Sportul, ianuarie 1989 (Anul 45, nr. 12138-12162)

1989-01-03 / nr. 12138

­ . Proletari din toate Miffer. uniți-vo 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA Sl SPORT I ANUL XLV - Nr. 12138­­­4 PAGINI - 50 BAN! [ Marti 3 ianuarie 1989 | Ho cu Anul Nou pe care îl începem să aducă 5? ^ poporului nostru noi și măreţe împliniri în toate­­ ^ domeniile de activitate, să asigure ridicarea ^ p patriei noastre pe noi culmi de progres şi civili- | I zaţie, de bunăstare şi fericire a poporului, pe | I cele mai înalte culmi ale civilizaţiei socialiste şi % S, comuniste, să ducă la întărirea şi mai puternică ^ ^ a forţei materiale şi spirituale, a independenţei | % şi suveranităţii României I | • E.WWWWWWWWW’| KWWWWWWWWWW^ (Continuare in pap. a 4-a) Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, încheiem anul 1988 cu importante realizări in dezvoltarea forţelor de pro­ducţie şi ridicarea gradului general de civilizaţie al patriei noastre socialiste. Şi in acest an poporul român, sub conducerea gloriosului nostru partid comunist, a obţinut noi realizări în­semnate in dezvoltarea economico-so­­cială, in creşterea producţiei industria­le, agricole, a venitului naţional, a avuţiei generale a patriei noastre. S-au obţinut succese importante în dezvoltarea ştiinţei, învâţămîntului şi culturii — factori fundamentali ai pro­gresului economic şi social. In anul pe care il încheiem s-a rea­lizat un volum important de investiţii in industrie, agricultură, în alte sectoare ale economiei naţionale, precum şi în domeniul construcţiilor de locuinţe şi altor aşezăminte social-culturale. In concordanţă cu politica generală a partidului şi statului nostru de ridi­care continuă a bunăstării materiale şi spirituale a întregului popor, in a­­cest an a început majorarea retribu­ţiilor şi pensiilor, de care au beneficiat, în ultima parte a anului, circa 4 mi­lioane de oameni ai muncii. în acelaşi timp, s-a desfăşurat o lar­gă acţiune de perfecţionare şi organi­zare a activităţii economico-sociale, a conducerii şi planificării tuturor sec­toarelor de activitate, a activităţii sta­tului şi organismelor democraţiei mun­cit­oreşti-revoluţionare. Marea dezbatere d un partid şi în în­treaga societate, pe baza Tezelor din aprilie cu privire la problemele fun­damentale şi stadiul actual al construc­ţiei socialiste în patria noastră, a evi­denţiat cu putere marile realizări ob­ţinute de poporul român in construcţia socialismului. Totodată, în cadrul marelui forum democratic de la sfîrşitul lunii noiem­brie, pornindu-se de la stadiul actual al societăţii socialiste româneşti, s-au trasat obiectivele dezvoltării în dece­niul următor, pînă în anul 2000 şi, in unele domenii, şi in primul deceniu al celui de-al 3-lea mileniu, care vor a­­sigura dezvoltarea puternică a tuturor sectoarelor de activitate, înfăptuirea neabătută a Programului partidului de făurire a societăţii socialiste multilate­ral dezvoltată şi crearea condiţiilor pentru înaintarea României spre noi culmi de progres şi civilizaţie, spre visul de aur al omenirii — spre co­munism ! Trebuie să spunem­­ ca adevăraţi revoluţionari, în spiritul deplinei răs­punderi in faţa partidului şi poporului — şi acum, la încheierea anului, că nu toate planurile şi programele de dez­voltare economico-sociala s-au reali­zat in cele mai bune condiţii. pe an­samblu, insă, trebuie să subliniem că, sub conducerea partidului nostru co­munist, in strînsa unitate, poporul ro­mân a obţinut însemnate realizări, care au ridicat nivelul general de dez­voltare a patriei, de bunăstare a în­tregii naţiuni. Pentru toate măreţele realizări ob­ţinute şi în acest an, adresez, din toată inima, eroicei noastre clase muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii, tuturor oamenilor muncii, fără deose­bire de naţionalitate, întregii naţiuni, cele mai calde felicitări şi urări de noi succese in întreaga activitate de ridi­care a patriei noastre pe noi culmi de progres şi civilizaţie, de creştere a bu­năstării materiale şi spirituale a în­tregului popor, de întărire continuă a independenţei şi suveranităţii Româ­niei ! Dragi tov"Graşi şi prieteni, In marele forum­­democratic­ de la sfîrşitul lunii noiembrie, în celelalte organisme democratice şi in Marea Adunare Naţională s-au adoptat pla­nurile şi programele de dezvoltare e­­conomico-socială pe anul 1989, al 4-lea an al celui de-al 8-lea cincinal, an hotăritor pentru înfăptuirea obiective­lor strategice privind dezvoltarea in­tensivă a întregii economii - pe baza celor mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii —, pentru realizarea unei noi calităţi a muncii şi vieţii şi trecerea la un nou stadiu de dezvoltare a pa­triei noastre. Sunt bine cunoscute planurile şi pro­gramele de dezvoltare pentru 1989. Ele au fost larg dezbătute şi aprobate în deplină unanimitate de toate organis­mele democraţiei noastre murveitoreşti­­revoluţionare, de toţi oamenii muncii din toate sectoarele de activitate, de întregul nostru popor. Ele asigură ca, in anul viitor, să se obţină o dezvoltare importantă a in­dustriei, agriculturii şi celorlalte ramuri de activitate, ridicarea continuă a ni­velului de trai, material şi spiritual, al poporului. Acum, hotăritor este să trecem cu toate forţele­­ din prima zi a noului an la realizarea in viaţă a obiec­tivelor pentru anul viitor. Este necesar să înfăptuim neabătut planurile şi programele din toate do­meniile de activitate, să acţionăm cu toată fermitatea pentru realizarea pro­gramelor de organizare şi modernizare a tuturor sectoarelor, să perfecţionăm activitatea ştiinţei, invâţâmîntului, cul­turii, să organizăm întreaga noastră activitate pe baza celor mai noi cu­ceriri ale ştiinţei şi tehnicii, ale noii revoluţii agrare. Să facem, astfel, incit in 1989 - a­­nil cinci se împlinesc 45 de ani de la victoria revoluţiei de eliberare socială şi naţională, antifascistă şi antiimpe­­rialistă şi va avea loc cel de-al XIV- lea Congres al partidului - să obţi­nem cele mai bune rezultate în indus­trie, cea mai­ mare producţie agricolă, să realizăm in bune condiţiuni inves­tiţiile şi progresul tuturor sectoarelor de activitate. In anul viitor vom încheia — pînă in luna august — majorarea retribuţiilor şi pensiilor tuturor oamenilor muncii, realizindu-se astfel o creştere impor­tantă a veniturilor generale, ridicarea nivelului de trai material şi spiritual al poporului. Este necesar să acţionăm cu toată hotărirea, din prima zi a apului 200,­ pentru asigurarea bunei aprovizionări tehnico-materiale şi desfăşurarea rit­mică a producţiei industriale, pentru creşterea productivităţii muncii, ridica­rea calităţii şi nivelului tehnic al pro­ducţiei, reducerea cheltuielilor de pro­ducţie şi materiale, pentru creşterea, pe această cale, a eficienţei economi­ce şi rentabilităţii, în toate sectoarele de activitate; în acelaşi timp, va trebui să acor­dăm o atenţie deosebită dezvoltării schimburilor economice şi cooperării in producţie, realizării in cele mai bune condiţiuni a producţiei de export, participării şi înfăptuirii programelor de colaborare cu ţările C.A.E.R., cu alte ţâri socialiste, cu ţările in curs de dezvoltare şi ţările capitaliste dezvol­­tate ; să ne angajăm cu mai multa hotărire şi să participăm activ la co­operarea internaţională, la diviziunea internaţională a muncii­­ ca o parte a politicii de făurire a socialismului in patria noastră, a politicii de prietenie cu toate popoarele lumii, de pace in întreaga lume. Să acţionăm cu toată hotărirea pentru perfecţionarea întregii noastre activităţi, pentru înfăptuirea neabătută a principiilor autoconducerii şi auto­­gestiunii, pentru buna funcţionare a organismelor democraţiei muncitoreşti­­revoluţionare. Să asigurăm creşterea şi mai puter­nică a rolului politic conducător al partidului in toate domeniile de acti­vitate. Să întărim tot mai puternic unitatea întregului nostru popor in cadrul Fron­tului Democraţiei şi Unităţii Socialiste, condiţie hotăritoare pentru înfăptuirea tuturor programelor şi planurilor noas­tre de dezvoltare economico-sociala, de ridicare a bunăstării materiale şi spirituale a întregii naţiuni. Dragi tovarăşi şi prieteni, Cetăţeni ai Republicii Socialiste România, In anul 1988 au avut loc importante evenimente în viaţa politică, economică şi socială, precum şi importante schim­bări în raportul general de forţe pe plan mondial. Se poate aprecia că s-a menţinut şi se menţine echilibrul relativ de forţe intre cele două tendinţe fundamentale din viaţa internaţională. Pe ansamblu, se poate spune că si­tuaţia internaţională continuă, şi la sfîrşitul acestui an, sâ rămînfi com­plexă,­contradictorie şi gravă. După semnarea Tratatului din şi Uniunea Sovietică şi Statele Unite ale Americii, din 1987, cu privire la elimi­narea rachetelor ce rază medie şi mai scurtă de acţiune, şi in acest an au continuat tratativele in vederea unor noi acorduri privind armele nucleare şi începerea negocierilor pentru redu­cerea armelor convenţionale şi elimi­narea celor chimice, dar anul se în­cheie fără rezultate concrete, fără nici un rezultat real. S-au realizat unii paşi importanţi în direcţia încetării unor conflicte militare şi încheierea unor acorduri privind so­luţionarea unor conflicte, fără a se ajunge, însă, la soluţionarea deplină a acestora. Iată de ce se poate afirma că spe­ranţele popoarelor ca, in anul 1988, să se obţină noi paşi importanţi pe calea dezarmării nucleare şi conven­ţionale, pe calea destinderii­ şi colabo­rării, nu au fost împlinite. Se poate afirma cu deplin temei că se menţine pericolul unui nou război mondial, care s-ar transforma inevitabil intr-un război nuclear, ar duce la dis­trugerea însăşi a vieţii pe planeta noastră. Au continuat şi continuă experien­ţele nucleare. S-au produs noi arme nucleare. N.A.T.O. a discutat şi adoptat hotăriri cu privire la modernizarea unor serii întregi de arme nucleare. Con­tinuă militarizarea Cosmosului. In aceste condiţii, este greu de afir­mat că s-a produs o schimbare ra­dicală in viaţa internaţională. Dimpo­trivă, subliniez încă o dată, şi trebuie sa spunem cu toată claritatea - in spiritul înaltei răspunderi in faţa po­­porului nostru, a tuturor popoarelor - ca situaţia mondială continuă să fie gravă. Este necesar ca, acum, la în­ceputul noului an 1989, să afirmăm cu deplină claritate că se impune inten­sificarea luptei şi acţiunilor hotârite ale tuturor forţelor realiste, progresiste, antiimperialiste, ale tuturor popoarelor pentru a determina o schimbare fun­damentală in viaţa politică interna­ţională. Să facem astfel, incit in anul 1989 sa se realizeze noi acorduri şi înţele­geri in problemele dezarmării , să ac­ţionăm cu toată hotărirea pentru în­cheierea tratatului dintre Uniunea So­vietică şi Statele Unite ale Americii privind reducerea cu 50 la sută a ar­melor nucleare strategice. Să acţionăm, cu toată fermitatea, pentru oprirea oricăror experienţe nu­cleare şi a modernizării armelor nu­cleare care mai râmîn, pentru înce­tarea oricăror acţiuni de militarizare a Cosmosului. Să acţionăm pentru folosirea Cosmo­sului numai şi numai in scopuri paşnice ! Sa acţionăm pentru realizarea unor acorduri generale cu privire la elimi­narea totală, in mai multe etape, a armelor nucleare, să facem totul pen­tru începerea, in anul 1989, a tratati­velor privind reducerea substanţială a armelor convenţionale, pentru reali­zarea unor acorduri privind eliminarea armelor chimice, pentru reducerea ra­dicală a cheltuielilor militare. România consideră că este necesar să se încheie, cu rezultate cit mai bune, in prima parte a anului, Confe­rinţa pentru colaborare, securitate şi dezarmare de la Viena, prin adoptarea unor asemenea hotăriri, care să des­chidă calea unei largi colaborări eco­nomice, tehnico-ştiinţifice şi culturale între toate popoarele continentului nostru. MESAJUL DE ANUL NOU al tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU adresat întregului nostru popor, la posturile de radio şi televiziune

Next