Sportvezető, 1977 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1977-01-01 / 1. szám

2 sportveM 11 BRSiítOS líSINiVttíSI ÍS SPORTHIVATAL UKtOIUI­ Az Országos Testnevelési és Sporthivatal folyóirata. Megjele­nik havonta. Szerkeszti a szer­kesztőbizottság. Felelős szer­kesztő: Kéri László. Szerkesztő­ség: 1054 Budapest, Rosenberg hp. u. 1. Tel.: 112—817. Kiadja az If­júsági Lapkiadó V. 1374 Buda­pest, Révay u. 16. Tel.: 116—600. Kiadásért felel: dr. Petrus György igazgató. Terjeszti a Magyar Pos­ta. Előfizethető bármelyik postahi­vatalnál, a kézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlapirodánál (KHI 1900 Bp., József nádor tér 1.) közvet­lenül vagy postautalványon, vala­mint átutalással a KHI 215— 96 162 pénzforgalmi jelzőszámlá­ra. Előfizetési díj egész évre 36.— Ft. fél évre 18.— Ft. A beküldött kéziratokat, képeket és rajzokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza — 73—2026 Indexszám: 25 756 Ifjúsági Nyomda 1310—76. F. v.: Méri György I

Next