Szabadság, 1971. március (81. évfolyam, 26-34. szám)

1971-03-03 / 26. szám

An American Newspaper in the Hungarian Language AHA 20c The oldest established and largest Hungarian Newspaper in America.Published every Wednesday and Friday No. 26. SZÁM CLEVELAND, OHIO Sxerda, 1971 március 3. Year 81. Évfolyam WASHINGTON — A Capi­tol épületének szenátusi szár­nyában időzített bomba rob­bant. A bomba a szenátus üléstermének közelében levő toiletben robbant fel, az első értesülések szerint azonban magában az ülésteremben nem esett kár. Sem haláleset, sem sebesülés nem történt. A jelentések azonban hang­súlyozzák: a kár “rendkívül jelentős” volt, ennek ellénére a hivatalos kárösszegről még nem adtak ki jelentést. Nyomban a robbanás után a rendőrség elzárta az épület környékét, a szenátus ülései azonban tovább folytatódnak. Nem sokkal a bomba felrib­­banása előtt a Capitol épüle­tének gondnokságát egy ma­gát megnevezni nem akaró személy felhívta telefonon és közölte, hogy az épületben bomba van elhelyezve. A gondnokság nem hozta nyilvánosságra, hogy a ma­gát megnevezni nem akaró személy férfi volt-e, vagy nő, valamint arról sem érkezett tájékoztatás, hogy a telefon­beszélgetés alkalmával volta­képpen mit mondott még a telefonáló, a tény közlésén ki­vid? A bombarobbanás ügyében azonnal megindult a nyomo­zás. Egyesek nem tartják le­hetetlennek, hogy a Capitol épületében történt bombarob­banás voltaképpen egyik rész­lete annak az állítólagos terv­nek, amelyet a Federal Bu­reau of Investigation nemré­giben hozott nyilvánosságra. Az FBI szerint egy balol­dali csoport számos politikus és közéleti személyiség, töb­bek között, Dr. Henry Kis­singer, Nixon elnök nemzet­­biztonsági tanácsadójának el­rablását és több washingtoni épület felgvujtását, vagy bombával történő megsemmi­sítését, tervezte. A dinosaurosok világhírű magyar szobrásza meghalt CHURCHTOWN, N. Y. ­­Jónás Lajos (amerikai néven Louis Paul Jonas), világhírű amerikai magyar szobrász, 76 esztendős korában, meghalt, a Columbia Memorial Hospi­talban. Jónás Lajost részint első­rangú és különleges vadállat­­szobrairól ismerte a világ, másrészt pedig miniatűr állat­szobrairól, amelyek jelenleg királyok, közéleti személyisé­gek és ismert műgyűjtők ma­gángy ti j tem én y ében vannak. A miniatűr állatszobrok nagy­sága az eredeti modell egyti­­zede. Legismertebb alkotása alig­hanem a 9, élőnagyságii dino­­sauros szobra, amelyet a new yorki Világkiállításon is kiál­lítottak és amelyet sokmillió ember csodált meg. Ezt a szo­­bor-csoportozatot a Sinclair olaj-vállalat rendelte Jónástól 1962-ben. Jónás Lajos Magyarorszá­gon született 1894 julius 17- edikén és már gyerekkorában kezdett el szobrászattal fog­lalkozni. Jónás Lajos 1909- ben jött az Egyesült Álla­mokba, bátvjai, János és Kál­mán után, akiknek állatkitö­mő műhelyük volt Denverben (Colo.) Jónás 1914 és 1918 között az American Museum of Na­tural History (New York) munkatársa lett, az első vi­lágháborúban őrmesterként szolgált a US Armvban, Fran­ciaországban. Szobrait számos amerikai múzeumban megtalálhatjuk, ezenkívül ő látta el szobrokkal teljes egészében Caracasban (Venezuela) az ottani Termé­szettudományi Muzeum elő­csarnokát. Halálát özvegye, fia, lánya és 7 unokája gyászolja. A NAGYHATALMAK KÖZELKELETI BEAVATKOZÁSA LEHETSÉGES UNITED NATIONS — Az Egyesült Nemzetek Szerveze­tének diplomatái fokozták ar­ra vonatkozó erőfeszítéseiket, hogy a négy nagyhatalmat (Amerika, Anglia, Francia­­ország, Szovjetunió) mielőbbi közelkeleti beavatkozásra ösz­tönözzék, tekintettel arra, hogy a Dr. Gunnar Jarring közvetítésével megindult tár­gyalások Izrael s az arab or­szágok között, a jelek szerint, véglegesen zsákutcába jutot­tak. Sadat, egyiptomi elnök, a közelmúltban, kijelentette: Egyiptom hajlandó a közelke­leti béke aláírására, amennyi ben Izrael kivonul az összes, megszállva tartott arab terü­letekről. Válaszában Golda Meir, izraeli miniszterelnök, viszont leszögezte: Izrael nem hajlandó a kivonulásra, a bé­ke aláírása után azonban a “határkérdés megbeszélésére kerülhet.” Nyilatkozatában az izraeli miniszterelnök kijelentette: Izrael nem hajlandó az 1967 előti határokat elfogadni. Ezt a mondatot az izraeli kormány az amerikai diplo­maták kérése ellenére sem volt hajlandó Mrs. Meir töröl­ni nyilatkozatából. Sadat sze­rint az izraeli nyilatkozat, az a körülmény, hogy Izrael nem hajlandó visszavonulni a meg­szállt területekről, “véglege­sen bezárta az ajtót minden­féle békés megegyezés előtt.” A jelek arra mutatnak, hogy a négy nagyhatalom dip­lomatáinak a többsége szíve­sen látna egy négyhatalmi beavatkozást a közelkeleti kérdésbe, a helyzet jelenlegi állását figyelembe véve. Hírek a világ minden részéből ALGÉRIA — Houari Boumedienne elnök utasítására, az algir kormány minden egyes francia olaj-vállalatban 51 szá­zalékra emelte érdekeltségét, ezzel tehát valójában minden algíri francia olaj-vállalat az algir kormány irányítása alá. került. LONDON — Az angol kormány a jövőben valószínűleg megszigorítja a Commonwealth országok polgárainak ang­liai letelepedését. Az uj bevándorlási törvényjavaslat értel­mében egy indiai, ausztráliai, vagy kenyai személy, csak akkor kap bevándorlási engedélyt Angliába, ha előzetesen igazolni tudja, hogy munkát kapott. Bevándorlásakor a rendőrség nyilvántartásba veszi és ha állást akar változtat­ni, ehhez hivatalos engedélyre lesz szüksége. A javaslat ér­telmében az első engedélyt egy évre adnák ki és minden év­ben meg lehetne újítani, négy évi angliai tartózkodás után viszont a bevándorló szabadon maradhatna Angliában bár­milyen hosszú ideig. WASHINGTON — Henry A. Kissinger, Nixon elnök nemzetbiztonság tanácsadója, uj tisztviselővel bővitette hi­vatalát. Az uj tisztviselő B. E. Carter, a US Army hadna­gya, aki Robert S. McNamara, egykori honvédelmi minisz­ter, veje. PÁRIS — Az előkészítő vietnami tárgyalásokon részt­­vevő északvietnami küldöttség szerint Nixon elnök hazu­dott, amikor legutóbb külpolitikai beszámolót terjesztett a kongresszus és az amerikai nép elé, amikor arra hivatkozott, hogy az északvietnamiak szélesítik ki az indokinai háborút. Az indokniai háborút Nixon szélesíti ki — állította az észak­­vietnami küldöttség. WASHINGTON — Nixon elnök legutóbbi, “State of tba World” üzenetének lényege: Amerika legkínosabb problé­mája Vietnam, a legveszélyesebb nemzetközi probléma vi­szont a Közelkelet, ahol közvetlen amerikai-szovjet össze­csapásra kerülhet sor. SANTIAGO, Chile— A chilei kormány döntése: Chile ezentúl nem az “Anaconda Sales” nevű, amerikai vállalaton keresztül, hanem közvetlenül ad el vörösrezet a kommunista országoknak. ! CONCORD, N. H. George McGovern szenátor (D-S.D.)' mondotta: Ha 1972-ben elnökké választják, a vietnami há­borúnak néhány hét leforgása alatt véget vet. Vihar egy pohár vízben: most már a liechtensteini nők is zendülnek GENF — Innen származó jelentés közölte: A Svájc és Ausztria között fekvő, pará­nyi Liechtenstein hercegség­ben a férfiak, egy országos referendum alkalmával, 1,897 szavazattal 1,817 szavazat el­lenében, elutasították a nők szavazati jogára vonatkozó javaslatot. A nők szavazati jogát egyébként az elmúlt év de­cemberében a liechtensteini parlament is elutasította, igy tehát a referendum csupán a parlament előzetes határoza­tát erősítette meg. A szavazás eredményének nyilvánosságra hozatala után a liechtensteini nők csopor­tokban vonultak fel és ilyen szövegű táblákat hordoztak magukkal: v — Szégyeljük magunkat Liechtenstein nevében. — A férfiak Szavazati jogának megszüntetését kérjük. — Kételkedünk a férfiak fér­fiasságában. Liechtenstein lakosainak száma 19,000 és ez a kis he­gyi hercegség a nyugati világ egyetlen olyan országa, ahol nem szavazhatnak a nők. Ezenkívül, Jordan, Kuwait, Yemen és Saudi Arabia a vi­lágnak azok az országai, ahol a férfiak még mindig mono­polizálják a politikai életet. Különleges tolószék ROCHESTER, N. Y. — Dr. Lester Lempert, brightoni fogorvos, olyan különleges, elektronikus tolószéket terve­zett, amely óránkint 4 mérföl­­des “sebességgel” halad és kezelése rendkívül egyszerű. FOLYIK A NYOMOZÁS A CAPITOLBAN TÖRTÉNT BOMBAROBBANÁS ÜGYÉBEN

Next

/
Thumbnails
Contents