : 3 variante 25% - autoturisme (70 000 Tei) : Cat. 2 (12 rezultate) : 3 variante 100% a 14JW7 *1cl,1Bb/ 2 variante 25% a S 522 tel . Cat. S (II rezultate) : 39 variante iV, 1.472 lei şi 1 790 variante 25% a *68 lei. Report la categoria I • 76'^“ iei. Autoturismele „Dacia 1300“ de la categoria I,obţtante pe va­­riante jucate 25%, au revenit participanţilor Zaharia Mircea am Gh. Gh.-Ded judeţul Bacău, Lite Vâsde din Braşov şi Mtejat Mar dim Bucureştii, care au obţinut ş­ câte o suită de obtigaţri m­a­mer­ar.

Next