Stavitelské Listy, 1927 (XXIII/1-24)

S­TAV­I­T­E­L­S­K­É L­ISTY ORGÁN STAVITELŮ V REPUBLICE ČESKOSLOVENSKE. ROČNÍK XXIII. REDAKTOR EMIL EDGAR. PRAHA 1927. NÁKLADEM VLASTNÍM. - TISKEM DRA EDUARDA G R É G R A A SYNA V PRAZE.

Next