Sportul, iulie 1988 (Anul 44, nr. 11984-12006)

1988-07-05 / nr. 11984

Proletari din toate ţările, unu­l­ vo a ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICA ŞI SPORT I ANUL XLIV - Nr. 11 984 1­­4 PAGINI - 50 BANI } Marţi 5 iulie 1988 { NUMEROASE ACŢIUNI ŞI INIŢIATIVE ÎN ARENA COMPETIŢIEI SPORTIVE NAŢIONALE Zilnic, la redacţie ne sosesc veşti privind noi şi noi acţiuni sportive, în cadrul competiţiei naţionale Daciada. Iată, în cele ce urmează, cîteva dintre acestea : .Cupa sportului sătesc" Judeţul Suceava a găzduit o frumoasă competiţie din cadrul Dáciadei şi anume ,,Cupa spor­tului sătesc", ajunsă la cea de-a 14-a ediţie, prilej de în­­tilnire a sportivilor din me­diul rural, din judeţele Bistriţa- Năsăud, Maramureş. Sf. firesc, Suceava. Iniţiate sub genericul Dáciadei, întrecerile­­ organi­zate de C.J.E.F.S. Suceava, Co­mitetul judeţean al U.T.C. şi U.J.C.A.P. — s-au desfăşurat în trei localităţi : Rădăuţi (atle­tism, handbal popice, şah, volei), Arbore (oină), Emil Bodnăraş (fotbal, tenis de ma­să, trintă). S-au putut întîlni aici — au venit cite 115 repre­zentanţi din fiecare judeţ — săteni, tineri şi adulţi din Moi­sei, Ienud, Şomcuta Mare, Va­dul Izei (Maramureş), Măghe­­ru-Şico, Romuţi, Livezile (Bis­­triţa-Năsăud), Arbore, Emil Bodnăraş, Gălăneşti (Suceava), concurând cu multă ardoare, plodind pentru frumuseţea spor­tului de masă. Aducind felicitări organizato­rilor — în special celor din comuna Emil Bodnăraş (primar Gh. Podiue) -p­lată şi cîteva din rezultatele înregistrate : atletism (feminin şi masculin). 1. Suceava, 2. Bistriţa-Năsăud, 3. Maramureş ; volei — Mara­mureş (f). Suceava (m) ; oină — Suceava ; handbal — Mara­mureş (f, m); trintă — Su­ceava ; şah — Bistriţa-Năsăud (f, m) ; fotbal — Suceava. Cla­sament final, pe echipe de ju­deţ : 1. Suceava. 2. Maramureş. 3. Bistriţa-Năsăud. O competiţie cu mii de participanţi Comitetul Uniunii Sindicate­lor din Instituţiile Administra­tive de Stat şi Consiliile Popu­lare, în colaborare cu Consi­liul Judeţean al Sindicatelor Prahova şi organele locale din Buşteni au organizat, în cadrul Daciadei, finala competiţiei sportive de masă dotată cu „Cupa Progresul“ la ramurile (Continuare în pag 2-3) La încheierea Diviziei A de popice (m) Aurul Baia Mare, la al 9-lea titlu Foto : Ioan DEÁK — Baia Mare AURUL BAIA MARE - LA O PERFORMANŢĂ UNICA... • Rezultate de excepţie pe o arenă... improprie • Popicarii din Sinaia d­in progres • Formula competiţională poate fi îmbunătăţită Deşi se joacă pe echipe, sportul popicelor este prin ex­celenţă individual, deoarece, pe arenă, coechipierii nu se pot, efectiv, ajuta între ei. Iată de ce sextetul masculin Aurul Baia Mare, cu mai multe nume de primă mărime în arena competiţionala internă şi in­ternaţională, se numără de mai bine de un deceniu printre pro­tagonistele campionatului Di­viziei A, cîştigînd, pînă în pre­zent, de 9 ori mult rîvnitul ti­tlu : în 1977, 1978, 1979, 1981, 1983, 1984, 1986, 1987 şi 1988. O performanţă unică în istoria a­­cestui sport din ţara noastră, care vorbeşte de la sine des­pre crezul mai vechi al unei secţii cu tradiţie în oraşul de pe Săsar. Urcînd pe cea mai înaltă treaptă a podiumului laurea­ţilor, băimărenii au participat de şapte ori la C.C.E., avînd o comportare remarcabilă : de două ori au obţinut locul întîi (1983 — la Plankstaat, 1986 — la Szeged), de două ori au do­­bîndit medaliile de argint (1984 — la München, 1987 — la Pre­­şov), în 1979 la Budapesta au urcat pe treapta a treia a po­diumului de premiere, iar de două ori s-au situat pe poziţia a patra (1980 — la Bratislava şi 1984 — la Brunek). Aşadar, un palmares de ex­cepţie, datorat şi sprijinului a­­cordat secţiei de popice de con­ducerea Minei Săsar, prin ing. Octavian Tabulac, directorul _________Traian IOANIȚESCU (Continuare in pag 2-3) ......................................- "“"“•“•'‘•“•‘tiiiiiiiiiuiuuiuninutlIIl/HIJjll ZILE DE VACANŢĂ... Iar cabana Padina, cea din fotografia noastră, rămine unul dintre marile puncte de atracţie ale celor porniţi pe cărările Bucegilor pe splendidul traseu dintre lacul Scropoasa şi Peştera, spre Babele şi Vîrful Omul. Foto : Nicolae PROFIR ...zile in care cabanele, moderne şi primitoare, ale munţilor noştri îşi aşteaptă oaspeţii. Elevi, studenţi, muncitori aflaţi, în această perioadă, in vacanţă sau în concediul de binemeritată odihnă au posibilitatea să cunoască frumusețile unice ale patriei. „A CRESCUT NUMĂRUL MECIURILOR ECHILIBRATE, SPECTACULOASE" afirmă Dumitru Hinaldche, antrenor federal la rugbi. Cu cîteva zile în urmă s-a încheiat cea de a 71-a ediţie a campionatului de rugby. Cum se ştie, întrecerea a fost cîşti­­gată de Steaua, care a cucerit cel de al 18-lea său titlu naţio­nal, un record pentru rugbyul românesc. A fost — după pă­rerea noastră — un campionat mai bun, mai potrivit realită­ţilor noastre rugbystice (faţă de ediţia trecută, cu două se­rii a cite 10 echipe), o între­cere echilibrată, care — impli­cit — a fost şi pasionantă prin suspensul ce a însoţit mai fiecare partidă. La sfîrşi­­tul competiţiei, o dată cu intra­rea rugbyştilor în „vacanţa mare“, am considerat intere­sant să realizăm o discuţie cu antrenorul federal, Dumitru Mihalache, solicitîndu-i păre­rea în legătură cu întrecerea recent terminată, privind spor­tul competiţiei, o dată cu intra­­perspectivă apropiată. Aşadar... — Vă rugăm să vă pronun­ţaţi asupra calităţii campiona­tului, oglinda valorii rugbyului nostru in momentul actual. — Formula adoptată, cu 12 echipe în prima serie valorică — in premieră — mi se pare bună, adecvată condiţiilor exis­tente în rugbyul nostru la ora de faţă (o vom menţine de a­­ceea în continuare !). A rezul­tat o întrecere frumoasă, nu întotdeauna de un foarte înalt nivel, dar care, oricum, s-a situat pe an plan superior e­­diţiei trecute. Se poate spune că s-a realizat o confruntare între echipe de valori mai a­­propiate, ceea ce a condus, fi­reşte, spre un campionat mai competitiv. Şi, pentru a lărgi ideea, să spunem că a crescut numărul meciurilor echilibra­te, implicit spectaculozitatea partidelor, interesul spectatori­lor faţă de competiţie. — Campionatul cu nr. 71 s-a jucat după o nouă regulă, în sensul că s-a ..interzis“ şuta­­rea balonului direct în margine din terenul de joc. A împlinit această clauză de regulament, inedită şi atît de controversa­tă, aşteptările ! A dus ea la creşterea jocului echipelor, a întrecerii ? — Concluziile noastre îmbra­că atît aspecte pozitive, cit și altele, să Ie numim negative Să mă explic. în prima cate­gorie de concluzii putem Inclu-Dimitrie CALLIMACHI (Continuare în pop 2- ) Divizionarele A de fotbal la „ora bilanţului1' Dinamo: O CURSĂ FRUMOASĂ, ANIMATĂ DE SPRINTUL „NOULUI VAI“ (în pag. 2­ 3) Răducioiu ţişneşte ca din blok-start sub privirile coechipierului său Lupu. (Fază din meciul Dinamo — F.C. Olt, 6—0) Foto : Aurel D. NEAGU La Brăila, „CRITERIUL SPERANŢELOR“ LA BOX în ultima săptămînă a aces­tei luni (25—30 iulie), la are­na de box din Brăila va avea loc competiţia pugilistică „Cri­teriul Speranţelor“. Spectatorii brăileni, recunoscuţi iubitor­i ai „nobilei arte“ vor avea prile­­jul să urmărească o adevăra­tă repetare a finalelor Cam-­pionatelor Naţionale de juniori mari de la Galaţi, unul dintre cele două concursuri fiind re­zervat primilor patru clasaţi la „finalele“ din acest an. Celă­lalt turneu (care se desfăşoară in paralel) este rezervat junio­rilor născuţi în anii 1970 şi 1971, aspiranți la selecția in fotul national. Campionatele de motociclism-viteza pe circuit DISPUTE ATRACTIVE, ÎNVINGĂTORI MERITUOŞI Etapa a IlI-a a Campiona­tului Naţional de motociclism­­viteză pe circuit s-a desfăşurat la Sfîntu Gheorghe. Timpul a fost frumos, chiar... prea fru­mos, în sensul că temperatura caniculară a pus probleme su­plimentare concurenţilor, du­­cind la supraîncălzirea motoa­relor , de unde şi unele a­­bandonuri neprevăzute. Cu toa­te acestea, în linii mari, au fost respectate ierarhiile sta­bilite de primele două etape iar, ca o caracteristică proprie tuturor celor şase întreceri pe clase de cilindree, cîştigătorii s-au impus clar, conducînd plu­tonul de la început pînă la sfirşit. Ca. 150 cmc, fete (9 concu­rente, 7 tururi) , întrecerea a fost dominată de cîştigătoarele primelor două etape: Carmen Dumitraşcu şi Mihaela Falău. Cu menţiunea că in ultimele­­ tururi a intrat în „calcule“ și Doina Popescu, care a făcut o frumoasă cursă de urmărire, trecînd pe locul secund şi a­­propiindu-se ameninţător de lideră. Avea să rămână, însă, un schimb de locuri pasager, binevenit pentru spectaculozi­tatea disputei, dar finalmente fără importanţă pentru clasa­ment , cu o tehnică superioară, Fulău a revenit puternic în ul­timul tur, reaninînd pe poziţia a doua. 1. Carmen Dumitraşcu (Calculatorul Bucureşti) — care devine şi lideră in clasamentul general; 2. Mihaela Fulău (IMGB) ; 3. Doina Popescu (Torpedo Zârneşti). CL Naţională 50 cmc, băieţi (26 concurenţi, 8 tururi) , rezer­vată sportivilor aflaţi la primul an de competiţie, deci alergă­torilor fără o prea mare expe­rienţă, întrecerea a plăcut, to­tuşi. Şi, mai ales, a demonstrat că dispunem de o promiţătoare bază de selecţie, unii tineri eta­­lînd calităţi ce pot face din ei campioni de marcă ai motcef­­elismului nostru, îl avem in vedere, bineînţeles, şi pe ciş­­tigătorul concursului de dumi­nică, Ştefan Szakai, dar şi pe cei ce au învins ori s-au clasat pe primele locuri in etapele anterioare — Dan Cojocar­u, Vasile Huduşan, Francisc Fe­dor. Deci : 1. Ştefan Szakai (Voinţa Oradea) . 2. Cristian Sorin SATMARI (Continuare in pag. 2-3)

Next