Sportul, august 1989 (Anul 45, nr. 12317-12342)

1989-08-01 / nr. 12317

Proletari din toate ţările: uni-vă 1 ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCATIE FIZICA SI SPORT | ANUL XLV­­ Nr. 12 317 | 4 PAGINI - 50 BANI______| Marți 1 august 1989 | Competiţii ir cinstea marii sărbători tie la 21 August FRUMOASE CURSE CICLISTE, CU JUNIORII ÎN PRIM-PLAN Sportul cu pedale se află, aşa cum spuneam şi cu alte prilejuri, in plin sezon corrt­­petiţional. întrecerile cicliste se derulează intr-un ritm tre­pidant. ierarhiile se clatină, juniorii, mari şi mici, nu mai ţin cont — şi bine fac ! — că aleargă alături de seniori... Recent, în Capitală, am asistat la două „spectacole pe două roţi“, ambele înscrise sub ge­nerosul însemn al Daciadei, ambele dedicate marii sărbă­tori de la 23 August. Primul dintre ele, un concurs ciclist de velodrom, în orga­nizarea Clubului Sportiv „Vo­inţa“, în prima probă, 200 m lansat, s-a impus stelistul C. Ciulei, cu 11:6, urmat îndea­proape de colegii săi, Cr. Mi­hălţan şi Al. Ivan, dar şi de juniorii G. Iordănescu (Voin­ţa), cu 12:6, sau S. Nucă (Sti­­rom), cu 12:8. O dispută fru­moasă şi în proba de viteză, în care­­ finala s-a disputat intre C. Ciulei şi Cr. Mihălţan, pri­mul fiind declarat cel mai rapid ciclist al concursului. A treia probă, urmărirea pe echi­pe (2 000 m), a adus în prim­­plan două foarte tinere echipe, Voinţa 3 (G. Iordănescu, Fr. Chiriac, FI. Petrescu şi Em. Pruteanu), urmată îndeaproa­pe, la doar o zecime de se­cundă, de Voinţa 1 (G. Neagoe, R. Roibu, D. Călin şi Cr. Pa- Victor NITA (Continuare in pag. 2-3) CONCURSUL REPUBLICAN PE ECHIPE, OGLINDĂ A PREOCUPĂRILOR PENTRU DEZVOLTAREA ATLETISMULUI O dată cu desfăşurarea ce­lei de a treia etape, s-a înche­iat întrecerea Concursului Re­publican de atletism pe echi­pe. Competiţia reapare in ca­lendarul intern după o pauză de vreo doi ani, considerîn­­du-se utilitatea ei ca fiind mai mult decit evidentă pen­tru activitatea la zi şi mai ales pentru cea de perspectivă a atletismului nostru. Această competiţie este, în fond, cu a­­devărat singura in care jude­ţele ţării sunt solicitate să par­ticipe la o activitate organi­zată, avînd in vedere faptul că de la celelalte competiţii cu caracter intern se poate absen­ta nestingherit ! Facem aceas­tă observaţie pentru faptul că, potrivit hotărîrii C.N.E.F.S., atletismul este sport prioritar, care trebuie dezvoltat conti­nuu în toate judeţele ţării, fără excepţia Concursul Republi­can pe echipe este deci sin­gura competiţie care reuneşte, în întrecere directă, pe trei ca­tegorii valorice, toate judeţele ţării şi o serie de formaţii ale unora dintre cele mai puter­nice cluburi bucureştene. A­­cest concurs este oglinda pre­ocupărilor constante, de fie­care zi, nu doar ale conduce­rilor de secţii de atletism, ale antrenorilor şi atleţilor, ci şi in egală măsură ale conduce­rilor C.J.E.F.S., chemate să îndeplinească o sarcină de ba­ză, pentru că, să nu mai lun- Romeo VILARA (Continuare in cap 2-3) Hunedoreanca Marieta Ilcu concursului din Capitală a obţinut două victorii în cadrul Foto : Ed. ENEA La Năvodari, în tabăra de vacanţă COPIII ŞI SPORTUL OASPEŢI NEDESPĂRŢIŢI A devenit tradiţională Intîl­­nirea pe malul mării cu copiii din întreaga ţară veniţi în sta­ţiunea Năvodari pentru odih­nă şi sănătate pe durata ,,re­creaţiei mari“. An de an, de la 1 iunie şi pînă in septembrie, aici vin peste 85 000 de copii pentru a se bucura de soare, de minu­natele condiţii pentru odihnă oferite tinerei generaţii de că­tre partidul şi statul nostru, prin grija părintească a con­ducătorului iubit, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, căruia toţi copiii îi aduc prinosul lor de recunoştinţă in frumoasele seri culturale. Programul sportiv este, după cum ne relata profesorul coor­donator Constantin Ţanu, deo­sebit de bogat şi atractiv• Ast­fel, fiecare serie de copii par­ticipă, după preferinţe, la di­verse întreceri sportive, lejer­­uriie de volei, handbal, fot­bal, tenis sunt populate de­­ di­mineaţa pină seara de micii sportivi care se întrec în ca­drul micro-complexurilor Del­fin, Albatros, Perla, Lebăda şi Cutezătorii. întrecerile atletice se desfăşoară in mai multe se­rii, aceasta fiind o dovadă in plus că săritura in lungime, crosurile (anul acesta a fost organizat în premieră un cros pe întreg complexul), alergările pe diferite distanţe sunt îndră­gite de oaspeţii staţiunii. Programul de plajă se află sub directa supraveghere a in­structorilor şi cadrelor didac­tice, care organizează, spre de­liciul copiilor, diverse jocuri distractive , trasul fringhiei, volei de plajă, ştafete, ce vin să întregească o vacanţă de neuitat pe ţărmul atît de pri­mitor al Mării Negre. O parte integrantă o repre­zintă şi radiovacanţa cu pro­grame plăcute şi instructive. Ultima iniţiativă a fost inclu­derea de două ori pe zi a u-Bogdan TAMAŞ — coresp. (Continuare In pag. 2-3) Şi acum, cu toţii la cros ! Foto : Gabriel MIRON SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMÂNI ÎN CEHOSLOVACIA . Atletism. La Ostrava, Oc­­tavia Iacob a cîştigat proba de săritură în înălţime, cu rezul­tatul de 1,85 m. Mirela Dul­­gheru s-a clasat pe locul al doilea la săritura în lungime, cu 6,67 m, iar Daniela Gămălie a terminat pe locul secund la 400 m plat cu timpul de 53,27. • Lupte libere. La Bratisla­va, Romică Rasovan s-a clasat pe locul intîi la categoria 48 kg, pe prima treaptă a podiu­mului de premiere urcînd, de asemenea, Dănuţ Prefir (cate­goria 62 kg), în competiţia de lupte greco-rom­ar­e. Radu Stru­­bert s-a situat pe locul al doi­lea la categoria 57 kg. Acţiunea „Voinicii satelor" a debutat la Prejmer PRIMUL PAS SPRE UN FESTIVAL SĂTESC DE TRINTĂ ? • Tineri şi copii din numeroase localităţi au participat la competiţie • Componenţii lotului olimpic de greco-romane, prezenţe viu aplaudate • O invitaţie pentru anul viitor şi... pe mai departe în prologul concursului popu­lar de trîntă organizat de zia­rul nostru în colaborare cu federaţia de specialitate şi cu asociaţia-gazdă, „Textila Prej­­mer“, adversarul cel mai pe­riculos s-a dovedit... ploaia. Periculos, dar nu de neînvins, fiindcă, probînd o admirabilă capacitate organizatorică, fac­torii locali pregătiseră din vre­me sala de festivităţi ca vari­antă de rezervă. Încît totul s-a rezumat la o întirziere de circa o jumătate de oră, sin­gurul regret — şi al nostru, şi al localnicilor — fiind acela că în sală nu au încăput decit o parte din cei ce, altminteri, ar fi fost prezenţi în tribunele cochetei baze sportive din lo­calitate. Cei doritori să se întreacă în voiniceasca trîntă au venit mulţi la număr, au venit ti­neri şi copii, din Budila şi Tîr­­lungeni, din Teliu, Bod şi Lun­ca Câlnicului, adică din mai toate satele învecinate Prej­­merului. Semn sigur şi al a­­nunţării din vreme­a acţiunii, a popularizării ei exemplare (este cazul aici să aducem fe­licitările noastre organizatori­lor, preşedintele A.S. Textila, Petru Moaşa, uitînd pentru cîteva zile că a fost... fotbalist şi nu luptător de performanţă), dar îndeosebi al popularităţii de care se bucură luptele pin părţile Braşovului. Nimic sur­prinzător, dacă ne amintim că de aici au pornit, cu ani in urmă, un campion mondial de talia unui Valeriu Buiarca, aici a luptat campionul olim­pic Dumitru Pîrvulescu, aici activează în prezent sportivi medaliaţi la diferite competiţii internaţionale, precum Romică Rasovan sau Andrei Iancu. Ei bine, urmaşii acestora, poate şi ei viitori campioni de an­vergură, au venit acum timid, vibrînd de emoţia primei lor confruntări cu caracter oficial. Desigur, nu se pot face men­ţiuni speciale, e prea devreme pentru aceasta ; poate că în­vinsul de azi va deveni invin­cibilul luptător de mîine. Incit, deocamdată, să ne rezumăm la a menţiona că s-a luptat cu o asemenea îndîrjire de parcă pe masa juriului s-ar fi aflat cel puţin... o centură de cam­pion mondial, în realitate, se aflau doar cupele şi premiile oferite de iniţiatorii acţiunii, diplomele şi fanioanele (reali­zate la întreprinderea textila Sorin SATMARI (Continuari in pag 2-3) O amintire de neuitat pentru micii „frîntaşi", in mijlocul lor aflîndu-se campionii țării Joi, lovitura de începere a unui interesant turneu fotbalistic MULŢI INTERNAŢIONALI DE VALOARE „CUPA DINAMO“ Joi se va da startul în pri­ma ediţie a „Cupei Dinamo“ la fotbal, competiţie interna­ţională de o deosebită atracţie, cu o participare valoroasă, în­trecerea va fi găzduită de Sta­dionul Dinamo, care, în aceste zile, este pregătit pentru cele patru partide programate joi și vineri. Dar să vă facem cu­noscut programul celor două zile : JOI ora 15,45 : festivitatea de deschidere a turneului ; de la ora 16 : cuplajul pri­mei zile : Dinamo — F.C. An­vers (Belgia) și A.S. Bari — Standard Liege VINERI de la ora 16 : întîlnirea pen­tru locurile 3—4 (între forma­ţiile învinse în ajun) şi finala „Cupei Dinamo“ (între echipe­le învingătoare în prima zi). Deci, două dintre cele mai cunoscute echipe ale fotbalu­lui belgian la start, Anvers şi Standard Liege, alături de una dintre cele mai vechi formaţii italiene, A.S. Bari, în per­spectivă, meciuri echilibrate şi interesante. Avem convingerea că pasionaţii fotbalului din Capitală vor fi prezenţi în mare număr la această fru­moasă competiţie, aflată la e­­diţia inaugurală. Cîteva cuvinte, acum, despre oaspeţii clubului Dinamo. F.C. ANVERS face parte dintre cluburile de mare ve­chime şi tradiţie ale fotbalului belgian. A fost înfiinţat in a­­nul 1880. Primul titlu de cam­pion l-a obţinut in ediţia 1928/ 29, după care au urmat victo­riile din anii 1930/31, 1943/44 şi 1954/55. De şase ori a termi­nat pe locul secund (în anii 1946, 1956, 1958, 1963, 1974 şi 1975). In 1955 a ieşit învingă­toare în finala „Cupei Belgiei“. Stadionul pe care îşi dispută întîlnirile se numeşte Bosuil şi are o capacitate de 60 000 locuri, în ediţia recent înche­iată a campionatului belgian. Anvers a ocupat locul 5, o performanță notabilă. Va pre­zenta o puternică echipă cu internaționali belgieni, vest­­germani și olandezi în com­ponența ei. STANDARD LIÉGE club considerat, alături de Ander­­lecht, ca unul dintre cele mai valoroase din fotbalul­ belgian. A fost înfiinţat în anul 1898. Ediţiile in care a devenit cam­pioană a tării au fost urmă­toarele : 1957/58. 1960'6! 1962/ 63. 1968'69. 1969/70. 1970'71. 1981'82. 1982/83 Deci de opt ori titlul a poposit la Liege, in vitrina lui Standard. Apa­riţiile pe scena cupelor conti­nentale conţin cîteva momente remarcabile: semifinalistă în C.C.E., în ediţia 1962 (0—4 şi 0—2 cu Real Madrid), si in Cupa Cupelor ediţia 1967 (0—2 şi 1—3 cu Bayern München). Dar performanta cea mai va­loroasă rămine calificarea în finala Cupei Cupelor (1982), cînd a fost învinsă la limita (Continuare in vap 2-3) SE APROPIE STĂRUIE IN NOUL SEZON Astăzi, despre pregătirile campioanei ţării la fotbal, Steaua. (Citiţi reportajul in pag 2—3).

Next