Szabad Vasmegye, 1948. január (4. évfolyam, 2-25. szám)

1948-01-03 / 2. szám

Mit várhatunk 1948-tól Lezártuk az ó-évet, megkezdtük az utfesztendőt. Az 1947-fc-en végzett routfKa miatt nem kell szégyenkez­nie a magyar demokráciának. Az elért eredményeket nyugodtan bo­csáthatja a világ itélöszéfce elé. El­bírja a kritikát. De mii várhatunk az 1948-as centenáriumi évtől? Erre 55 kapunk .'eleietet illetékes politi­kusok újévi megnyilatkozásaiból. Rákost Mátyás elvtárs, miniszter­­ejnökhelyette:;; az 2ÖKjP főtitkára így nyilatkozott: A jövő év első leiére mély be­nyomást íug gyakorolni az 1848-as fürruäWom ventciúriu.'náirak meg­ünneplése. A magyar nép az elmuK sm esztendei alatt must van elő­ször abban a helyzetben, hogy va­lóra váltsa ttokat az eszméket, aindfcpöfcot az 184á-«s forradalom zászlóira t&jbtí. Unnék a felisme­résnek' kétségkívül meg les/, egész tk-mtfkrav iánkat erősítő hatása. Bizony es, hogy ■* irösctfnl fog a uaaakásegység is. És ezen túl- j «oenSte* szorosabb lesz » Sfagya* Nemzeti Fngjeíleaségi Front koalí­ciós pártjainak együttműködése. A demokrácia győzelmei a Magyar Nemxeffí függetlenségi Pront min­det? pár í jában araikat igazol ták, akii-: megalkuvás nélkül hirdették a demokratikus népi erői: asszeio­­f.-sáí. Ezt az egészség»»; fejlődést a jövő évben még fokozni kell, meri s dcnwkrácra erősödőit ugyan de ellenségei még nem adták fel a haf­tet: a belső fronton vereséget szen­­t edtdi. de a nemzetközi reakciótól segítséget remélni*!; és ezért tovább saöiik ellenséges terveiket.“ Marosán György elvtárs, testvér­­pártunk főtitkár helyettese, a Szociáldemokrata Párt vidéki lap­jainak írt. vezércikkében a követke­zőket mamija: 1 „Az uj esztendőnek a békének még határozottabb körvonalakat kell kupája és hogy ez az év az igazi béke esztendeje legyen, meg kell cröskenitnk demokratikus rendsze­rünket. meg kell erősítenünk szö­vetségünket a világ szabadságsze­­retS népeivel, segítenünk beli Je­­gyözhetí-tienné tenni a munkást» i tály nemzetközi összefogását.' E po­litikai feladataink mellett gazda­sági téren csupán egy elvégezni­­v&lénk vau: győzelemre segíteni a hárranéves tervet, bogy jobb élet­lehetőségeket biztosítva a magyar népnek ajabb és ujafob tervekkel leg vük virágzóvá az országot.“ Dobi István, a Füg«eílep Kis­gazdapárt elnöke szintén vezércikk­ben köszönti az i34S~as esiendőt. Többek között ezeket úja: ,,A mi nagy ceateoáiríf- tb-ünk ab ban kUKnK-rrk az efennáí' idők szók I Sikerrel járt a tőispán r* 4 és polgármester budapesti útja Közmunkákra: 4o.ooo, csatornázásra; 3o,ooo, a városi bérház munkálatainak befejezésére: loo.ooo, államsegélyként: 3oo.oűo> gáz és vizái] fejében 32o.ooo forintot kap a város , „ A ktrrácsoayi ünaopelc utón Buda­pestje utazott Németh István elvtárs, polgármester, Gombig Antal elv-társ, a ujc-gyei szaksáé rirer éti titzáx é-s a városi hl ve tolok több vezetője. Buda­pesten csatlakozott hozzájuk a kará­csonyi ünnepeket családja körében töltő Nessményi Károly elvtárs, fő­ispán, hegy erz 19--8-CS esztendő első hónapjainak fontos gazdasági ügyeit letárgyalják az illetéken minisztériu­mokban. A budapesti útról tegnap délelőtt számolt be Mérneth István elvtárs, polgárai aster. A TEKVHTVAXAIBAN ajabb áilanu hozzájárulást kért a vá. ras á közműn.-rákra. ígéretet kaoott, hogy január hónapra 40000 forintot utalnak lei a város részére közműn­­kálira. Berey Andor elvtárs, a Terv. hivatal vezető)« kijelentette, hogy meg január hónapban letárgyalják a vá­ros hároméves tervét, c tényleg végre, hajtandó munkákat megállapítják ék az ehhez ssütaéges összeget havon­ként a város rendelkezésére bocsát­ják. A csatornázási munkálatok loiy­­tcfására további 30.000 forintot kapott 3 város, ez biztosítja az ott dolgozók további munkclehetősógéh A gazdasági főtanácsnál ugyancsak a város hároméves tervé­vel -kapcsolatosan folytatott megbe­széléseket a küldöttség. Felhívta a GF a küldöttséget, hogy a januárban tartandó értekezleten, amely az egyes vörösök hároméves tervét less híva. tóit letárgyalni, Szombathely város is képviseltess® magát. AZ ÉPÍTÉSÜGYI MINJSZlSEŰUMBAN letárgyalták orz uj városháza építésé­nek tervét Az építésügyi minisztérium álláspontja az, hogy a Szinház-térea felépítendő uj városháza és a kör­­hyezó utcák városrendezési tervét együttesen készíttesse el a város és ért küldjék meg a minizténum várcs­­reudesési osztályának. Eszerint a mű­szaki hivatal együttesen hirdet pálya-Az n; kontárrendelei életbelépett Arcképes igazolvánnyal látják el az iparosokat A hivatalos lap újévi számúban megjelent az uj kontármsadelet, amely raerint nemcsak a jogosulatlan ipariköket büntetik szigorúan, hanem azokat is, akik iparigazolvánnyaí Dem rendelkezőkkel dolgoztatnak. Az iparügyi miniszter ren delete szerint arcképes igazolvánnyal iátjék el az iparosokat. Az arcképes igazol­vány annak igazolására szolgál, hogy az iparos az iparigazolványban fel tüntetett. ipar körébe tartozó mun­kákat elvégezni jogosult. Az igaza!­­ványt anyagigénylésnél és kózaeálli­trsra pályázásnál az iparűzési jogo sultság igazolására el kell fogadni. Az arcképes igazolványt az iparos kéro&nére az az iparfestütet állítja ki. amelynek az iparig asoíványt kérő iparos "agja. Február elsején jelenik meg az amneszíiarendeleí A köztársaság második évfordulója és a cervt icánum alkalmából amnes,';­­hát ad a kormány. A rendelet elsején jelenik meg.- " —r rl ■ - zc'ot az uj városházára és a kör­nyező utcák városrendezési tervére- Németh elvtárs, polgármester már ki is adta az utasítást a műszáki hiva­talnak a terv ledolgozására és a terv­pályázatok kiírására A város főterén lévő béibázának munkálatai szünetelnek, ámbár csak a tefőzeíi munkálatok hátráltatják az építkezés befejezését A minisztérium tCO.COO forintot utalt ki erre a célra. Megállapodás történt, hogy 6 százaié­­•<os évi kenn úttal, 5 évi törlesztésre kapja a város a kölcsönt. A város ■sürgősen elkészíti a kötelezvényt, ame­lyet jóváhagyás végett felterjeszt a belügyminisztériumba, hogy a leg­rövidebb időn belül iokytathaesák a városi bérház építési munkálatait A BIT.líGYMtN-tSrrtBIÜMlíAN jármi Antal dr, miniszteri tanácsos, főosztályvezetőnél tárgyalt a küldött­ség. Aa értekezleten letárgyalták a városnak nyújtandó és a költségve­tésbe telvett 300 000 forint államsegély ügyéi. ftajk ehr társ, belügyminiszter jorvaskifára az államsegély asonnali kifizetését rendelték el. Neszményi és Németh eivtársak rögtön átmentek a pénzügyminisztériumba, ahol Ígéretet - kaptak, hogy pár napon belül aiin'-é­­sík az össaísg kifizotését. Elsősorban a Sorok-utcai fcölcsöcte berenderését lógják az álkünsogély bői elkészíteni. A JÓVATtTEU HIVATALUK Kvíz iícjmár elvtárs, gazdasági taná­csos a jóvátétel! viz- és gázfogyasz­tás terhére kért nagyobb összegű ki­utalást. A Hivatal 320.000 forintot utalt ki a városi üzemeknek az elfogyasz­tott qáz- és vizái jak fejében A küldöttség más személyi és vá­­.rosi ügyekben is eljárt illetékes helyt ken, majd az O-év utolsó napján a későesti órákban érkezett vissza Szombathelyre. vány os ünnepségeitől, hogy nem üres szavakkal, hanem maradandó leitekkel r karunk ünnepségei ülni. A hataliros cél itt áll előttünk: a háborúban elpusztult rosszemlékű korszakoktól szegénnyé tett orszí gunk:;t kell ujjáépiteni ügy aka­runk ünnepelni, hogy nrndennapos munkánkkal, minden tettünkkel az uj demokratikus Magj arorszáyot építsük fel.*' 11 Lés Béla, az Uj Szó förzerkesz tője a világpolitika 1947-es mérle­gét . állítja fel és ebből következtet az 1948*as esztendő alakulására/ „Az 1947-es esztendőben tulyos íársadaimi harcok folytak ie — I Írja. — Ahol fegyveres összeütkö­zésekre került a sor, ott mindtmüti a népek sxabadságszereteie győze­delmeskedett, vagy halad a győze­lem felé. Ahoi jjnint Délkelet- Európában) a népek saját kezükbe vették sorsuk intézését, ott minden »leriUátó számítást felulmnlő gyor­­sasággal ioíyik a háboraiitötte se­bek behegesztése és a népek, melye­ket idegen hódítók évszázadok óta uszítottak egymás ellen (hála a nagy barát, a Szovjetunió, a népek (gézi c-rdvkei'í szelgóló küípoljtjká “ jánafc) — végre egymásra találtak. Ahol — mint Franciaországban és Olaszországban — azok kezében van a kormány, akik Amerikától vár­nai; segítséget (nem segítséget a nép számára, de segítséget a nép eilend, ott egyre mélyül a válság és egyre nő a nyomor. De ott is oB, erősödik a nép szabadság&zeretete és öntudata. Ezek a népek is mind világosabban látják, ki a barát, ki az dksn jég. Az emberi:égnek minden oka és minden joga megvan arra, hogy de rináfással / üdvözölje a beköszönt?! »j essteadSf.“ rm^Hmomrmsáí mtss&ummi ­»DEGIDO Várisaió időjárás saoroBai estig- MegéWaüLiö óssáiti, éssakr.yugaü siti váj Sózó fejhöze:, cofc helyes ha­vazás. a hómóisé-áet tovább 8üUyeő. őzoéjbaihelyen pénteken a hőmér­séklet EKUimuma —OS, miidmsma — 4.8 C. fok yolt. Par ómét érái! ás ?-!5 ta, párataitafom 80. Kevés felhc, délayugali gyenge szél. A rcpi csa­padék 0 1 mm. A MAGYAR KOMMUNISTA PÁRT VASMEGYEI NAPILAPJA •*■ !■ wiwwiw &»»( ■*•>««*« ............................ ima im rv. ÉVFOLVASI, 2. SZÁM, ' JJfSí 40 t Szombat. 19«. január 3.--------------------------------------------------------------------------------------------------------—---—-------------------1--------------------*------------------------------------------ -------

Next

/
Thumbnails
Contents