Szabadság, 1971. március (81. évfolyam, 26-34. szám)

1971-03-03 / 26. szám

2. OLDAL SZABADSÁG SZABADSÁG Editor: ZOLTÁN GOMBOS Published every Wednesday and Friday THE LIBERTY PUBLISHING COMPANY 53 Edited and Published at Szerkesztőség és kiadóhivatal 1736 EAST 22nd STREET, CLEVELAND, OHIO 44114 Telephone: 241-5905 First issue: November 12. 1891 Előfizetési árak — Subscription rates United States of America and Canada Egy évre (one year) $20.00 — Félévre (half year) $11.00 Negyed évre (quarter year) $6.00 Más országokban (other countries) egy évre (one year) $30.00 félévre (half year) $16.00 —SECOND CLASS POSTAGE PAID AT CLEVELAND, OHIO— NEM FONTOS DE ÉRDEKES MORGES, Svájc — A Vi­lág Vadállatainak vélemé­nyével Foglalkozó Nemzetközi Alapítvány a közelmúltban körlevélben felkérte a világ íllatk értjeit: ne vásároljanak t jövőben nepáli, egyszarvú orrszarvút, mivel ez a fajta kiveszőben van, már csak 80 példány él belőle. * ❖ * WASHINGTON — Hugo L. Black, a US Legfelsőbb Biró­­- ligának a birája, aki ebben a minőségében 33 és féléve mű­ködik, nemrégiben töltötte be $5-ik életévét. Amikor az új­ságírók megintervjuolták, ki­jelentette: Nincs szándéká­ban nyugalomba vonulni, hagyja, hogy az “élet tovább sodorja.” Black ibiró egyik megjegyzése az intervju al­kalmával i g y hangzott: Amint múlnak az évek, az omber egy kicsit tisztábban iát. Ellentétben néhány fiatal véleményével, úgy tartom, hogy a gyakorlat nagyszerű tanitémester. ❖ >:-• ❖ LONDON Anne herceg­nő, Erzsébet, angol királynő 20 esztendős leánya, a közel­múltban, autójával belefutott Patrick Ling autójába. Ling 20 dolláros autójávitási szám­lát küldött el a Buckingham palotának és ezzel egyidejű­leg legszögezte: Anne herceg­nőnek fogalma sincs arról, hogyan kell autót vezetni. * * * LONDON — Hivatalos bí­rósági megállapítás közli: A Beatle énekcsoportnak, amely már nem működik, összesen 125.71 millió dollár értékű vagyona van. PEKING IS "KAPITALISTA" PEKING — Innen szárma­zó jelentés közli: Kommunis­ta Kina kormánya olyan ren­delkezést hozott, amelynek ér­telmében a termelőszövetke­zetekben dolgozó parasztok jövedelme elvégzett munká­juk mennyiségével és minősé­gével arányosan emelkedik. (Talán nem érdektelen meg­jegyeznünk: 1969-ben a kínai Kommunista Párt egyik köz­gazdásza kijelentette: Min­denféle anyagi ösztönzés a termelésre olyan, akár a pat­kányméreg. Az effajta ösz­tönzés a rothadó kapitalizmus kisérőjelensége. — Szerk.) Jelentősen emelkedett a nagykereskedelmi ár-index WASHINGTON - A nagy­kereskedelmi ár-index feb­ruári emelkedése olyan nagy­mértékű volt, amilyen magas nagykereskedelmi áremelke­désre 21 hónap óta nem volt példa. A januári és februári nagykeresk e d e lm i ár-index emelkedése pedig 14 év óta a legmagasabb nagykereskedel­mi árindex emelkedése 60 nap alatt. A munkaügyi minisztérium statisztikai hivatala közölte előzetes jelentésében: febru­árban a nagykereskedelmi ár-Fernandel halála PÁRIS -- Fernandel, a francia filmek legnépszerűbb komikusa, rákbetegség követ­keztében, meghalt. Fernandel 1903 május 8-án született Marseillesben, igazi neve Fer­nand Contandin volt. Fernan­del az 1930-években kezdett filmezni és nyomban országos és nemzetközi sikert aratott. Fernandel, a kisembert, a pa­rasztot, testesítette meg a filmekben, azt az embert, aki kénytelen a Társadalommal harcolni és végülis, furfang­­jával és természetes eszével, győzelemeskedik. Egy ízben Fernandel egy filmben, meg­próbálkozott drámai szerep­pel is, ez a kísérlet azonban a legteljesebb mértékben si­kertelen maradt: az emberek nevetni akartak Fernandelen. Rendőrök harca az ir katolikusokkal BELFAST, Észak-Irország — Innen származó jelentés kö­zölte: A rendezőség és az ir katolikusok között ismét ut­cai közelharcra került a sor. A rendőrök vizfecskendők­­kel harcoltak mintegy 400 olyan ir katolikus ellen, akik egy labdarugómérkőzésről hazafelé tartó tömeget akar­tak megtámadni, a város pro­testáns negyedében, a Shan­­kill Roadon. A küzdelem majdnem egész éjszakán át tartott a rendőrök és a katolikusok között és közben zuhogott az eső. A küz­delem során két rendőrt agyonlőttek. A katonák kordonnal lezár­ták a protestáns negyedet, hogy a katolikusok ne juthas­sanak oda, ennek ellenére azonban, a katolikusok, szá­mos üres palackot áthajitot-A 18 éves Roger Garcia (második balról) búcsút mond San Fran­­üscoban édesanyjának, girl friendjének és apjának mielőtt repü­­ogépre száll, hogy Londonba utazzék, ahol megállíthatatlannak és találósnak mondott rákbetesége ellen fogják kezelni az angol imperial Cancer Research Fund fennhatósága alatt. Óriási feladatok várnak az uj US UN nagykövetre index — az 1967-es átlaghoz viszonyítva — 112.7 volt. Ja­nuárhoz viszonyítva az ár-in­dex 0.8 százalékos emelkedést mutatott és a nagykereske­delmi ár-index emelkedése egész évre kivet ilye 9.6 száza­lékot mutat. ( A zsokásos .időszaki helyes­bítések után, a nagykereske­delmi ár-index februári emel­kedése 0.6 százalék .illetőleg, az egész évre kivetítve, 7.2 százalékos volt. Januárban és februárban különlegesen éles volt az élelmiszer-árak' és a mezőgaz­dasági termékek árának emel­kedése: 2.5 százalék február­ban és 1.3 százalék január­ban. Elsősorban ez a körülmény okozta a nagykereskedelmi ár­index éles emelkedését. UNITED NATIONS - Alig néhány nappal ezelőtt vette át hivatalát Amerika uj nagykövete az Egyesült Nemr zetek Szervezeténél, George H. Bush. Mr. Bush 46 éves, republikánus, '.azelőtt texasi kongresszusi képviselő volt és semmiféle diplomáciai gya­korlattal nem rendelkezik. A néhai Adlai Stevenson, aki évekig volt Amerika UN nagykövete, egy ízben kijelen­tette : — Ez a legbonyolultabb nagykövetség a diplomácia történetében. tak a rendőrök feje felett ,a protestáns negyedbe. Előző éjszaka viszont a kö­zeli római katolikus negyed­ben tört ki harc a protestán­sok és a katolikusok, majd pe­dig később a protestánsok és a rendőrség között. A rendőrség úgy véli, hogy a zendülő katolikusok az úgy­nevezett ír Köztársaság' Had­­hereg tagjai voltak. Letartóztatásról r.-2m érke­zett hir. OSTROMÁLLAPOT C0L0MBIÁBAN BOGOTA, Colombia — Ca­liban, Colombia nagyságban harmadik városában, zendü­lés tört ki, amelynek során 8 személy meghalt, ötvenen pétiig megsebesültek. Misáéi Patrana Borrero elnök, az egész országban ostromálla­potot hirdetett ki (amely csak egy fokkal enyhébb, mint a statárium) és rádió­beszédében kijelentette: A polgárok túlnyomó, csendes többsége rendet, igazságos bánásmódot, békét és szabad­ságot akar az országban. A UN nagykövetnek — más nagykövetekkel ellentétben — pem egy, hanem a világ min­den egyes UN tagországával kapcsolatban kell állnia, fel­adata szélesebbkor!), mint a külügyminisztériumé, mivel Amerikának nincs diplomá­ciai kapcsolata Kubával, Al­gériával, Mongóliával és hét arab országgal — ezek azon­ban mind a UN tagjai. Charles Yost, a távozó UN nagykövet, kijelentette: vál­ságmentes időkben általában napi 15 órát dolgozott és a legnehezebb feladat az, hogy mindig követni kell a világ­diplomácia minden egyes ese­ményét. Az amerikai UN nagykövet­ség évi költségvetés 1,974,000 dollár, ezen belül a nagykövet évi fizetése 42,500 dollár. HÁZTARTÁSI IDEÁK Használjon horgolási abroncsot az anyag szorosan tartására, ami­kor foltot tisztit ki. Az Amerikai Magyar Református Egyesület Magyaroknak magyar-szivvel szívesen ajánlja kitűnő Élet — Baleset — Kórházi — Betegsegély — Családi As T anulmányisegély BIZTOSÍTÁSAIT A Ligonieri Bethlen Otthonban folyó GYERMEK ÉS ÖREGGONDOZÁSSAL EGYÜTT Az Egyesületnek tagja lehet minden ifjú és felnőtt 0-tól 65 éves korig. Hívja helyi szervezőnket! THE HUNGARIAN REFORMED FEDERATION OF AMERICA 3216 New Mexico Avenue, N. W. — Kossuth House Washington. D. C. 20016 KÖRZETI IRODA: 11213 Buckeye Road. Cleveland, Ohio 44114 Tel.: 421-56S6 KEMES LÁSZLÓ ARNOSKY JÓZSEF

Next

/
Thumbnails
Contents