Szabad Vasmegye, 1947. december (3. évfolyam, 273-294. szám)

1947-12-02 / 273. szám

WsLüG r?K .» SÜIXTL'D *. HOMERSEELivf __ ..- Várható idöjáiás kedd estig: Gyei:. • ájUÉk jkjgÜfe k|fcf ffjéb tejMÉf, rsj ftSHR M tMj jMMji jPfysBr ífeÉj gfttf; ge nyugati, délnyugati -szél, felhős éy Xt %• ’jjg-' imBI Szombathelyen ^ hétfőn a hőmérse; 1^»P <|jj |«igljjjp -_ ."-í ^ jj|| B tartatom 82. Változó felhőzet, jy«1 jo mm—«W*W—i ,r--— ......—■------«^.aa«. •^>:i^.mMllM*IBa«lWfl-a.. , -^s,.a T ill -I '--rTflrft A MAGTAR KOMMUNISTA P.éJBT V.AM»»«*** NAPILAP JA 1JI. ÉVFOLYAM. 273. SZÁM. _ - .. .üra _ 40JlflérJgg£> -v— K.(í<t mi ÜM.Ál:"• ^ ^ ■'** " ...... ~ ~ ' .................... ■&m mm m A franciaországi helyzet a közvetlen kirobbanás előtt áll A Scliamtifkormáiiy fegyveres erőszakra készül a nMsmkásság ellen — Be- E ■fóliák a kommuiiista párt lapjának megjelenését — Paris egyik külfá* , rosáfeaa a katonaság csatlakozott a tüntető timegkez . Cseadőrség veszi korai a francia nemzetgyűlés épületét (Páris, december 1.) A franciaor­szági helyzet szombat óta a közvetlen kirobbanás küszöbén áll. A Humani­ze szombaton délutáni külön kiadásá­ban közölte, hogy a reakció állam­csínyre készül. Schuman miniszterelnök a nemzet­gyűlés viharos ülésén benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amelyben felha­talmazást kér 80.000 tartalékos moz­gósítására és arra, hogy fegyverrel védhesse meg a sztrájktörőket amuri fcésság haragja ellen. Thorez, a francia kommunista párt vezetője megérkezett Parisba és azon. .nal megkezdte a tárgyalásokat a kommunista párt politikai bizottsá­gával. A francia belügyminiszter betiltot­ta a Humanité megjelenését. Alig­hogy ennek hire ment. 100.000 pá­risi munkás hatalmas tüntetésben fe­jezte ki szolidaritását a munkásság lapjával. Paris egyik külvárosában a tün­tető tömeghez csalatkozott a fca. tonaság is és együtt indultak rohamra a csendőrség által el~ foglalt pályaudvar visszafoglalá­sára^ A csendőrség könnyfakasztó bom­bákat használt a tüntetők szétoszla­­íására. A cpendőrség provokációi M'och szocialista belügyminiszter uta sitására tovább folynak» A munkás­ság azonban könyörtelen harcot foly­tat a sztrájkjog védelmében. Mialatt Párisban ezek az esemé­nyek történtek, a francia parlament megszakítás nélkül ülésezett. Vasár­nap este 35 órai ülésezés után a nem­­zetgyülés 408 szavazattal 184 ellené­ben megszavazta a kormány általi benyújtott törvényjavaslatokat, A. hajnali órákban közölték, hogy a francia nemzetgyűlés hétfőn reggeli folytatta a Schuman-féte diktatúra törvény tárgyalását. A csendőrséggel körülvett Bourbon-palotában hétfőn, reggel fél 11 ómkor összeült a reaít. kívüli minisztertanács. Gyárak idetelepítésével munkaalkalma­kat kell teremteni Szombathelyen- indítványozta Gombis Antal eivtórs a városi bizottságok együttes ülésén ÍNIyolc környéki község Szombathelyhez csatolását elvileg kimondották Szombathely város pénzügyi, gaz­dasági és Jogügyi bizottsága hétfőn, délelőtt Németh István, elvtárs, polgár­mester elnökletével együttes ülést tar. tott. Hozzájárult az egyesített bizottság, hogy Egerváry József és Gergely La­jos városi kisegítő munkaerők Önálló ipart folytassanak. Ugyancsak hozzá­járultak Safranko Emánuel elvtárs, Szombathely első főispánjának és Csermely Gyula volt polgármester arcképének megfestéséhez. Gambis Antal elvtárs, szakszervezeti titkár a szakszervezeti frakció indít­ványát terjesztette a bizottságok elé: Szombathely egyik régebbi püspöke agyízben kijelentette, hogy nem akar Szombathelyen gyárkéményeket látni, hanem Szombathelynek tisztviselői tail* turvárossá kell kifejlődnie. A múltban Szombathelyen hadtestparancsnokság, csendőTközpont volt és a nagy ősz­­szegben befolyt nyugdijak, a nagybir­tokok Szombathelyre beözönlő Jöve­delme annyi pénzt hozott cc városba, hogy a város pénzügyi keresztmet­szete látszólag egyensúlyt mutatott. Ez a pénzforrás Szombathely részére elveszett és ennek pótlásáról feltétlen gondoskodni kell. A városban 3500 munkanélkülit tar­tanak nyilván- A hároméves terv vég­rehajtása során is a legjobb kon­junkturális lehetőségek kihasználásá­val legfeljebb 1000 munkanélkülit tud­nak foglalkoztatni a meglévő szom­bathelyi üzemek. Még igy is 2500 kö­rül lesz a munkanélküliek száma, ami a természetes szaporulatot iigyelembe véve, még csak emelkedhétik, 31« Szombathelye» mm good»»«. kodnak újabb munkalehetőségek­ről, akkor Szombathely a kör­nyező városok között halálra van ! »élve, mert fejlődése lehetetlenné j válik. Ezért Szombathely’város vezetésé- jj gének már most mindent meg kpU tenni, hogy a meglévő gyárak és üze. mek mellett újabb nagy munkás­­befogadóképességű gyárat 'létesítsen. Erre a hároméves térv lehetőséget fog nyújtani, csak ezt a lehetőséget a vá­ros vezetőségének meg kell látni és kellő időben megfogni. Gombis elvtárs javasolta az egyesí­tett bizottságnak, hogy a közgyűlés a kormány elé vigye ezt a kérdést. é Horváth T. János hozzászólásában megemlítette, hogy erre a célra Szom­bathelyen nincsen kész épüjet. Gombis elvtáis a továbbiakban ki­fejtette, hogy nem lehetetlen az, hogy a hároméves tervnek akár már a má­sodik évében is gyárépületet lehes­sen felépíteni. Telek, áll a város jen. delkezésére. A bizottság az indítványt elfogadta. Az áramkorlátozásokkal kapcsolat­ban a gázgyár szükségesnek találta néhány helyen, ahol a gázvezeték nyomása elég nagy, utcai gázlámpák felállítását. — A műegyetem újjáépí­tésének támogatására 10.000 forintot szavazott meg a város. — Az 1948-as évre a közmunkaváltságot ló és gép jármű után 45, tehén- és szamárfogat után 22 forintban állapították meg. — Megállapodott a város a megyével a Jrcözöh' hivatalok fenntartási költségei, nsk megosztására. Eszerint 3 főispán: hivatal költségvetésének 70 százalé­ka: a megye, 30 százalékát a város, ■a szociális felügyelőség szükségleté­nek felét a város, felét a megye !«* dezi. *S®gl Vasárnap délelőtt fél kilenc órára gyűltek össze az MKP székházénak nagytermében Vas és Zala megye üzemeinek kommunista vezetői. Gombis Antal elvtárs, megyei szakszervezeti titkár nyitotta meg az értekezletet. •. Utána Halmágyi elvtárs a buda­pesti üzemi munkások üdvözletét tolmácsolta, majd Szabó Imre elv­társ, országgyűlési képviselő a pa­rasztság nevében köszönti az üzemi munkásságot. A politikai beszáfnolót Fülöp Pé­ter elvtárs, központi kiküldött tar­totta. Rövid áttekintésben ismer­tette, hogyan fejlődött • a választá­sok előtt óta a magyar demokrácia, hogyan erősödött a Kommunista Párt. Végrehajtottuk pártunk III. kongresszusának határozatát, hogy: „Ki a nép ellenségeivel a koalíció­ból4 és biztosítottuk, hogy. „Nem Elvben elfogadta coc egyesített öé­­zortság, hogy a ssombatheiyfeft: nyéki 3 községei a váróékor ene» tgüjék Aközségsk « .Következőik: Gencsapd*, Ujperint, Söpte, Herény, Sómon, Zár kaszentkirály, Gyöngyöshennán. 4? Ólad. A NÉKOSZ szombathelyi kollégiuma., ban ai város két ágy alapítványt ?®S4. A bizottság ezután több személyi tárgyú ügyet tárgyalt le. A 45 pont. bél álló tárgysorozat letárgyaldsa dél­után fél 2 óráig tartott, a gazdagoknak, hanem a dolgoz- > nak építjük az országot.“^ A koalíciós pártokhoz való viszo­nyunk taglalása után a világpcl " tikai helyzetet ismertette, majd rá­tért a szakszervezetek uj feladati­nak vázolására. A szakszervezetek uj feladatai­nak vázolása során Fülöp elvtáis is­mertette Pártunk állásfoglalását s. szakszervezeti tagság kérdésébei: Pártunk az önkéntes tagság mel­leit foglalt állást, mert ez a leg biztosabb módja a szakszervezetbe befurakodott fasiszta és demokri­­ciaellenes egyének kiűzésének. Ez­zel párhuzamosan a felvilágosító, oktató munka fokozottabb jelentő­séget kap a szakszervezetekben. Az önkéntes szakszervezeti tagság fo­kozza a szakszervezeti tagság érté: két és a Kommunista Párt ezt a A komnHiiísta üzemi vezetők értekezlete Fiilop Péter ehtórs előadása a szakszervezetek uj feladatairól

Next

/
Thumbnails
Contents