Szegedi Híradó, 1869. július-december (11. évfolyam, 52-104. szám)

1869-10-31 / 87. szám

HIRDETÉSEK. F­ontos! -­“ 381"15* HOLTZER S. és FIAI első és legnagyobb fér­firuha-csar­noka Szegeden, aZsótér-féleh­ázban, féteren, a nyári idény alkalmával bátorkodik a t. c. közönséget figyelmeztetni, miszerint a legújabb francia angol és brünni szövetekből készült férfiruhákban a leggazdagabb választék HHp** fehünülep jutányos árak mellett csakis ott található, és pedig: Tavaszi felöltők ....... 9—35 frt. „ zekék.................................10—25 „ n öltözékek........................15—35 „ Nyári öltözékek.............................10—25 „ Bársony-zekék.............................12—35 „ Szegedi Forgalmi Bank. A t. c. részvényesek ezennel felkéretnek, hogy az 5-ik 15°o-os részlet vagyis 30 frtnak lg befizetését f. évi november 5-től bezárólag 10-éig a Szegedi Forgalmi Bank helyi­ségében (iskola-utca , Korda-ház) teljesíteni szíveskedjenek. Szegeden, október 26-án 1869. Az igazgató tanács. 647—3—2 Vadász-felöltők..................................8—20 frt Utazási köpenyek............................12—60 „ Salon-öltözékek............................. 24-50 „ Hálókabátok.....................................10-30 „ Házi és irodajelöltek...................4—12 „ Figyermek-öltözetek legnagyobb választékban. Bel- és külföldi Megrendelések szövet­e­k legfinomabb minőségben s legnagyobb választék­ban folyvást készletben vannak, a vidékről ép oly pontosan, mint gyorsan és lelkiisme­retesen teljesíttetnek. RÉSZVÉNY-GYÁRTELEP Temesvárit. Van szerencsénk ezennel köztudomásra hozni, miszerint megna­gyobbított és részint újonan berendezett szeszégetésünket, tisztázó készlettel együtt már működésbe helyeztük, minélfogva azon helyzetben vagyunk, hogy megrendeléseket nyers árukra úgy, valamint finomított szeszre pontosan teljesíthetünk. Szesztisztázó készletünk, mely D. Lavalle fils & CJL jelesnek ismert párisi cég gyárából származik, teljesen vegyészi tiszta árat szolgáltat 95/96 % triillel, melynek minősége a lefolyt verseny­idényben máris megérdemlett jó hírre tett szert és gyógyszerészeknek, bor- és pálinka­­kereskedőknek különösen ajánlandó. Mindenkor oda fogunk törekedni, hogy hasonló áruk, jól készült hordók , pontos szolgálat és jutányos árak által­­. megbízóink bennünk helyezett bizalmának megfeleljünk Megrendeléseket ily cím alatt kérünk tétetni: 640-3-3 Részvény-gyártelep Temesvárit. Tudósítás: Fizetési képtelenség kinyilatkoztatása után Henry párisi gyáros vagyona fölött esőd nyittatott, minek foly­tán az egész , francia fehérneműek és vászonárakból álló bizományi raktár a 4-én becsár harmadrészéért eladatik. A végeladás kezdetét veszi hétfőn október reggeli 8 órakor is a következő napokon a nagy vászon- és fehérnemű-bazárban, BÉCSBEN, Stadt, Goldschmiedgasse Nr. 3, Parterre und 1. Stock, BÉCSBEN. Egyúttal nyilvánossá teszi a csődbíróság az alábbi árujegyzéket s az egész raktár kicsinyben , darabonkint is, ugyanazon árakon adatik el. — Az összes készletek vászonból, törülközőnemetekből, shirting vagy felse, perbálokból rotönkint 20 és 25 kr., a nagy tódulás miatt csupán délelőtt 8—10 és este 6—8 óráig adatnak el 2000 tucat­ra,amii francia battiszt-kendó, különféle, díszes, legizlésesebb szinti vonalozással, urak és hölgyek számára, az egész tucat csak 4 frt 80; kí­vánatra téltucatonkint is adatnak._____________________ 000 Vizlódi francia feh­ér vászonzsebkendő , a kö­zönséges minőségűtől a legfinomabbig, egy egész db */s széles korona-vég, 48 teljes bécsi rof, férfi­ és női ingekre , valamint finom ágynemű­­­ekre , nehéz minőségű , 20 , 24—27 frt.____________ 350 m tucat 2 frt, 2 ft 50, adatik. frt # félt­ucatonk­ént is tucat valódi brüsszeli fehér vászonbattiszt-kendő urak és hölgyek számára , legnehezebb minőség, 137 az egész tucat 4 frt 50 , 5, ft—7 frt._________________ 470 tucat francia battiszt-kendő, szegélyzett l­acsos ** 1 ** bordűrrel, egész tucat 4 frt SO és 5 frt 50. 500 tucat japáni fehér üvegbattiszt-kendő díszes at­lasz-bordűrrel, minden tucat külön tokban , 12 db tokkal együtt 5 frtjával. 200 ,uca*' damaszt-thea- vagy csemegekendő, egész tucat 2 frt, kivéterítők piros, kék 1 frtör­­tínő fehér vászon asztalterítő 6 személyre 1 forint 10050 krajcár. 300 tucat fehér vászon asztalkendő, tucatja 5 frt 60 4 Kft ****** fehér vászon-tö­rü­lköző, tucatja 4 frt. Kft ft darab vászon-konyha-törülkö­­ző , 30 rőf, tucatja 5 frt. 1000 db nehéz tiszta vászonvég, kéziszövedék, 12 női ingre, */« TMf széles, 1 frt , legsúlyosabb • fino­mabb 20 frt. finn db 5/« «éle* vászonvég , 46 v''' teljes bécsi réf, 17 forint. 450 rtb( legf. b«lg. vászon- ét battiszt-szövedék , V. IpQd db nehéz házivászoi ing­i kenderből , legsúlyo­sabb minőség, teljes 30 rőf, 8 frt 50, 9.50 frt. rőf shirting, perkai, fehérfánal-vasznak, rőfönkint 10­—25 krjával. Asztali terítékek, garnitúrák vászonban, camivat- és damasztban, fi, 12, 18 és 14 személyre, asztalken­­dők és térítők hasonló menőtékben fél áron (1000 db vászon-férfi-ing a legfinomabbtól a legfino­­vívnv­sabbtól legközönségesebbig vászonból, tetszés szerinti nagyságban, diszesen , l frt 70, 2.50 , 3, 3.50—5 frt. 4000 ^ feh^r ó* *zines shifting-ing legújabb divat tJUUU szerint; előbbiek finom ránckivarrással, utób­biak a legújabb nincs rajzolatokkal I frt 50, 2.50, 2.80-3 frt. (*000 db vászon-női ing különféle divatok szerint 1 frt 76· 290 f 3t 3.56—4 frt 50. 41*­­ db női nadrág perkáls vagy shirtingből, vászon­­tf­r ! vagy fialom barketből , legjobb francia szabással I frt ftn, 2.50, 2.80. 4000 db női éjjeli mellényke, legjobb díszes alak JUWU és készítésűi­ód, 1 frt 50, 2 50, 2.80, 3—3.50. OOnO db női éjjeli ing hossza ujjakkal , gallér- és UUUw kézelővel, egyszerű és hímzett 3 frt, 8*50—5 frt 11*00 díszes és egyszerű női alsószoknya rendkívül UUv 0JCI^ árakon. 10 000 dl* francia tricot, valamint legfinomabb flanél­iU^UUU egészségi mellények urak és hölgyek szá­mára 1 frt 80, 2,50, 3,50—5 frt; ugyanily nadrágok, fő- és vidéki városaiba. Csomagolás széles, 50 teljes bécsi rőf, 30, 35—40 frt. Szétküldések utánvétel mellett • cs. k. magyar-osztrák monarchia minden nem számíttatik.­­ Vevők 50 frtnyi összegig egy asztalterítőt és 8 asztalkendőt kapnak ráadásul.­­ Keres­­kedők és ismét eladók nagyobb vételeknél leszámítolásban részesülnek. A nagy vászon- és fehérnemű-bazár csődbizottmányának elnöksége, 615-1215 Goldschmiedgasse Nr. 3 Bicében. I ih il i ih r) Megrendelések helyben úgy mint vidéken gyorsan s a legjobb kielégítéssel )■ teljesíttetnek, jól rendezett raktárával pedig a társulat minden e környékben eső ^ ) Raktári helyiség: ^ A szegedi első magyar szabó­­­társaság ajánlja a nagyérdemű közönségnek az őszi és téli idényre a legújabb magyar és francia ízlés szerint szilárdan készült férfiruhák raktárát a legjutányosabb árak mellett, vásárt is meglátogat. DITMAR R. RE lámpagyár. Gyár: III. Bezirk, Erdbergerstrasse 23/27. Raktár: Stadt, Weihburggasse 4. E cikkben a legnagyobb telep Európában. Petróleum-lámpák, lepke-lángokkal, legjelesebb készítmények. PETRÓLEUM-LÁMPÁK MÉRLÉK­ LÁMPÁK Jupiter laposbél-körégetővel vagy Ditmar - szabadalm. „Argand“-körégetőjével, mely a szemet kimérve, kitűnően világos lánggal ragyog, alkalmas a legelőkelőbb salonokba. Mindennemű étterem- és salon­-lusterek , teke-, függő- és álló­­lámpák , petroleum-, valamint olaj-világításra, minden nemben. Az árak, tekintet nélkül az áru legjelesebbb mi­nőségére, sokkal olcsóbbak minden más e nembeli készítménye­knél. A különféle nagymérvű hirdetésekkel szemben megjegyzem, hogy a lámpákra nézve a bel- és külföld egyetlen gyára sem mérkőzhetik a telep és a forgalom kiterjedése te­kin­tetében az enyémmel, hogy ennek megfelelőleg kell, hogy mind a raktár, mind a minták választéka nagyobb le­gyen , mint azt valaha kisebb gyámno­­kok vagy kereskedők fölállítani képe­sek. — Ámításokat kerülendő, oda uta­lok, hogy minden égető az itt látható gyári jegygyel van ellátva.—A legújabb, most megjelent mintakönyvek és ár­jegyzékek rendkívüli leszállított árakkal ismét eladók számára, a gyárból vagy saját raktáramból megrendelhetők. Mérsék­lámpákhoz ajánlom az egyedül általam megszerezhető, Ditmar­k bécsi lámpagyára által megvizsgált, ragyogó fehér lánggal égő mérséklámpa-olajt. 625—3* Eh­renberg F., Stadt, Weihburggasse 5., Bécsben. Legalább 10" ,,-kal olcsóbb mint bárhol!! Tíz év óta fenálló s legjobb hírnek örvendő 229—21* eut­orr­akt áramat, az iskola­ utcában, a Dani-féle házban, hol azelőtt Nagy Pál vendéglője volt, tízszeresen nagyobbítván, képes vagyok a legszilárdabban elkészített mindennemű bútorokat rendkívüli jutányos árakon adni. Nagyszerű gyá­r­raktáram, mely nemcsak jogosan nevezhető az alföld első bútorrak­tárának, hanem bármely nagy várossal a versenyt kiállhatja, meglepő látványt nyújt a vem­ szándékozó t. c. nagyérdemű közönségnek. Találhatók ott mindennemű bútorok mindenféle árakban és bármelly rangú t. c. közön­ség részére . jelesen: izlésteljes selyem-, bársony-, r­usz, goblaine , amer­ikai és valód bőr­grarniturok a legújabb divat szerint legszilárdabb­an elkészítve; mindennemű ágyak chifonok, ezüst-, mosdó- és könyvszekrények, tükrök és valódi olajfestvények di­szes arany keretekben valóban rendkívül jutányos árakon. Egyszersmind bátor vagyok a t. c. helybeli és vidéki nagyérdemű közönséget arra figyel­meztetni, hogy még mindig egyedül csak nálam létezik a bécsi cs. kir. szabad, első ércko­porsó-gyárnak főraktára e város és környéke részére, és hogy csakis egyedül ná­lam kaphatók az e gyárban készült valódi érckoporsók. Közbenjárásom által a gyár e valódi érckoporsók árait is ápril elseje óta 100/%-kal le­szállította és újabb nagy küldeménynyel látta el már azonkívül is nagy érckoporsó rátámmal, miáltal most a s t. e. vevők sokkal jutányosabb árak mellett legalább is 100 különféle koporsóból választhatnak. A hozzávaló díszítmények szinte legnagyobb választékban találhatók nálam és ezeket is etemesen leszállítottam. Az újonan elkészített és gazdag pompával ellátott állványt és egyéb a temetési szertartás­nál szükséges díszítményeket a t. c. vevőknek ingyen kölcsönözöm. Bizton tudom, hogy a venni szándékozó t. c. közönség a raktáramat elégedetlenül nem hagyhatja oda, miért is számos be­csés látogatásért elti teljes tisztelettel Lengy­el Lőrinc.

Next