Sportul, noiembrie 1988 (Anul 44, nr. 12085-12110)

1988-11-01 / nr. 12085

CONTINUĂ SERIA RECOROURltOR MONDIALE IA CICLISM JUNIORI Cu prilejul concursului de ciclism desfășurat pe velodro­­mul olimpic din Moscova, spor­tiva finlandeză Thea Wickstein- N.vman a stabilit un nou record mondial în proba de 10 km, cu timpul de 13:12,534. La rîndul său, ciclistul sovietic Aleksandr Kirilenko a realizat un nou record mondial la 500 m lansat, cu timpul de 26,649. MAIA CIBURDANIDZE ȘI-A PĂSTRAT TITLUL DE CAMPIOANĂ LA ȘAH • Cea de-a 14-a partidă a meciului pentru titlul mondial feminin dintre Maia Ciburda­­nidze și Nana Ioseliani s-a în­cheiat remiză la mutarea a 26-a. Scorul este de 8—6 în fa­voarea şahistei Maia Cibur­­danidze care, indiferent de re­zultatul ultimelor două partide, îşi păstrează titlul. • In turneul internaţional de la Skoplje, după 3 runde, în fruntea clasamentului se afla Theodor Ghiţescu, Sahovic, Kö­zal si Nikolov cu cite 3 puncte. In runda a treia Ghiţescu a cîştigat la Ciurezu. Turneul se desfăşoară în sistem elveţian. • Tradiţionalul Turneu de la Linares (Spania) se va desfăşu­ra în perioada 18 februarie — 5 martie 1989 şi se va bucura de prezenţa unor reputaţi mari maeştri, în frunte cu fostul campion mondial Anatoli Kar­pov. Cristina Badulescu, o speranța confirmată ORELE DE LABORATOR ALE PERFORMANŢEI ŞAHISTE Succesele Cristinei Badules­cu (locul I la Turneul Inter­naţional de şah al României, locul al II-lea la finala Cam­pionatului Naţional individual, ambele desfăşurate la Predeal) au avut un ecou deosebit în rindurile amatorilor sportului pe eşichier. Evoluţiile jucătoa­rei timişorene (studentă în anul III la facultatea de ma­tematică) n-au surprins pe ni­meni, ea fiind un nume în ascensiune, plină de energie­­ şi ambiţii, ce aşteaptă încă gi­rul altor confruntări internaţi­onale. De la 13 ani, pe cînd avea numai categoria I (acum este maestră internaţională), Cris­tina a lucrat constant cu expe­rimentatul antrenor Iulian Dră­­ghici. Rezultatele n-au întirzi­­at să apară: din 1984 s-a cali­ficat la toate turneele finale individuale ale Campionatului Naţional — în 1985 n-a parti­cipat insă, concursul suprapu­­nîndu-se cu Campionatul Mon­dial de junioare de la Dobrna (Iugoslavia) — a jucat la două Campionate Mondiale şi unul european de junioare şi la un turneu zonal, Veliko Tîmovo, în 1985 (ca urmare a locului 4 obtinut la finala din 1984). O carte de vizită mai mult de­cit onorantă pentru cei 21 de ani ai Cristinei (născută la 1 iunie 1967). Intr-o convorbire cu antre­­norul Iulian Drăghici am în­cercat să aflăm cîteva „secre­te“ ale acestor performanțe. Iată-le, notate pe scurt: — O întrebare care n-a oco­lit nici un şahist de perfor­manță: cite ore studiază eleva dumneavoastră pe zi? — In medie cite 4—5 ore, dar în perioada cantonamente­lor ritmul se intensifică, puțind ajunge la 10—11 ore. — Ce stil de joc are Cris­tina? — Cred că nu e complet cristalizat. Are o tendință spre jocul poziţional cu o bună cu­noaştere a finalurilor. Nu e o întîmplare că la turneul inter­naţional 8 partide au ajuns în faza de final, din acestea Cris­tina realizînd nu mai puţin de 7 p. — Este clar că fără multele ore de laborator nimeni nu poate bate astăzi la poarta suc­ceselor internaţionale. Ce alte probleme mai delicate ridică pregătirea şahistă? — Ca să fiu foarte concret, în 1988 a avut şi are încă un program competiţional încăr­cat. Au trecut turneul interna­ţional şi finala individuală de la Predeal, din Olimpiada şi Turneul zonal. Cum să atin­gem 4 vârfuri de formă, toate examenele fiind la fel de im­portante, într-un interval re­lativ scurt? Iată o problemă la care caut în permanenţă Soluţii şi sper să fie cele mai adec­vate. Am făcut, de asemenea, un grafic al coeficientului va­loric al Cristinei (coeficientul Elo­n n.red.), alegînd cu gri­jă fiecare turneu internaţional în funcţie de coeficientul Elo mediu, ţinînd cont de necesi­tăţile imediate şi cele de pers­pectivă în evoluţia elevei me­le. în prezent Cristina ocupă primul loc în lista Elo a jucă­toarelor noastre, cu 2270 punc­te, şi la 1 ianuarie 1989 spe­răm să treacă la 2300 (listele Elo internaționale se publică din 6 în 6 luni — n.red.). — Vă dorim ca într-un vi­itor cit mai apropiat să antre­nați o... mare maestră cu un „Elo" peste 2400. Parik ȘTEFANOV MOTOCICLIȘTII ROMÂNI - ÎNVINGĂTORI (Urmare din pag. 1) Gheorghe Şofran l-a secundat cu brio pe liderul echipei, el avînd sîmbătă şi satisfacţia ob­ţinerii celui mai bun timp al zilei — 1:18,0. în combinata se­­cundă a debutat în arena inter­naţională talentatul Victor Ar­­ghir, campionul juniorilor pe anul 1988, elevul inimosului an­trenor Nicu Niţă (Petrolul Ian­­ca) reuşind să puncteze în compania unor puternici ad­versari. Dintre motocicliştii bulgari s-au impus atenţiei, ca buni cunoscători ai tuturor tai­nelor pilotajului, Traian Iva­nov, Valeri Hristov, Lacezar Ivanov şi Dimităr Ivanov. Concursul individual, după formula clasică de 16 alergă­tori în 20 manşe, a întrunit sufragiile publicului şi, deopo­trivă, pe ale tehnicienilor. Am asistat la manşe cu mai mulţi favoriţi, în care aceştia şi-au etalat calităţile — curajul, în­demânarea şi forţa, furnizînd curse cu depăşiri în linie dreaptă, la o viteză de aproape 70/km pe motociclete fără... frîne, sau în palpitantele dera­paje din turnante, unde spec­tatorii îşi opreau respiraţia. Şi, spre plăcuta surpriză a tutu­ror, tînărul stelist Mircea Agri­­şan, întrecîndu-se pe sine, s-a situat duminică în toate curse­le numai in postură de meri­tuos învingător, acumulînd în final maximum de puncte po­sibile — 15 — şi, în acelaşi timp, dobîndind primul trofeu internaţional în concursurile de senior­. El a fost urmat pe podiumul de premiere de ru­finaţii sportivi Gheorghe Şo­­f­­an şi Stelian Postolache, care s-au recunoscut învinşi doar după ultima tură, în ansamblu, în confruntările cu adversarii din Bulgaria, piloţii români au încheiat această toamnă cu e­­voluţii aplaudate. Clasament: 1. Mircea Agrişan (Steaua) 15 p, 2. Gheorghe Şo­fran (C.S. Brăila) 13 p, 3. Ste­lian Postolache (Steaua) 12 p, 4. Alexandru Tom­a (Steaua) 11 p, 5. Marian Gheorghe (Metalul Buc.) 10 p, 6. Harald Iaşi (Voinţa Sibiu) 10 p, 7. Traian Ivanov (Automotoclub Sumen) 9 p, 8. Anton Hack (Voinţa Sibiu) 9 p, 9. Lacezar Ivanov (Automotoclub Şumen) 7 p. 10. Valeri Hristov (Automotoclub, Şumen) 7 p. Organizarea celei de-a doua ediţii a „Cupei Danubiu“ a fost ireproşabil asigurată de C. S. Brăila (preşedinte — George Ion). Din păcate, arbitrul prin­cipal din localitate, Florin Carp, care ne obişnuise cu prestaţii bune, a comis duminică unele greşeli elementare. Itinerare sportive olandeze ÎN PRIM-PLANUL PREFERINŢELOR, DISCIPLINELE SPECIFICE APEI Mai mult decit ar părea sa demonstreze, eventual, mari şi numeroase succese la impor­tante competiţii internaţionale. Olanda este o ţară dedicată sportului şi mişcării sub cele mai neaşteptate forme, în pri­mul rînd, se află la loc de cinste disciplinele acvatice. Şi nu-i de mirare, de vreme ce din cei 41000 de kilometri pătraţi, mai mult de 4200, deci peste o zecime din întreaga suprafa­ţă a ţării, se află sub apă (rîuri, canale ori lacuri). Nata­­ţia, patinajul viteză, canotajul, planşa cu velă, schiul nautic şi yachtingul sînt, bineînţeles, căile cele mai la îndemîna o­­landezului de diferite­ vîrste de a se afirma în lumea sportului c­e performanţă sau a face miş­care de plăcere, ori pentru să­nătatea proprie. Umiditatea ex­cesivă a avut şi o altă conse­cinţă : retragerea spre spaţii acoperite, de unde nevoia_ de_ a se construi în permanenţă săli de sport destinate practicării disciplinelor de echipă, în principal, obiective construite în marea lor majoritate prin contribuţia cetăţenilor. Voleiul, handbalul, baschetul, badmin­­tonul, gimnastica şi korfbalul (un sport original olandez, jucat în echipe mixte, şi constînd in introducerea unui balon mai mare ca cel de baschet într-un cerc aflat la înălţime, în cen­trul spaţiului de joc). Olandezii sunt mari constructori de săli de sport, de stadioane şi de gazon sintetic, urmare directă a dezvoltării hocheiului pe iar­bă, în care formaţiile repre­zentative ale Ţărilor de Jos se află, mai mereu, in prim-pla­­nul marilor întreceri. Sala Ahoy din Rotterdam, în care gimnas­tica feminină românească a cunoscut marile satisfacţii la Campionatele Mondiale din 1987 — cinci medalii de aur, una de argint şi patru de bronz, cu Aurelia Dobre , în prim-plan — este un adevărat model al genului. (Tot aici, în 1973, Carol Corbu devenea cam­pion european, la triplu salt). Olandezii au deschis un nou drum şi în construcţia pistelor acoperite, de dimensiuni olim­pice, pentru patinaj, stadionul Thialf, de la Heerenven, ter­minat în 1986, fiind primul din lume, în acest gen. în fine, cochetul stadion Galgenvvaard din Utrecht se distinge prin o­­riginalitatea arhitecturii sale, dar mai cu seamă prin dotarea sa cu instalaţii supra-sofisti­­cate menite să preîntîmpine violenţa care a atins în Olanda, mai cu seamă la partidele de fotbal, un grad înalt, de peri­culozitate socială, în paralel, însă, cu dezvol­tarea performanţei, şi sportul pentru toţi a atins noi dimen­siuni. Alergarea în aer liber, tenisul, ciclismul, înotul, vîs­­litul în orice categorie de ambarcaţie au devenit pasiuni comune multor tineri şi vîrst­­nici. Şi toţi, desigur, sînt mari amatori de fotbal, iar progre­sele înregistrate de „Ţara la­lelelor“ în fotbalul internaţio­nal — ultima dovadă : titlul european, cucerit în 1988, ca şi C.C.E. — le răsplătesc, tuturor, aşteptările. Fără a fi ceea ce se cheamă o putere de prim plan în performanţa mondială, Olanda este un spaţiu al spor­tului practicat cu plăcere, cu pasiune. PE GHEAŢĂ ŞI PE ZĂPADĂ • Proba feminină din cadrul concursului internaţional de patinaj artistic de la Thunder Bay (Canada) a fost cîştigată de sportiva sovietică Natalia Lebedeva, urmată de Jill Tre­­nary (S.U.A.) şi Patricia Neske (R.F. Germania). In proba de perechi victoria a revenit cuplului canadian Isabelle Bra­sseur — Lloyd Eisler. • Sancţiune dictată de U.E.F.A. • Finala Cupei Nor­vegiei * Mîine în preliminariile C.M. * Campionate: P.S.V. Eindhoven (cu Romario) conduce detaşat ; Real Madrid şi F.C. Barcelona îşi continuă cursa • Sparta Praga s-a desprins din nou * Alte rezultate, ştiri U.E.F.A. a hotărît suspendarea terenului echipei Partizan Bel­grad pentru o etapă din cupele europene şi a aplicat clubului iugoslav o amendă de 10 000 de franci elveţieni. Pedeapsa a fost dictată in urma unor incidente petrecute la meciul Partizan Bel­grad — A. S. Roma (4—2), când un spectator din tribune a arun­cat cu un obiect în jucătorul italian Giannini. Scorul de 4—2, în favoarea echipei Partizan, a fost omologat. A FOST desemnată cîștigătoa­­rea Cupei Norvegiei. Finala re­­jucată intre Rosenheim Trond­heim — Brann Bergen (în pri­mul joc 2—2, după prelungiri) s-a încheiat cu victoria formaţiei Rosenheim cu 2—0, prin golurile lui Sortholt şi Loken. Astfel, for­maţia din Trondheim a realizat eventul (titlul de campioană şi Cupa). MÎINE sunt programate alte meciuri din preliminariile C.M. In afară de întîlnirea dintre România şi Grecia, in aceeaşi grupă (I) se întîlnesc reprezen­tativele Danemarcei și Bulgariei. Alte jocuri : Austria — Turcia (gr. 3) și Cipru — Norvegia (gr. 5). CAMPIONATE. In Olanda, du­pă 11 etape conduce detaşat P.S.V. Eindhoven cu 19 p, urma­tă de Twente 15 p și Roda Ker­krade 15 p. P.S.V. a dispus cu 3­ 0 de Twente, în timp ce Kerkrade a cîștigat în deplasare cu 4—1 la Walwijk. Alte rezul­tate : Utrecht — Ajax 1—1, Feye­­noord — Tilburg 5—0­­, Gronin­gen — Zwolle 3—0, Haarlem — Sparta Rotterdam 2—0, Volen­­dam — Den Bosch 2—0, Venlo — Sittard 1—2, Maastricht — Veen­­dam 1—2. Să mai notăm că la P.S.V. Eindhoven a debutat şi brazilianul Romario, care însă nu s-a acomodat cu tempera­tura destul de scăzută şi n-a mar­cat nici un gol. * ÎNTRECEREA pentru primul loc în clasamentul Spaniei continuă, după 9 etape, între Real Madrid şi F. C. Bar­celona. Real a cîştigat cu 3—0, în deplasare, la Murcia (prin go­lurile lui Butragueno 2 şi San­chez), în timp ce Barcelona a învins cu 1—0 (acasă) pe Zara­goza, prin golul lui Roberto. Atletico Madrid, antrenată de englezul Ron Atkinson, acum pe poziţia a treia, a dispus cu 2—0 de Valencia. Alte rezultate : F. C. Sevilla — Osasuna 1—0, Cadiz — Elche 2—1, Bilbao — Gijon 1—4 , Logrones — Real Sociedad 1—1, Vigo — Betis 0—0, Malaga — Espanol 1—0, Oviedo — Vallado­lid 0—1. situaţia primelor clasa­te : Real Madrid 15 p, F. C. Bar­celona 14 p, Atletico Madrid, Se­villa, Vigo, Valencia, Logrones CU cite IX p. 9 SPARTA PRAGA s-a distanţat din nou, după 12 etape. Ea are acum, după victoria repurtată cu 5—0 în faţa lui Sparta Hradec Kralove­, 20 p şi este urmată de Bánik Ostrava şi Slavia Praga cu cîte 17 p. Fosta lideră, Slavia, a fost învinsă cu 2—1, în deplasare, la Trnava, in timp ce Banik Ostrava a cîştigat cu 2—1 meciul cu Olomouc. Alte rezultate : Dunajska Streda — Vitkovlce 2—0, Slovan — Dukla Praga 1—2, Plsen — Cheb 1—1, Banska Bystrica — Inter Brati­slava 3—0. • CÎTEVA rezultate din Polonia (Gtapa a 13-a) : Le­­gia Varşovia — Bialystok 2—0, L.K.S. Lodz — Lech Poznan 1—3, Bytom — Cracovia 0—3, Slask Wroclaw — Szczecin 2—2, Gorr.ilc Zabrze — Widzew Lodz 1—0, Poz­nan — Ruch Chorzow 3—1. Pe primele locuri : Gornik Zabrze şl G.K.S. Katowice cu eite 22 p şi Ruch Chorzow 10 p. PESTE 20.000 de spectatori au urmărit pe „Giants Stadium“ din East Rutherford, de lingă New York, meciul dintre selecţionata Americii şi o selecţionată mon­dială — formaţii alcătuite din foste glorii ale fotbalului. Parti­da s-a încheiat la egalitate : 2—2 (1—1), golurile fiind marcate de chilianul Castely (min. 28), bra­zilianul Rivelino (min. 78), res­pectiv italianul Rossi (min. 11) şi francezul Platini (min. 70). ÎN CADRUL campionatului mondial în sală, ce se desfăşoa­ră la Sydney, selecţionata Bra­ziliei a învins cu 5—1 formaţia Portugaliei, iar reprezentativa Paraguayului a întrecut cu 4—1 echipa Spaniei. LA EKEREN (Belgia), în meci contând pentru preliminariile campionatului european feminin, selecționata Belgiei a întrecut cu 1—6 (0—0) formația Spaniei. Uni­cul gol a fost marcat, în minu­tul 72, de Pia Verdonck. PE SCURT ® PE SCURT * PE SCURT * PE SCURT ® PE SCURT ® SCURT ATLETISM a Americanul Steve Scott a terminat învingător in cursa de 1 milă desfășurată la Zaragoza (Spania), fiind crono­metrat cu timpul de 4:04,00. Pe locurile următoare s-au situat en­glezul Mark Rowland — 4:04,20 și Irlandezul Ray Flynn — 4:05:00. BOX a Mexicanul Julio César Chavez a devenit campion mon­dial la categoria uşoară (versiu­nea WBC) în urma victoriei prin k.o. tehnic obținut în repriza a 11-a asupra compatriotului său Jose Ramirez. Meciul a avut loc în cadrul unei gale desfășurate pe ringul din Las Vegas. Chavez (26 ani) are în palmares 62 de victorii, dintre care 49 înainte de limită. HANDBAL 9 La Lisabona, în meci pentru primul tur al „Cu­pei Cupelor“, la masculin, echipa locală Sporting a învins cu sco­rul de 29—25 (14—12) formaţia el­veţiană Pfadi Winterthur. 9 Alte rezultate : Sasja Anvers — Haka Emmen (Olanda) 19—15 (3—5), Breidablik Reykjavik — Stavan­ger (Norvegia) 25—29 (11—15), HC Dudelange (Luxemburg) — HC Creteil (Franţa) 12—38 (4—18). O în cadrul Campionatului Mon­dial feminin (grupa C), ce se desfăşoară in diferite oraşe din Franţa, selecţionata Spaniei a învins cu scorul de 31—8 (14—8) echipa Greciei. TENIS 0 Turneul de la Brigh­ton (Anglia) a fost cîştigat de campioana vest-germană steffi Graf, care a dispus cu 6—2, 6—0 de jucătoarea bulgară Manuala Maleeva. 9 în finală, la Bergen (Norvegia), olandezul Tom Nilssen l-a învins cu 6—3, 6—1 pe cana­dianul Grent Connell . Finala de la Indianapolis se va disputa între jucătoarea bulgară Katerina Maleeva și americanca Zina Garri­son. In semifinale Katerina Ma­leeva a învins-o cu 6—2, 6—0 pe Stephanie Rehe (S.U.A.), iar Zina Garrison a dispus cu 6—3, 6—4 de coechipiera sa Louise Allen . In finală, la Paris, Amos Mans-*­dorf (Israel) l-a întrecut cu 6—3, 6—3, 6—2 pe Brad Gilbert (S.U.A.). VOLEI 9 în prima zi a tur­neului masculin de la Tokio, se­lecţionata S.U.A., deţinătoarea titlului olimpic, a­­ întrecut cu scorul de 3—2 (14—16, 15—7, 15—7, 9—15, 15—12) formația U.R.S.S. într-un alt joc, reprezentativa Argentinei a dispus cu 3—2 (15—6, 14—16, 11—15, 15—12, 17—15) de e­­chipa Japoniei. Rîdaatls jl administratiat nod îvm 8 o «rarest! «r. V Conte t# of P.T.TJL i te!­osotrais u.ia.îo ji n.so 51: soresc i­M 10, interurban ir»; telex Hi romsc Telefax: (90) Ne n «0.33. Pentru 5tr3Jn9tate abonamente prin Rompresfllstelîa, sectorul export-import presă P.O.B it-Wi telex 1037«, prstic Bucureşti, Calea 3riviţii ar 34-66 1C 369 Tiparul I.P. ,Informaţia* »

Next