Sportul, decembrie 1988 (Anul 44, nr. 12111-12137)

1988-12-01 / nr. 12111

Proletari din toate tărie, unift-vS 1 ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT | ANUL XLIV - Nr. 12 111­­­4 PAGINI - 50 BANI | Joi 1 decembrie 1988 | D­înd expresie strînsei unităţi a poporului nostru în jurul partidului, al secretarului său general, angajamentului ferm al întregii naţiuni de a acţiona, cu dăruire­­ şi abnegaţie, în spirit revoluţionar, pentru transpunerea în viaţă a hotărîrilor adoptate, ieri s-a încheiat Sub preşedinţia tovarăşului ŞEDINŢA COMUNĂ A PLENAREI COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMĂN, A ORGANISMELOR DEMOCRATICE ŞI ORGANIZAŢIILOR DE MASĂ ŞI OBŞTEŞTI 9 9 7 9 9 Sub preşedinţia tovarăşului Niculae Ceauşescu, secretar ge­neral al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România, au conti­nuat, miercuri, 30 noiembrie, lucrările şedinţei comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratice şi or­ganizaţiilor de masă şi obşteşti. In cursul dimineţii au avut loc dezbateri în plen, în prima parte a şedinţei, condusă de tovarăşul Ion Din­­că, membru al Comitetului Po­litic Executiv al C.C. al P.C.U., prim viceprim-ministru al gu­­­vernului, au­diat cuvîn­tul to­varăşii Manea Mănescu, mem­bru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreşedinte al Consiliului de Stat, Alexandru Roşu, pre­şedintele Consiliului de condu­cere al Ministerului Industriei Construcţiilor de Maşini, Ale­xandrina Găinuşe, prim-secre­­tar al Comitetului judeţean Ialomiţa al P.C.R., Cornel Pa­coste, membru supleant al Co­mitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis­­tru al guvernului, Dan Dula­­mă, preşedintele Consiliului de conducere al Centralei industri­ale siderurgice Galaţi, Ana Mureşan, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., preşedinta Con­siliului Naţional al Femeilor,­­ Ludovic Fazekas, membru al [­Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-minis­­tru al guvernului, Ion Neamu, prim-vicepreşedinte al Consi­liului de conducere al S.M.A. Miroşi, judeţul­ Argeş, Ştefan Nan, preşedintele Comitetului sindicatului şi al adunării generale a oamenilor muncii de la întreprinderea de Utilaj Chi­mic Ploieşti, judeţul Prahova, Constantin Olteanu, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. Ultima parte a şedinţei co­mune a fost condusă de tovarăşul Nicolae Ceauşescu. în unanimitate, participanţii la şedinţa comună au adoptat proiectul Planului naţional unic de dezvoltare economico­­socială a Republicii Socialiste România în anul 1989 , pro­iectul Planului de dezvoltare a agriculturii, industriei ali­mentare, silviculturii şi gos­podăririi apelor în anul 1989; proiectul Planului financiar centralizat al activităţii eco­­nomico-sociale şi proiectul Bu­getului de stat pe anul 1989 ; Programul privind au­­toconducerea şi autoaprovizio­­narea pentru asigurarea bu­nei aprovizionări a populaţiei cu produse agroalimentare şi bunuri industriale de consum pe anul 1989, care, prin preve­derile lor, asigură creşterea forţei economice a ţării, trece­rea României socialiste Intr-un stadiu nou, superior, de dezvol­tare, ridicarea bunăstării ma­teriale şi spirituale a întregu­lui popor. Intr-o insufleţitoare unanimi­tate, exprimind voinţa comu­niştilor, a tuturor cetăţenilor patriei, participanţii au adoptat Hotărîrea prin care magistrala Expunere prezentată de tovarăşul Nicolae Ceauşescu, în deschiderea lucrărilor şedinţei comune, document de excepţio­nală însemnătate, teoretică şi practică, devine program de muncă şi acţiune revoluţionară al partidului, al întregului popor. A fost adoptată, de asemenea, Hotărîrea şedinţei comune a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a organismelor democratica şi or­ganizaţiilor de masă şi obşteşti, care se va da publicităţii. In încheierea lucrărilor, a luat cuvintul tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, preşedintele Republicii Socialiste România. Cuvintarea tovarăşului Nicolae Ceauşescu a fost urmărită cu deosebit Interes, cu deplină a­­probare şi profundă mîndrie patriotică, fiind subliniată, in repetate rinduri, cu vii şi în­delungi aplauze, cu urare şi ovaţii. Însufleţiţi de Îndemnurile, de mobilizatoarea cuvintare a tovarăşului Nicolae Ceauşescu, participanţii la şedinţa comună au exprimat angajamentul ferm al Întregului nostru po­por de a acţiona, cu dăruire şi abnegaţie, la spirit revoluţionar, pentru transpunerea neabătută în viaţă a hotărîrilor adop­tate, a obiectivelor stabilite de Congresul al XITÎ-Iea . Conferinţa Naţională ale P.C.R., de a cinsti prin noi şi măreţe înfăptuiri glorioasa aniversare de la 1 Decembrie, de a întări unitatea şi coeziunea in jurul partidului, al secretarului sau general, de a sluji, cu credinţă şi devotament, cauza socialis­mului şi comunismului, inde­pendenţa şi suveranitatea României Socialiste. Sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comunist Român, miercuri dimineaţa a avut loc Plenara Comitetului Central al partidului. Plenara a avut la ordinea de zi probleme organizatorice. Plenara a hotâtit eliberarea tovarăşului Ion Radu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., din funcţia de secretar a! Comite­tului Central al partidului, în legătură cu trecerea sa în altă muncă. Plenara a ales în funcţia de secretar al C.C. al P.C.R. pe tovarăşul Ion Sirbu. Peste ISO 000 de cetăţeni s-au adunat, miercuri dimineaţa, în Piaţa Republicii din Capitală, pentru a cinsti, printr­e mare şi impresionantă manifestare, făurirea, în armă cu 70 de ani, a statului naţional unitar ro­mân. Toţi cei prezenţi au urmărit d­in transmisie directă cuvinta­rea rostită de tovarăşul Nicolae Ceauşescu la încheierea şedinţei comune a Plenarei Co­mitetului Central al Partidului Comunist Român, a organisme­lor democratice şi organizaţi­ilor de masă şi obşteşti, eveni­ment de însemnătate istorică în viaţa partidului şi a ţării, care, printr-o fericită coinci­denţă, s-s desfăşurat în ajunul glorioasei aniversări în marea piaţă din centrul Capitalei se aflau reprezen­tanţi ai tuturor judeţelor ţării şi municipiului Bucureşti — muncitori, ţărani, intelectuali, elevi şi studenţi. Prezenţa lor făcea să vibreze aici inima în­tregii ţări. într-o unitate de cuget şi simţire cu întreaga naţiune, ei au venit pentru a exprima, în acest moment de profundă semnificaţie patriotică, omagiul lor patriei iubite, care, liberă şi stăpină pe des­tinele sale, trăieşte anii de glo­rie al împlinirilor socialiste. în această zi de intensă tră­ire patriotică, mulţi dintre ei purtau drapelul şi stema ţării, aveau petrecută peste umeri eşarfa tricoloră Numeroşi oameni ai muncii purtau, cu mîndrie, portrete ale tovarăşului Nicolae Ceauşescu şi tovarăşei Elena Ceauşescu, drapele, stema judeţului pe care il reprezentau, pancarte cu urări la adresa eroicului nostru partid comunist, a încercatului (Continuare în X cap. a 4-a) IMPRESIONANTA.' ■ MANIFESTARE POPULARĂ CONSACRATĂ. HARM UNIRI . ‘ ' • 4 - P \ ~ '

Next