Sportul, iunie 1989 (Anul 45, nr. 12265-12290)

1989-06-01 / nr. 12265

Proletari din toate ţările, uniți-vă ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ ȘI SPORT | ANUL XLV­­ Nr. 12265 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 1 iunie 1939 Astazi, in sala „Dacia" din Baia Mare START IN TURNEUL DE CALIFICARE LA C.E. DE VOLEI (m) Timp de trei zile, de azi până simbătă, Sala sporturi­lor „Dacia“ din Baia Mare se va afla in centrul atenţiei iubitorilor de sport mara­mureşeni, ea găzduind o com­petiţie voleibalistică de im­portanţă continentală ! tur­­neul masculin de calificare in faza finală a Campionatului European, programată la toamnă în Suedia. Pentru cele două locuri în turneul final se întrec aici reprezentativele României, R. D. Germane, Belgiei şi Turciei. Reprezentativa ţării noas­tre care figurează drept principală favorită la califi­care, şi-a încheiat stagiul de pregătire efectuat sub con­ducerea antrenorilor Corne­­liu Oros şi Virgil Dumitrescu, lotul lărgit cuprinzînd ur­mătorii jucători : Pompiliu Dascălu, Marian Constantin, Cornel Şoica, Anton Piţigoi,­­­­ihai Pădureţu, Marius Căta- Chiţiga, Teodor Rotar, So­rin Pop, Silviu Pralea, Aure­lian Ion, Horst Schöberl, Ro­­bert Mader, Vasile Ştreang, Daniel Dalacu, Dan Drăguşin, Gheorghe Creţu şi Dorel Şte­fan, în cadrul pregătirii şi in urma meciurilor de verifi­care susţinute cu formaţia R. D. Germane s-a conturat formaţia de bază : Dascălu, Constantin, Şolca, Pralea. PROGRAMUL DE AZI de la ora 16 : R. D. Germană — Belgia România — Turcia Schöberl şi Căta-Ch­iga, iar ca principale rezerve figurea­ză Pop, Rotar, A. Ion şi Pă­dureţii... Lupta pentru calificare nu va fi deloc uşoară pentru nici una dintre participante. An­trenorul V. Dumitrescu nu mărturisea că nu va fi uşoa­ră nici pentru reprezentativa noastră, „întrucît adversarele sînt puternice , de pildă, echipa R. D. Germane este robustă şi înaltă, tînără, con­stantă în joc, combinativă ; la rîndul ei, formaţia Belgiei este adepta jocului în viteză, combinativ, care i-a adus şi un loc 7 la ediţia preceden­tă a C.E. , cit despre volei­baliştii turci, faptul că anul trecut au învins la Balcania­dă echipa Greciei, medaliată la C.E., spune destul“. Iată motive care sporesc interesul pentru turneu. Fi­rește, obiectivul echipei noas­tre este calificarea la faza fi­nală și, în perspectivă, ocu­parea unui loc pe podium în Suedia. Aurelian BREBEANU Ieri, in etapa a 17-a la rugby (prima grupă valorică) ECHIPELE FAVORITE S-AU IMPUS De la un derby de tradiţie al rugbyului nostru, precum meciul K. C. GRI­VIŢA ROŞIE — STEAUA, cuprins in pro­gramul celei de a 17-a etape a Diviziei A, care a avut loc ieri, numeroşii spectatori pre­zenţi în Parcul Copilului aş­teptau, de bună seamă, mult. Dar jocul avea să se situeze la un nivel surprinzător de mo­dest, cu un arbitraj în aceeaşi notă. Steaua s-a impus în cela din urmă, 16—6 (6—6), numai că de la internaţionalii săi — aproape întreaga echipă! — se pretinde cu toţii altceva decît au aratat ei, ieri. Două acţiuni mai incisive în primele 40 de minute, cu David gata să ajungă spre but şi momente de presiune la începutul repri­zei secunde, cu aglomerări con­secutive, mai aproape de ce­rinţe, de realele posibilităţi. în rest, doar eseul din min. 63 a însemnat o reuşită: fază lungă după o grămadă, balonul cir­culă prin mai multe mâni, Josef îl trimite „peşte“ (tinărul flanker s-a detaşat, de altfel, prin travaliu şi luciditate), pînă la aripă, iar Boldor pătrunde în forţă, fă­ră drept de replică. Ce a fost mai înainte? Un joc de uzură, încâlcit, fără cine ştie ce virtuţi de ordin spec­tacular. Griviţenii au adoptat o tactică de aşteptare, s-au a­­părat exact, fără a iniţia însă vreun atac viguros, numai Brînză căutînd să depăşească această condiţie. A punctat Ignat, din lovitură de pedeapsă în min. 3, tot el a înscris după alte 11 minute, iarăși din l.p., Geo RAEȚCHI (Continuare |n pag 2­ 3) După o aglomerare, C. Florea (Steaua) încearcă să transmită balonul Foto: Eduard ENEA ...................... 1 iunie — Ziua copilului VIITORUL PATRIEI, FLORILE VIERI­I „Partidul şi statul nostru înconjoară cu cea mai caldă dragoste şi grijă părintească copiii patriei, tinăra ge­­neraţie,­ facind totul pentru a le asigura condiţii optime de viaţa, posibilităţi neîngrădite de a urca cele mai mare trepte ale ştiinţei şi culturii, de a-şi împlini as­piraţiile şi dorinţele cele mai cutezătoare, afirmîndu-se nestingherit în toate compartimentele societăţii, in în­treaga viaţă social-politică a ţării". NICOLAE CEAUŞESCU C­opilul a fost dintotdeauna, este şi va fi mereu un mare personaj în micul colectiv al familiei. Dar tot aşa este el privit la grădiniţă, la şcoală, in socie­tatea noastră. Pentru el ne concentrăm dragostea şi preocu­pările, pentru el ne imaginăm cele mai înaripate visuri, pentru ei vedem cu ochii minţii cel mai plăcut şi sigur zbor spre viaţă, spre înălţimile ei. Lui ii dorim îndepli­nirea tuturor năzuinţelor ce-s pe deplin realizabile în aceşti ani de măreţe împliniri. Lui îi urăm fericire intr-o epocă luminoasă, datorită lui şi viaţa noastră capătă o nouă dimensiune. Pentru copii am construit şi vom mai construi minu­nate lăcaşuri de odihnă, cultură şi recreere. Pentru ei, pentru copiii noştri şi ai neamului nostru vom ridica pe noi culmi de civilizaţie şi progres patria socialistă. Pentru că ei, copiii sunt viitorul naţiunii noastre şi purtăm cu toţii răspunderea acestui viitor, un viitor al înţelegerii, al bunăstării, al păcii. Despre această răspundere ne-a amintit nu o dată secretarul general al partidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, înspre această grijă ne-a îndreptat nu o dată atenţia tovarăşa academician doctor inginer Elena Ceauşescu, părinţii iubiţi ai tinerei generaţii. Sigur că nu numai azi, 1 iunie, de ziua lor, a copiilor, ne gîndim la ei, la sănătatea şi vigoarea lor. Sigur că nu numai azi, cînd ţara întreagă sărbătoreşte pe cei mai tineri fii ai ei, avem prilejul să ne arătăm dragostea cu care-i înconjurăm, cu care-i ocrotim, veghind pas cu pas ca ei să crească, să se dezvolte armonios. Sigur că nu numai azi le dorim să descopere, la scara posibilităţilor lor, frumuseţea muncii, folosind din plin condiţiile deo­sebite care le sunt puse la dispoziţie prin grija partidului şi statului. Sigur că toate acestea le facem permanent, ceas de ceas şi zi de zi. Dar azi, de 1 iunie, se simte parcă mai mult în inimi emoţia că purtăm răspunderea viitorului lor, a destinelor lor. Pentru că îi dorim cit mai sănătoşi, cit mai viguroşi la trup şi minte. Să nu uităm insă că aceste virtuţi sunt cultivabile şi prin joacă, şi prin mişcare în aer liber, şi prin sport. Şi cum în fiecare sat, comună şi cartier există posibilităţi multiple de a-i reuni in mai micile sau mai marile întreceri găzduite sub genericul ,,Daciadei“ şi al „Cintării României“, să facem în aşa fel incit la aceste adevărate izvoare de sănătate să fie pre­zenţi toţi copiii voştri. In beneficiul tuturor, pentru ri­dicarea gradului de civilizaţie materială şi spirituală a­ unui popor liber şi stăpîn pe destinele sale. După „Internaţionalele“ de lupte libere (juniori) ale României EXISTĂ MULŢI UMERI TALENTAŢI, DAR PREGĂTIREA LOR TREBUIE PERFECŢIONATĂ Concursul internaţional de lupte libere rezervat juniorilor (pînă la virsta de 18 ani), or­ganizat săptămîna trecută, la Tg. Jiu, a constituit pentru toţi participanţii u­n prilej de verificare destul de severă a potenţialului de luptă, a ni­­velului de pregătire atins la acest moment, cu aproape două lumi înaintea Campiona­telor Europene. Aprecierea că verificarea a fost destul de severă are la bază constatarea că în rîndul prticipanţilor, a­­lăt­uri de cei mai buni luptă­tori români, au existat spor­tivi deosebit de talentaţi şi bine pregătiţi, proveniţi din două ţări cu o recunoscută tra­diţie in luptele libere : U­niunea Sovietică şi Turcia. întrecerile au fost urmări­te, în aceste condiţii, cu mare interes, nu numai de antreno­rii Centrului de pregătire o­­limpică pentru juniori (de la Tg. Jiu), ci şi de antreno­rul federal Ion Crisnic şi de coordonatorul pregătirilor lo­ Itului nostru naţional de se­niori, Nicolae Pavel. De alt­fel, anticipând nivelul ridi­cat al concursului, federaţia de specialitate din Turcia, or­ganizatoarea ediţiei din a­­cest an a C.E. (21—23 iulie, la Bursa), a delegat la turneu o echipă formată din cei mai valoroşi sportivi la acest ni­vel de vârstă, aceştia fiind în­soţiţi de un număr de patru antrenori. Fireşte, cu un in­teres major a fost privită com­petiţia şi de delegaţia U.R.S.S., în rîndul căreia s-au aflat mai mulţi sportivi valo­roşi, buni cunoscători ai teh­nicii specifice luptelor libere. în acest context, ne face plăcere să constatăm că în rîndul reprezentanţilor ţării noastre au putut fi remarcaţi numeroşi tineri care dis­pun de frumoase calităţi şi de un bagaj apreciabil de cunoş­tinţe tehnice, sportivi care pot aspira la marea per­formanţă. Aşa cum aminteam in cronica finalelor, la cinci dintre cele zece categorii de greutate au terminat învingă­tori luptătorii români : Au­rel Ciufulescu (54 kg), Bog­dan Ciufulescu (58 kg), Teo­dor Vlad (74 kg), Sorin Moisache (81 kg), Marian Toma (88 kg). Aceștia nu sunt singurii dintre tine- Mihai TRANCA (Continuare în pag a 4-a) Pe agenda actualităţii, conferinţele organizaţiilor sportive C. S. M. IAŞI - SELECŢIA, PRIMA TREAPTĂ SPRE MAREA PERFORMANŢĂ Indiscutabil, mişcarea spor­tivă ieşeană are in Clubul Sportiv Municipal unul din pilonii de bază, aici un colec­tiv de harnici tehnicieni pre­­gă­ind performeri care s-au afirmat nu numai in compe­tiţiile naţionale, ci şi în cele internaţionale. „în fond, prin­cipala noastră preocupare — afirma Florin Popovici, pre­şedintele clubului — este toc­mai de a lansa în arenele sportului acei tineri capabili să facă faţă rigorilor înaltei Performanţe", iar faptul că reprezentanții C.S.M. au ur­cat de 30 de ori pe podiumul Premiere al Campionatelor Mondiale. Balcanice $i la „Turneul Prietenia“ consti­­tuie un argument. De alt­­fel, întreaga activitate a urmat d­in perioada recent a­­nalizată în cadrul conferinței o linie ascendentă, numă­rul sportivilor incluşi în lo­turile olimpice sau naţiona­le (seniori şi juniori), cel al campionilor, precum şi al medaliaţilor la competiţiile internaţionale reflectând fap­tul că antrenorii Constantin Vasiliu, Constantin Cătescu Ioan Lazariuc, Gavrilă Mo­­camel, Mihai Hrisoveni, Iu­lian Biţucă, Mihai Alexan­­drescu ş.a. desfăşoară o in­tensă şi rodnică muncă a­­tît pe plan strict tehnic, cit şi educativ, volumul de pre­gătire al secţiilor sporind sim­ţitor pe fond­ul unei intensităţi optime a efortului, in con­cordanţă cu etapele de pre­gătire, avîndu-se la bază şi o colaborare strînsă antre­­nor-medic sportiv. Acest fapt a permis afirmarea şi rezul­tatele obţinute de Elena Pleşea, Valeriu Sim­­ion sau Giani Gogol la campiona­tele mondiale, ca să dăm doar trei exemple elocvente în acest sens. Dar, elementul esenţial in Întreaga activitate în cadrul Clubului Sportiv Municipal ni s-a părut a fi munca de se­lecţie, ca factor decisiv în de­pistarea acelor sportivi capa­bili să practice la un înalt nivel diverse discipline. Ast­fel, numai în ultimii ani au fost trecuţi prin filtrul se­lecţiei 53 600 de copii şi ti­neri, testîndu-se şi reţi­­nîindu-se in pregătire nu­meroase elemente talentate, unii sportivi fiind astăzi componenţi ai loturilor na­ţionale (Cristina Lungu, Radu Emanuel FÂNTÂNEANU­ ­Continuare in pag. 2-3) Tudorel Stoica înscrie golul doi al partidei şi... al o sutălea din acest campionat pentru Steaua Foto: Aurel D. NEAGU Ieri, meci restanţii în Divizia A la fotbal STEAUA - F. C. ARGES 6-0 (Cronica in pag. 8-3)

Next