Steagul Roşu, ianuarie 1972 (Anul 24, nr. 7001-7024)

1972-01-14 / nr. 7010

LA BRUXELLES ŞI-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE Reuniunea consultativă a reprezentanţilor opiniei publice consacrate securităţii şi cooperării europene BR­UXELLES 13 (Agerpres).­­ La Bruxelles au luat sfîrşit, joi la­ amiază, lucrările reuniunii consul­tative a reprezentanţilor­­ opiniei publice din 27 ţări europene, consa­crată examinării problemelor secu­rităţii şi cooperării pe continent­ într-o scrisoare adresată partici­panţilor, ministrul de externe bel­gian, Pierre Harmel, uvînd succes lucrărilor reuniunii, s-a pronunţat pentru „necesitatea îmbinării, efor­turilor desfăşurate de către guverne şi diverse personalităţi europene în scopul realizării unei atmosfere propice pentru începerea marii dezbateri privind securitatea euro­peană“, în cadrul reuniunii, a fost hotă­­rîtă constituirea unui Comitet in­ternaţional de iniţiativă şi a unui secretariat tehnic, în componenţa cărora au fost aleşi reprezentanţi din toate ţările participante. Din partea României, în comitet au fost aleşi Traian Ionaşcu, preşedintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naţionale, Constanţa Crăciun, Eu­gen Jebeleanu, vicepreşedinte al Biroului Executiv al Consiliului Naţional al Frontului Unităţii So­­­­cialiste, György Kovács, membru al Consiliului Naţional al Fron­tului Unităţii Socialiste, George Ivaşcu ,directorul revistei „Româ­nia literară“, Petre Dascălu, mem­bru al Consiliului Central al U.G.S.R. Comitetul de iniţiativă a adoptat o declaraţie în care propune con­vocarea la Bruxelles, în zilele de 2 şi 5 iunie a.c., a unei noi adunări a reprezentanţilor opiniei publice din ţările europene consacrată pro­blemelor securităţii şi cooperării. Ţelul acestei iniţiative este de a contribui la familiarizarea opiniei publice cu problemele actuale ale organizării conferinţei europene pentru securitate şi cooperare, la mobilizarea tuturor acelora care do­resc să-şi unească eforturile pen­tru făurirea unui viitor mai bun şi paşnic al continentului. Declaraţia conţine un apel adre­sat partidelor politice, organizaţii­lor sindicale şi sociale, parlamen­tarilor, cercurilor economice, sa­vanţilor ,oamenilor de cultură, tu­­turor celor care militează pentru o „Europă a păcii, în condiţii de securitate şi cooperare“. Convorbirile ministrului român al industriei construcţiilor de maşini în R. D. Germană BERLIN 13 (Agerpres). — Cores­pondentul Agerpres, Ştefan Deju, transmite : Ministrul industriei con­strucţiilor de maşini al Romăniei, Ioan Avram, a avut convorbir cu ministrul construcţiilor de mijloace de­ transport şi maşini de prelucrat al R.D.G., Rudi Georgi, cu minis­trul industriei electrotehnice şi e­­lectronice, Otfried Steger, şi cu ministrul construcţiilor de maşini grele şi instalaţii, Gerhard Zimmer­mann. Convorbirile, la care a par­ticipat şi ambasadorul României în R.D.G., Nicolae Ghenea, pre­cum şi specialişti care însoţesc pe ministrul român, au avut ca temă adîncirea­­ şi lărgirea co­laborării şi coooperării în domeniul construcţiilor de maşini între cele două ţări, lărgirea schimbului de produse ale industriei constructoare de maşini şi perspectiva colaborării şi cooperării pînă în anul 1975. Dis­cuţiile s-au desfăşurat într-o atmos­feră prietenească, cordială. Joi, Ioan Avram, însoţit de mi­nistrul Rudi Georgi, ambasadorul român şi experţi, a vizitat uzinele de maşini-unelte „Marzahn“! In seara zilei de 13 ianuarie, vicepreşedintele Consiliului de Mi­niştri al R.D.G., Kurt Fichtner, a oferit o masă în cinstea oaspetului român. întrevedere Kurt­ Waldheim - Gunnar Jarring NEW YORK 13 (Agerpres). — Secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim, a avut o întrevedere cu Gunnar Jarring, reprezentantul său special în Orientul Apropiat. Cei doi interlocutori, precizează agenţia A.P., au făcut o trecere în revistă a situației din Orientul A­­propiat și au stabilit sarcinile ime­diate ale misiunii lui Jarring. Intre Tanzania şi Zambia se află in construcţie o cale ferată cu o lungime de 1 600 km, avînd o mare importanţă economică nu numai pentru cele două ţări, ci şi pentru alte state africane. în fotografie , muncitori tanlanieni montînd un nou tronson R. S. A.: 5 milioane de negri trăiesc in rezervaţii din document al O. N. U. despre situaţia deosebit de critică a populaţiei de culoare din Africa de Sud ADDIS ABEBA 13 (Agerpres). — Si­tuaţia a peste cinci milioane de negri, care trăiesc în re­zervaţiile din Repu­blica Sud-Africană, este deosebit de cri­tică şi se agravează ca rezultat al poli­ticii de strămutare, cu forţa, în rezer­vaţii a populaţiei africane, politică promovată de gu­vernul de la Preto­ria, se arată într-un document al Naţiu­nilor Unite difuzat la Addis Abeba. Ra­portul intitulat „Ni­velul de viaţă al africanilor d­i­n R.S.A.“ relevă că situaţia populaţiei de culoare, care trăieşte în oraşele din Republica Sud- Africană, nu se deo­sebeşte cu nimic de cea a negrilor care populează rezerva­ţiile râspîndite pe întreg teritoriul ţă­rii. Salariul real al acestora este în con­tinuă scădere, în cartierele africane din Johannesburg veniturile realizate de majoritatea lo­cuitorilor nu le asi­gură nici măcar condiţii minime de trai. Şomajul în masă face ravagii în rîndurile familiilor africane­­Potrivit datelor cuprinse în raport, fiecare al patrulea african este şomer. Pentru africani, scriu auto­rii documentului, în R.S.A. nu există practic, asistență medicală, la 100 000 de oameni de cu­loare revenind un medic. Protocol privind schimburile comerciale dintre România şi Cipru NICOSIA 13 (Agerpres). — La Ni­cosia a fost semnat protocolul pri­vind schimburile comerciale dintre Republica Socialistă România şi Re­publica Cipru în anul 1972. Protocolul prevede o majorare a acestor schimburi cu 20 la sută faţă de anul precedent. România va exporta în Cipru tractoare, maşini unelte, diverse maşini, produse chi­mice, produse din lemn, bunuri de larg consum, materiale de construc­ţii etc., şi va importa citrice, piei, minereuri, produse textile, diverse produse manufacturate, lînă și alte produse. Noi acţiuni greviste în Italia ROMA 13 (Agerpres). — Noi ac­ţiuni greviste au fost declarate în ultimele zile în Italia, în spriji­nul unor revendicări privind pro­bleme ale calificării profesionale, precum şi în apărarea locurilor de muncă. Asemenea greve, însoţite de manifestaţii, au avut loc la în­treprinderile producătoare de auto­mobile „Alfa-Romeo“ şi la firma de radio-magnetofoane „Lesa“ din Milano. Personalul întreprinderii producătoare de automobile „Lan­cia“, din Bolzano, a protestat îm­potriva unei acţiuni judiciare pe care conducerea a intentat-o unui număr de 35 de muncitori, în urma unei greve ce a avut loc în luna noiembrie, anul trecut. La uzinele „Pirelli“ au avut loc greve perlate. Relatînd despre acţiunile gre­viste, presa italiană publică, de a­­semenea, date cu privire la redu­cerea locurilor de muncă într-o serie de sectoare de activitate. Nu­mai în 1971, numărul oamenilor muncii ocupaţi în producţie s-a re­dus cu 339 000, cifra şomerilor a­­tingînd 1 300 000. Patrioţii laoţieni au cucerit baza de la Long Cheng XIENG QUANG 13 (Agerpres) — Drapelul­ forţelor armatei populare de eliberare din Laos flutură asu­pra bazei de­­la Long Cheng, in­formează agenţia Khacsan Pathet Lao, adăugind că, după victoriile pe­­ care le-au repurtat la Sam Thong, zdrobind sistemul de apă­rare exterioară al Long Cheng­­ului, forţele patriotice au atacat, la 12 ianuarie, amplasamentele­­„forţelor­ speciale“ de mercenari ale lui Wang Pao din interiorul acestei baze. Ele au ocupat succesiv aero­dromul şi centrul Long Cheng-u­­lui. Forţele patriotice au zdrobit toa­te încercările de ripostă ale inami­cului, stîrnind panica în rîndul trupelor tailandeze şi al „forţelor speciale“ ale lui Vang Pao, ampla­sate pe înălţimile din această zonă şi în centrul Long Cheng-ului. Pa­trioţii au scos din luptă un mare număr de militari inamici şi con­tinuă, în prezent, lupta împotriva forţelor inamice aflate încă în zona Long Cheng-ului. Aviaţia americană a bombardat din nou teritoriul R. D. Vietnam SAIGON 13 (Agerpres). — Avia­ţia Statelor Unite, a violat din nou spaţiul aerian şi a atacat terito­riul R.D. Vietnam. După cum a­nunţă agenţia France Presse, care citează comandamentul american din Saigon, miercuri, două bom­bardiere americane de tipul „F-105“ au atacat cu rachete un punct de pe teritoriul R.D. Vietnam, situat la 70 kilometri nord-vest de zona demilitarizată. Grup de mitralieri sprijină ofensiva forţelor patriotice împotriva bazelor inamice ■■IN ."CftBifA ÎN CITE­VA FONDURI NEW YORK. — Un purtător de cuvînt al Organizaţiei Naţiunilor Unite a anunţat că secretarul gene­ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a adresat o circulară tuturor şefilor de departamente ai Organizaţiei Na­ţiunilor Unite, prin care le cere să reducă cheltuielile, spre a contribui la redresarea situaţiei financiare a O.N.U. MOSCOVA. — Preşedintele Prezi­diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., Nikolai Podgornîi, l-a primit, la 13 ianuarie, pe ministrul afacerilor ex­terne al R.P. Polone, Stefan Olas­­zowski, care face o vizită oficială în U.R.S.S., la invitaţia guvernului sovietic, TOKIO. — Ziarul nipon „Yomiuri“ relevă, intr-un articol consacrat po­luării atmosferei şi urmărilor vi­cierii mediului înconjurător asupra sănătăţii oamenilor, date din care rezultă că, în ultimii ani, în Japo­nia, din cauza „Smog“-ului, au mu­rit aproape 100 de persoane. Numai la Osaka, Kawasaki şi în alte centre industriale nipone, nu­mărul persoanelor înregistrate ofi­cial ca bolnave din cauza poluării atmosferei a depăşit deja 6.000. QUITO. — După declaraţia pre­şedintelui Velasco Ibarra, privind organizarea de alegeri prezidenţiale şi parlamentare în luna iunie a.c., partidele politice din Ecuador se a­flă într-un stadiu de definire a op­ţiunilor, apreciază agenţia Prensa Latina. La Quito a fost dat, deja, publicităţii un decret al cărui conţi­nut înseamnă, de fapt, o repunere tacită în vigoare a Constituţiei din 1946, suspendată după lovitura mili­tară de stat din 1970. Acelaşi de­cret permite şi reactualizarea legii electorale din 1947, LONDRA. — Opoziţia laburistă a hotărît, miercuri seara, să proce­deze la o nouă acţiune, de ultimă oră, menită să împiedice guvernul Heath să semneze tratatul de ade­rare a Angliei la Piaţa comună. în acest scop, liderii laburişti au for­mulat o moţiune ce va fi supusă dezbaterii Camerei Comunelor la 20 ianuarie, exact cu două zile îna­intea semnării la Bruxelles a acor­dului de aderare. Moţiunea cere guvernului să nu semneze Tratatul de aderare la Piaţa comună, atît timp cit textul complet al acestui tratat nu va fi fost prezentat spre aprobare Parlamentului. LAHORE. — Purtătorul de cu­vînt pentru presă al preşedintelui Pakistanului a declarat — după cum informează din Lahore agen­ţia Reuter­s că Zulfikar An­ Bhutto este de părere că nu va putea avea convorbiri concrete cu şeicul Mu­­jibur Rahman, decit după retrage­rea trupelor indiene din Pakistanul de est. El a adăugat că „există un acord între cei doi conducători ca să aibă discuţii amănunţite la mo­mentul potrivit“. CAIRO. — Rudolf Werner, mem­bru de frunte al opoziţiei creştin­­democrate din Parlamentul vest­­german, care se află într-o vizită la Cairo, a avut o întrevedere cu secretarul general al Ligii Arabe, Abdel Khalek Hassouna. După cum relatează agenţia M.E.N., cu aceas­tă ocazie a­u fost abordate proble­me privind eventualitatea convocă­rii unei sesiuni extraordinare a Consiliului Ligii Arabe în vederea discutării reluării relaţiilor diplo­matice dintre o serie de state arabe şi R. F. a Germaniei. LONDRA. — Administraţia uzine­lor de automobile „Triumph“ din Coventry a anunţat concedierea a încă 1300 de muncitori. Astfel nu­mărul total al salariaţilor concediaţi de această firmă din uzinele din Coventry, Liverpool şi din Scoţia depăşeşte 15 000 de persoane. Lovitură de stat în Ghana organizaţii obşteşti vor face parte din noul organism, cu titlul de con­silieri Aceasta este cea de-a doua lovi­tură de stat care are loc în Ghana, după cucerirea independenţei în anul 1957. Intre 24 februarie 1966, data la care a fost răsturnat de la putere fostul preşedinte, Kwawe N’Krumah, şi 30 august 1969, ţara a fost condusă de un grup de ofi­ţeri superiori, în frunte cu gene­ralul Abrefa Afrifa. In urma ale­gerilor desfăşurate în august 1969 şi cîştigate de Partidul progresu­lui, a avut loc trecerea la puterea civilă, funcţia de prim-ministru al ţării, în septembrie 1969, a fost preluată de Kofi Rusia. ACCRA 13 (Agerpres). — Locotenent-colonelul Mike Achampong, co­mandantul brigăzii 1 de infanterie a armatei ghaneze, care a preluat puterea în Ghana, în urma loviturii de stat militare, a anunţat că pre­şedintele ţării, Edward Akufo-Addo, a fost demis din funcţiile sale, — informează agenţia France Presse. Intr-o proclamaţie, radiodifuzată, Mike Achampong a anunţat, de ase­menea, dizolvarea Adunării Naţionale. ACCRA 13 (Agerpres). — Loco­­tenent-colonelul Mike Achampong a anunţat, la postul de radio Ac­era, că un grup de ofiţeri şi ci­vili a preluat puterea în Ghana, în urma unei lovituri de stat care a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Fostul premier, Kofi Bu­­sia, a fost înlăturat din funcţie După cum relevă agenţiile de pre­să, Kofi Busia se afla la Londra, pentru tratament medical, în mo­mentul loviturii de stat Mike Achampong a declarat că ţara va fi guvernată de acum îna­inte de un Consiliu al redeşteptării naţionale, compus din reprezentanţi ai armatei şi lideri civili. Totodată, el a menţionat că reprezentanţi ai sindicatelor, fermierilor şi ai unor REPORTAJ PE GLOB Interesul unui continental pentru îndepărtata Noua Zeelan­­dă poate suferi apreciabile di­minuări în lungile săptămîni de călătorie pe mare — dacă a­­ceasta este călea aleasă spre insulele gemene din Pacific. In strimtoarea Cook, deși încă la zeci de mile de Wellington Harbor, punctul final al periplu­lui, ritmul servirii ceaiului la orele 6.00, 8.00, 10.00, 15.00 şi 21.00 te introduce anticipat in ritmul vieţii neozeelandezilor. S-ar putea ca primul lucru auzit de la un autohton să fie o contestare a însăşi calităţii de capitală a Wellingtonului. Deposedat de titlu, mai mult din cauza poziţiei lui geografice extrem nordice, Aucklandul păstrează şi astăzi primatul eco­nomic, comercial şi al număru­lui de locuitori. Cei născuţi in sud, în insula de Jad, monopoli­zează titulatura fie pentru Christchurch, fie pentru Dune­din, ambele depăşind 150 000 lo­cuitori. Primul contact cu centura co­mercială, bancară şi instituţio­nală a Wellingtonului, formată din marile artere Panama Street şi Lambton Quay, dispuse paralel cu ţărmul şi în adin­­cime, îl poţi lua chiar înainte de debarcare. Partea tembrara o constituie însă efectuarea unei plimbări prin oraş, ce adă­posteşte aproximativ 200 000 oa­meni pe o suprafaţă de 1 200 ha Dispus pe un evantai de înăl­ţimi cu deschiderea spre ocean, uneori de o capricioasă formă geologică, oraşul te obligă să escaladezi străzi înguste şi acci­dentate, impracticabile pentru mijloacele de transport, deseori legate intre ele prin serii de trepte. Micile grădini, extrem de variat cultivate şi minuţios îngrijite ce înconjoară casele din lemn, cu acoperişuri din tablă ondulată, vopsită in verde, roşu sau albastru, conferă ora­şului o irezistibilă vitalitate ve­getală. Poziţia cucerită cu efor­turi de alpinist îţi oferă în com­pensaţie panorama numeroase­lor ambarcaţiuni şi vase ce in­tră şi ies din port, a întregii aşezări în mijlocul căreia de­pistezi principalele edificii de interes public, cultural şi istoric. Plasată aproape central, Government Building (sediul guvernului) — construcţie cu trei etaje, din lemn, ridicată în 1876 — se află in apropierea clădirilor ce adăpostesc, ince­­pînd din 1865, parlamentul ţării. Calme pensiuni de fami­lie înconjoară, puţin mai la dreapta clădirea Universităţii, de unde se zăresc intrînd sau ieşind studenţi — la Wellington numărul lor este de 3 000 — purtînd tradiţionalele eşarfe de lînă sau veste violete. De pe esplanada de la Victoria University College (creat in 1897) poţi zări traseul de so­sire, estuarul Hutt River, în ju­rul căruia s-au aşezat, in 1840, primii colonişti. Un localnic, eventual descendent al pionie­rilor din 1840, nu va uita să-ţi amintească că aici s-au desfăşurat primele alegeri mu­nicipale, că 1871 oraşul era deja iluminat cu gaz, iar în 1889 a fost introdusă electrici­­fried. Din funicularul care te transportă direct in centrul ora­şului, poţi incă să distingi clă­dirile ce adăpostesc Otari Plant Museum, National Art Gallery şi War Memorial, închinat ce­lor căzuţi pe fronturile primului război mondial. Un procent substanţial al populaţiei active a Wellingto­nului este legat de activitatea modernului său port. Cu o lun­gime a cheiului de 8,4 km, puţind primi anual circa 8 mi­lioane tone mărfuri şi 40 000 pasageri şi dispunînd de ma­carale hidraulice şi flotante de 20 şi 80 tone, acesta este şi­­ principalul punct de pornire al exporturilor industriale ale capitalei. Nedispunînd de o industrie grea sau minieră, oraşul s-a specializat în industria linii, cărnii, untului, ţesăturilor. Există de asemenea, fabrici de încălţăminte, materiale de con­strucţii, precum şi antrepozite şi rezervoare petrolifere unde sunt depozitate produsele im­portate. Wellingtonul este le­gat de celelalte oraşe ale ţării (oraşele neozeelandeze cuprind circa 67 la sută din populaţie) printr-o importantă reţea de şo­sele şi căi ferate. Un rol deose­bit pentru circulaţia internă a pasagerilor şi mărfurilor îl joa­că aeroportul de la Rongatai, aflat la numai 5 km de oraş. Dezarmaţi de calmul aglomeră­rilor umane ale­­Crucii Sudului, de viaţa cotidiană excesiv de britanică l­i rigurozitatea şi pu­ritanismul ei, impuşii de aproxi­mativ 2 milioane imigranţi, tu­riştii nord-americani sau euro­peni nu uită uneori să menţio­neze la plecare amabilelor gaz­de că singurele lucruri pe care le poţi găsi din abundenţă la Wellington sînt desele cutremu­re (de regulă inofensive) şi o­­bişnuitele vînturi ale Pacificu­lui ce bîntuie insulele. Intr-ade­văr, activităţile muzicale, teatra­le, de cabaret etc. se desfăşoară numai vineri seara — şi acestea neputînd să depăşească miezul nopţii. Orice vizitator trebuie să se conformeze severului obicei local de odihnă, ce începe foar­te devreme şi, fără vreo reco­mandare amicală, rişti să rămii neaprovizionat cu cele necesare claustrării în vreo cameră de hotel, deoarece numai în mod excepţional mai găseşti sîmbăta un magazin deschis. Nu rareori asişti la o busculadă între cei ce aşteaptă să efectueze cum­părături şi admiratorii ace­lor „Marching Girls“, tinere fete în uniforme pestriţe, ce de­filează şi­­ execută mişcări gim­nastice în ritmul muzicii de fanfară. Singura concurenţă se­rioasă pentru aceste paşnice de­monstraţii feminine o prezintă cursele c­e cai cu mii de pariuri şi meciurile de rugby ale echi­pei naţionale­ care stîrnesc ful­minante pasiuni şi contestă ra­dical renumitul calm anglo­­saxon. In drum spre aeroportul in­ternaţional Parapan­ma, situat la 50 km de Wellington, pentru a lua avionul spre Sidney, mai ai posibilitatea să zăreşti nu­meroasele cabane familiale în­şirate pe lungile plaje, refugiul săptămînal al celei mai mari părţi a citadinilor neozeelan­dezi şi pe ponderaţii lor pro­prietari absorbiţi total de o par­tidă de tenis sau bowling. ILIE VASILE O capitală la antipozi: Wellington COOPERAREA ROMÂNO - KENYANĂ Inaugurarea lucrărilor miniere la zăcămîntul de plumb de la Kinangoni NAIROBI 13 (Agerpres). — în Kenya s-au inaugurat, recent, lucră­rile miniere la zăcămîntul de plumb de l­a Kinangoni, care se realizează în cadrul cooperării romano-kenye­­ne. Cu acest prilej, a avut loc o festivitate la care au participat Jorno Kenyatta, preşedintele Ke­nyei, O. Omamo, ministrul resur­selor naturale şi alte personalităţi oficiale kenyene, membri ai cor­pului dimplomatic. Au fost prezenţi Bujor Almăşan, ministrul minelor, petrolului şi geo­logiei, Ion Drînceanu, ambasadorul României în Kenya, precum şi spe­cialiştii români care lucrează la acest obiectiv. Ministrul român a înmînat pre­şedintelui Republicii Kenya un me­saj de prietenie din partea preşe­dintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceauşescu. Preşedintele Kenyatta a exprimat vii mulţumiri pentru mesajul transmis. In discursul ţinut la ceremonia de la Kinangoni, preşedintele J. Kenyatta a subliniat rezultatele bune ale cooperării cu România, care au dus la crearea acestui obiectiv minier în ţara sa, elogiind activitatea specialiştilor români în valorificarea bogăţiilor subsolului kenyan. In cuvîntul său, Bujor Almăşan, apreciind importanţa acestei coo­perări, şi-a exprimat convingerea că dezvoltarea activităţii miniere din zona Kinangoni va contribui la progresul economiei naţionale a Kenyei şi va marca începutul unei colaborări reciproc avantajoase, tot mai strînse între România şi Ke­nya. Ministrul kenyan al resurselor naturale, O. Omamo, a arătat în cuvîntul său că „datorită coope­rării cu România s-a descoperit zăcămîntul într-o zonă care şi an­terior a fost cercetată de alte com­panii, însă fără rezultat“. Festivitatea, la care au participat numeroşi locuitori din regiune, s-a desfăşurat într-o atmosferă de cal­dă prietenie şi s-a încheiat cu o mare serbare populară. Presa şi radioteleviziunea kenya­­nă au informat pe larg despre acest eveniment. După anunţarea hotărîrii guvernului venezuelean de a revoca tratatul comercial cu S. U. A. Măsuri arbitrare ale monopolurilor americane CARACAS 13 (Agerpres). — Zia­rul „Nacional“ din Caracas infor­mează că, după anunţarea de către, preşedintele Rafaele Caldera a ho­tărîrii guvernului venezuelean de a revoca tratatul comercial înche­iat cu Statele Unite în 1939 şi re­înnoit în 1952, care stipula vînzarea către S.U.A. de minereu de fier şi petrol din Venezuela în schim­bul acordării unui regim prefe­renţial mărfurilor nord-americane pe piaţa venezueleană, companiile petroliere americane, care acţio­nează în această ţară, au trecut la concedierea masivă a muncitorilor, la reducerea extracţiei şi a expor­turilor de ţiţei. Prin aplicarea a­­cestor măsuri arbitrare monopolu­rile americane încearcă să exercite presiuni asupra guvernului Vene­­zuelei pentru a renunţa la promo­varea unei politici de apărare a bogăţiilor şi intereselor naţionale. Referitor la activitatea monopo­lurilor americane în Venezuela, zia­­rul „Universal“ scrie, la rîndul său, că acestea obţin anual, sub formă de profituri, peste 660 de milioane de dolari. Interzicerea ac­tivităţii monopolurilor străine în Venezuela şi adoptarea unei legi care să controleze penetraţia capi­talului străin în ţară ar contribui la dezvoltarea şi consolidarea eco­nomiei naţionale, scrie cotidianul „Universal". Conferinţa cvadripartită de la Paris PARIS, 13 (Agerpres). — La Pa­ris au avut loc joi lucrările celei de-a 140-a şedinţe plenare a Con­ferinţei cvadripartite în problemele Vietnamului. L­uînd cuvîntul, Nguyen Van Thien, adjunctul şefului delegaţiei Guvernului Revoluţionar Provizo­riu al Republicii Vietnamului de Sud, a arătat că atîta timp cit gu­vernul american va menţine şi va folosi clica lui Nguyen Van Thieu ca instrument al politicii sale de „vietnamizare“, continuînd şi es­­caladînd războiul agresiv, nu se poate realiza reglementarea echi­tabilă a problemei Vietnamului de Sud şi nici progresul conferinţei cvadripartite. Vorbitorul a subliniat că Guvernul Revoluţionar Provizo­riu se pronunţă pentru crearea în Vietnamul de sud a unui nou gu­vern în care să fie reprezentate toate forţele politice, sociale şi re­ligioase care tind către pace şi un consens naţional. In nici un caz, Guvernul Revoluţionar Provizoriu nu tinde să acapareze puterea. El pune, mai presus de orice, intere­sele naţionale, se pronunţă pentru respectarea drepturilor legitime ale tuturor forţelor politice, sociale şi religioase din Vietnamul de sud. Reprezentantul Statelor Unite şi cel al regimului de la Saigon s-au situat din nou pe poziţiile cunos­cute, care trădează tendinţa celor două guverne de a nu angaja ne­gocieri serioase la Conferinţa de la Paris. FINLANDA. Intense căutări pentru definirea fizionomiei viitorului guvern se pronunţe prea clar înaintea re­­uniunii direcţiunilor partidelor lor. învingătorii recentei consultări e- rectorale social-democraţii, s-au ex­primat — prin intermediul secre­tarului partidului, K. Sorsa — în favoarea formării unui guvern de centru-stînga, cît mai larg posibil, care să răspundă formulei „frontu­lui popular“ ce a servit drept plat­formă guvernamentală după 1966. In fapt, apreciază ziarul, rezul­tatele alegerilor nu au clarificat în suficientă măsură lucrurile deoarece finlandezii au ales un parlament care nu diferă prea mult de cel precedent. Situa­ţia din ţară reclamă un cabinet puternic; trebuie pus la punct un dificil acord-cadru asupra salarii­lor, pentru a prelungi durata con­tractelor colective de muncă, de a­­semenea, trebuie , organizate rela­ţiile economice ale Finlandei cu Piaţa comună. Pe de altă parte, problema veniturilor agricole, care a divizat cabinetul premierului Karjalainen şi a determinat pe preşedintele Urho Kekkonen să dizolve parlamentul, în octombrie trecut, a rămas tot în suspensie. Pentru moment,­­afacerile curen­te sunt rezolvate de guvernul de „gestiune“, prezidat de Teuvo Aura, instalat la sfîrșitul lunii octombrie. Președintele Kekkonen dispune da un oarecare timp pentru a lua o hotărîre. Intr-adevăr, conchide co­tidianul francez, primele consul­tări oficiale asupra formării unui guvern nu vor avea loc, decît după reuniunea inaugurală a noului par­lament, probabil în luna februarie. HELSINKI 13 (Agerpres). — După alegerile generale anticipate, desfăşurate la 2 şi 3 ianuarie, cercurile politice finlandeze caută acum să definească fizionomia vii­torului guvern — anunţă ziarul francez „Le Monde“, publicînd o corespondenţă din Helsinki. Totuşi, subliniază ziarul, liderii evită să Solidari cu lupta minerilor grevişti LONDRA 13 (Agerpres). — Conducerea sindicatului muncito­rilor din transporturi a adoptat o hotărîre prin care interzice mem­brilor acestui sindicat să treacă peste liniile pichetelor instalate de minerii aflaţi în grevă. Alt sindicat din Marea Britanie, cel al muncitorilor din construcţiile de maşini, a declarat că membrii săi, care lucrează în diverse în­treprinderi miniere, aderă la gre­va acestora. Solidaritatea cu mi­nerii grevişti şi-au exprimat-o şi sindicatele funcţionarilor de stat şi comerciali. REDACŢIA ŞI ADMINISTRAŢIA : Bucureşti, strada Brezoianu nr. 13, telefon 15 13 14; 14 14 72. Abonamentele se fac la oficiile poştale, factorii poştali şi difuzorii din întreprinderi şi instituţii. Tiparul: întreprinderea poligrafică „INFORMAŢIA" 40 368

Next

/
Thumbnails
Contents