Szabad Vasmegye, 1945. december (1. évfolyam, 192-214. szám)

1945-12-01 / 192. szám

I. évfolyam, 192. szám. Ara 100 pengő 1945. dec. 1. — Szombat Megjelenik mindennap, hétfő kivételével Demokratikus napilap Szerkesztőség és kiadóhivatal l Szombathely, Kossuth Lajos-u. 6 Összeült az első demokratikusan választott magyar nemzetgyűlés A nemzetgyűlés elnöke: Nagy Ferenc, alelnökei: Kossá István és Kéthly Anna HÍREK A SZ OVJE T UHÍ IOJBO]L A szovjet vitaminkutató-intézet a háború után fokozta kutató munkáját a vitamint tartalmazó nyersanyagok előteremtése és feldolgozása terén. Je­lenleg a vitaminok összetételének kér­désével foglalkoznak. A tudósok egész csoportja foglalkozik a vitaminoknak az állattenyésztésben való felhaszná­lásáról. A TASS-iroda jelenti, hogy Molo­­towidéki termelők szövetsége a vidék terményeinek tanulmányozása céljából tanácskozást tartott- Nézetük szerint a vidéket még nem kutatták át eléggé és számolni lehet azzal, hogy az Ural nyugati részén újabb gazdag termé­szeti kincsekre bukkannak. A hírek szerint újabb olajmezők felkutatásá­val is foglalkoznak. Szakértők véle­ménye szerint szénbányákban is rend­kívül gazdag ez a vidék. Gyöngyösi külügyminiszter vauerat auoil az USA diplomatáinak tiszte letere (Budapest, november 30.) Gyön­gyösi Jáao- külügyminiszter és fele­sége vacsorát adtak az Egyesült Álla-’ moK Budapesten tartózkodó diploma­táinak űszceletére. A vacsorán meg­jelent Shönfeld Arthur és neje, to­vábbá az amerikai misszió vezető funkcionáriusai. Ezenkívül jelen vol­tak azok a diplomaták, akik az Egye­sült Államokban képviselik Magyar­­országot, A hercegprímás komaoa utazott (Budapet, november 30.) Minu­­szenty József esziergomi érsek és her­cegprímás tegnap a buaapesti angol katonai misszió repülőgépén Barma repült, ahonnan Rómába utazik. Ró­mába való megérkezése után kihall­gatáson jelentkezik XII. Pius pápá­nál- A hercegprímás körülbelül 8—10 napi római tartózkodása után ugyan­azon az utón visszatér Budapestre. Lispei földgáz — Budapesten (Budapest, november 30.) A lispei földgáz Budapstre való szállításúnak részleteit megvitatták Budapesten. Szakértők megállapították, hogy de­cember 11-én megérkezhetnek az elsó sűrített földgázszállitmányok Buda­pestre. A lispei földgáz feldolgozása után sor kerül árrá, hogy Budapesten a gázfogyasztás korlátozását napi 4 órára csökkentsék. GÖRÖGORSZÁG Az angol munkáspárt helyettes igaz­gatója a görög választásokat ellenőrző angol-amerikai-francia ellenőrző bi­zottság brit főmegbizottjaként megér­kezett Athénbe. (Bulapest, november 30.) Csütörtö­kön ült össze elsőizben a demokrati­kus nemzetgyűlés. Történelmi fordu­lóponthoz érkezett el a demokratikus Magyarország. Az első szabadon és titkosan megválasztott nemzetgyűlés megtartotta első ülését. Borzalommá] és sok szenvedéssel teli ut vezetett eddig a történelmi pillanatig, amíg a szabadon és titkosan megválasztott uj magyar nemzetgyűlés összeüdie­­tett. Hogy mennyi a különbség az uj és a régi nemzetgyűlések között, azt csak akkor látjuk, ha összehasonlít­juk a kettőt egymással. 1944 novem­berében az ország egyik fele már fel­szabadult a német iga alól, Budapest körül már szorult az ostromgyúrü. A magyar szabadságharc tüzének utolsó felszökkenését durva nyilas-csizmák taposták sár&a. Bajcsy-Zsilinszky Endre és vezértársai már a Margit­­körúton várták kérlelhetetlen sorsuk beteljesedését. Ekkor már tudtuk, hogy Magyarország nyilas-sirásoi már uem végezhetnek teljes munkát. A második honfoglalás valóban meg­kezdődött. A iüagyar föld a magyar paraszt kezébe került. A magyar nép szabadon és titkosan választott Budapest, november 30.) A román rád-ó ismertette a román kommu­nista párt nyilatkozatát Erdély kér­désével kapcsolatban. A kommu­nista párt hangoztatta, hogy a ro­mán nép december 1-én ünnepli Er­dély Romániához való csatolásának évfordulóját. A nyilatkozat hangoztatja, hogy ennek a napnak ebben az évben kü­lönösen nagy jelentősége van. De­cember 1-én az egész román nép őszinte háláját fejezi ki a szovjet­csapatoknak és a román hadsereg tisztjeinek és katonáinak. A román reakció és az erdélyi magyar reak­ció együttműködtek Erdélyben. A reakció a végsőkig kihasználta Er­dély népét, a saját érdekeiért hasz­nálta fel, ugyanakkor Erdély érde­keit elnyomta. A magyar reakciós elemek és a román nemzeti paraszt­párt elemei gyűlölettel eltelve a Szovjetunió ellen, háborúba döntöt­ték a magyar és román népet. A kommunista párt a legteljesebb mér­tékben elitéli Maniu és Bratianu működését. Ezek a reakciós és fa­­sizta-barát elemek ellenzik Erdély beleillesztését a román állam éle­tébe. Különböző híresztelésekkel az állami rendet kívánják megbontani. Azt állítják, hogy az Egyesült Álla­mok és Nagybritannia kormánya el­lenzi Erdélynek Romániához való csatolását. Azt mondják, hogy Er­délyt két részre osztják, vagy pedig képviselőinek kell folytatni most a második honfoglalás gigászi munká­ját. Barázdás homloku és széltől cser­zett arcok, munkások, parasztok és értelmiségiek népesítik be az üléster­met. Mindezekből megállapítható, hogy a történelem vihara megrostálta és kiválogatta a képviselőket. Az uj kormány bevonulását nagy tapsviharral fogadták az uj nemzetgyűlési képviselők. Az elhe iyezkedés sorrendje: Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpár,t majd a Kom­munista Párt és a Szociáldemokrata Párt egyforma erősségű csoportja. Az első ülés légköre több, mint ünnepies A külföldi diplomaták közül ott van Vorosilov tábornagy, aki minden fontos politikai megmozduláson részt­­vesz. Mellette ül Puskin Lövet. Rajtuk kívül egész sor magasrangu szovjet-tiszt kiséri figyelemmel az ülés szakaszait. A második páholy­ban angol és amerikai megbízottak ülnek. A pártok között már az elhelyezke­désből is megállapítható, hogy nin­csenek elválaszthatatlan, merev vá. laszfalak. Ez a széthúzástól való men­tesség nemcsak a külsőségekben, ha­folyosót csinálnak a székely meden­cébe. A román kommunista párt állás­­foglalása szerint Magyarország és Románia között lévő régi viszály­kodást nem lehet határkérdéssel elintézni, hanem csak az erdélyi magyar nép szabadságjogainak tisz­teletben tartásával. így akadályoz­ható csak meg, hogy egyesek ismét idegen érdekeknek rendeljék alá Erdély érdekeit, mert csak igy biz­tosítható a tartós béke Magyaror­szág és Románia között, — fejezi be nyilatkozatát a román kommu­nista párt. MAGYAR KIKÜLDÖTTEK a brüsszeli nemzetközi szállítási konferencián (Budapest, november 30.) Mint hi­vatalos helyről közlik, magyar kikül­döttek is résztvesznek a Brüsszelben december 4-én kezdődő európai szálli­­tásügyi értekezleten. CHURCHILL — 71 ÉVES (London, november 30.) Winston Churshill, Nagybritannia volt minisz­terelnöke és az angol konzervatív párt vezére pénteken töltötte be 71. élet­évét. A volt miniszterelnök magas ko­ra ellenére is teljesen egészséges és a jövő héten vezérszónoka lesz az ellen­zék részéről a munkáspárti kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indít­vány felett indítandó vitának. nem a nemzetgyűlés határozataiból való mentesség nemcsak a külsősé­jekben, hanem a nemzetgyűlés hatá­rozataiból is kifejezésre jut. Nincsen semmi vita vagy ellentmondás, a ha­tározatok az egész ház akarata. Megválasztják a nemzet­gyűlés uj elnökét A nemzetgyűlés elnöki székébe Nagy Ferenc volt újjáépítési mi­nisztert választotok meg. Alelnökök­­nek: Kossá Istvánt és Kéthly. Annát. Nagy Ferenc székfoglaló beszéde hitvallás a nemzet mellett és reális útmutatás a jövőre. Köszönet a szov­jet-népnek, hogy felszabadított ben­nünket. Volt beszédében egy mondat, mely teljesen visszatükrözi a mai magyar demokratikus nemzetgyűlést, egy olyan kijelentés, mely még eddig a képviselőházban sohasem hangzott el. „Magyar parasztember vagyok". Ha semmi más, ez az egy mondat mutatja, hogy milyen hatalmasat fordult a magyar történelem kereke PARISBAN MEGALAKULT A FRANCIA-MAGYAR TÄRSASÄG (Páris, november 30.) A francia füg­getlenségi mozgalom kezdeményezésé­re Párisban megalakult a francia-ma­gyar társaság. A társaság ügyeit tiz tagú intézőbizottság intézi. A társaság megválasztott elnöke Louis Martin, aki évekkel ezelőtt Magyarországon is járt és jól ismeri a magyar viszonyo­kat. A franc.a magyar társaság meg­alakulásakor Bartók-liangversenyt ren­dezett. Ezt a hangversenyt a francia rádió is közvetitfe. Egyéb hírek szerint Londonban is volt Bartók ünnepély, amelyet Albert Hallban tartottak, a Hunnia Szabad Magyarok Egyesületének rendezése keretében. KELETINDIA Mint az angol rádió jelenti az egyik keletindiai szigeten megkezdődött az első bünper a japán háborús bűnösök egyik csoportja ellen. FRANCIAORSZÁG A nemzetközi nőbizottság Párisban tartott ülésein elfogadta a demokra­tikus nemzetközi nőszövetség alapsza­­bályait. Az alapszabályokban többek között szerepel a közreműködés a bé­ke megszervezésében és a fasizmus el­leni küzdelemben. Továbbá a nők egyenjogúsága a frfiakkal minden té­ren az anyák és gyermekek védelme és támogatása. LENGYELORSZÁG A lengyel főváros közelében elte­rülő erdőségben megkezdték a tömeg­sírok eltárását. Az első hatalmas sirgödörből a hitleri terror mintegy 40.000 áldozatának holttestét ásták ki. Megállapították, hogy ebben a eirgö­­dörben igen sok gyermek- éa női csontvázat i> találtak. Erdély helyzetéről nyilatkozatot adott ki a roman ommunista part

Next

/
Thumbnails
Contents