Szabadság, 1971. augusztus (81. évfolyam, 70-77. szám)

1971-08-04 / 70. szám

An American Newspaper in ibe Hungarian Language Published vverf Wednesday end Friday The eldest established and largest Hungarian Newspaper in America. AZ ACÉLIPAR SZERINT INFLÁCIÓS JELLEGI) AZ UJ KOLLEKTIV SZERZÓOÉS Hírei a világ minden résiéből NEW YORK — Walter Toscanini, Arturo Toscanini, a néhai világhírű karmester fia, hosszas betegeskedés után, elhunyt, 73 éves korában. Mr. Toscanini, Arturo Toscanini ellenzése ellenére, lemezre vette édsapja jónéhány le­adását és neki köszönhető, hogy ma rendelkezésünkre állnak Toscanini hanglemezek. Walter Toscanini ezenkívül számos klasszikus zenei fesztivált rendezett. MORIOKA, Japán — A japán Alpok felett egy japán, személyszállító repülőgép a levegőben összeütközött a japán légierők egyik repülőgépével, amelyet egy tanuló pilóta ve­zetett. A pilóta sértetlenül ért földet, ejtőernyős kiugrás sikerült, a személyszállító repülőgép fedélzetén tartózkodó mindegyik személy — összesen 126 — azonban meghalt. A tanuló pilótát őrizetbe vették és megindult ellene az eljárás: azzal vádolják, hogy repülőgépét gondatlanul vezette és kü­lönben is, alig volt repülési gyakorlata. BUKAREST — A Comecon, a keleteurópai kommunista országok gazdasági szervezete, három napis ülést tartott amelyen a 8 tagország miniszterelnökei és gazdasági minisz­terei vettek részt. A résztvevők megegyeztek egy közös, keleteurópai valuta megteremtésében, a tagországok közötti külkereskedelem megkönnyítése érdekében. A közös valuta valószinüleg egy különleges rubel lesz, amely a többi tagor­szág pénznemére átváltható. Az értekezleten Magyarország megbízottai is részt vettek. WASHINGTON — A szenátus és a képviselőház közös bizottsága megegyezett a kötelező katonai behívások meg­hosszabbítására vonatkozó törvény szövegében. Előzőleg a szenátusi változat ez volt: Az adminisztrációnak 9 hónap leforgása alatt ki “kell” vonnia az amerikai katonákat Viet­namból. Az uj változat, amely kétségkívül a képviselőház győzelmét jelenti: A kongresszus “javasolja”, hogy az ame­rikai katonákat “minél előtt” vonják ki Vietnamból. B5LGRÁD — Az 54 éves Dzemal Bijedic, Jugoszlávia uj miniszterelnöke, letette esküjét és elfoglalta hivatalát. Ezután rövid beszédet intézett a parlamenthez és ez alka­lommal kijelentette: Az uj kormány mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy megszüntesse az inflációt és meg­szilárdítsa a nemzetgazdaságot. WASHINGTON—Az Egye­sült Acélipari Munká sok Szakszervezete és 9 nagy acél­ipari vállalat között, szinte az utolsó pillanatban, köz­vetlenül a régi kollektiv szer­ződés hatályának lejárta előtt, létrejött az uj kollektiv szer­ződés. Az uj kollektív szerző­dés 350,000 acélipari munkás­ra. vonatkozik, ha kiterjesztik mindegyik acélipari vállalatra (ami mindig megtörténik a nagyvállalatokkal kötött kol­lektiv szerződés után), az uj kollektiv szerződés majdnem félmillió acélipari munkásra fog vonatkozni. Az acélipari tárgyalóbizott­ság vezetője, R. Heath Larry, a US Steel Corporation igaz­gatóbizottságának alelnöke, a következőket mondotta az újságíróknak: — Az uj kollektiv szerző­dés, természetesen, inflációs jellegű. A megegyezésre, en­nek ellenére, azért voltunk hajlandók, mert meg akartuk kímélni a nemzetkazdaságot egy hosszú, rendkívül sok kárt okozó sztrájktól. I. W. Abel, az Egyesült Acélipari Munkások Szakszer­vezete elnökének kommentár­ja: — Ezek a fajta megegyezé­sek, véleményünk szerint, so­hasem inflációs jellegűek. Az uj acélipari kollektiv szerződés lényegesebb részle­tei a következők: A munkások átlagos órabé­re, amely jelenleg $3.45, há­rom év leforgása alatt, 1 dol­lárral emelkedik: az első év­ben 50 centtel, a második és a harmadik évben ismét 25-25 centtel. Az eddigi, 8 fizetett ünnephez egy kilencedik is járul, a megélhetési költségek emelkedésével a fizetés is emelkedik, fels őhatár nélkül. A régi kolletktiv szerződés szerint, az acélipari vállalat, az önhibáján kívül elbocsátott munkásnak, függően az álla­mi munkanélküliségi segély­től, annyi juttatást fizetett, hogy az elbocsátott munkás, az állami és a vállalati mun­kanélküliségi segéllyel együtt, összesen heti 80 dollárt ka­pott. Az uj egyezmény értel­mében a vállalat az elbocsá­tott munkásnak, függetlenül az állami munkanélküliségi segélytől, heti 82.50 dollárt fi­zet, amikor pedig az állami munkanélküliségi segély le­járt, a vállalat heti 110 dol­lárt fizet, meghatározatlan ideig. Mr. Abel és Mr. Larry ki-HOUSTON, Tex. — Az Apollo 15 két asztronautá­nak, David R. Scott ezredes­nek és James B. Irwin, al­ezredesnek többnapos Hold­­kutató útja a legteljesebb mértékben sikeres volt. A két asztronaut a különle­ges Hold-autóval bejárta a Hold Appenin hegységének környékét: eközben Scott egy megkristályosodott sziklada­rabot talált a hegység egyik lejtőjén. — Nézz ide, mit találtam — mondotta társának Scott — Azt hiszem, megtaláltuk, ami­ért idejöttünk — majd a szik­ladarabot zsákjába tette. A houstoni Manned Space­craft Center geológusai úgy vélik: Scott, a megkristályo­sodott szikladarabbal értékes Meghalt az ismert díszlettervező, Dr. Nagy Elemér WEST HARTFORD, Conn. — Dr. Nagy Elemér ,a nem­zetközileg ismert, magyar­­származású amerikai operai díszlettervező, 65 esztendős korában, meghalt, szivszélhü­­dés következtében. Dr. Nagy, aki Budapest közelében született, budapesti egyetemen szerezte diplomá­ját és doktorátusát. Egyidő­­ben Max Reinhardt, a világ­hírű osztrák producer és ren­dező munkatársa volt, majd a Budapesti Színművészeti Fő­iskolán tanított. Dr. Nagyot számos európai jelentette: a Fehér Ház egyik félre sem gyakorolt nyomást a megyegyezés érdekében. Jams D. Hodgson, munkaügyi miniszter, kommentárja: — Az acélipari megegye­zés bizonyítja, hogy az ipari konfliktus nem elkerülhetet­len. leletre tett szert és alighanem az eredeti Hold-kéreg egy da­rabját találta meg. — Scott leírása a sziklada­rabról, arra mutat — mond­ják a geológusok — hogy a Hold 4.6 billió éves történeté­nek már korai időszakában formálódtak jókora kristá­lyok, sőt valószínű, hogy ezek a kristályok képezték az ere­deti Hold-kéreget. Scott értékes lelete után, Gerald D. Griffin, az Apollo 15 holdutjának repülési igaz­gatója, kijelentette az újság­írók előtt: — Most voltunk tanúi a leg­jelentősebb tudományos fel­fedezésnek, amelyet valaha is tapasztaltunk az űrprogram keretében. országban kiváló színésznek, operai díszlettervezőnek és rendezőnek isméi ték. Dr. Nagy Elemér 1939-ben tele­pedett meg az Egyesült Ál­lamokban. A Yale University drámai fakultásán tanított, majd 1942-ben a Hart College of Music (Hartford) profesz­­szora lett, nemsokkal később az operai-szinmüvészeti osz­tály igazgatója lett. Dr. Nagy rendszeresen dol­gozott különböző operák dísz­lettervein: az ő találmánya volt az, amelyet később a vi­lág nagy operaházai is át­vettek és alkalmaztak, hogy színes negatívokról vetítette a színpadon elhelyezett áttet­sző üvegtáblákra képeket. A színes, vetített díszleteket ma . már szerte a világon al­kalmazzák a színpadokon. Dr. Nagy Elemért fia, George (Trenton, N.J.), fivé­re, Iváni Zoltán, (New York) valamint két unokája gyá­szolja. Uj titles vietnami dokumentumról tud a Time folyóirat NEW YORK — A “Time” nevű folyóirat közli legutóbbi számában: az amerikai kül­ügyminisztériumban van egy titkosnak minősitett doku­mentum, amely az Egyesült Állami vietnami politikájának tévedéseit elemzi. A Time szerint a titkos do­kumentumból mindössze 2 pél­dány létezik és egészen bizo­nyos, hogy a State Depart­ment cáfolni fogja a doku­mentum létezését. A Time a következőket ál­lítja: A titkos dokumentumot 1968-ban készítette el a kül­ügyminisztérium kémelháritó osztálya és a dokumentum rá­mutat arra: a bombázás a leg­teljesebb mértékben ered­ménytelen, Dél-Vietnamban állandóan politikai zendülések: törnek ki és ezek kétségessé teszik a délvietnami kormány­zat demokratikus voltát, az északvietnamiak újabb és újabb csapatokkal özönlik el Dél-Vietnamot. WASHINGTON — A kül­ügyminisztérium — amint azt a “Time” nevű folyóirat meg­jövendölte — azt állítja, hogy olyan titkos dokumentum, amelyről a folyóirat, nem lé­tezik. A HOLDUTAZÓK VALÓSZÍNŰLEG AZ EREDETI HOLD-KÉREG EGY DARABJÁT TALÁLTÁK MEG

Next

/
Thumbnails
Contents