Sportul, decembrie 1989 (Anul 45, nr. 12421-12438)

1989-12-01 / nr. 12421

71 de ani de la făurirea statului naţional unitar român „E SCRIS PE TRICOLOR UNIRE!“ înscrisă în calendarul de suflet al poporului român. 1 Decembrie este ziua în care, acum 71 de ani, la Alba Iulia, într-o atmosferă de înaltă vibraţie patriotică, s-a împlinit una dintre cele mai fierbinţi aspiraţii ale po­porului nostru, întregirea ţării, Unirea cea Mare, crearea statului naţional unitar român, eveniment care a constituit, aşa cum sublinia tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, secretarul general al partidului, preşedintele Republicii Socialiste România, o strălucită victorie istorică a luptei eroice, îndelungate, a tuturor românilor, pentru făurirea naţiu­­nii noastre, vis de aur care a hrănit secole de-a rîndul conştiinţa tuturor celor de-un neam şi-o fiinţă. Omagiul pe car®, astăzi, fiii României socialiste îl aduc în­ aleasă cinstire şi vie emoţie celor ce prin jertfa lor au pregătit înălţătorul act istoric este aureolat de măre­ţele împliniri ale acestui eroic timp in care poporul ro­mân se mîndreşte cu izbinda deplină a devenirii sale pe drumul­ întăririi unităţii, libertăţii, independenţei şi suveranităţii naţionale. Trăim şi astăzi, cu puternică in­tensitate, semnificaţia şi importanţa acelui luminos 1 De­cembrie, piatră de hotar în istoria patriei, cînd, prin solemnul vot al Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, s-au pronunţat nu doar cel peste o sută de mii de oameni prezenţi la unul dintre cele mai impunătoare momente din istoria milenară a poporului nostru, nu doar milioanele de români care îşi trimiseseră reprezentanţii era mandatul imperativ de-a vota numai şi numai pen­­t­ru Unire, ci s-a rostit Istoria însăşi, cu ale cărei ce­rinţe logice se punea de acord dorinţa străveche şi neclin­tită în timp a întregii noastre naţiuni. Purtăm m­ inimi, ca pe o flacără vie, adevărul temeinic al acelei zile cînd, ca expresie a voinţei unanime, s-a întrupat în fapt visul secular al tuturor românilor de-a trăi uniţi între graniţele aceleiaşi ţări, într-un stat unic, liber şi inde­pendent. Este o împlinire pe care, cu o impresionantă putere de analiză şi definir® a evenimentelor şi fenome­nelor sociale, tovarăşul Nicolae Ceauşescu avea să o sin­tetizeze magistral: „Desfăşurarea evenimentelor istorice a demonstrat cu putere că Unirea de la 1 Decembrie 1918, care a dus la crearea statului naţional unitar român, a fost rezultatul nemijlocit al luptei hotărîte a celor mai largi mase populare, a întregului popor, un act în deplină concordanţă cu drepturile inalienabile ale românilor, cu realitatea obiectivă, cu cerinţele logice ale dezvoltării is­torice sociale“. Astăzi, cînd ţara noastră este mai înfloritoare ca ori­­cînd, cînd idealurile majore ale Unirii de la 1 Decem­brie 1918 găsesc întregul popor într-o puternică şi de­plină unitate de cuget şi simţire, de năzuinţă şi faptă, pe jurul partidului, al secretarului său general, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, cînd România socialistă şi-a cîştigat dreptul d®­ a fi socotită una dintre ţările libere şi inde­pendente ale lumii, stăpînă deplină pe soarta sa, cinstim c­a toată fiinţa noastră istoricul act al înaintaşilor, atît de frumos ,r­adine exprimat de nemuritorul „E scris pe tricolor Unire­a* Un adevăr care ne înaripează Inima şi gîndul, voinţa şi fapta, de a făuri o ţară tot mai în­floritoare, tot mai prosperă, pe măsura Istoriei sale, a eroicului său popor, a epocii pe care o trăim, a lumi­noaselor perspective vizionar prefigurate de cel de-al XIV-lea Congres al partidului. Noi dimensiuni ale vieţii sportive de la sate MĂRTURII ALE PREZENTULUI ÎNTR-O STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ Maşina goneşte spre Inde­pendenţa, comună frumoasă, într-o continuă dezvoltare, si­tuată nu prea departe de Ga­laţi, aşezare formată din cătu­nele Braina, Penea şi Măxi­­neni, unite înainte de Războiul pentru Independenţă din 1877, în urma căruia îi poartă astăzi cu mindrie numele. Viaţa co­munei s-a schimbat, mai întii, o dată cu înfiinţarea C.A.P.-u­­lui, iar cînd Schela de fora­ din Brăila a scos la lumină aurul negru din subsolul îm­prejurimilor s-a produs o a­­devărată metamorfoză, oame­nii locului avînd de-acum pre­ocupări şi aspiraţii noi. „Ce a însemnat petrolul? O mare şan­să — ne explică fostul portar al echipei de fotbal de aici, Gheorghe Postolache, om de aproape 60 de ani, un harnic membru al C.A.P.-ului şi, în acelaşi timp, lăcătuş mecanic, de mai multă vreme şef al rampei de încărcare a ţiţeiului. A fost şansa multor consăteni de a se califica în diferite me­serii, fără ca să o uite pe cea de agricultor, moştenită din părinţi, curţile lor primind roadele hărniciei din primăvară şi pînă toamna tîrziu“. Intr-adevăr, harnicii gospo­dari din Independenţa au în prezent un C.A.P. multimilio­nar, precum şi alte unităţi de producţie şi găsesc că e foarte firesc ca fii lor să înveţe in şcoli superioare, sau să vizio­neze piese de teatru in mo­derna sală, cu 400 de locuri, din cadrul Centrului de cultu­ră şi creaţie „Ciitarea Româ­niei“, să plece duminica ori in vacanţe in diferite excursii la munte şi la mare, să facă sport cum le doreşte inima. In locul căsuţelor de altădată au apărut case mari şi noi, s-au ridicat şi primele blocuri, cu înfăţişare atrăgătoare, în plină construcţie se află alte blocuri, proiectate la parter cu spaţii comerciale, cu alei asfaltate şi cu reţea de canalizare. Be­neficiind de farmacie, spital şi diverse secţii de servicii pen­tru populaţie, cei peste 5000 de locuitori ai comunei au acum posibilitatea să-şi rezolve aca­să la ei problemele zilnice, fă­ră­ a mai da, ca altădată, o fu­gă pină la Galaţi, obişnuin­­du-se să-şi ordoneze viaţa du­pă tipicul celor de la oraş. „Cînd privesc chipul nou al comunei — ne mărturiseşte ţăranul „cu dublă calificare“, Gheorghe Postolache — încerc un puternic sentiment de min­drie patriotică, de încredere deplină în indicaţiile date de ilustrul nostru conducător, tovarăşul NICOLAE CEAUŞESCU, in Raportul pre­zentat la Congresul al XIV-lea al partidului, privind înfăp­tuirea neabătută a Programului noii revoluţii agrare". In sprijinul acestor afirma­ții, deopotrivă cu împlinirile arătate, vin și alte argumente. Traian IOANITESCU (Continuare In pag 2—3) Formaţiile noastre de volei înaintea turului II al cupelor europene SPERANŢE IN REZULTATE BUNE PE TOATE „TRASEELE" Un final de săptămînâ în­cărcat pentru voleiul nostru de club, care continuă pe cinci „trasee" cursa europeană. Sîm­­bătă şi duminică, cele şase echipe româneşti rămase In competiţie (din cele opt ali­niate la start) vor susţine me­ciurile primei manşe din turul al doilea al cupelor. Trei din­tre acestea se vor afla In postură de gazde, celelalte trei avînd de înfruntat adver­sare incomode, pe terenurile lor. Fireşte, toate disputele man­şei întii slnt aşteptate cu ne­răbdare şi cu justificate spe­ranţe de obţinere a unor re­zultate favorabile (sau priel­nice calificării) reprezentante­lor noastre. Meciurile progra­mate în Capitală şi la Baia Mare stîrnesc un interes deo­sebit în rîndurile iubitorilor de sport, care, nu ne îndoim, vor lua cu asalt cele două săli. Bucureştenii vor avea de vizio­nat mîine după-amiază un a­­tractiv cuplat în sala din Şo­seaua Ştefan cel Mare (de la ora 15), în cadrul căruia e­chipele de fete şi băieţi ai­ clubului Dinamo vor primi replica formaţiilor Aperiti­­vos Medina (în C.C.E., femi­nin) și, respectiv, Aris Salo-Aurelian BREBEANU (Continuare in pag. a 4-a) Campionatul Naţional pe echipe al boierilor juniori AZI, FINALA DINTRE SELECŢIONATEIE CAPITALEI ŞI JUDEŢULUI DOLJ CLUJ-NAPOCA, 30 (prin te­lefon). In Sala Sporturilor de pe malul Someşului a început turneul final al Campionatului Naţional de box-juniori pe e­­chipe. La acest ultim act al întrecerilor celor mai tineri pugilişti ai ţării sunt prezent® cele mai bune patru formaţii, care-şi dispută titlul de echipă campioană pe anul în curs. In prima reuniune au avut loc întîlnirile semifinale, care au adus faţă în faţă selecţio­natele judeţelor Dolj şi Bihor şi, respectiv, cele ale Capita­lei şi judeţului Prahova. Deşi anticipările indicau ca favori­te echipele Doljului şi Capita­lei, totuşi victoriile înregistra­­tre de acestea au fost mult mai categorice decit se pre­supunea. In prima semifinală, sportivii olteni i-au învins pe cei din Bihor cu 10—2, unele meciuri nedepăşind durata u­­nei singure reprize ! Iată Insă Cîteva amănunte. Elevii antre­norilor Vasile şi Dumitru Fîn­­tînă, precum şi ai celorlalţi antrenori craioveni prezenţi aici, au dominat categoric în­trecerea, luînd din start con­ducerea prin victoria lui Ma­rius Dudău (categoria minimă), Paul IOVAN (Continuare în pag. 2—3) Proletari din toate ţările, uniţi-vi ! ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA SI SPORT | ANUL XLV­­ Nr. 12 421 |________4 PAGINI - 50 BANI | Vineri 1 decembrie 1989 | In cea da a doua partidă restantă ca Rapid, la polo STEAUA A ÎNVINS, DAR GREU... După ce cu o zi înainte re­zultatul fusese egal (7—7), joi după-amiază, în bazinul Flo­­reasca, formaţia giuleşteană nu a mai putut reedita performan­ţa din ajun, în pofida unui joc cu aproape nimic mai prejos de cel al valoroasei granituri militare: RAPID — STEAUA 4—7 (1—2, 2—1, 1—2, 0-2). A fost o partidă care a atras în tribunele din jurul bazinului mult mai mulţi spectatori decît ne obişnuisem să intîlnim la Floreasca, atmosfera generată de aceştia fiind, în consecinţă, una de adevărat derby. De fapt, dacă rememorăm anii din urmă ai polo-ului românesc, nu ne va fi greu să ne amintim şi de alte derbyuri ce i-au avut ca protagonişti pe cei de la Rapid, cîndva (nu prea de mult) campioni naţionali... Steaua, antrenată de Viorel Rus, a făcut, în primul rînd, dovada unei certe maturităţi de joc, evident superioare celei rapidiste, avantaj care i-a adus (considerăm noi), în cele din urmă, victoria. Desprinderea, însă, s-a făcut foarte greu, abia în ultimele trei minute ale me­ciului, după ce rapidiştii fu­seseră de două ori în avantaj, întîia oară, în min. 3:53, graţie golului semnat de Fărtăiş. Avea să fie, apoi, 1—1, 2—2 şi 3—3, echilibrul de pe tabelă corespunzînd întru totul celui din apă. Rapid, cu un antrenor, Cornel Rusu, conectat prea din plin la emoţiile partidei, a mai condus o dată (4—3), în urma punctului realizat de Abbii, în min. 16:34. Aici, partida s-a „încins", acţiunile la o poartă şi la alta au devenit extrem de rapide, spectaculoase chiar, dar, din păcate, şi cu destule ratări, pase greşite ori supe­riorităţi numerice nefructifi­cate. De remarcat că, la 5—4 pentru Steaua, partenerii lui­de joc au avut o bară şi două superiorităţi nefinalizate ! Au marcat: Abru­, Fărtăiş, L. Cre­­ţu şi M. Ştefănescu (Rapid), respectiv Cuculeţ­ii Nuţu — cîte 2. L. Balanov, Angelescu şi Geantă. Arbitri: A. Gere şi B. Ghiţan. Mugur POPOVICI In întrecerile de ieri din Divizia A de judo PERFORMERE: DINAMO BRAŞOV ŞI RAPID BUCUREŞTI In Sala Rapid din Capitală au avut loc ieri 19 partide din cadrul Diviziei A de judo, res­tanţe din etapele a H-a şi a IlI-a. La capătul acestora, cla­samentul — exceptînd primele locuri — a fost modificat sub­stanţial. Cum anticipasem, Di­namo Braşov (antrenori Vasile Alexandru şi Ştefan Pop) şi Rapid Bucureşti (antrenori Mi­­hai Brăileanu şi Tom­a Miha­­lache) s-au detaşat, determinîn­­du-ne să le numim performe­rele întrecerilor. Cele două va­loroase formaţii au obţinut victorii — nu puţine la scoruri categorice — în toate întîlnirile. Echipa braşoveană — cu fos­tul campion european Mihai Cioc, cu Dan Agapie, Adrian Szekeli şi alţi judoka în ale căror cărţi de vizită sînt în­scrise succese de prestigiu — continuă să rămînă neînvinsă, cu 15 victorii din tot atîtea posibile ! Ieri, Dinamo Braşov a întrecut pe Rapid Sinteza Oradea cu 4—2, T.C.I Oradea cu 4—3, tot cu 4—3 pe Nitra­­monia Făgăraş, pe Politehnica Iaşi cu 6—1 şi pe Viitorul 1. Dinamo Buc. 15 15 0 92-10 15 2. Steaua 15 15 0 91-10 15 3. Dinamo Bv. 15 15 0 76-19 15 4. Strungul A. 15 14 1 67-20 14 5. Rapid Buc. 15 14 1 71-27 14 6. A.S.A. Tg. M. 15 11 4 59-35 11 7. Petrochimistul 15 7 8 45-4­­­ 8. TCJ Oradea 15 7 8 46-54 7 9. Nitramonia 14 7 7 38-48 7 10. Oţelul T­vişte 14­­ 8 40-51 6 11. „U“-CFR Cf.­N. 15 6 9 45-59 6 12. Independența 14 6 8 32-56 6 13. Carpați Mîrşa 14 5 9 33-58 5 14. Rapid Sinteza 15 4 11 36-56 4 15. Danubiana­ 14 4 10 34-56 4 16. Poli Iași 14 4 10 34-60 4 17. Constr. A. I. 15 4 11 31-60 4 18. Viit. CPL 14 3 11 34-59 3 19. CSM Borzești 15 3 12 32-65 3 20. Constr. M. C. 14 2 12 26-61 2 21. Oțelul Galați 14 1 13 20-70 1 A venit zăpa­da, a venit şi frigul şi o dată cu ele au apă­rut şi posibili­tăţile practicării sporturilor spe­cifice iernii. In imaginea fotore­porterului nos­tru Eduard ENEA, o spec­taculoasă între­cere ad-hoc de săniuţe. C.P.L. Bistriţa cu 4—3 La rîn­­du-i, Rapid Bucureşti a înre­gistrat rezultatele: 5—2 cu Ra­pid Sinteza, 6—1 cu T.C.I., 5—0 cu Nitramonia, 4—3 cu Politehnica, 4—2 cu Viitorul, 5—2 cu Constructorul Alba lu­­lia şi 7—0 cu Petrochimistul Piteşti. Celelalte rezultate: Nitramo­nia cu Rapid Sinteza 4—0, cu T.Cell 4_3 şi cu Politehnica tot 4—3; viitorul C.P.L. -­ promovată anul acesta în pri­mul eşalon — a obţinut sur­prinzătoare victorii în faţa u­­nor formaţii bine cotate: 4—3 cu Rapid Sinteza şi cu T.C.I. s Politehnica cu Rapid Sinteza 5—1 şi cu T.C.I. 3—3 (2—3 la ipponaveraj). Costin CHIRIAC

Next