Sportul, aprilie 1989 (Anul 45, nr. 12214-12238)

1989-04-01 / nr. 12214

Sub preşedinţia tovarăşului NICOLAE CEAUŞESCU P­l COMITETULUI POLITIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C. Sub preşedinţia tovarăşului Nicolae Ceauşescu, secretar general al Partidului Comu­nist Român, a avut loc, vi­neri, 31 martie, şedinţa Comi­tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.U., care a dezbătut materiale ce urmează a fi pre­zentate Plenarei Comitetului Central al partidului din 13 a­­prilie a.c. în cadrul şedinţei. Comite­tul Politic Executiv a analizat şi aprobat PROPUNERILE PRIVIND NIVELURILE O­­RIENTATIVE ALE DEZVOL­TĂRII ECONOMICO-SOCIA­LE ALE REPUBLICII SOCIA­LISTE ROMÂNIA IN ANUL 1990 ŞI IN CINCINALUL 1991—1990 Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă apreciere con­­tribuţiei determinante a tovarăşului Nicolae Ceauşescu la elaborarea, pe baze profund ştiinţifice, a acestor propuneri, subliniind că sub îndrumarea nemijlocită a secretarului ge­neral al partidului s-a desfă­şurat întreaga activitate de fundamentare a nivelurilor de dezvoltare a ţării în cincinalul viitor, fiind examinate in mai snulte etape, pe ansamblul e­­conomiei, pe ramuri, ministere şi în profil teritorial, in ra­port direct cu cerinţele funda­mentale ale creşterii tot mai puternice a forţelor de pro­ducţie, sporirii neîncetate a avuţiei naţionale, progresului general al societăţii iioăstf® socialiste. S-a subliniat că îndeplinirea, în bune condiţii, a prevederi­lor planului pe 1999 asigură înfăptuirea integrală a hotă­­rîrilor Congresului al XIII- lea şi Conferinţei Naţionale ale partidului, marcind înche­ierea cu succes a celui de-al optulea cincinal, a unei etape importante în dezvoltarea ţării şi trecerea României intr-un stadiu superior de dezvoltare economico-socială, pe calea făuririi societăţii socialiste multilateral dezvoltate şi înaintării spre comunism. Comitetul Politic Executiv a subliniat că orientările ge­nerale ale dezvoltării in viito­rul cincinal — stabilite in de­plină concordanţă cu posibi­lităţile reale ale ţării şi care urmează să stea la baza Programului directivă ce va fi dezbătut în Întregul partid di popor şi supus aprobării celui de-al XIV-lea Congres al P.C.R. — pun un accent deose­bit pe dezvoltarea intensivă a întregii economii naţionale,­­ pe înfăptuirea programelor­­ de organizare ştiinţifică şi "0 modernizare a producţiei, pe 0 baza celor mai noi cuceriri ale 0 ştiinţei şi tehnicii, pe reali- 0 zarea unei noi calităţi a ram­- 0 cii în toate domeniile. 0 Cincinalul viilor — a subli- 0_ niat secretarul general al 0 partidului, tovarăşul 0 Nicolae Ceauşescu — trebuie 0 să fie cincinalul realizării 0 programelor de modernizare, 0 al creşterii eficienţei, a nive- 0 Iului tehnic şi calitativ al în- 0. tregii producţii. Să facem ast- 0 fel ca România să devină o 0 ţară a produselor de înaltă ca- ^ titate, competitive, compara- ^ bile cu cele mai bune produ- 0 se similare realizate pe plan 0 mondial.­­ Propunerile privind nivelu- 0 rile orientative prevăd, de a- 0 semenea, sporirea substanţia- 0 lă a producţiei agricole, ve- 0 getale şi animaliere, prin fo- 0. losirea mai bună a tuturor 0 condiţiilor pe care le oferă a- 0­gricultura noastră socialistă, 0 asigurindu-se înfăptuirea o- 0 biectivelor noii revoluţii 0 agrare, 0 In lumina orientărilor şi o- 0 biectivelor de ansamblu ale viitorului cincinal, urmează 0 să se stabilească şi programul 0 de dezvoltare economico- 0 socială a tuturor localităţilor 0 — oraşelor şi comunelor — 0 P© baza. principiilor «Attocon--^­ ducerii, autogestiunii şi auto- 0 finanţării. 0 în acelaşi timp, se prevăd 0 creşterea producţiei de ex- 0 port, sporirea schirfibat­iîor e- 0 conomice externe şi a coope- 0 rării economice Internationa- 0 le, intensificarea participării 0 României la diviziunea inter- 0 naţională a muncii, la schim- 0 bul mondial de valori. 0 Propunerile privind nivelu- 0 rile dezvoltării economico- 0 sociale în cincinalul 1991—1995 0 prevăd, ca orientare fermă, creşterea venitului naţional şi 0 ridicarea, pe această bază, a 0 gradului de bunăstare şi civi- 0 lizaţie al întregului nostru 0 popor, ţelul suprem al politicii 0 partidului, esenţa orinduirii 0 noastre socialiste. 0 Comitetul Politic Executiv 0 a examinat, apoi, RAPORTUL 0 PRIVIND EVOLUŢIA PRE- 0 TURILOR ŞI TARIFELOR ÎN­­ ANUL 1988. A fost evidenţiat­­ faptul că, in cursul anului tre- 0­0. (Continuare In pag. a 4-a) Proletari din toate t/IHte uniti nai ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA $1 SPORT |___ANUL XLV­­ Nr. 12 214 | 4 PAGINI - 50 BANI | Simbata 1 aprilie 1989 | Astăzi și mîine, etapa a 21-a a Diviziei A de fotbal CLASAMENTUL MULTE MECIURI ECHILIBRATE ÎN PROGRAM • Steaua ţinteşte o nouă victorie • La Moreni, un meci pentru un loc în... Cupa U.E.F.A. • Lingă Feleac, o partidă de maximă importanţă pentru evitarea zonei... fierbinţi Craiovenii spera să obţină primul succes din retur . In „Regie", studenţii ştiu că băcăuanii sunt buni cunoscători ai contraatacului © In „Giuleşti ", un meci greu pentru feroviari || In „Trivale", un joc des­chis oricărui rezultat $ Pe „Dinamo", calculele hîrtiei indică avantaj net pentru gazde © La Hunedoara, Corvinul vrea să-şi îmbu­nătăţească „zestrea de puncte" • " I 1 • tema» # r-nr s iiiiiimi 0 i mut j­ aw| j frumoasa performantă j j a „Tricolorilor“ juniori j I ECHIPA U.E.F.A. ’91 ! S-A CALIFICAT | LA TURNEUL i FINAL AL C.E. j k axruinunte în pag. 2—3 M iw­iiT 0 I ii mr m aamm r » r 030000 t I. STEAUA î. Dinamo 3. Victoria 4. F.C. Inter 5. Flacăra 6. F.C.M. Bv. 7. F.C. Olt 8. S.C. Bacău 9. F.C. Bihor 10. Corvinul N­. „U. Cr.­N. 12. F.C. Argeș 13. Sp. Stud. 14. F.C. Farul 15. Oțelul 16. Rapid 17. Univ. Cv. 18. ASA Tg. M. 20 19 1 0 73-17 SI 20 18 1 1 81-18 St 20 13 3 4 51-31 29 20 11 2 7 30-28 24 20 3 3 8 35-25 21 20 8 3 9 34-34 19 20 6 7 7 19-29 19 20 8 2 10 37-36 18 20 7 4 9 23-22 18 20 8 2 10 26-40 18 20 7 5 9 23-36 17 20 7 2 11 21-29 18 20 7 2 11 28-38 16 20 7 2 11 17-29 16 20 6 4 10 24-38 18 20 7 2 11 20-35 16 20 5 5 10 28-42 15 20 2­2 16 12-55 . CELE NOUĂ PARTIDE ASTAZI : Scornicesti : F.C. OLT - STEAUA MINNE : Moreni : FLACARA - F.C. INTER Cluj-Napoca : „U" - OŢELUL Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. FARUL Bucureşti : SPORTUL STUD. - S C. BACAU (stadionul Sportul Studenţesc) Bucureşti : RAPID - VICTORIA (stadionul Giuleşti) Piteşti : F.C. ARGEŞ - F.C. BIHOR Bucureşti : DINAMO - F.C.M. BRAŞOV (stadionul Dinamo) Hunedoara : CORVINUL - A.S.A. TG. MUREȘ Toate întîlnirile vor începe la ora 17. COMPETIŢII DOTATE CU „CUPA PRIMĂVERII“ TIR CU ARCUL ----------------------------------­ Intr-o organizare lăsată mai mult pe seama sportivilor şi antrenorilor (stabilirea terenu­lui de concurs, transportul şi amplasarea panourilor de tra­gere, instalarea ţintelor şi chiar asigurarea în totalitate a corpului de arbitri), prima în­trecere a anului în aer liber la tir cu arcul, «Cupa Primă­verii“, a debutat, totuşi, sub bune auspicii. Ne referim la faptul că, la Complexul sportiv de turism şi agrement Herăs­trău, din Capitală, unde se desfăşoară competiţia, după primele două zile, cu trageri pentru simplu FITA, s-au în­registrat rezultate bune, com­petitive in arenele internaţio­nale. Dintre acestea, de re­marcat este punctajul exce­lent realizat la senioare de Diana Nicolaescu (Olimpia) — 1295 p. De asemenea, menţio­năm performanţa lui Victor Stănescu (Metalul Plopeni) ca­re a egalat recordul naţional la 50 m­ seniori: 325 p (v.r. ii aparţinea de 7 ani). De altfel, ambii, instalaţi în fruntea cla­samentelor după două zile, se anunţă ca principali candidaţi la locul I. Diana Nicolaescu, lideră după prima serie de 18 săgeţi, cu un avans de 20 p are acum la jumătatea între­cerii (după ce şi-a mărit trep­tat diferenţa faţă de următoa­rea clasată, fie Aurora Matei fie Gabriela Cosovan) 81 p a­­vans: 1. Diana Nicolaescu 1295 p. 2. Gabriela Cosovan (Voinţa Rădăuţi) 1214 p. 3. Aurora Ma­tei (Steaua) 1197 p. La seniori, Victor Stănescu, după un În­ceput nesigur (s-a situat a 1 3-lea la distanţele lungi : 573 p; Aurel Robu 582 p. Adrian Ioan Călin 576 p) a remontat şi are în plus 23 p. 1. V. Stă­nescu 1234 p. 2. A. Robu (O­­limpia) 1211 p. 3. A. Călin (Voinţa Satu Mare) 1193 p. La juniori­­, Cezar Alexandrescu (C.S.M. Iaşi) şi-a devansat cu mult colegii şi, mai mult ca sigur, nu va pierde prilejul de a cîştiga acest prim con­curs in aer liber: 1. C. Ale­­xandrescu 1151 p, 2. Daniel Bogdan 1104 p, 3. Rocco Fur­n­­li 1048 p (ambii, Minerul A­­ninoasa). La junioare I se a­­nunţă însă o in­teresantă dispu­tă între actualele prime cla­sate : 1. Maria Iurescu 1126 p, 2. Magda Moroşan 1116 p (ambele, C.S.S. Rădăuţi), 3. Daniela Bercea (Mobila Satu Mare) 1098 p. Ioan NOVAC In campionatele de handbal (feminin şi masculin) H. C. MIN AUR - DINAMO BUCUREŞTI, HIDROTEHNICA - MUREŞUL ŞI TEROM - CHIMISTUL. IN PRIM-PLANUL RUNDEI FEMININ După efervescenţa marcată de calificarea în finalele cupe­lor europene ale formaţiilor feminine Ştiinţa Biveiu şi Chimistul Rm. Vilcea, precum şi a celor masculine Steaua şi Dinamo Bucureşti în semifina­lele aceloraşi întreceri, dumi­nică este program complet în Divizia A. Campionatul Na­ţional feminin a ajuns la eta­pa a XVII-a, din tiadul că­reia două partide se detaşea­ză prin echilibrul valoric a­­nunţat : Hidrotehnica Con­stanţa — Mureşul Tg. Mureş şi TEROM Iaşi — Chimistul Rm. Vîlcea, meciuri în care fruntaşele clasam­entul­ui vor îi­­năltate, în deplasare, de do­uă echipe cu rezultate nota­bile in retur. Programul complet al etapei a XVII-a arată astfel : Do­robanţul Ploieşti — Confecţia: Textila Zalău — Constructo­rul Timişoara, Hidrotehnica constanţa — Mureşul Tg. Mu­reş. Mecanică Tim­ Bucu­reşti — Rulmentul Braşov (Sala Floreasca, ora 10,45). Rapid — Ştiinţa Bacău Sala Rapil, ora 9) şi TEROM Iaşi — Chimistul Rm. Vâlcea. întrecerea masculină —■ e­­tapa a XVI-a — se pare că va fi a gazdelor, două meciuri a­­nunţîndu-se totuşi foarte echi­librate , la Baia Mare. Minaur primeşte vizita dinamoviştilor bucureşteni, performerii edi­ţiei actuale a .,Cupei Cupelor* şi la Piteşti, totdeauna aprig disputatul meci Dacia — .Poli“. Etapa a XVI-a arată astfel: D.C. Minaur Baia Mare — Di­namo Bucureşti, Universitatea Craiova — Tractorul Braşov, SU. C.U.G. Cluj-Napoca — A.S.A. Electromureş Tg. Mu­reş, Dacia Piteşti — Politeh­nica Timişoara, Dinamo Bra­şov — Comerţul Sinnicolau Mare, Steaua — Ştiinţa Bacău (Sala Floreasca, ora 12 , de la ora 9.30 , Calculatorul N­RITC Bucureşti — Steaua IIMECOS Div. B). După etapa intermediară de joi, clasamentul la zi arată astfel : înaintea etapei de duminică, clasamentul se prezintă astfel: L Chimistul*) 18 14 1 0 503-571 43 1. Mureşul IS 13 0 3 100-322 42 9. Ştiința 16 11­­ 4 452-357 39 4. Rulmentul 16 9 0 7 333-330 34 5. Textila 18 8 1 7 409-993 33 8. Hidrotehnica 18 6 1 7 318-326 33 7. TEROM 16 6 0 8 391-383 32 8. Rapid 16 7 0 9 362-366 30 9. Construc. 16 6 0 10 374-442 28 10. Confecția 18 5 0 11 367-365 26 11. Mecanică F. 18 4 1 11 351-103 25 12. Dorob.* 16 0 0 16 288-457 15 *) Echipe penalizate cu trei puncte. * MASCULIN î. Steaua 15 14 1 0 452-352 44 2. Dinamo 15 12 5 0 388-289 42 3. HC Minaur 15 7 4 4 388-348 33 4. A.S.A. 15 7 2 6 385-368 31 3. ..Poli“«­ 15 7 1 7 357-361 29 6. Dinamo Bv 15 7 0 8 328-348 29 7. Știința 15 7 0 8 358-388 27 8. „U­­COG 15 5 2 8 344-358 27 9. Dacia IS 8 0 9 364-383 27 10. Univ. Cv. ÎS 1 0 9 359-370 23 9. Comerțul* 15 4 1 10 291-331 23 a. Tractorul IS 1 0 14 302-410 17 *) Echipe penalizate cu un punct. CĂLĂRIE Continuînd seria concursuri­lor premergătoare începerii sezonului competiţional ofi­cial, Comisia Municipală Bucu­reşti organizează miine, de la ora 10, la baza hipică a Sta­ţiunii Didactice a Institutului Agronomic de la Beb­înga ete, un atractiv concurs de călărie dotat cu ..Cupa Primăverii“, în programul căruia figurează în­treceri de obstacole, demon­straţii de dresaj şi volu­je. Şi-au anunţat participarea sportivi fruntaşi de la clubu­rile bucureştene Steaua, Dina­mo, Olimpia şi Agronomia Bucureşti. In aşteptarea primei etape a Campionatului Naţional, pro­gramată intre 18 şi 23 aprilie, la baza hipică din Lugoj, a­­cest concurs constituie o foar­te bună verificare a pregăti­rilor efectuate în această va­canţă atît de prelungită. A 30-a ediţie a Cupei F. R. Ciclism FRUNTAŞII ŞI-AU MENŢINUT POZIŢIILE » y y _­­ ______________ 0 EFORIE NORD, 31 (prin te­lefon). Desfăşurată jod pe Şo­seaua Eforie — Mangalia, eta­pa a IV-a a Cupei F.R.C. (con­­tra-timp individual: 20 km) a fost ciştigată de S. Oprescu (I.M.G.B.) cu timpul de 27:32 (viteză medie 43,720 km). L-au urmat, in ordine: 2. L. Kovács (Voinţa Arad) la 47 s, 3. C. Po­pa (Dinamo) la 48 s, 4. V. Mi­­trache (Dinamo) la 49 s, 5. D. Catană (Dinamo) la 1:27 s şi 8. M. Oros (Electromureş Tg. Mureş) la 1:28 s. în urma a­­cestor rezultate clasamentul general, după 5 etape, este ur­mătorul : 1. V. Mitra­che 8,14,27, 2. D. Catană la 28 s, 3. L. Ko­vács la 33 g, 4. H. Grdger (Volk­wărtal la 52 a, 5. Dr. Neagoe­ (Steaua) la IM. Vineri, s-a disputat cea de a Vl-a etapă. Constanţa — A­­damclisi —Constanţa (109 km), o etapă care ar fi putut schim­ba configuraţia clasamentului general. Anticipările nu s-au îndeplinit intru­cit cei care au controlat cursa de la lin cap la altul şi au răspuns la fie­care acţiune a outsiderilor au fost chiar fruntaşii clasamen­tului. Astfel, la km. 20, când cronometrele noastre înregis­trau o medie orară de peste 40 km, amănunt ce spune a­­proape totul despre ritmul prim­ei părţi a etapei, printre cei 17 protagonişti ce au rea­ _______________Victor NIŢA (C­ontortuars In pag. 2­ 5)

Next