Szegedi Híradó, 1869. július-december (11. évfolyam, 52-104. szám)

1869-10-17 / 83. szám

Rozs alig falni vevőre. Árpa meglehetős szilárd, de készletek hiányában nagyobb kötések nem jöttek létre. Kukorica még mindig igen nagy mennyisé­gekben hozatik helybe piacainkra, helyi fogyasztásra középszerű kelendőségnek örvend. Zab változatlan maradt. Mai hetipiacunkra [mindennemű szemeséletből jó behozatalok érkeztek. Mai jegyzeteink következők : B­u­z a 86—89 '/3 fontos 4 frt 25 kr. „ 87-89 ”, „ 4 frt 50 kr. Rozs 78—80 fontos 2 frt 60 kr. Árpa 66—72 fontos 2 frt 35 kr Kukorica 82—89 '/3 fontos 2 frt 45 kr. Zab 44—50 fontos 1 frt 60 kr. Értékpapírokban semmi üzlet. Hivatalosan jegyzett piaci árak okt. 16-án 1869 81­—87 fontos tisztabuza mérője 4 frt 60 kr. 83—85 fontos tisztabuza mérője 4 frt 25 kr. 80 fontos clegybuza mérője 3 frt 60 kr. 78 fontos rozsbuza mérője 2 frt 65 kr. 70 fontos árpa mérője 2 frt 30 kr. 46 fontos zab mérője 2 frt — kr. _______80 fontos ólku­korica mérője 2 frt 60 kr. Uj morzsa­­ kukorica mérője 2 frt Uj csöves kukorica kétszer mérve 2 fr­t 40 kr. Makai liszt mázsája 8 frt 50 kr. .Szalonna mázsája 31 frt. Disznózsír iccéje 54 kr. Olvasztott tehénvaj iccéje 80 kr. Lenmagolaj iccéje 50 kr. Marhahús fontja 24 kr. Sertéshús fontja szalona nélkül 22 kr. Julius fontja 11—14 kr. Borjúhús fontja 28—30 kr. Bécsi pénzárfolyam­ okt. 16-ak. 5,V metalliques Nemzeti kölcsös 1860-ki sorsjegy Bankrészvények 59.831 Hitelintéz. részv 69.20­­ London . . . 94 60 Ezüst . . . . 715. —­Arany . . 254 25 122.85 120.20 5 85 V­­ Z Á­­ I Á­G. Október 17 Szeged 19­9' 0‘'­0 fölött. Felelős szerkesztő: Nagy Sándor. H IRDETÉSEK: 6237. Pályázat: 630— 1—3­ A nagyméltóságu magyar királyi közgazdászati minisz­térium folyó évi 19046-ik szám alatt kelt leiratával, Szeged város közönségének jogot adván, hogy az 1969—70-ik évi statisztikai tanfolyam hallgatására magasabb tanulmányaik folytatása vagy egyéb foglalkozásaik miatt Pesten tartózkodó helybeli ifjak közül kijelölhessen, felhivatnak mindazon Pesten tartózkodó helybeli ifjak, kik magukat önképzésük és jövő előmenetelök érdekéből az érintett tanfolyam hallgatói közé felvétetni kívánják, miszerint jelenlegi állásukat vagy fog­lalkozásukat kitüntető kérvényeiket e tanácshoz folyó október hó 2- ik napjáig benyújtsák. Kelt Szeged szab. kir. város tanácsának 1869-ik évi ok­tóber hó 14-én tartott üléséből. Veszelinovits Buzit tanácsnok, mint h. polgármester. 4968. Hirdetmény. 632­3—1 7234. sz 633—1 Árverési hirdetmény. Zelits Gerencsér Ilkának, a sze­gedi telekkönyv 3389. Zs. lapján a 161-ik szakaszban 1,5%. szám alatt jegyzett 90,50nori­bold telkű­ alsóvá­rosi tanyai kaszálóföldje Aradszky Iván Sándor végrehajtatának 2000 frt s járulékait tevő követelése ki­elégitése végett, 1869. évi november hó 2- án délelőtt 9 órakor a telek­hivatalnál 9012 frt becsár kikiáltása és Georgievits György tanácsnoknál megtekinthető föltételek mellett, becs­áron alól is nyilvánosan elárverezte­­tik, mire a venni szándékozók a becsár lov­ávali ellátásrai figyelmez­tetéssel meghivatnak. Kelt Szeged szabad kir. város polgár, törvényszékének 1869-ik évi október hó 1-én tartott üléséből. Ligeti Dániel, főbíró 628—3—1 Hirdetmény. Kun-Dorosma város telekkönyvi törvényszéke részéről közhírré téte­tik , miszerint Czinner József és Deutsch Károly felpereseknek Márta István alperes elleni ügyében 83­ 869. sz. a. hozott árverést rendelő végzés alapján nevezett alperesnek a doros­­mai 2035. sz. tikvbe jegyzett A-1- 272 ., 2723., 3839. és 2716 /c. h. r. sz. a. foglalt tanyai fekvőségei bi­róilag el fognak adatni s az első ár­verést f. évi október hó 29-én d. e. 9 órakor, szükség esetén pedig a 2. árverés — mikor a birtok becsáron alul is el fog adatni — 1869-ik évi november hó 30-ik napján d. e. 9 órakor Kun-Dorosma város széképü­­lében fog megtartatni. A venni szándékozók az árverési feltételeket a kebelbeli telekkönyvi hivatalnál megtekinthetik. Kelt Kun-Dorosmán 1869-ik évi april hó 8 án tartott ülésből. Nyilasi Ágost, kikü­ld. végrehajtó. 53. sz. 629—2—1 Idézési hirdetmény. Czinner József felperessége alatt — ismeretlen helyen tartózkodó Rácz Ádám (kolompár) 120 frt erejéig be­­pereltetvén, az ügy tárgyalásába 1869. november 12-ik napjának d­­e 9 órája Dorosma város széképületé­ben tűzetett ki, mire Rácz Ádám oly megjegyzéssel idéztetik, hogy meg nem jelenése esetében részére gondnokul Kovách Sándor h. ügyvéd ur neveztetik ki, kinek a további periretek kézbesíttetni fognak. Kelt Dorosmán, 1869. évi okt. 15-én tartott sommás bírósági ülésben. Pesthy József, h. főbíró 4981. szám. tekintetes tanácsnak folyó évi augusztus hó 12-én­ 4981. számú határozata folytán a következő városi javadal­mak fognak az egyévi haszonbér előleges lefizetése­­ mellett folyó évi november 1-től kezdve egy évi időtartamra haszon­bérbe adatni: 1-szer. A két vaspálya közötti szántóföldek és a hattvas kiserdei veteményes földek félholdas részletekben , november 2 án reggeli 9 órakor a helyszínen jutalmat nyert Pálisban 1867. Hosszabb időn át a leg­borzasztóbb köhögésben, sőt még sorvadásban és torok­száradásban is szenvedvén, anyám, miután több ered­­ménytelen kísérletet tön, az itt Herz A. urnál Schneide­mühlben kapható Mayer G . W.-féle mellszörp­höz folyamodott, és az igaz­sághoz képest csak azt bi­zonyíthatom , hogy anyám, ki már 70 éves, súlyos ba­jától teljesen megszabadult, minél fogva nem állhatom, hogy e mellszörpöt a legjo­gosabban ne ajánljam. Stüwen, Schneidemühl m. (Posen) 1868. 626—7 Fredew A. E jeles szerből raktárt tart Szegeden Fischer és Schop­­per urak kereskedése. Hamisítás és utánzás ellen biztosítva az 1858. december 7 iki 130/645. sz. a. cs. k. pátens által. A tekintetes tanácsnak f. évi augusztus 12-én 4968. és 4997. számok alatt kelt határozatai folytán a következő vá­rosi javadalmak fognak azonnali készpénzfizetés mellett f. évi november 1-jétől egész 1870. évi február végéig nyilvános árverés utján haszonbérbe adatni. 1. A vetyeháti erdőnek, az orlováci csere-kaszálónak, a tápéi balparti ártérnek, végre a tápéi csere-kaszálónak téli legeltetésre leendő használata f. évi október 29-én reggeli 9 órakor a vetyeháti csőszháznál. 2. A marostói kompolás, továbbá a hódi kiserdei kaszá­­lónak téli legeltetésre leendő használata folyó évi okt. 30-án reggeli 9 órakor a városi közgyülés terembe. Amely árverésekhez leendő megjelenésre a vállalkozók ezennel meghivatnak. Szegeden, 1869. október 16-án. Veszelinovits Házit­tnok, mlntfh. polgáimestPr. Hirdetmény. 631-3-1 folyó év! 2-szor. Az alsó makkoserdei irtás-földek, és az alsó dóház előtti 3 vékás hattyasi "-J* » • 190/ N­ QUO évre szántóföld 3-án, reggeli 9 órakor a helyszínen, 3-szor. A felsővárosi agyagvölgyi 4 föld folyó évi november 1-től számított 10 évi november 4-én, szintén a helyszínen. A mely árverésre leendő megjelenésre ezennel meghivatnak. Szeged, 1869-ik évi október hó 16-án. folyó évi ín­november hold szántó­ugyan folyo a vállalkozók Veszetinocii és Bazil tanácsnok, mint h. polgármester. 1567./5910. 613-3—3 Pályázati hirdetménye­k Szeged sz. kir. város házi pénztáránál a főkönyv veze­tésére egy évi c. élt. 900 frt fizetéssel egybekötött könyvvivői Bszk állomás rendszeresíttetvén, kik azt elnyerni óhajtják, félm­­vadnak, hogy életkorukat, feddhetlen maguk viseletét, a számvitel, különösen a könyvvezetésbeni jártasságukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket idei október 25-éig a városi tanácshoz benyújtsák. Ezen állomással készpénz vagy elfogadható állampapír­ján 900 frt, a ingatlanban pedig 1800 frt értékű biztosíték letétele, illetve kijelölésének kötelessége is össze lévén kap­kötelezettség mikénti teljesítendése csalva, a kérvényben is felemlítendő lészen. Szegeden, 1869. ülésből, évi október 1-je napján tartott tanács­üt é­l, polgármester. Hirdetmény. Miután a jövedelmi adó-felszólamlási bizottság ülései az 1868. XXXVI. törv. cikk 67. §-a szerint nyilvánosak, ezennel közhírré tétetik, hogy a szegedi ra. kir. pénzügyi igazgatóság székhelyén alakított jövedelmi adó felzósaralási bizottság mű­ködését október 11-én Szegeden a pénzügyi igazgatóság he­lyiségében megkezdette s üléseit naponta d. e. 7 órától déli fél 1 óráig tartja. Szegeden, 1867. évi október 10-én. A jövedelmi adó felszólamlási­ bizottságtól: Takács IV/iáfi/, 634—3—1 elnök. G­o a k f­eladás nagyobb mennyiségben november 1-jéig, tudakolható Kárász-utca, Janiki-féle 627—3—1 lisztraktárban.­­ Minden rendszerű ARRÓGÉPEK szabók, cipészek és családok számára leszállított árakon, jót­állás mellett. Kézigépek 25 frttól 50 frtig föl­felé. Képes árjegyzékek kívánatra bér- és dijmentve küldetnek. Azonkivül minden tertelmü fodrozó-­­ gépek raktára. * BOLLMANN Jl. Bécslien. Rotheturm Str. 31. Mariahilferstr. 19. Mindennemű varrógépek legnagyobb I 455 raktára. 12—11 Ügynökök kerestetnek."VG Tudósítás. tan a/, e­­minek foly­-en 2 Fnetaai képtelenség kinyilatkoztat«» után Henry páriái gráro» vagyona fölött rajd nyittatott gear., Irim­ia fetiri­nitun­ek és vász­onírukból álló bizományi raktár a becsár harmadrészéért eladótik. A végeladás kezdetét veszi hétfőn október reggeli 8 órakor és a következő napokon a nagy IVvászon- és fehérnemű-bazárban. BÉCSIJEIK, Stadt, Gold­chtan­dgasse Nr. 3, Parterre und 1. Stock, BÉCSBEKr« F/\bt fal nyilvánulja teazi a c.ndbiróság az alábbi árujegyzéket s az egész. raktár kicsinyben, darabonkint is, nKSIii'Ti • i °!!a» *t­* — Vz öaizea készletek vászonból, ((iriilkiszünetnyekhűl, shirting vagy feh­ér pei HaiUKIad­­rofonkint 20­­, 2S kr., a nagy tódulás miatt csupán délelőtt 8 -10 és este 7-8 óráig adatnak el-381-13* HOLTZER S. és FIAI első és legnagyobb férfiruha-csarnoka 2000 V.1'’' T,,lu',i. fr.nci. battiszt-kendő, különféle, , I ’I legizlétesebb szinti vonalozassal, urak ts hölgyek szamara, az egész, tucat csak 4 frt 80; kí­vánatra félturatonkint is adatnak,________ 900 vftl®di francia feh­ér vászonzsebkendő , a kö­zönséges minőségűtől a legfinom­abbig ; er­g egész torát 2 frt, 2 f­t 50, S, #-* frt . féltucatonkint is adatik. 350 ezres korona-vég, 48 t­eltra bécsi rőf, APVP én női ingekre , valam­int finom ágynemű­ekre , nehéz minőségű , 20 , 24—27 frt. _____ 70s­: db nehéz luzi vászon rigii kenderből, legsúlyo­s­abb minőség, teljes 30 rőf, 8 frt 50 , 9 50 frt. Szegeden, Zsótér-féleh­ázban fotóron , -CJt»'-» -JLV/xa^ Ju-razu , a nyári idény alkalmával bátorkodik a t. c. közönséget figyelmeztetni, miszerint a legújabb francia angol és brünni szövetekből készült férfiruhákban a leggazdagabb választék feltürülle a jutányos árak mellett csakis ott található, és pedig: Tavaszi jelöltek............................ 9—35 frt. I Vadász-felöltők 8—20 frt „ zekék ............................. 10—25 „ „ öltözékek............................15—35 f Nyári öltözékek.................................10—25 „ Bársony-zekék.............................12—35 „ Figyermek-öltözetek legnagyobb választékban. Bel- és külföldi Megrendelések szövetek a vidékről TxTj tucat valódi brüsszeli feh­ér vászonbattiszt-kendő urak és hölgyek szántára , legnehezebb minőség, az egész tucat 4 frt 50, 5, fit 7 frt.____________ 370 *,,cat france* battiszt-kendő^ személyzeti ki*acsi 4 bordűrrel; egész tucat 4 frt 50 és 5 frt 50. jíjíj tucat japánt fehér ü­vegbatt­sz­t-kendő díszes at­lasz-bordűrrel, minden tucat külön tokban, 12 db tokkal együtt 5 frtjával. 2110 tucat fehér damaut-bhen- vagy csemegekendő, egész tucat 2 frt, kávéterítők piros, kék I frt 50. .500 ^ fehér vászon asztalterítő 6 személyre I forint 000 50 krajcár. 300 tucat^ fehér vászon asztalkendő, tucatja 3 frt 60 350 tucat fehér vászon-tö­­rülköző, tucatja 4 frt. 3­,000 iT Vadász-felöltők...................................8—20 Utazási köpenyek.............................12—60 Salon-öltözékek.............................24 —50 Hálókabátok ..................................10—30 Házi és irodajelöltek.........................4—12 500 d*TM1* vástzon-konyha-töm­ike­­, jó réf, tue­ltja 5 frt. 500 ^ nehéz tiszta vászonvég, kéziszövedék , 12 ingre, s, rőt széles, I frt , legsúlyosabb * f mabb 20 írt. frHO ^ */« »/-éles vászonvég teljes bécsi rőf, 17 f dbA db lenf. belga vászon széles , 10 teljes bécsi női fino­shirting, perkai, fehérfonal-vásznak, rőfönkint, 20—25 krjával.__________________ As­ztali terítékek, garnitúrák vász­onban, csinvat- és damasztban, 6, 12,­­8 és 24 személyre, asztalken­dők és térítők hasonló menőtévben fél áron 5000 db vászon-férfi-ing a legfinomabbtól a legfino­­m­abbtól legközönségesebbig vászonból, tetsz­és szerinti nagyságban, diszosin , 1 frt 70, 2.50 , 3, 3.50—5 frt, 3000 ^ szin5S shifting-ing legújabb divat ^ v szerint­ ,előbbiek finom ránckivarrással, utób­biak a legújabb szines rajzolatokkal 1 frt 50, 2.50, 2.80 -S frt. ,5000 vászon-női ing különféle divatok szerint 1 frt 70, 2.80, 3, 3.50—4 frt 50. 3f10 db női nadrág perkáig vagy shirtingből, vász­on­­vagy finom briketből , leg­jobb francia szabással 1 frt 50, 2 50, 2.80. 3000 “?* éjjeli mellényke, legjobb díszes alak VfVW 1 frt 50, 2.50, 2 80, 3—3.50, és készítési_, . ... ______f _ ___ 2000 ,,b n^‘ éjjelig ing hosszú , ujjakkal , gallér- és kézelővel, egyszerű és 3,50—5 frt 1500 díszes és egysze­r női alsószoknya rendkívül K­/VU olcsó árakon. 10,000 db francia tricot, valamint legfinomabb fián és egészségi mellények urak és hölgyek s­/á­­frt 80, 2.50, 3,50—5 frt; ugyan­ly nadrágok­ városaiba. Csomagolás legfinomabb minőségben s legnagyobb választék­ban folyvást készletben vannak, ép oly pontosan, mint gyorsan és lelkiisme­retesen teljesittetnek. 17 forint és battiszt-szövedék , rőt , 80, 35—40 frt.­­ mára Siétküldetek utánvétel mellett a cs. k. magyar osztrák monarchia minden fő- és vidéki nem számíttatik. Vev*k böffflnyl Öi.iegig «-«»■ asztaltprimnt és « (vizialkr­ilöt kapnak ráadásul. — Keres­­kedők és ismét eladók nagyobb vételeknél leszámítolásban részesülnek. A nagy vászon- és fehérnemű-bazár csődbizottmányának elnöksége. 616-1201 Goldschmiedgasse Nr. 3 Bécsben.

Next