Szegedi Híradó, 1869. július-december (11. évfolyam, 52-104. szám)

1869-10-31 / 87. szám

de lakott is érte, mert a karzat igen büszke magatartást tanúsított irányában. — E darab­bal az első bérlet bezáratott, és ámbár annak második felében az elemek összeesküvése a színházi látogatást csökkenté, mégis egész biztonsággal állíthatni véljük , hogy Aradi úr, a közönség igényeinek számbavétele mellett, annak pártfogását nem fogja nélkülözni. K. L. jegyesek. k Ő Felsége útjáról eddig a követ­kező tudósítások vannak: A Pestről elindult vonat f. hó 26-án reggel 5 órakor érkezett Baziásra, hol ő Felsége egyenesen a pompásan diszitett hajóra szállott. Útközben II.­Kiki Bdátfc­­a lakosság mozsárlövésekkel s cigányzenével riasztotta föl éjjeli nyugalmából a királyt kí­séretével együtt. Orsovára 26-án éjjeli 11 óra után érkezett ő Felsége s három percre kiszáll­ván, fogadta a karansebesi püspök, az ezredes, a kath. papság s a hatóság tisztelgését. Ver­­cserován Cogolnbceanu romániai miniszterelnök tisztelgett. — Baziástól kezdve mindenütt nagy ünnepélyességekkel várták. Orsován a romániai miniszterek, továbbá egy román lovas hadosztály tisztelegett. Turnu-Severinben fogad­ta ő felségét a török hatóság, Várnában pedig Haidar effendi, bécsi török nagykövet üdvözlé. Mindenütt diadalívek emeltetnek. — Rustsukba 27-én érkezett ő felsége, s onnan írják, hogy a romániai határon és Giurgenoban nagy ünne­pély­ességgel fogadtatott. A romániai miniszter ő Felségét a kalafati, widdini és szilisztriai várakba, melyek igen fényesen voltak kivilá­gítva, elkiséré. — Konstantinápolyból távirják 29-ikéről. Király ő felsége tegnap délben a sultániak „Sultanie“ nevű yachtján ide érke­zett ; a sultán által a fedélzeten üdvözöltetett és a dolma bagdese palotába kísértetett. A király azonnal viszonozta a sultán látogatását, a felsége bevonulásánál számos austriai gyar­matos volt jelen. A kikötő lobogókkal vala díszítve. Előkészületek létetnek kivilágításra. Király ő felségének öt Lloyd közös ment eléje. * Király ő felsége már jóváhagyta a honvédlovasság új fegyverzetét. A lovasság ezentúl a karabélyt nem a nyereghez csatolva fogja viselni , hanem a halvádon, mint a francia lovas­vadászok. A kardot pedig nem övhöz erősítve, hanem a nyereg baloldalára csatolva fogják viselni. A töltéstáska, mint a gyalogságnál, övhöz csatolva viseltetik. Azon­kívül még revolverrel is föl lesz szerelve a lovas, melyet szijjon hord. — A kath. autonómia szervező-gyűlése szántára készített választási szabályzatot a király elutazása előtt szentesítette. * Horváth Mihályt a prímás, a kul­tuszminisztérium útján, a tribunáczi vár. püs­pöki méltóság adományozása végett ajánlotta. Nagyon sovány kárpótlás, címet nyerni a 48-diki magyar kormánytól nyert püspökség helyett. *A Karagyorgyevics-tr­agoedia utolsó jelenete elől nem sokára felgördül a függöny. Strokay Boldizsár főügyész mint közvádló, vádlevelében Karagy­orgy­evicsra a tripartium II. r. 43. c. 5. §-a és 44. c. 4. §-a értelmében a halálbüntetést, Trifkovics Pálra 15 évi, Stankovicsra 20 évi súlyos fogságbüntetést kér kimondatni. Egyveleg. III. Napoleon levele, midőn még nem­­ volt császár. A franciái most azon igen érdekes le­velet olvasgatják, melyet jelenlegi uralkodó­juk 1848-ba­n, mint Bonaparte Lajos intézett a franciákhoz. — Nem uj dolog ez, ismerte akkor minden francia, de mostani emléke­zetbe hozatala igen tanulságos. Az érdekes okmány így hangzik: „Franciák! drága polgártársaim! Válaszolok azon fölszólításra, melyet ha­­zt­fiságomhoz intéztetek. A küldetés, melylyel megbíztok, dicső s én tudni fogom teljesí­teni. Áthatva lévén elismeréstől vonzalma­tokért , fölajánlom nektek életemet, egész telkemet. Lelkem a tiétek ezentúl, mint azon férfiúé , kinek dicsősége besugarazta szavaza­taitokat. „Fivérek és polgárok! Nem pretendenst üdvözöltök körötökben. Nem hiába elmélked­tem száműzetésem ideje alatt. Egy pretendens dögvész. Én nem leszek a ti dögvésztek, s nem leendek soha sem hálátlan, sem becsze­­telen. Mint republikánus, mint őszinte és lelkesült demokrata állok elétek. A század férfiának nagy árnyékát szólítom tanúmul azon fogadalmakhoz, melyeket itt ünnepélyesen le­teszek : „Franciaország gyermeke leendek ezen­túl is mindig, mint voltam eddigelé. „Minden franciát testvéremnek fogok te­kinteni mindig. „Mindenkinek joga az én jogom leend. „Kultusomnak tárgya a demokrata köz­társaság, melynek papja leendek. „Sohasem fogom megkisérleni, magamra venni a császári bíbort. „Száradjon el a szív keblemben azon napon, melyen elfeledem, mivel tartozom va­lamennyiteknek, mivel tartozom Franciaor­szágnak. „Örökre némuljon el szájam, ha valaha egy szót, egy blasphémiát ejtenék ki a francia nép republikánus fensége ellen. „Átkozott legyek azon napon, melyen gyöngeségben megengedném,hogy nevem utalma alatt oly­­anokat terjeszszenek, melyek el­lenkeznének a demokrata elvekkel , a­me­lyeknek vezetniük kell a köztársaság kor­mányát. „Vérpadra legyek kárhoztatva azon na­pon, melyen mint bűnös és áruló megkisér­­leném a nép jogainak csorbítását, akár be­leegyezésével csaljam meg, akár akarata el­lenére , hatalommal és erőszakkal tegyem is ezt. „S most higgyetek bennem, mint én hiszek bennetek, és hangozzék föl valameny­­nyiünk szívéből ugyanazon kiáltás, mintegy az éghez intézet ima : „Éljen a köztársaság mindörökké ! Bonaparte Lajos.* R­o z 8 kedvelt s teljes árakon fizettetett. Ár­us serfőzésre alkalmas , keresett, az etetésre tóban gyenge üzlet Kukorica még mindig szilárd ü­zletű s megle­hetős forgalomban részesül. Zab változatlan szilárd Mai hetipiacunk ismét gyengén volt látogatva Árjegyzéseink múlt tudósításunk óta változatlan maradtak. Hivatalosan jegyzett piaci árak okt. 30-án 18 frt 80—87 fontos tisztabúza mérője 4 frt 70 kr 80 fontos elegybuza mérője 3 frt 60 kr. 78 fontos rozsbuza mérője 2 frt 65 kr. 70 fontos árpa mérője 2 frt 35 kr. 46 fontos zab mérője 2 frt — kr. 80 fontos ókukorica mérője 2 frt 60 kr 80 fontosó kukorica mérője 2 frt 60 kr Új kukorica mérője 2 frt 20 kr Köles mérője 2 frt. -- kr. Krumpli mázsája 1 frt 60 kr Szalonna mázsája 32- -33 frt. Disznózsír iccéje 54 kr. Olvasztott tehénvaj iccéje 56 kr Lenmagolaj iccéje 50 kr. alotti trón­zúrfolyam­ okt. 30-án­. 5A metalliques Nemzeti kölcsön 1860-ki sorsjegy Bankrészvények 59.60 Hitelintéz részv. 69. 94 20 708.­Louison Ezüst . . A­rany Villila.*. Október 28. Szeged 7 8' 0'" 0 fölött Nyilttér.*) Köszönetnyilvánítás. Alólirott s­ornevú kötelességét teljesíti, midőn szívből eredt köszönetét nyilvánítja mindazoknak, kik néha édes anyja Farkas- Szalay Borbálának temetési végtisztességéhez hozzájárultak; különösen a t. tanító uraknak, kik a kellemetlen idő dacára fáklyavivőkus készséggel megjelentek. Szeged, okt. 30. 1869. Kókay-Farkas Mária , okt. tanítónő. Figyelemreméltó ajánlat! A nagy pén­.kisoraolások részvételeiéhez, melyek jelentékeny nyerési esélyeket nyújta­nak, és melyeknek hozása már jövő hó 9-én kezdődik, a legolcsóbb, valódi eredeti sorsjegyek is­, , 3V, vagy 7 fi­jával osztr. bankjegyekben szerezhetők a pontosságáról ismeretes S Steindecker & Clomp. cégű bankház által Hamburgban. 14—4 HIRDETÉSEK. *| Az e rovatban köztörtékért nem vállal fele­lősséget a S­z­e­r­k. Felelős szerkesztő: Nagy Sándor. 7533.­ 638—3—3|7597. sz. 649—3—2 Árverési hirdetmény. Árverési hirdetmény. Szeged sz. kir. város gyámi tör­vényszékének 1869. évi október hó 15. napján 7353/1869. szám alatt kelt végzése folytán közhírré tétetik, mi­szerint szegedi lakos Regdán János s k. k gyermekei tulajdonához tar­tozó a szegedi telekkönyv 2140/9. Zs. lapján jegyzett 43., 45. szak. 1649 f. sz. a. 3900/ll.­ h. Szatymaz tájékán fekvő 900 frtra becsült szőlőnek a tulajdonos-társak kérelme folytáni el­árverezése elrendeltetvén, ennek fo­ganatosítására első határidőül folyó évi november hó 6-ik napjának, szük­ség esetében másod-határidejéül f. évi december hó 11 ik napjának minden­kor délelőtti 10 órája a szegedi te­lekkönyvi hivatal előtti azon kijelen­téssel tűzetik ki, hogy az első árve­résnek netán eredmény nélküli elmúl­tával a fentebb körülírt ingatlan javak a becsár 10­ lf-jának bánatpénzképeii letétele mellett, a második árverésen becsáron alól is el fognak adatni. , A becslevél és árverési feltételek az árverés alkalmával a végrehajtó bíróság által elő fognak terjesztetni, illetőleg felolvastatni. Egyszersmind pedig azon jelzá­logos hitelezők, kik nem ezen ható­ság székhelyén vagy annak közelé­ben laknak, felszólíttatnak, hogy a vételár felosztása alkalmával leendő képviseltetések végett ezen hatóság székhelyén megbízottat rendeljenek és azok nevét és lakását az eladásig jelentsék be, mert ellenkező esetben a részükre hivatalból kinevezett gond­nok által fognak képviseltetni Végre a pridis 433. és 466. §-aihoz képest felhivatnak mindazok, kik a fentebb körülírt javak iránt tulajdoni vagy más igényt, avagy elsőbbségi jogokat érvényesíthetni vélnek, igény­­kereseteiket a hirdetmény közzétételé­nek utolsó napjától számítandó 15 nap alatt ezen telekk. hatóságnál nyújtsák be, különben azok a végrehajtási átverés foganatosítását nem gátolván, igénylők egyedül a vételár fölöslegére fognak utasíttatni. Szeged szab. kir. város gyámi törvényszékének 1869. évi okt. 15-én tartott üléséből. Kutasai Ferenc, kiküldött tanácsnok. Szeged sz kir. város törvényszé­kének f. évi 7597. sz. végzése foly­tán közhírré tétetik, miszerént özv. Kovács Ferencné részére Abraháui Józseftől lefoglalt következő ingósá­gok 600 frtra becsült 2 ló, 150 frtra becsült két és fél éves csikó, 100 frta becsült Wertheim-cassa , 15 frtra be­csült íróasztal, és 30 frtra becsült ingaóra, 1869. évi nov. hó 17-én a városi széképületben készpénz fizetés, és a becsár kikiáltása mellett el fog­nak árvereztetni, mire a venni szán­dékozók ezennel meghivatnak. Szegeden , 1869. évi október hó 22-én tartott polg­­tervszk. ülésből. Ligeti Dániel, főbíró. Mindenszentek napi ajándékul ajánlja aluljegyzett cukoriteményü Ízletesen és díszesen készült kalácsait és tortáit leszállított áron, 10 krért és feljebb. E­gy legalább négy latin osztályt jó siker­rel végzett ifju, gyakor­nokul felvétetik Rohr­­bach Antal gyógyszertárába Szegeden. 644-3-3 Jutalmat nyert Párisban 1807. 654-1 Alacs György, cukrász. RichterF. urnák Stettinben. A múlt évi dec. 21-én szi­ves levelével küldött üveg Mayer G. A. W.-féle fe­hér mellszörp szüleimnek lélekzetszorulási roha­moknál igen jó szolgála­tot ten, és kérem, szíves­kedjék nekem ismét egy 2 talléros nagy üveggel küldeni. A járulékot stb. Tisztelettel Eichsttadt Gyula, Szegeden egyedüli rak­tár Fischer és Schopper urak kereskedésében. Hamisítás és utánzás ellen biztositvá az 1858. decem­ber 7-iki 130/645. sz. a. cs. k. p­­ens által.­­ SZEGEDI NII­ISOLIMIIN». Alólirott ezennel értesítem a t. c. közönséget , mikép a ró­­kuson fehérló utcában 628. sz. alatti házban Idtő, gyógyhatású­nak bizonyult széksós fürdőben f. 1869-ik évi november hó 1-ső napjától kezdve a következő fürdési árak lesznek megállapítva: u. m Egy széksós fürdő egy káddal...................— frt 60 ^r. r ,, t, két „ ..... 1 tt I» „ ,. i, három ,, t 1 », 5' ,, Bérleni lehet 10 egy kádas fürdőre................................................5 frt. 15 „ ,, ,­ ............ 1 c^­ 30 ,, ,, ................................................14 „ Megjegyeztetik, miszerint minden fürdőkád a fentebbi di­­jak mellett csakis egy személy által használtathatik, azonban ha $ a szülők apró gyermekeiket magukkal egy kádba füröszteni akar. `­ják, ez esetben minden egyes gyermek után egy 30 kros gyer­mek jegy váltandó. ›$› Tisztaság és pontos szolgálatért továbbra is jótállva, a fürdő a közönség szives pártfogását kikérem.­­ Kiss Márton, 650—3—2 ifjú Windisch Ferenc ügyvezetője . Az emberek ezrei Ügyes börzei műveletek által gyorsan és imádság nélkül oly gazdagsághoz jutottak , mely legme­részebb várakozásukat is jóval felülmúlta, és e tekintetben naponta a legmeglepőbb eseteket látjuk. És ezen nyereséges üzlet csak kiváltság legyen bizonyos kitüntetett körökre nézve? — Hogy a börzétől távol álló magánosok számára is hasznot hozó részvétet lehetségesitsek , G é p o 1 n j. 13­6 U. Bécsi stearingyertyákat,­­1 St B. Qualité superieure, narancs- vagy rózsaszínű papírba csom­a-3 golva. 641—3­20 Salon asztali gyertyákat, templomi gyertyákat, petro­aa B V u­leum , ligronne, astral-olajat, benzint legjobb minőségé­ben és legolcsóbb gyári árakon ajánl *r © a* WAGENMANN GUSZTÁV o 2. 7? cs. k. első petroleum tisztázó- és stearingyertya-gyára Bécsben® 3 ©: Glycerin-szappa­n, CD börzei ügyletekre irodát nyitottam, hol mindenki (Bécsben avagy vidéken) egy kis, 100—200 frtnyi betétei által, a papírok emelkedése­ vagy esésébe hasznot húzhat, anélkül, hogy e papírokat megvennie vagy beszereznie kellene. Tisztelettel meghívom tehát a t. c. közönséget, különösen a mostani alacsony árfolyamoknál, szíves megbízásokra, melyeket pontosan és szilárdan eszközölni fogok. Program­­mokkal ingyen, értesítésekkel készségesen szolgálok. cím: Carl Stein, Comptoir fúr Börsengeschälte, 576—13—11 Wien, I., Tiefer Graben 17. 238 25 124 40 121.75 5 96— Üzleti tudósítás. A szegedi Lloyd -társulat tánsürgönyei. Berlin, okt. 30. Változatlan irány : kész búza 5­7nov. 57Ws, tavaszra 611/,, rozs 48­/,, 47, 455/, tallér. Páris, okt. 30. Lisztben csendes üzlet. London, okt. 30. Korlátolt forgalom, lanyha han­gulat. Zürich, okt. 30. Csekély vételkedv, változatlan árak. Hamburg, okt. 30. Búza lanyha, rozs bágyadt üzlet­. Pest, okt. 30. Gyenge üzlet, árak fentartva ma­radtak. (A.­ Szeged, október 30-án 1881) Időjárásunk e héten át nagyobb részt nedves volt, a mérséklet hideg. Bár mennyire óhajtandó volt, hogy földeinket esőzések megáztassák, még annyival in­kább aggasztó azon körülmény, hogy alig múlik el egy nap, hogy ne esnék s az őszi munkálatokat fél­be ne szakítaná; előrehaladt időszakunknál fogva meg­­történhetik, hogy az eső megszűntével­ erős fagyok kö­vetkeznek be, s ez a búza elvetését teljesen lehetet­lenné tenné, már pedig mindeddig igen kevés búza van elvetve. Folyóink az esőzések folytán napról napra árad­nak s teljes terhekkel utazhatók, a közlekedés uta­­inkon pedig majdnem lehetetlenségnek mondható, oly rozzant állapotba vannak helyezve. A külföldi gabnapiacok hangulatában e héten lényegtelen változás volt észlelhető: minden nagyobb gabnapiacok készletekkel túlhalmozva vannak s en­nek folytán az áremelked­ő nem lehet tartós, a ten­geri kikötőkben naponta nagyobb szállítmányok ér­keznek Amerikából, hol az idén igen bő termés volt. A pesti gabnatőzsdén hazára nézve a mal­mok részéről igen jó vételkedv tapasztalható s ára szilárdan fentartja magát, m­ás szemeséletben kevés üzlet jön létre Vidéki piacaink rész utaink miatt kevés behozatalokban részesülnek, s az üzlet teljesen pang. Helybeli gabnaüzletünkben az irány folytonosan szilárd, s minden szemesélet jó kelendő­ségnek örvend Búza valamint belföldi úgy külföldi kereskedők számára meglehetős keresletben részesül, készleteink igen gyérek, a forgalom tehát szűk korlátok között mozog, a hetiforgalom összesen 20—25000 mérőre te­hető, árkeletű 5- 10 krajcárral javult._____________

Next