Sportul, septembrie 1989 (Anul 45, nr. 12343-12368)

1989-09-01 / nr. 12343

FINALE ALE COMPETIŢIEI NAŢIONALE De azi, la Baia Mare, întrecerile de gimnastică ritmică ■­­ . ' ■ r ■ e IN CENTRUL ATENŢIEI, CANDIDATELE PENTRU C.M. în Sala Sporturilor „Dacia“ din Baia Mare au loc— timp de trei zile — finalele compe­tiţiei naţionale Dacia la la gimnastică ritmică, cate­goriile a Il-a, I şi maestre. Iubitorii sportului graţiei şi frumuseţii vor avea prilejul să urmărească evoluţiile celor mai bune gimnaste din clubu­rile şi asociaţiile sportive din întreaga ţară. Concursul de la Baia Mare se anunţă cu atît mai intere­sant, cu cit el reprezintă exa­menul cel mai important din ca­lendarul competiţional intern, oferind o bună ocazie pentru ve­rificarea stadiului de pregătire a sportivelor componente ale lotului naţional, care vor par­ticipa la apropiatele Campio­nate Mondiale de la Sarajevo. Publicul băimărean le va pu­tea urmări la lucru pe Adria­na Stoenescu, Irina Deleanu, Ileana Alecu, Elena Mărghi­­dan, Francisca Dumitrescu, Ancuţa Goia ş.a. încă de anul trecut, comisia de specialitate din cadrul F.R.G. a făcut cunoscute clu­burilor şi asociaţiilor sportive noile cerinţe ale regulamen­tului internaţional în ceea ce priveşte gradul de dificul­tate, risc şi nivel artistic al exerciţiilor, în spiritul acestor sporite exigenţe, şi arbitrajul va fi făcut cu brigăzi de cite şase specialiste. Programul finalelor este ur­mătorul : vineri, între orele 8—14, concursul general ca­tegoria a II-a (coardă, cerc, minge) ; între orele 15,20 — 17,30, concursul general ca­tegoria I (coardă, cerc), iar intre orele 13 — 20, concursul general maestre (coardă și cerc) ; sîmbătă : 7,30 — 11,30, concurs general categoria a Il-a (panglică, măciuci) ; 12 — 16, concurs general cate­goria I (minge, măciuci și panglică); 16,30 — 20,30, con­curs general maestre (minge, măciuci, panglică). Duminică, între orele 7,30 — 15, finalele pe obiecte la toate categoriile de clasificare. (e.d.) SORIN BABII - ÎNVINGĂTOR AUTORITAR LA PISTOL LIBER Destul de puţine lucruri in­teresante in cadrul finalelor Daciadei — prima zi din pro­gram — la tir, pentru drum cu glonţ, desfăşurate la poligonul Tunari din Capitală. Sorin Ba­­bii s-a arătat a fi acelaşi tră­gător, extrem de riguros în concursuri — oglindă fidelă a pregătirilor serioase, fără ra­bat, din antrenamente — de mare valoare. El a domina, autoritar, aşa cum ne-a obiş­nuit, întrecerea de pistol liber, tradiţional programată în des­chiderea competiţiilor de a­­cest gen. Chiar dacă — favorit fiind — se poate considera ciş­­tigător al oricărui concurs in­tern, el trage fiecare foc ca si cum ar concura la un campio­nat mondial, încercind de fie­care dată să realizeze doar de­cari, intr-un fel de pariu cu sine însuşi demn de citată a­­precierea. La sfirşitul concur­sului propriu-zis a adunat 572 de puncte, rezultat excelent, cu care s-a detaşat faţă de al doilea clasat, Ilie Petru, la 16 puncte, diferenţă insurmonta­­bilă în finală! Care a şi deve­nit, de altfel, o simplă formali­tate pentru trăgătorul stelist, el ajungînd la sfirşitul probei pînă la un singur punct de propriul record naţional; 666 d. în proba de pistol sport, re­zultate slabe, în general, uni­cul punct de suspans l-a con­stituit o finală a ...finalei, dis- Radu TIMOFTE (Continuare în pag. 2-3) LA TIR CU ARCUL, NICI O SURPRIZĂ ÎN... ELIMINĂRI La Baza B.T.T. Herăstrău din Capitală, finalele Da­ciadei la tir cu arcul s-au a­­flat ieri în faza spectaculosu­lui sistem Grand FITA, cu eliminări după „optimi“ şi sferturi de finală. Aşa se fa­ce că din cele două grupe (24 de arcaşi şi 24 de arcaşe) rămase în concurs după cali­ficările în sistemul simplu FIT­A, cite 12 sportivi au pă­răsit standurile de tragere, punctajele înregistrate plasîn­­du-i în partea inferioară a clasamentelor. Cum însă nici un favorit nu se află printre ei, se poate spune că au lipsit surprizele, dar ele erau cit pe ce să apară, mai ales la bă­ieţi, unde foştii campioni na­ţionali — de seniori, Iosif Szatmári (Sănătatea Tg. Mu­reş) şi de juniori, Mircea Jirdea (A.S.A. Cluj-Napoca) — au fost la cîteva puncte de... eliminare. Evident,­­ privirile tuturor s-au îndreptat mai mult spre plutonul posibililor îndepăr­taţi din concurs (poziţiile su­perioare în clasamente fiind doar unele de „orgoliu“ sau spre a „ţinti" un nou record). Şi din acest punct de vedere se poate spune că întrecerile au fost extrem de spectacu­loase, atît la băieţi, cit şi la fete. De pildă, în „optimi", în care rămîneau ultimii șase (din 24), între al 16-lea și al loan NOVAC (Continuare in pag 2-3) ,,Cupa României“ la polo CAMPIONII CÎŞTIGA LA SCOR, 18-9, mP­RESUPUS DERBY Cele şase echipe care au ob­ţinut, în fazele zonale, drep­tul de a-­şi disputa „Cupa Româ­niei" — competiţie înscrisă sub genericul Daciadei — au sus­ţinut ieri după-amiază, în bazinul bucureştean Dinamo, partidele rundei inaugurale a turneului final. Debutul între­cerii l-au „semnat" RAPID BUCUREŞTI şi I. L. TIMI­ŞOARA. Tinerii feroviari s-au văzut, de la bun început, ne­voiţi să înoate după egalare, au reuşit-o în destule rînduri, au avut chiar un avantaj, 5—4, pentru ca în ultimul „sfert" un hat-trick al lui Ivanescu să se dovedească însă hotărî­­tor (8­—5 în min. 24,11) pentru victoria echipei bănăţene, cu 8—7 (2—1, 1—2, 2-2, 3—2). Autorii golurilor : Petrescu 3, A­brii, Dingu, Ghiță, Ciobanu­ (R), Ivănescu 3, Sterpii, Fried­man 2, N. Toth, Grecu. Au con­dus B. Băjenaru —­­ Pa­ra­schivescu. A urmat întîlnirea STEAUA — VOINŢA CLUJ-NAPOCA, „controlată" autoritar de bucu­­reşteni, învingători la un scor concludent: 13—8 (5—2, 2—1, 8—4, 3—1). O singură dată a existat egalitate pe tabelă, 2—2, Angelescu, Geambaşu, L. Balanov şi ceilalţi creind în Geo RAETCHI (Continuare in pag 8­3) Proletari din toate ţările, uniţi-vă ZIAR AL CONSILIULUI NAŢIONAL PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT ANUL XLV - Nr. 12 343­­­4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 1 septembrie 1989 ! în Divizia A de handbal feminin Ieri s-au desfăşurat partide­le etapei a V-a a Diviziei A de handbal feminin, performerele întîlnirilor fiind Chimistul Rm. Vilcea, Mureşul Tg. Mureş şi Betonul Săvineşti, care au cîş­­tigat în deplasare. TEXTILA ZALAU — ŞTIIN­ŢA BACAU 21—19 (10—12), în­ceput oarecum sub semnul ta­tonării adversarelor de către handbalistele de la Textila, motiv pentru care ele au să­­vîrşit erori în prima repriză, însă şi pe fondul unui joc mai bun, mai ales în atac,­ al bă­­căuancelor. După pauză,­­Tex­tila şi-a arătat o cu totul altă faţă, cea care îi demonstrează cu adevărat valoarea şi chiar din min. 31 s-a avîntat în a­tacuri de mare siguranţă, reuşind să refacă handicapul de două goluri cu care s-au încheiat primele 30 de minute. Ana Bâlănean, cea mai bună atacantă a Textilei, şi-a condus excelent coechipierele în ac­ţiunile spre poarta studentelor, în timp ce în apărare gazdele le-au anihilat eficient pe Dră­­gănescu şi Lunca, cele mai periculoase jucătoare de la băcăuance. Min. 37 al partidei a fost decisiv în obţinerea vict­­oriei. Textila preluînd con­ducerea cu 14—12. Apoi, cu sc­rii de cite două şi patru go­luri, sălăjencele s-au distanţat în min. 56 la 21—16, astfel­ că victoria nu le mai putea scăpa, ca urmare a jocului colectiv bine sincronizat. O contribuţie esenţială la această victorie a avut-o portariţa Magdalena Al­bert. Ea a făcut un joc exce­lent, mai ales în repriza se­cundă, cînd a scos cel puţin 7—8 aruncări de gol. Au înscris: Bâlănean 12 (6 din 7 m), Bartăş, Chereji şi M. Popa — cîte 2, Cenan, Sebes­­tian şi Antal — cite unul, res­pectiv Lunca 7 (3), Drăgănescu 5, Antoneanu 3, Danilef 2, Lunca şi Cervenciuc — cite unul. Arbitri : J. Mateescu — V. Dăncescu (Bucureşti). Ion GAVRILESCU HIDROTEHNICA CON­STANŢA — C.F.R. CRAIOVA 24—20 (13—11). în sala Hidro­tehnica, echipa gazdă a întîl­­nit o adversară tenace, cu multă putere de luptă. Dife­renţa de valoare avea să-şi spună însă cuvîntul, atît prin evoluţia scorului — constăn­­ţencele au condus 58 de mi­nute —, cit şi prin jocul pres­tat efectiv de către cele două formaţii. După 0—1 şi 1—1, gazdele au luat condu­cerea în min. 3 (2—1, prin golul înscris de Simona Iovă­­nescu), menţinînd apoi per­manent iniţiativa, graţie unor atacuri rapide şi va­riate şi unei apărări mobile, care a lansat contraatacuri eficiente, pe fondul unei bune^circulaţii a mingii. Va fi, în continuare. 9—4 (min. 18), 13—7 (min 25) 13—12 Mugur POPOVICI (Continuare in vag. a 4-a) TREI VICTORII ÎN DEPLASARE Lăcrămioara Lazăr (Chimistul), i ti verva deosebita spulbera orice speranţă celor patru apărătoare adverse ! (Faza din meciul Mecanică Fină — Chimistul) Foto : Aurel D. NEAGU Cu succesele repurtate la Universiada ATLETELE NOASTRE AU FOST DIN NOU LA ÎNĂLŢIME In anii tinereţii noastre, puţinii spectatori interesaţi de reuniunile atletice erau atraşi in tribunele stadioanelor de două „dueluri", care au făcut epocă în atletismul românesc . Dinu Cristea — Nicolae Manea la 1 500 m, Dinu şi regretatul Radu Ioniţă în diferite curse de fond, intre care 3 000 m şi 10 000 m. Şi ce dueluri de ne­uitat, ce rezultate... Ne-am­­amintit, de ele în a­­ceste zile in care, pe „Wedau­­stadion" din Duisburg, s-au desfăşurat întrecerile de atle­tism din cadrul Universiadei, competiţie la care au evoluat cu succes şi atlete din Româ­nia, bilanţul lor general fiind de patru medalii de aur şi două de argint. Dintre atletele noastre victorioase, Paula Ivan şi Viorica Ghican au obţinut acum, la Duisburg, medalii de aur, de campioa­ne mondiale universitare, cu performanţe care, cu ani în urmă, i-ar fi făcut cu adevă­rat fericiţi pe nişte alergători experimentaţi ca Dinu Cris­­tea, Radu Ioniţă sau Nicolae Manea. Şi aceştia in zilele lor faste de concurs... într-adevăr. La Duisburg, şcoala feminină românească alergărilor pe distanţe medii şi lungi a fost din nou la înălţime, fiind strălucit repre­zentată de aceste alergătoare de excepţie care sunt­­ Paula Ivan şi Viorica Ghican. Dacă Paula (antrenor : Ion Puică) este, de la precedenta ediţie a I. M. U. din 1987, un nume in atletismul mondial, prin cele două victorii categorice repurtate la Zagreb. r.fregi­e mai, apoi de suita excepţio­nală de victorii din Marele Premiu I.A.A.F. - Mobil", in 1988 şi ’89, şi de succesele de la Olimpiada anului ’88 suc­cesele ei de la Duisburg ve­nind ca o consecinţă logică, în­­ schimb evoluţia Vioricăi Ghican, alergătoare din Tg. Jiu, a întrecut toate aşteptă­rile. Anul trecut, spre exem­plu, ea a început sezonul competiţional intern cu cîte­va rezultate Dromiţa’.oare, Romeo VILARA (Continuare in pop 2-3) Campionatele Balcanice de călărie MEDALII DE ARGINT PENTRU ECHIPELE ROMÂNIEI PIATRA NEAMŢ, 31 (prin telefon). După o zi consacrată dresajului, pe „scena" celei de-a 18-a ediţii a Campionate­lor Balcanice de călărie s­-au făcut, din nou, apariţia spe­cialiştii în săriturile peste ob­stacole, în joc aflîndu-se titlu­rile la echipe. Disputa a fost foarte pasionantă, reţinind a­­tenţia spectatorilor — care au înfruntat ploaia din cursul după-amiezii — pină la ulti­­-­m­ul concurent din probe. Să mai adăugăm că, pentru stabi­lirea clasamentului final, în calcul a fost luat şi punctajul celor mai buni trei din proba nr. 1, ceea ce a sporit atractivi­­tatea întrecerii. In disputa senioarelor, repre­zentantele noastre au avut o primă manşă slabă, îndeosebi Cristina Ciocan (ea avea să fie, de altfel, eliminată în ambele manşe), dar şi Maria­na Moisei sau Ioana David nu s-au ridicat la nivelul obişnuit, ceea ce a permis componente­lor echipei Greciei, principale­le contracandidate la titlu, să se detaşeze. în cea de-a doua manşă, fetele noastre „au mers" în aceeaşi notă (doar Ligia Ilin a avut în ansamblu cea mai bună comportare) şi, deşi de a­­ceastă dată greşesc mai mult călăreţele din Grecia, acestea din urmă îşi adjudecă ttlul balcanic, graţie prevederii re­gulamentare amintite. Dacă Hellene Drakatou a fost elimi­nată în ambele manşe, în schimb, in proba nr. 1, ea a fost printre cele mai bune, iar contribuţia sa la zestrea generală de puncte a devenit hotărîtoare pentru ca Grada să-şi adjudece titlul la o minimă diferenţă : 2,47 p. Aşadar, fetele noastre au ocupat locul secund, obţi­­nînd medalia de argint După cum se ştie, fiecare parcurs contează şi în clasamentul in­dividual, care are acum ur­mătoarea configuraţie: 1. Elena Delivoria (Grecia) 12 p. 2. Li­­gia Ilin (România) 22,62 p. 3. Ela Zembilici (Turcia) 23,99 p. 4. Izabela Nadăşan (România) 33,28 p. 5. Svetoslavia Kolaro­­va (Bulgaria) 36,73 p. 6. Ioa­na David (România) 39,56 p. O dispută strinsă şi in proba juniorilor. După prima­­ranșă, Emanuel FÂNTÂNEANU (Continuare in pag. 2-3)

Next