Sportul, iulie 1989 (Anul 45, nr. 12291-12316)

1989-07-01 / nr. 12291

Proletari din toate ţările, unld­-vi ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATE FIZICA Sl SPORT I ANUL XIV - Nr. 12 291 1 4 PAGINI - 50 BANI­­ Sîmbăta 1 iulie 1989 I ■ -------p,-,----------- - ........................—--——MW....... ■ — - uimi ml ...—————— n mmii— ----m­niMmijMj în ultimele probe ale competiţiei înotătorilor ÎN GENERAL, VICTORII SCONTATE • Cîtva performanţe promiţătoare • Care e adevăratul rezultat la 50 m­ liber ? Bazinul bucureştean „23 Au­gust“ a găzduit ieri după-a­­miază ultima reuniune a fi­nalelor de înot din cadrul marii competiţii naţionale Daciada, întrecerile au fost interesante, înregistrîndu-se u­­nele rezultate remarcabile la nivelul reprezentanţilor „nou­lui val“, după cum nu a lipsit nici... surpriza. Deschiderea programului au făcut-o specialiştii sprintu­lui pur, în cursa băieţilor pe lungimea de bazin olimpic, Ionuţ Muşat-Harabagiu a iz­butit — de ziua lui — o „tradi­ţională“ victorie, dinamovis­­tul nefiind învins de multă vreme la 50 m liber. Finala a fost, în fapt, una... în fa­milie, in urma cîştigă­torului (cu 23,20) sosind coechipierii săi Macovei şi Şovar. Fetele aveau, au, în Tamara Costa­­che, o lideră incontestabilă, iar campioana lumii şi a Europei a împlinit aşteptările, obţinînd un succes limpede. Ceea ce interesa însă în mod deosebit era rezultatul ploieştencei. Or, tabela electronică a indi­cat doar 26,51, în condiţiile in care cronometronii au consem­nat timpi superiori, iar an­trenorul federal şi alţi tehni­cieni au înregistrat chiar 25,9 (cel puţin în această probă, se pot întîmpla asemenea „figuri“ făcute de instalaţie). Ori­cum, cu un rezultat sub 26 secunde, Tamara poate privi cu încredere spre C.E. Pe locurile următoare — Lu­miniţa Dobrescu, Carmen Georgescu, Camelia Şuba, ultima ducînd astfel la Timi­şoara un titlu la junioare. La 200 m fluture, Flavius Vişan s-a impus autoritar, în 2:04,60, lupta dîndu-se prac­tic pentru poziţia a doua, în­tre Bandi şi Niţu, în vreme ce în cursa feminină s-a pur­tat un „duel“ pasionant, adju­decat in final de băimăreanca Stela Pura. Victorie a am­biţiei unui mare talent ce tra­versează însă o perioadă mai puţin fastă. Chiar dacă nu a cî­ştigat (are, totuşi, numai 14 ani),­­­a­isuceveanca Iuliana Pantilimon şi-a etalat din nou frumoasele calităţi, iz­butind un remarcabil record al categoriei — 2:14,99. Surpriza s-a produs în prof­ba feminină de 400 m mixt, adjudecată de Anca Pătrăşcoiu — 2:19,51, care a fost secun­dată de altă tinără de pers­pectivă, Beatrice Coadă, abia a treia clasîndu-se dubla me­daliată olimpică Noemi Lung. Să nu uităm însă că băimă­reanca a reluat pregătirile mult mai tirziu decit celelalte sportive şi nădăjduim, cunos­­cîndu-i calităţile, ambiţia deosebită, că ea mai are un cuvînt de spus ! La masculin, brăileanul Marian Satnoianu a sosit cu avans apreciabil. Ultimele finale, ștafetele de 4X100 m liber, au revenit Geo RAEICHI (Continuare in vag 2-3) Pe un­ timp foarte bun, de ce... timpi mediocri­­? RESURSELE CANOTAJULUI SUNT, ÎN CONTINUARE, SUPERIOARE! După un lung şir de sezoane mai mult decît rodnice ale ca­notajului nostru, lucrurile pă­reau a fi intrat pe un făgaș ce nu putea duce, în mod normal, decit tot spre podium. La rân­dul lor, nici recent deputatele finale naţionale nu puteau re­prezenta decit un test tradiţio­nal, la capătul obişnuitelor luni de trudă la bac, şi înaintea cvasi-anualelor campionate ale lumii... Cam aşa s-ar prezenta (nu?), văzută „de pe mal", cursa de regularitate şi rezis­tenţă, începută în ultimii ani de către federaţia de speciali­tate şi de către inimoşii antre­nori şi activişti ce formează lumea canotajului. Pentru cei ce cunosc bine viaţa acestei discipline, actuala ediţie a în­trecerii era însă aşteptată cu un interes aparte, motivele pu­tând fi sistematizate astfel, in­tr-o ordine pe care n­u o impu­nem, dimpotrivă...: 1. O serie de mari performeri (e suficient să amintim de Ol­ga Homeghi, Rodica Alba, Ma­­rioara Popescu) au abandonat activitatea competiţională. Alţii (vezi Dănuţ Dobre sau Tomo­­iagă) vor fi indisponibili în­treg sezonul, datorită diferite­lor accidentări, în vreme ce neînţelegerile legate de trans­ferarea de la un club la altul au mai generat şi ele cel puţin o absenţă notabilă, cazul Vero­­nicăi Cogeanu. Rămînea, aşa­dar, de văzut cum, şi dacă, se poate umple golul. 2. Mutarea în noua bază de pregătire a loturilor olimpice, cea de la Orşova — simplă la prima vedere — nu a mai fost chiar aşa şi la... cea de-a doua, generind o serie de efecte se­cundare,­ între care iniţial au supărat întirzierile sau chiar neprezen­tările la­­pregătire. Apoi şi-au făcut apariţia şi zi­lele „învolburate“, în care nu s-a putut ieşi pe apă, ulterior acestea s-au înmulţit, lacul fi­ind expus, prin însuşi specifi­cul său, la vînt, deci şi la va­luri peste cota obişnuită. An­trenorul principal Victor M­o­­ciani ne spunem­ că s-a încer­cat compensarea imediată prin antrenamente intensive la trei najor (dar, vorba unui alt an­ * _ Sorin SATMARI (Continuare in vag 2—3) Cup­ei a 51-a finală a „Cupei României“ DE LA UN REUŞIT SPECTACOL FOTBALISTIC,­­ LA PARTIDELE CU ECHIPA DANEMARCEI Finala de Cupă nr. 51 a re­prezentat un reuşit spectacol fotbalistic, o excelentă înche­­iare a­ competiţiei desfăşurată sub egida „Daciadei“. Cea mai apreciată, dînd seria ultimelor confruntări dintre echipele de renume ale soccerului nostru — Steaua şi Dinamo — în dis­puta pentru cucerirea trofeu­lui atît de mult rîvnit. Braşo­vul a avut, deci, şansa de a găzdui o dispută care s-a bucurat de aprecierea publi­cului şi va rămîne — în ana­lele fotbalului nostru — ca o contribuţie la jocul de calitate. STEAUA a obţinut trofeul pentru a 17-a oară. Un record greu de găsit în palmaresul vreunui alt club de pe conti­nentul nostru sau din alte zone geografice ale globului. Totodată, „roş-alba­ştrii“ reali­zează al 7-lea „event“, cum obişnuim să numim această dublă performanţă, cupa şi campionatul (precedentele per­formanţe în materie s-au în­registrat în anii 1951, 1952, 1976, 1985, 1987, 1988). Suc­cesele din Cupă şi-au avut „startul“ în anul 1949, cînd C.S.C.A. Bucureşti (cum se numea clubul militar în acea perioadă) a dispus­ de Ştiinţa Cluj cu 2—1 (1—0). Pentru ca să înregistreze cel mai recent reuşit moment în materie prin succesul de joi, de la Braşov, Steaua a obţinut o victorie meritată, ţinînd cont de pe­rioadele ei de dominare, de situaţiile de gol, de forţa o­­fensivă manifestată. După opi­nia noastră, un element deter­minant al succesului l-a re­prezentat numărul mare de jucători care atacau perpendi­cular poarta adversă. Mai cu seamă învăluirile de pe aripa dreaptă, produse cu o ritmici­tate debordantă pentru ad­versar în a doua parte a în­­tilnirii, acţiuni în care au ex­celat D. Petrescu şi Hagi, în vreme ce atacuri asemănătoa­re se petreceau şi pe partea opusă, prin Rotariu şi I. I.ri­mit­rescu, au constituit argu­mentele principale ale cam­pioanei. Sigur că, în prezen­tarea celor mai convingătoare... arme ale steliştilor trebuie e­­numerat şi şutul lui Hagi. Internaţionalul nostru s-a re­ _________Eftimie IONESCU CContinuare in pag. 2-3) lîngi şi Lupescu in luptă pentru balon, asistafi de Rodnic. Moment al finalei de cupă de la Braşov Foto:"A.D. NEAGU SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI La Cardiff, într-o semifinală a Cupei Mondiale HALTEROFILII NOŞTRI­­■4 DE PATRU ORI PE PODIUM Un succes remarcabil şi to­nifiant au obţinut halterofilii noştri prezenţi la cea de-a IX-a ediţie a tradiţionalului turneu „Dragonul de Argint“, de la Cardiff, ediţie care a contat şi ca o semifinală a Cu­pei Mondiale, competiţie în care doi dintre sportivii noş­tri, Nicu Vlad şi Andrei Socaci, deţin, după cum se ştie, pozi­ţii fruntaşe. De această dată, la Cardiff, au fost prezenţi patru sportivi —­ Nicu Vlad, Andrei Socaci, Petre Becheru şi Adrian Ma­­teaş, care au reuşit, în con­fruntare directă cu cei mai buni halterofili ai lumii La ora actuală, să urce de patru ori pe podium. Astfel, la categoria 100 kg, Nicu Vlad s-a situat şi de această dată pe locul întâi, cu un excelent total la cele două procedee: 350 kg. Andrei Socaci,­ evoluând în cadrul ca­tegoriei 82,5 (deci la o catego­rie superioară) s-a clasat pe locul doi, după polonezul S. Krysztof, cu un total de ase­menea bun, 340 kg. Cel de-al doilea „argint“ și - a adjudecat mereu tânărul Petre Becheru, la categoria 90 kg, el a însu­mat, la cele două procedee, smuls și aruncat, 342,5 kg. în fine, la aceeaşi categorie, tînă­­rul Adrian Mateaş, in primul său an de seniorst, s-a situat pe locul trei, cu 320 kg. Câşti­gătorul acestei categorii a fost englezul Dawkins Duncan, cu un total de 347,5 kg. Drept urmare, echipa Româ­niei, cu cele patru prezenţe pe podium, s-a clasat pe locul în­­tîi, înaintea redutabilelor for­maţii ale U.R.S.S. şi Bulgariei, şi ele constituite tot dii cîte patru sportivi. De subliniat şi amănuntul că printre arbitrii Victor NIŢA (Continuare in pag. a 4-a) Concursul de flatetă la pentatlon modern ....................... — ■ ------- ■ ! UN MERITAT ŞI APLAUDAT IN ÎNTRECEREA PE ECHIPE Plăcuta surpriză oferită de juniori în proba de cros concurent din fiecare echipă (formaţia Italiei a renunţat, unul dintre componenţii ei fi­ind bolnav), sportivii polonezi dovedindu-se, în fiecare schimb, buni alergători. O plăcută sur­priză a constituit-o echipa de juniori a ţării noastre, care a reuşit să se situeze în final pe locul al doilea, în timp ce din prima reprezentativă a României doar Cornel Isac a evoluat la valoarea lui reală, obţinînd unul din cei mai buni timpi (6:00,0), Marian Gheor­­ghe (6:27,0) şi Lucian Ţintea (6:32,0) s-au aflat într-o mai puţin bună formă de con­curs, pierzînd secunde pre­ţioase, echipa situîndu-se ast­fel pe locul trei în probă, la aproape 50 de puncte de re­prezentativa Poloniei. S-a a­­juns, prin acest joc al re­zultatelor, ca proba de călărie, cu toate neprevăzutele ei, pe care le puteau furniza fie caii, fie obstacolele, să decidă asu­pra învingătoarei. Sportivii oaspeţi deţineau, am putea spune, un oarecare avantaj psihologic asupra echipei noas­tre, deoarece, prin Jacek Susz­­czynski, cîştigaseră proba din concursul anterior. Dar Cornel Isac, Marian Gheorghe şi Lu­cian Ţintea doreau, la rîndu-le, să-şi menţină avantajul de 70 de puncte pe care-l deţineau după disputarea a 4 probe şi, dacă se putea, să-l majoreze. Şi s-a putut ! Prezentă ultima la start (s-a concurat în ordi­nea inversă a clasamentului), echipa noastră a început pro- Constantin MACOVEI Ieri dimineaţă, pe un tra­seu amenajat în Parcul I.O.R. din Capitală, echipele partici­pante la Concursul de Şta­fetă din cadrul întrecerii in­ternaţionale de pentatlon mo­dern desfăşurată în ţara noastră s-au prezentat la proba de cros. La semnalul de start au pornit în cursă cîte un La încheierea concursului, echipa României, învingătoare in concursul de ştafetă Foto: Nicolae PROFIR (Continuare in pag. a 1-a)

Next